BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami należą w szczególności:

 1. Opiniowanie pod kątem ochrony środowiska inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy.
 2. Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.
 3. Obsługa wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych.
 4. W zakresie prawa ochrony środowiska:
 • opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska oraz wdrażanie i realizacja systemu zarządzania środowiskowego w Gminie,
 • prowadzenie i udostępnianie baz danych o środowisku oraz wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 • podejmowanie działań w sprawach dotyczących zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne oraz nadmiernej emisji hałasu do środowiska,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz współpraca w tym zakresie z innymi kompetentnymi instytucjami,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd.
 1. W zakresie gospodarki odpadami:
 • sprawy związane z tworzeniem i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami,
 • opiniowanie spraw realizowanych przez Wojewodę lub Starostę,
 • egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • podejmowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz innych spraw należących do kompetencji Gminy określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocyjnej związanej z gospodarką odpadami,
 • przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami,
 • przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących odbioru odpadów komunalnych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 • sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie gospodarki odpadami,
 • realizacja wniosków dotyczących informacji publicznej z zakresu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie zbioru kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami,
 • prowadzenie kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach gospodarki odpadami,
 • prowadzenie postępowań o nakazanie posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 • prowadzenie postępowań w sprawach wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 • wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wymaganymi zezwoleniami,
 • Prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowanie i realizacji programu „Azbest na terenie Gminy”.

 

 1. W zakresie prawa wodnego: realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód.
 2. Gromadzenie materiałów oraz opracowywanie raportów i opinii o stanie środowiska.
 3. Realizacja zadań określonych w tzw. ustawie krajobrazowej w zakresie dbałości o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.
 4. Spraw z związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni.
 5. Współpraca z kołami łowieckimi.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej.
 7. Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
 8. Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1985 r. o ochronie gruntów Prowadzenie rolnych i leśnych.
 9. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
 1. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych.
 2. Współudział w przeprowadzaniu spisów rolnych.
 3. Organizowanie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.
 4. Prowadzenie ewidencji cmentarzy wojennych.
 5. Prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą techniczną ogródków działkowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na umieszczenie reklam na mieniu komunalnym, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych.
 8. Wydawanie zezwoleń na:
 • ochronę nad bezdomnymi zwierzętami,
 • utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 1. Kontrola nad Targowiskiem Miejskim w Białej Piskiej.
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 13:10
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:39
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11845 razy