BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała budżetowa na 2006

Uchwała Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej Biała Piska
z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2005r., Nr249, poz.2104)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości – 24,763.866 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 1a

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4,507,625zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93,000zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 23,717,240zł, zgodnie z zał. nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę 21,833,485 zł; w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9,426,403zł,
- dotacje – 715,000zł,
- wydatki na obsługę długu gminy - 221,146zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę
200,000zł,
b) wydatki majątkowe w 2006r. w wysokości 1,883,755zł,
- wydatki inwestycyjne na 2006r. w wysokości 1,826,755zł, zgodnie z zał. nr 4

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 -240.000zł, zgodnie z zał. nr 4, tj. 2006r. – 40.000zł, 2007r. – 100.000zł, 2008r. – 100.000zł,

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych gminie
ustawami 4,507,625zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 93,000zł,

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.046.626zł przeznacza się na rozchody: spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Uchwala się rozchody w wysokości 1.046.626zł, stanowiące zał. nr 5

§ 5. Uchwala się dotację dla:
a) samorządnych instytucji kultury w wysokości 495,000zł, zgodnie z zał. nr 6,
b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 220,000zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody – 60,000zł,
- wydatki – 60,000zł,
zgodnie z zał. nr 8.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólna w wysokości : 30,000zł,

§ 8. Ustala się limit zobowiązań w roku 2006 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 1.046.626 zł:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 64.000zł
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 32.506zł
3. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie – 250.120zł
4. Wykup obligacji komunalnych – 700.000zł§ 9. Ustala się maksymalna kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości – 200.000zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
- przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2006 11:26
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2006 11:32
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 16127 razy