BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWłA II„ Każdy znajduje w swoim życiu jakiś
porządek praw i wartości, które trzeba
utrzymać i obronić. Obronić dla siebie
i innych.”
Jan Paweł II


REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
im. JANA PAWŁA II w BIAŁEJ PISKIEJ.

Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów.
Przestrzegania jego oczekuje się zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

I.UCZEŃ


1.Uczniowie mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
poszanowania godności i dobrego imienia,
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

2.Uczniowie mają obowiązek:
przestrzegania prawa szkolnego,
ochrony własnego życia i zdrowia,
przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
stosowania zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób,
dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
II.SAMORZĄD UCZNIOWSKI1.Uczniowie mają prawo do:
demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
pomocy organizacyjnej i merytorycznej od opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2.Uczniowie mają obowiązek:
traktowania wyborów do władz samorządu z powagą (samorząd powinny reprezentować osoby odpowiedzialne i godne zaufania),
respektowania uchwał władz samorządu.


III.ZAJĘCIA EDUKACYJNE1.Uczniowie mają prawo do:
znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2.Uczniowie mają obowiązek:
punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
uzupełniania braków wynikających z absencji.
IV.SALA LEKCYJNA


1.Uczniowie mają prawo do:
udziału w zagospodarowaniu powierzonej im klasy według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.

2. Uczniowie mają obowiązek:
zostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
dbania o powierzony w klasie sprzęt i pomoce naukowe,
niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.


V. PROCEDURY LEKCYJNE


1. Zachowanie w czasie lekcji:
uczeń punktualnie i systematycznie przychodzi na lekcje,
w trakcie zajęć nie je, nie pije, nie żuje gumy,
podporządkowuje się poleceniom nauczyciela,
jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają; ponownie siadają na polecenie nauczyciela,
klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie; do kontroli porządku zobowiązani są dyżurni klasowi,
bez zgody nauczyciela uczeń nie może opuścić miejsca pracy.VI. PROCEDURY ININE NIŻ LEKCYJNE

1. Nieobecności:
uczeń przynosi pisemne usprawiedliwienie od rodziców (opiekunów) bądź lekarza na pierwszą godzinę wychowawczą po okresie nieobecności,
ucznia może zwolnić z części lub całości zajęć wychowawca klasy lub dyrektor szkoły na pisemną prośbę rodzica (opiekuna),
uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję wychowania do życia w rodzinie, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej,
o każdym przypadku wagarów informowani są rodzice.


2.Strój szkolny:
uczniowie przychodzą do szkoły stosownie ubrani,
w dni uroczyste uczniów obowiązuje strój galowy,
na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne,
nie jest dozwolone noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.


3. Zasady dobrego wychowania:
uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły,
kulturalnie odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły,
nie trzyma rąk w kieszeniach, nie pluje,
w szkole nie nosi nakrycia głowy (w wyjątkowych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, dopuszcza się odejście od tej procedury),
nie używa wulgaryzmów,
nie bije kolegów,
nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek i gadżetów,
nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje innych używek,
nie zaśmieca szkoły i otoczenia,
podczas lekcji nie rozmawia, nie wychodzi bez pozwolenia z klasy.
VII.NAGRODY I KARY


1. Nagrody:
Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać:
pochwałę nauczyciela, wychowawcy bądź dyrektora szkoły wobec uczniów,
pochwałę w czasie apelu szkolnego,
pochwałę lub podziękowanie zamieszczone w gazetce szkolnej,
dyplom, nagrodę na apelu szkolnym,
wpis do kroniki szkolnej, na stronę www.


2. Kary:
Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły uczeń:
otrzymuje naganę ustną w obecności zespołu klasowego udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły,
otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania,
zobowiązany jest do naprawiania szkód moralnych i rzeczowych spowodowanych niewłaściwym zachowaniem,
może być pozbawiony pełnionych funkcji w organizacjach szkolnych,
w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej ma zakaz reprezentowania szkoły.


VIII.INNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.Uczniowie mają obowiązek dbania o honor szkoły, jej tradycje i obrzędy, a także uczestniczenia we wszystkich uroczystościach szkolnych.
2.W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
3.Po zajęciach szkolnych uczeń ma obowiązek wrócić bezpośrednio do domu.
4.Po zakończonych lekcjach uczniowie dojeżdżający przebywają na świetlicy szkolnej; zabronione jest samowolne oddalanie się ze świetlicy, bez pisemnego życzenia rodziców (opiekunów).
5.W czasie lekcji i przerw uczniowie powinni zachowywać się spokojnie i odpowiedzialnie.
6.Uczniowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów klasopracowni.
7.Zabrania się uczniom otwierania okien w szkole bez zgody nauczyciela.
8.Uczniowie zobowiązani są dbać o otoczenie szkoły, przestrzegać zarządzeń władz szkolnych, naprawiać wyrządzone szkody.
9.W czasie zajęć lekcyjnych zabronione jest używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy i dyktafonów. W przypadku korzystania z tego typu sprzętu, nauczyciel ma prawo odebrać go i przekazać dyrekcji szkoły do depozytu i odbioru przez rodziców.
10.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły, a który nie jest wymagany na zajęciach edukacyjnych.
11. Zabrania się uczniom przyprowadzania do szkoły osób postronnych.
12.W wypadku czynów ucznia, mających znamionach przestępstwa, szkoła powiadamia rodziców, policję, sąd dla nieletnich (zgodnie z przyjętymi procedurami).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1.Organami szkoły są: rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, samorząd uczniowski i rada rodziców.
2.Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie szkoły.
3.Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu.Opracowały:
mgr Danuta Szumowska
mgr Karolina Cimochowska
Data powstania: środa, 19 kwi 2006 11:01
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2006 10:21
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 2081 razy