BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa dziecka,
- zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
- powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
- nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń o:  - stanie cywilnym,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
- zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
9. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
10.Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
11.Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
12.Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.
13.Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
14.Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
15. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
16. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

Data powstania: środa, 17 mar 2010 09:53
Data opublikowania:
Data edycji: środa, 17 mar 2010 12:29
Opublikował(a): Celina Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 5676 razy
Ilość edycji: 2