BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REFERAT BUDOWNICTWA I ROZWOJU GMINY

Do zadań Referatu BiRG należy:

1.w zakresie spraw lokalowych:
  1) prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  2) wynajmowanie lokali mieszkalnych i socjalnych,
  3) przyznawanie lokali mieszkalnych i socjalnych,
  4) nawiązywanie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użykowych,
  5) realizowanie zadań związanych z wypłatami dodatków mieszkaniowych,
  6) ustalanie propozycji wysokości stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budowlane,
  7) przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych i nawiązywanie umów na zasadzie lokali komunalnych,
  8) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem zarządców nieruchomościami komunalnymi lub z udziałem własności miasta,

2. w zakresie spraw komunalnych
  1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania oraz rozbudowy urządzeń komunalnych,
  2) organizowanie usług w zakresie:
    a) utrzymywania prawidłowego stanu sanitarnego, czystości i porządków w mieście i gminie,
    b) oświetlenia ulicznego, utrzymywania zieleni,
    c) bieżącej eksploatacji kanalizacji deszczowej,
    d) prowadzenia targowiska miejskiego,
    e) opieki nad bezdomnymi psami
  3) przygotowywanie i nadzorowanie umów na roboty zlecone przez referat,
  4) udział w robotach, kontrola faktur, rachunków, przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych dla Referatu Finansowego,
  5) prowadzenie rejestru wydatkowania środków przeznaczonych na gospodarkę komunalną,
  6) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem reklam, tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy,
  7) organizowanie opieki nad cmentarzami zabytkowymi,
  8) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych, składowisk odpadów,
  9) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości, nazewnictwem ulic i nazw obiektów fizjograficznych,

3. w zakresie ochrony środowiska
  1) orzekanie w sprawach wynikających z prawa wodnego w zakresie zanieczyszczania wody i ziemi,
  2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, w tym:
    a) wydawanie decyzji o usunięcie drzew,
    b) utrzymywanie stanu sanitarnego drzewostanu w mieście i gminie,
    c) inspirowanie działań na rzecz obrony rzadkich gatunków roślin występujących na terenie miasta i gminy,
  3) promocja rozwoju zrównoważonego, edukacja ekologiczna, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ekologii,
  4) opiniowanie wniosków w zakresie warunków zabudowy,
  5) postępowania w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami ziemi, powietrza i wód, ochrona przed hałasem i wibracjami,
  6) ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (awarie, katastrofy),
  7) opracowywanie wniosków o pożyczki i dotacje z WFOŚ, realizacja zadań wynikających z umów o pomoc finansową oraz rozliczeniem wydatków,
  8) obsługa GFOŚ, inspirowanie działań finansowych z funduszu,
  9) prowadzenie innych spraw powierzonych Burmistrzowi, wynikających z ustawy o ochronie środowiska i ochronie przyrody,
  10) wydawanie decyzji w sprawie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, wytworzonymi w ilości od jednej tony do jednego tysiąca ton rocznie,
  11) opracowywanie projektów programów ochrony środowiska w gminie.

4. w zakresie ochrony zabytków
  1) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury,
  2) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zabezpieczenia użytkowania obiektów zabytkowych,

5. w zakresie inwestycji i rozwoju lokalnego
  1) zbieranie i gromadzenie danych o potrzebach miasta i gminy w zakresie rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej miasta i gminy, w oparciu o:
    a) plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz plany szczegółowe,
    b) wniosków mieszkańców i propozycje radnych,
    c) potrzeby zgłaszane przez referaty Urzędu,
  2) opracowanie wykazów potrzeb inwestycyjnych miasta i gminy pod względem rzeczowym i finansowym, na etapie tworzenia przez Radę planów na poszczególne lata,
  3) opracowywanie wniosków o dotacje i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych miasta i gminy,
  4) przedstawianie propozycji odnośnie formy do realizacji inwestycji,
  5) przygotowywanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym, a w szczególności:
    a) zlecanie i odbiór nowych dokumentacji,
    b) aktualizacja dokumentacji posiadanych,
    c) uzyskiwanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę,

6. organizowanie i koordynowanie realizacji inwestycji sporządzanie dokumentacji przetargowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  1) ocenianie projektów umów, uczestniczenie w negocjacjach warunków umownych inwestycji,
  2) przygotowywanie nadzoru inwestycyjnego, a w razie potrzeby autorskiego,
  3) przekazywanie placu budowy,
  4) kontrolowanie realizacji inwestycji i informowanie Burmistrza o przewidywanych zmianach odbiorów końcowych,
  5) dokonywanie końcowego rozliczenia przedmiotu umowy,
  6) egzekwowanie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi,
  7) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych inwestycji,
  8) zabezpieczanie realizacji dostaw inwestorskich,
  9) gromadzenie danych o przewidywanych pracach inwestycyjnych związanych z uzbrajaniem terenów przez zakłady branżowe,
  10) uczestniczenie w odbiorach końcowych inwestycji realizowanych przez spółki komunalne,

7. opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej miasta oraz programów gospodarczych,

8. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju inicjatyw gospodarczych,

9. zbieranie i udzielanie informacji o gospodarce w mieście,

10. przeprowadzenie badań i gromadzenie szczegółowych informacji dla potrzeb Referatu i Urzędu,

11. z zakresu architektury i urbanistyki należy:
  1) przygotowywanie materiałów do studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
  2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
  3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4) przechowywanie planu przestrzennego oraz wydawanie jego odpisów i wyrysów,
  5) wprowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy, przygotowywanie wniosków oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany zagospodarowania przestrzennego,
  7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8) rejestrowanie decyzji dotyczącej zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
  9) współdziałanie z Powiatowym i Wojewódzkim Wydziałem Gospodarki Lokalowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie zagadnień ekologii ustalanych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  10) wdrażanie programów operacyjnych i pomocowych dla Polski.

12. spółki komunalne:
  1) sprawy związane z funkcjonowaniem spółek, których udziałowcem jest Miasto i Gmina Biała Piska,
  2) nadzór nad majątkiem Miasta i Gminy wniesionym do spółek lub oddanym im w dzierżawę.

13. w zakresie integracji europejskiej
  1) współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją i informacją europejską,
  2) informowanie o możliwościach współpracy z podmiotami funkcjonującymi na terenie Miasta i Gminy,
  3) opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej Miasta i Gminy oraz programów pomocowych.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:27
Data opublikowania:
Data edycji: piątek, 16 mar 2007 15:01
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 9350 razy
Ilość edycji: 2