BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REFERAT BUDOWNICTWA I ROZWOJU GMINY

Do zadań Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy należy w szczególności:

 

 • Przygotowanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej.
 • Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy.
 • Przygotowanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów.Udział w odbiorach, gromadzenie dokumentów po zakończeniu inwestycji.
 • Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji i remontów.
 • Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych.
 • Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy
 • Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych.
 • Nadzór nad przygotowywanymi wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych.
 • Wdrażanie polityki regionalnej w powiązaniu z funduszami Unii Europejskiej.Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
 • Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną.
 • Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych.
 • Współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów.
 • Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykorzystania programów pomocowych do realizacji zadań Gminy.
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania referatu.
 • Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu działania Referatu.
 • Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE.
 • Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
 • prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwalaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
 • prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
 • opiniowanie projektów zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich,
 • prowadzenie ewidencji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów,
 • prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestrów w/w decyzji,
 • prowadzenie procedur związanych z wygaszeniem decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestrów w/w decyzji,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
 • wydawanie informacji o przeznaczeniu terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem tzw. opłaty planistycznej.
 • Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektoniczej.
 • Wydawanie opinii w sprawach z zakresu geodezyjnych podziałów nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).
 • Prowadzenie spraw dotyczących zabytków, należących do kompetencji Burmistrza, z zakresu ustawy z dnia 23 iipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji, a w szczególności:
 1. udział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w zakresie działania całego Urzędu.
 2. Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestru i ewidencji dotyczących udzielanych przez Urząd zamówień publicznych.
 4. Kompleksowe doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zamówień publicznych.
 5. Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących sprawy z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem jednostkom organizacyjnym Urzędu wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego.
 7. Nadzór nad prawidłowością udzielania zamówień publicznych przez Gminę.
 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych przez Gminę zamówień publicznych.
 9. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach związanych z projektami Gminy zgłoszonymi do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym, należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:
 1. analiza poprawności funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 3. uzgodnienie z przewoźnikami rozkładów jazdy w komunikacji gminnej.
 • Współpraca z zakładem wodno-kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy.
 • Współpraca ze spółkami, w których Gmina posiada akcje /udziały/:
 1. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej,
 2. Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej
 • Opiniowanie pod kątem ochrony środowiska inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy.
 • Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.
 • Obsługa wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych.
 • W zakresie prawa ochrony środowiska:
 1. opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska oraz wdrażanie i realizacja systemu zarządzania środowiskowego w Gminie,
 2. prowadzenie i udostępnianie baz danych o środowisku oraz wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 3. podejmowanie działań w sprawach dotyczących zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne oraz nadmiernej emisji hałasu do środowiska,
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz współpraca w tym zakresie z innymi kompetentnymi instytucjami,
 5. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,
 • W zakresie ochrony przyrody:
 1. współpraca z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie realizacji spraw związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni,
 2. wprowadzanie nowych form ochrony przyrody oraz ochrona istniejących zasobów.
 • W zakresie gospodarki odpadami:
 1. sprawy związane z tworzeniem i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami,
 2. opiniowanie spraw realizowanych przez Wojewodę lub Starostę,
 3. egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
 4. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 5. podejmowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
 6. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz innych spraw należących do kompetencji Gminy określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 7. prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocyjnej związanej z gospodarką odpadami,
 8. przygotowywanie projektów uchwal, zarządzeń i innych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami,
 9. przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących odbioru odpadów komunalnych,
 10. sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 11. sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje     o środowisku i jego ochronie w zakresie gospodarki odpadami,
 12. realizacja wniosków' dotyczących informacji publicznej z zakresu gospodarki odpadami,
 13. prowadzenie zbioru kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami,
 14. prowadzenie kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach gospodarki odpadami,
 15. prowadzenie postępowań o nakazanie posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 16. prowadzenie postępowań w sprawach orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
 17. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 18. prowadzenie postępowań w sprawach wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 19. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 20. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wymaganymi zezwoleniami,
 • W zakresie prawa wodnego: realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód.
 • Gromadzenie materiałów oraz opracowywanie raportów i opinii o stanie środowiska.
 • Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów.
 • Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów reklam na terenie gminy Biała Piska i zawieranie umów na umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych oraz zawierania umów na umieszczanie reklam w mieniu komunalnym z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gamtów rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji gminy lub Burmistrza wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę.
 • Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania dróg gminnych.
 • Realizacja zadań określonych w tzw. ustawie krajobrazowej w zakresie dbałości o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:27
Data opublikowania:
Data edycji: piątek, 16 mar 2007 15:01
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10372 razy
Ilość edycji: 2