BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPRAWY W REFERACIE ROLNICTWA

 • tworzenie gminnych zasobów nieruchomości,

 • sprzedaż nieruchomości,

 • przetargi na zbycie nieruchomości,

 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

 • podziały nieruchomości - wydawanie decyzji,

 • wywłaszczanie nieruchomości,

 • scalanie i podział nieruchomości,

 • ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

 • prawo pierwokupu nieruchomości,

 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

 • udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej - opłaty adiacenckie,

 • przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

 • dzierżawa nieruchomości gruntowych,

 • wydawanie zezwoleń i decyzji na usuwanie drzew i krzewów z zadrzewień,

 • opiniownie wniosków na zalesianie gruntów,

 • organizowanie mediacji w zakresie szkód łowieckich,

 • ustalanie granic polno-leśnych,

 • współdziałanie z Urzędem Statystycznym odnośnie sporządzania sprawozdań, spisów, badań i wszelkich analiz z zakresu rolnictwa,

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 • Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 13:10
  Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:39
  Opublikował(a): Radosław Laszkowski
  Zaakceptował(a):
  Artykuł był czytany: 8986 razy