BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REFERAT ORGANIZACYJNY

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

Organizacyjno-techniczne przygotowywanie sesji Rady oraz spotkań i narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady.

 1. udostępnianie uchwał Rady,
 2. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego wydawanych przez Radę,
 3. opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji,
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Rady,
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy.
 6. gromadzenie dokumentacji dotyczącej jednostek pomocniczych Gminy.
 7. przygotowywanie wyborów ławników sądowych,
 8. przekazywanie do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał Rady,
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę honorowego obywatelstwa,
 10. prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 11. opracowywanie do publikacji udostępnianie aktów prawnych stanowionych przez organy gminy,
 12. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 13. prowadzenie dokumentacji Przewodniczącego Rady.
 • Prowadzenie dokumentów związanych ze statusem prawnym jednostek organizacyjnych Gminy (statuty, regulaminy).
 • Ewidencjonowanie porozumień zawartych pomiędzy Gminą, a innymi instytucjami oraz
 • Aktualizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 • Ewidencjonowanie aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza.
 • Prowadzenie spraw związanych ze składanymi w Urzędzie skargami, petycjami, wnioskami i interwencjami oraz interpelacjami radnych.
 • Ewidencjonowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych.
 • Prowadzenie rejestru i przygotowywanie upoważnień, pełnomocnictw udzielanych pracownikom Urzędu oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Ustalanie zasad obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wyborów, referendów i spisów powszechnych w zakresie technicznym i organizacyjnym.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna narad zwoływanych przez Burmistrza.
 • Koordynowanie prac związanych ze zmianami funkcjonowania administracji publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.
 • Prowadzenie rejestru wniosków dotyczących udostępniania informacji publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej - w tym Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu:
 1. opracowanie Regulaminu Pracy,
 2. prowadzenie i aktualizacja indywidualnych zakresów kompetencji, zadań obowiązków i uprawnień,
 3. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników,
 4. przygotowywanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenia akt osobowych,
 5. przygotowywanie pism dotyczących przeszeregowania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,
 6. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
 7. przygotowywanie dokumentacji dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników w celu naliczania kapitału początkowego, obliczanie kapitału początkowego pracownikom Urzędu oraz innym osobom będącym w przeszłości pracownikami Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. prowadzenie dokumentacji z zakresu badań lekarskich pracowników,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz rejestrowanie okresów absencji chorobowej,
 10. kontrola zwolnień lekarskich pod kątem prawidłowości ich wykorzystywania,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami wypoczynkowymi pracowników,
 12. wydawanie legitymacji służbowych oraz ubezpieczeniowych,
 13. prowadzenie rejestru pracowników zatrudnianych i zwalnianych,
 14. prowadzenie rejestru emerytów i rencistów,
 15. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi pracowników.
 • Prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz członków zarządów spółek gminnych.
 • Realizacja i obsługa polityki kierownictwa Urzędu w zakresie spraw kadrowo - placowych:
 1. analiza zatrudnienia, obciążenia poszczególnych stanowisk i planowanie zatrudnienia,
 2. sporządzanie sprawozdań i analiz wynagradzania oraz realizacji funduszu płac,
 3. przygotowanie projektów zasad zatrudniania, awansowania i oceny pracowników Urzędu.
 • Nabór i zatrudnianie pracowników:
 1. obsługa i przygotowywanie procedury naboru,
 2. organizacja naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie,
 3. organizacja naboru na stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkola oraz członków zarządów spółek gminnych,
 4. współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie spraw osobowych dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Organizowanie szkoleń i innych form dokształcania zawodowego pracowników:
 1. sporządzanie oraz nadzór nad realizacją planów szkoleń pracowników Urzędu,
 2. prowadzenie dokumentacji szkoleń,
 3. ocena efektywności szkoleń,
 4. prowadzenie dokumentacji z zakresu studiów uzupełniających, wyższych i podyplomowych pracowników.
 • Organizacja praktyk studenckich i wolontariatu oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem osób kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie:
 1. ewidencjonowanie wyjść służbowych i osobistych,
 2. rozliczanie nadgodzin.
 • Prowadzenie spraw związanych ze składanymi oświadczeniami majątkowymi.
 • Wykonywanie czynności kadrowo-kontrolnych na polecenie Burmistrza, prowadzenie kadrowo - płacowej sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych z zakresu działania referatu.
 • Prowadzenie spraw dotyczących obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnej.
 • Zarządzanie i gospodarowanie obiektami administracyjnymi Urzędu, w tym dbałość o odpowiedni stan techniczny budynków, utrzymanie czystości i porządku, ochronę i zabezpieczenie mienia oraz nadzór nad remontami.
 • Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu w materiały biurowe, media, środki trwałe, urządzenia biurowe oraz przegląd i konserwacja, inwentarza biurowego.
 • Prowadzenie ewidencji majątku Urzędu, włącznie z ewidencją sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci teleinformatycznej, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku Urzędu.
 • Planowanie budżetu administracji.
