BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Pełnomocnika Punktu Konsultacyjnego należą w szczególności:

 1. Prowadzenie i inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie.
 2. Przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Białej Piskiej:
 • projektu programu profilaktyki,
 • projektu preliminarza na jego wykonanie,
 • projektu sprawozdania z jego realizacji.
 1. Wykonywanie budżetu gminy w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 2. Bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki przeciwalkoholowej.
 3. Koordynacja działań przeciwalkoholowych realizowanych przez różne organizacje społeczne oraz jednostki samorządowe.
 4. Współpraca z administracją rządową w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 5. Wdrażanie i propagowanie na terenie miasta i gminy programów ogólnopolskich i regionalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 6. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży alkoholi pod kątem ich zgodności z wydanymi zezwoleniami i przepisami w tym zakresie.
 7. Współpraca z Policją i Referatem Spraw Obywatelskich wydającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 8. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu uzyskania przez te osoby bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
 9. Współdziałanie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i realizacja zadań w zakresie:
 • pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,
 • podejmowania działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 08:39
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 08:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1276 razy