BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania referatu

 • Prowadzenie spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 • Ewidencja nieruchomości komunalnych w formie opisowej i graficznej.
 • Sprawy wyceny nieruchomości komunalnych i wykonywanie czynności związanych z naliczaniem i windykacją należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości.
 • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości za wyjątkiem:
 1. administrowania nieruchomościami,
 2. czynności wykonywanych w stosunku do nieruchomości zarządzanych lub użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, wynikających z uprawnień zarządcy lub użytkownika.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem prawa tiwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem warunków użytkowania gruntów.
 • Prowadzenie w zakresie działania referatu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz pozostałych należności pozostających w zakresie działania Referatu i Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy oraz comiesięczne przekazywanie sald kont prowadzonej ewidencji do Referatu Finansowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności cywilnoprawnych i administracyjnych pozostających w zakresie działania Referatu i Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy.
 • Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz ewidencji mienia komunalnego.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa i na wniosek.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości i wypłacanie odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę.
 • Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej.
 • Prowadzenie spraw związanych z regulacją geodezyjno-prawną nieruchomości komunalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 • Współpraca z organami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z określaniem współudziału w częściach wspólnych nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali na rzecz najemców lub dzierżawców.
 • Ewidencja sprzedaży nieruchomości gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości, gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich.
 • Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz pozostałych należności, w tym opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz opłaty za udostępnienie terenu.
 • Prowadzenie spraw z związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni.
 • Współpraca z kołami łowieckimi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej.
 • Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
 • Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 19985 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
 • Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zalesiania giuntów rolnych.
 • Współudział w przeprowadzaniu spisów rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wapnowaniem użytków rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów do izb rolniczych.
 • Sporządzania informacji o stanie gminnego mienia komunalnego w zakresie właściwości referatu.
 • Organizowanie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.
 • Prowadzenie ewidencji cmentarzy wojennych.
 • Prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą techniczną ogródków działkowych.
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na umieszczenie reklam na mieniu komunalnym, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na:
 1. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych,
 3. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 4. ochronę nad bezdomnymi zwierzętami,
 5. utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
 6. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 7. prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 13:10
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:39
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10009 razy