BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Pełnomocnika Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

1. prowadzenie i inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2. przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy:
  a) projektu miejsko-gminnego programu profilaktyki,
  b) projektu preliminarze na jego wykonanie,
  c) projektu sprawozdania z jego realizacji.

3. wykonywanie budżetu gminy w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową,

4. bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki przeciwalkoholowej,

5. koordynacja działań przeciwalkoholowych realizowanych przez różne organizacje społeczne oraz jednostki samorządowe,

6. współpraca z administracją rządową w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

7. wdrażanie i propagowanie na terenie miasta i gminy programów ogólnopolskich i regionalnych,

8. dokonywanie kontroli działania placówek sprzedaży alkoholi pod kątem ich zgodności z wydanymi zezwoleniami i przepisami w tym zakresie,

9. współpraca z Policją i Referatem Spraw Obywatelskich wydającymi zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

INFORMACJA
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) ustanawia w art.22 zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z przytoczonym przepisem wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy i muszą być uregulowane ustawą. Jednym z wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana w art. 24-36 ustawy.
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się terapii. Jest to niezwykle trudne zadanie ze względu na fakt, że osoby uzależnione budują świat, w którym funkcjonują, na mocnych fundamentach iluzji i zaprzeczeń. Wynika to z psychologicznych aspektów choroby alkoholowej. W miarę narastania problemu osoba nadużywająca alkoholu zaczyna izolować się od negatywnych sygnałów płynących z otoczenia oraz z własnego organizmu tak, aby bronić pozytywnego myślenia na swój temat. Dlatego też niezwykle ważna jest interwencja pochodząca z zewnątrz, by uświadomić osobie uzależnionej, że potrzebuje pomocy i powinna z niej skorzystać.
Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.
Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja(np. pomoc społeczna, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator).

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 08:39
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 08:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 450 razy