BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REFERAT FINANSOWY

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały,

2. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej,

6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9. rozliczanie inwestycji,

10. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków, opłat lokalnych oraz innych należności przypadających Miastu i Gminie, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  b) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  c) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
  d) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 e) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  f) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 g) przygotowywanie danych do projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

14. opracowywanie projektów decyzji w sprawie zwolnień, ulg i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych oraz umorzeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych i innych należności,

15. wydawanie decyzji i zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych,

16.prowadzenie operacji finansowych zadań zleconych przez administrację rządową i ewidencji z tym związanej.

17.kontrola jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy oraz innych podmiotów wykonujących zadania ze środków budżetu Gminy w zakresie:
  a) rzetelności zapisów księgowych,
  b) legalności zobowiązań finansowych,
  c) sposobu wykorzystania majątku będącego w dyspozycji jednostek,
  d) oceny poziomu świadczonych usług, struktury organizacyjnej, gospodarowania materiałami i energią,
  e) prawidłowości decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży i likwidacji środków trwałych,
  f) sposobu dokonywania zakupów i usług oraz prawidłowości realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:22
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 08:25
Data edycji: piątek, 6 kwi 2007 13:37
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10078 razy
Ilość edycji: 1