 • Koordynowanie obsługi telekomunikacyjnej Urzędu.
 • Gospodarowanie samochodami Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem w obiektach Urzędu przepisów przeciwpożarowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem dzienników promulgacyjnych i prasy oraz innych wydawnictw.
 • Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
 • Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego dla pracowników Urzędu.
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Rozliczanie ekwiwalentów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania ryczałtów samochodowych.
 • Wydawanie i rejestracja kart pojazdu i ich rozliczanie.
 • Zapewnienie obsługi interesantów w Urzędzie.
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu.
 • Potwierdzanie w przypadkach przez prawo przewidziane przedkładanych przez interesantów dokumentów za zgodność z oryginałem i własnoręczności podpisu.
 • Zapewnienie stałego dozoru budynku, dyżurów w czasie trwania prac Rady, komisji i  innych organów, po godzinach urzędowania.
 • Utrzymywanie w sprawności środków transportu będących na wyposażeniu Urzędu i zapewnienie ich prawidłowej eksploatacji oraz codziennej obsługi.
 • Stałe aktualizowanie i dbałość o tablice informacyjne w Urzędzie oraz tablic ogłoszeń jednostek pomocniczych na terenie Gminy.
 • Rejestracja faktur i rachunków przychodzących do Urzędu.
 • Przygotowywanie materiałów do przetargów w ramach budżetu administracji.
 • Zlecanie ogłoszeń do mediów.
 • Kompleksowe ubezpieczenie majątku Urzędu.
 • Obsługa centrali telefonicznej Urzędu.
 • Prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu, z wyłączeniem prowadzenia archiwum USC:
 1. przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych,
 2. powadzenie ewidencji dokumentacji oraz jej przechowywanie i zabezpieczanie,
 3. udostępnianie dokumentacji,
 4. przekazywanie materiałów archiwalnych kategorii „A” do Archiwum Państwowego,
 5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”,
 6. opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących wykonanych czynności,
 7. oprawa dokumentacji kategorii „A”.
 • Prowadzenie Sekretariatu.
 • Koordynowanie pracy kierowców Urzędu.
 • Zapewnienie obsługi i udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych.
 • Obsługa interesantów w Punkcie Obsługi Interesanta w zakresie:
 1. udzielania kompleksowej informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w tym o zadaniach poszczególnych referatów Urzędu,
 2. informowania o dniach przyjmowania interesantów przez Burmistrza Białej Piskiej i Zastępcę Burmistrza Białej Piskiej,
 3. udzielania informacji interesantom w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej,
 4. udzielania informacji na temat stosowanych procedur w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej,
 5. udzielania informacji o organach właściwych do załatwiania sprawy w przypadku gdy takim organem nie jest Burmistrz Białej Piskiej,
 6. wydawania wszelkich niezbędnych druków, formularzy, wniosków, opisów do stosowanych procedur w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz zaświadczeń na wniosek interesantów,
 7. udzielania pomocy w wypełnianiu formularzy,
 8. udostępniania przepisów prawnych na życzenie interesantów, w razie konieczności sporządzenie kopii lub wydruku tych przepisów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. udzielania pomocy niepełnosprawnym w załatwianiu spraw,
 10. przyjmowania korespondencji od interesantów,
 11. bieżąca aktualizacja tablicy ogłoszeń na parterze budynku i na zewnątrz budynku,
 12. udzielania informacji publicznej zgodnie z przepisami,
 13. przyjmowania i ewidencjonowania opinii dotyczących pracy Punktu Obsługi Interesantów oraz procedur załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej,
 14. wykonywania zadań z zakresu obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w tym przyjmowania, rejestrowania i rozdzielania korespondencji składanej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej zgodnie z dekretacją,
 15. obsługa Elektronicznego Punktu Obsługi Interesantów w zakresie umożliwienia interesantom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej posiadającym kwalifikowany podpis elektroniczny wnoszenie pism w formie formularzy elektronicznych.
 16. Z zakresu działania Punktu Obsługi Interesantów wyłączone są sprawy dotyczące:
  • ewidencji ludności,
  • dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego,
  • rozpraw administracyjnych,
  • dostępu do informacji o środowisku,
  • poświadczania własnoręczności podpisu i potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
  • wydawania druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących w 100% własnością Gminy.
 • Obsługa Burmistrza w zakresie wykonywania praw i obowiązków wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały
 • Inicjowanie udziału w programach pomocowych oraz współpraca w tworzeniu do nichprojektów w zakresie kompetencji Referatu.
 • Prowadzenie w zakresie działania Referatu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji,
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów, zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy w Urzędzie, a w szczególności:
  1. przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu,
  2. prowadzenie spraw z zakresu oceny ryzyka na stanowisku pracy,
  3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków.
  4. zaopatrzenie w odzież ochronną pracowników gospodarczych.
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):
 1. opracowywanie Regulaminu ZFŚS,
 2. przygotowywanie okresowych posiedzeń Zespołu ZFŚS,
 3. prowadzenie dokumentacji.
