BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie administracyjne o wymeldowanie

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 1

telefon (87) 4241372, centrala (87) 4241350.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się
  2. Kserokopia dokumentu / oryginał do wglądu / potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie
  3. Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł

Jeżeli pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty nie pobiera się.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

39 9364 0000 2007 0003 0316 0001

Termin załatwienia sprawy:

- Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

- Sprawa szczególnie skomplikowana powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

Podstawa prawna:

- art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ze zm. /

- art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. /

- art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2014r., poz. 1628 / oraz     ust. 1 część IV załącznika do tej ustawy

- art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2014r., poz. 1628 / oraz  ust. 53 części I załącznika do tej ustawy

 

We wniosku o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, należy podać :

- okoliczności towarzyszące opuszczeniu lokalu, wskazujące na trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu stałego lub czasowego przez osobę wskazaną we wniosku

- czy opuszczenie lokalu nie było spowodowane innymi okolicznościami

- datę opuszczenia lokalu

- stopień pokrewieństwa lub inne relacje wnioskodawcy z osobą wskazaną we wniosku

- czy w lokalu pozostały rzeczy osobiste należące do osoby wskazanej we wniosku

- czy osoba ta posiada klucze do przedmiotowego lokalu

- adres aktualnego miejsca pobytu wskazanej osoby

- wskazanie innych osób mogących mieć wiedzę o aktualnym adresie wskazanej osoby

- wniosek podpisany czytelnym podpisem osoby wnioskującej o wymeldowanie

W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika do doręczeń, należy podać Jego imię i nazwisko oraz  adres, pod który należy kierować pisma w powyższej sprawie – zgodnie z art. 40 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2003 11:33
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2003 11:34
Data edycji: środa, 18 mar 2015 07:43
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4133 razy
Ilość edycji: 1