BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

S p r a w o z d a n i e

z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie od 16 marca do 26 kwietnia 2006 roku
W okresie sprawozdawczym realizowałem uchwały rady miejskiej,
zadania gminy określone przepisami i wykonywałem zadania kierownika urzędu gminy.
Powyższe czynności wykonywałem w następujący sposób:

I. wydano niżej wymienione akty normatywne:
a) zarządzenia burmistrza jako organu gminy w sprawach dotyczących:
1.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
2.układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
3.zmian budżetu gminy na rok 2006
4.dokonania korekty w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.
5.akceptacji Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
Informuję, że w ramach struktur wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej gminy utworzono Klub Integracji Społecznej realizujący zadania w zakresie reintegracji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu uzyskania przez te osoby bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
6.przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia Obrony
Cywilnej pod kryptonimem ,,EDYTA 2006 „
W dniach 7-8 czerwca br. prowadzone będą ćwiczenia obrony cywilnej na temat ,,Organizowanie zbiorowej ochrony ludności i likwidacja skutków zdarzenia kryzysowego”.
7.określenia stawek bazowych czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Biała Piska

b) zarządzenia kierownika urzędu dotyczyły:
1.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku,
2.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu –organizacja imprez sportowych w 2006 r.
3.zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
4.ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora do spraw ewidencji i windykacji opłat
czynszowych
5.powołania komisji konkursowej do spraw naboru kandydata na stanowisko podinspektora
do spraw ewidencji i windykacji opłat czynszowych
6.ustalenia 2 maja br. jak dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej. Dzień ten będzie odpracowany 27 maja br.
7.przyjęcia do stosowania programów komputerowych.

II. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej:
* przygotowano projekty uchwał zgodnie z przesłanymi materiałami na dzisiejsze i kolejne obrady Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawach dotyczących budżetu gminy, zbywania nieruchomości gminnych, nazewnictwa ulic i miejscowości.

III. wykonywanie uchwał rady miejskiej

Na podstawie Uchwały Uchwała Nr XLI/388/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
16 marca 206r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 przygotowano układu wykonawczy budżetu i wydano zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. Uchwała budżetowa gminy na rok 2006 została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Ponadto skierowano do i opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały w sprawie:
1.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Piska
3.regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Biała Piska.

IV. wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień w sprawach:

dodatków mieszkaniowych

1. Przyjęto 115 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 98 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 15 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji to 13 185,03 zł .
Ogółem wypłacono 77 529,70 zł ( 586 osób)
w tym : dla zarządców 59 590,80zł
dla wnioskodawców 17 938,90
podatków i opłat lokalnych:

Wystawiono decyzje w sprawach:
- odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości
- odmowy umorzenia podatku od nieruchomości
- nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
- przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wybudowanie nowych obór).
Wystawiono 275 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne
Wystawiono także postanowienia w sprawach:
- określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
- wyznaczenia 7 - dniowego terminu do wypowiedzenia się w podatku od środków transportowych

V. Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
1. Sporządzano sprawozdania ze stawiennictwa poborowych rocznika podstawowego
i starszego dla WKU w Ełku oraz Starostwa Powiatowego w Piszu.
2. Współpracowano z Komisariatem Policji w Białej Piskiej w zakresie doprowadzenia
uchylających się poborowych przed stawiennictwem przez Powiatową Komisją Lekarską
w Piszu.
3. Wydawano na bieżąco decyzje dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych.
4. Dokonywano bieżącej aktualizacji bazy danych ewidencji działalności gospodarczej.
5. Starostwu Powiatowemu w Piszu przekazywano meldunku dotyczące występowania
zagrożeń na terenie gminy.
Ponadto:
1.Przetwarzano dokumentację dot. ewidencji ludności i USC.
2. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego i rejestr wyborców
3. Przetwarzano dokumentację dla TBD i MSWiA w Warszawie.
4. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu oraz poświadczeń do celów
emerytalno-rentowych.
5. Przygotowano sprawozdania za I kwartał 2006 roku i centralne rozliczenie kart różowych
i zielonych w oparciu o stały rejestr wyborców.

