BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Do podstawowego zakresu działania Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji należy realizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, rozwój budownictwa w mieście, realizacja inwestycji własnych i wspólnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację, a w szczególności:

 1. W zakresie planowania przestrzennego:
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru i przechowywanie aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i przedstawianie ich Burmistrzowi,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy terenu wnioskodawcom w tym uzgodnienie projektu decyzji z organami określonymi w ustawie,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu,
 • koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z opracowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków w szczególności obejmujących:
 1. przechowywanie i aktualizację rejestru obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 2. czynności formalno - prawne przy wpisywaniu obiektu do rejestru zabytków,
 3. czynności nie objęte decyzją o warunkach zabudowy, a dotyczące obiektów objętych ochroną konserwatorską,
 4. prowadzenie głównej ewidencji zabytków i obiektów, będących w ochronie konserwatorskiej,
 5. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami.
 • prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat planistycznych.

 

 1. W zakresie budownictwa i inwestycji:
 1. prowadzenie inwestycji miejskich w zakresie budownictwa ogólnego, infrastruktury technicznej i drogownictwa,
 2. przygotowywanie propozycji do wieloletnich programów inwestycyjnych,
 3. przygotowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy,
 4. realizacja z uwzględnieniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych, przyjętych zadań inwestycyjnych poprzez:
 1. zlecanie prac projektowych,
 2. zlecanie wykonywania robót budowlanych
 3. zlecanie nadzoru inwestycyjnego     

5.Realizacja zadań inwestorskich, w tym:

 1. sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji,
 2. odbiór końcowy, rozliczanie inwestycji, sprawdzanie kosztorysów, rachunków i faktur.

6. koordynacja działań w zakresie realizacji inwestycji z udziałem inwestora zastępczego,

7. koordynowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,

8. poszukiwanie źródeł, o możliwych do pozyskania środkach finansowych w ramach programów unijnych oraz innych o podobnym charakterze, dostępnych dla Gminy lub jej jednostek organizacyjnych

9. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy zewnętrznych i opracowywanie niezbędnych dokumentów, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
w zakresie pozyskanych środków, przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,

10. archiwizowanie skompletowanej dokumentacji, związanej z prowadzonymi projektami,

11. prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami i przebudową obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Biała Piska w tym zlecanie opracowania dokumentacji i sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami.

12. Obsługa Funduszu Sołeckiego.

Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:27
Data opublikowania:
Data edycji: piątek, 16 mar 2007 15:01
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12603 razy
Ilość edycji: 2