 • Obsługa zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
 1. zgłaszanie nowo przyjętych pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń, oraz zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących ubezpieczonych,
 2. uzgadnianie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych,
 3. sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników,
 4. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach oraz zaświadczeń dla celów emerytalnych dla obecnych oraz byłych pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu:
 1. sporządzanie list płac,
 2. planowanie i rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia,
 3. wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pracownikom, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
 4. rozliczanie płac pracowników realizujących zadania zlecone i zadania z zakresu administracji rządowej,
 5. naliczanie oraz odprowadzanie wpłat na PFRON,
 6. sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu,
 7. przygotowywanie wniosków do projektu budżetu w zakresie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych na dany rok kalendarzowy.
 • Nadzór nad organizacją zbiórek publicznych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu informatyki Urzędu, a w szczególności:
 1. administrowanie systemami informatycznymi,
 2. przestrzeganie przepisów, procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
 3. instruktaż, szkolenie i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
 4. opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,
 5. diagnostyka i obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w urzędzie,
 6. zapewnienie bezpieczeństwu danych w systemie informatycznym,
 7. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informacji,
 8. monitorowanie i dokumentowanie wykonania obowiązków administratora danych osobowych,
 9. koordynowanie organizacji przetwarzania danych,
 10. utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń komputerowych oraz oprogramowania komputerowego,
 11. bieżąca pomoc przy problemach pracowników pracujących na sprzęcie komputerowym,
 12. nadzór nad realizacją napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez zewnętrzne serwisy,
 13. archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
 14. prowadzenie kontroli antywirusowej,
 15. prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy, licencje, programy, itp.,
 16. opracowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem publikacji dokumentów zgodnie z zasadami w ustawy dotyczącej BIP,
 17. zarządzanie i aktualizowanie danych zamieszczanych na stronie internetowej bialapiska.eu,
 18. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Piskiej, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Białej Piskiej, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej w zakresie instruktażu, szkolenia i pomocy użytkownikom w eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych.
 • Koordynacja pracy skazanych skierowanych do prac w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 • Przygotowanie i nadzorowanie obsługi delegacji miast partnerskich.
 • Prowadzenie polityki informacyjnej Burmistrza.
 • Upowszechnianie informacji o działalności Gminy i Urzędu.
 • Wydawane zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym dla potrzeb sądu i prokuratury,
 • Prowadzenie rejestru rozliczenia środków czystości i wyposażenia biur.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zeznaniami świadków w sprawach zaliczania lat pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Prowadzenie spraw związanych nadzorem nad utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a w szczególności:
 1. planowanie, kierowanie i koordynowanie przygotowań oraz realizacja zadań obrony cywilnej na terenie Gminy,
 2. planowanie, kierowanie i koordynowanie przedsięwzięciami obronnymi realizowanymi przez Burmistrza na rzecz Sił Zbrojnych RP,
 3. opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
 4. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 5. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej przedsiębiorstw (instytucji),
 6. wypracowanie koncepcji i przygotowanie jej do realizacji, dotyczącej ewakuacji ludności i Gminy oraz dóbr kultury, na wypadek masowego zagrożenia,
 7. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 8. przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 9. organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
 10. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
 11. wypracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego w Gminie,
 12. organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 13. opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz uzgadnianie go ze Starostą Piskim,
 14. doskonalenie procedur osiągania gotowości obrony cywilnej oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 15. aktualizowanie baz danych, związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 16. realizowanie polityki informacyjnej związanej z zarządzaniem kryzysowym,
 17. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 18. organizacja oraz koordynowanie przedsięwzięć Burmistrza, dotyczących realizacji zadań obronnych, zabezpieczających mobilizację Sił Zbrojnych RP,
 19. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 20. prowadzenie spraw związanych z kosztami wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej straży pożarnych,
 21. utrzymywanie w stanie sprawności technicznej sprzętu pożarniczego,
 22. utrzymywanie czystości i porządku w magazynku obrony cywilnej,
 23. nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń garażowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego remiz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy,
 24. zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowego użytkowania sprzętu pożarniczego,
 25. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 26. prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 27. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz o pokrywanie ich należności mieszkaniowych,
 28. ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
 • Prowadzenie w zakresie działania referatu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Tworzenie strony internetowej Gminy i jej aktualizacja.
 • Organizowanie mediom kontaktu z kierownictwem Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Organizowanie konferencji prasowych.
 • Przygotowywanie sprostowań.
 • Udzielanie odpowiedzi do prasy.
 • Prowadzenie spraw i udział w pracach związanych z promocją Gminy w kraju i za granicą.
 • Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o Gminie Biała Piska.
 • Współpraca w zakresie promocji z instytucjami na poziomie regionalnym i krajowym.
 • Prowadzenie bazy danych o Gminie i popularyzowanie jej na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Gminy, a w szczególności organizacja kontaktów z gminami partnerskimi.
 • Analiza i archiwizacja publikacji prasowych.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:21
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 9242 razy