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc kwiecień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
Wydano 162 odpisy skrócone aktów stanu cywilnego i 2 odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.
Przyjęto 3 zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
Sporządzono i rozliczono 2 akty małżeństwa, 4 akty zgonu i 1 akt urodzenia (transkrypcja)
Wydano 5 decyzji w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:

Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 144 wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
Wydano 179 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

W zakresie rolnictwa, gospodarki leśnej i ochrony przyrody
1. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w 14 wylosowanych gospodarstwach na
terenie gminy przeprowadzono badania pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca
wieprzowego oraz przezimowania ozimin
2.zebrano dane i dokonano analizy zasadności wycięcia drzew i krzewów według
wpływających podań o wycinkę
3.wysłano pisma dla wycinających drzewa o zobowiązaniu decyzją do dokonania nowych
nasadzeń.
4. Sporządzono 8 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 12 umów
5. Sporządzono 7 umów dzierżawy oraz 7 notatek służbowych do obciążenia podatkiem od
nieruchomości
6.Sporządzono 3 karty do KRUS i aktualizowano umowy dzierżawy

W zakresie windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dokonywano:
* aktualizacji ewidencji i naliczenia opłat rocznych dla nowych transakcji kupna
* ewidencjonowania wpływających opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych i fizycznych za 2006 rok

W zakresie opłat czynszu z obwodów łowieckich za dzierżawę gruntów polnych wyliczono należności i VAT oraz sporządzono zestawienia

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:
a) Lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul.
Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
b) Lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
c) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie szeregowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/3
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
d) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kowalewie w trybie bezprzetargowym poprzez stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
e) Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej, w trybie bezprzetargowym poprzez stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
f) Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod usługi, położonej
w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego w drodze przetargu
g) Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego w drodze przetargu

1. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

a) nieruchomości niezabudowanej położonej w Drygałach przy ul. Zielonej przeznaczonej na cele rolne,
b) nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogalach Wielkich,
c) nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
d) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową

2. Podano do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

a) na nieruchomość niezabudowaną położoną wsi Skarżyn, przeznaczoną na cele rolne-
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
b) na nieruchomość niezabudowaną położoną we wsi Giętkie,przeznaczoną pod usługi-
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
c) na lokal mieszkalny numer 2 w budynku mieszkalnym czterorodzinnym w Skarżynie pod numerem 17 – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
d) na nieruchomość niezabudowaną położoną w Drygałach, przeznaczoną na cele rolne - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
e) na nieruchomość niezabudowaną położoną w Drygałach - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
g) na najem nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położoną we wsi
Rakowo Małe - w drodze przetargu ustnego
Ponadto wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska.

W zakresie podatku vat m.in. dokonano zestawienia obrotów wg rejestru sprzedaży vat
z ewidencją księgową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2006 r. Księgowano na kartach kontowych czynszów dzierżawnych i ewidencjonowano sprzedaż.

Realizacja uchwał organu stanowiącego gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych:

Sporządzono sprawozdanie kwartalne RB-27 s za I kwartał 2006 r.
Wystawiono wezwania do uiszczenia zaległości w podatkach.
Zaksięgowano wpłaty i korekty deklaracji w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości
i w podatku od środków transportowych
Wystawiono tytuły na zaległości w podatku od nieruchomości i wysłano je do Urzędu Skarbowego
Rozliczono 54 konto - kwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego
Zaksięgowano ok. 2000 wpłat na konta podatników na kwotę 109.900 zł. należności bieżących i 52.110 zł. jako zaległości podatkowe
Z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W dniu 20 kwietnia 20006 r. odbył się Zjazd Oddziału MG Związku OSP RP, podczas którego podsumowano pięcioletnią kadencję, wybrano nowe władze Zarządu Oddziału na lata 2006-2010.

Dokonywano rozliczeń paliwa, olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach

Prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych
i motopomp i innym sprzętem specjalistycznym, w który są wyposażone jednostki OSP.

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska
Przygotowywano:
*projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
*analizę do decyzji o warunkach zabudowy,
*zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
*opinie dotyczące wpływu inwestycji na ochronę środowiska w związku z wydawaniem
decyzji przez Starostwo Powiatowe,
*decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

Przygotowano dokumentację do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu „Remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej”
w ramach Programu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Przygotowano procedurę przetargową na remont ulic Placu Mickiewicza wraz
z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej PiskiejBurmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 11:30
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 11:32
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8577 razy