BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

REFERAT ORGANIZACYJNY

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1. prowadzenie wykazu aktów prawa miejscowego,

2. zapewnienie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:
  a) zapewnienie obsługi interesantów w Urzędzie,
  b) nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
  c) prowadzenie archiwum,
  d) obsługa centrali telefonicznej, faksu, internetu,
  e) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu,
  f) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
  g) gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
  h) planowanie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu,
  i) prenumerata fachowych czasopism i dzienników urzędowych.

3. obsługa Rady:
  a) przygotowywanie materiałów pod obrady, powiadamianie o zwoływaniu sesji, komisji Rady i ich obsługa, przekazywanie uchwał do realizacji,
  b) współdziałanie z radnymi w zakresie spraw wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, m.in. utrzymywanie więzi radnych z wyborcami,
  c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Rady,
  d) sporządzanie informacji o działalności Rady i jej organów,
  e) prowadzenie dokumentacji Rady.

4. obsługa Burmistrza Miasta i Gminy:
  a) przygotowywanie materiałów i obsługa interesantów,
  b) obsługa Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy,
  c) koordynacja prac w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń i sposobu ich wykonywania,
  d) prowadzenie dokumentacji pracy Burmistrza Miasta i Gminy.

5. prowadzenie spraw kadrowych i działalności socjalnej:
  a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Burmistrz jest organem założycielskim
  b) kontrola dyscypliny pracy oraz innych zagadnień w ramach kontroli wewnętrznej,
  c) przygotowanej materiałów do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników Urzędu,

6. obsługa techniczna Urzędu:
  a) zapewnienie utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu i wokół niego,
  b) zapewnienie stałego dozoru budynku, dyżurów w czasie trwania prac Rady, komisji i innych organów, po godzinach urzędowania,
  c) rozliczanie kart drogowych kierowcy,
  d) utrzymywanie w sprawności środków transportu będących na wyposażeniu Urzędu,
  e) zapewnienie prawidłowości warunków pracy, bhp i ppoż,
  f) stałe aktualizowanie i dbałość o tablice informacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na terenie miasta,
  g) prowadzenie punktu informacji Urzędu,

7. prowadzenie zakupów, ich dokumentacji w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,

8. opracowywanie projektów w zakresie zmian struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych,

9. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

10. szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,

11. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem cywilnym i karnym, a zwłaszcza:
  a) wydawanie wniosków o udostępnienie danych osobowych,
  b) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie orzeczeń o ustanowieniu kuratora,
  c) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z majątku,
  d) przyjmowanie obwieszczeń,

12. organizacja przygotowań i przeprowadzenie wyborów:
  a) do Sejmu i Senatu, na Prezydenta RP,
  b) samorządowych i uzupełniających,
  c) do innych organów w ramach upoważnień ustawowych,
  d) zapewnienie obsługi i udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych i referendum.

13. prowadzenie zadań z zakresu komputeryzacji Urzędu:
  a) organizowanie kierunków rozwoju komputeryzacji Urzędu Miasta i Gminy,
  b) nadzorowanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
  c) dokonywanie oceny funkcjonowania systemów informatycznych i występowanie z wnioskami na temat ich usprawnienia,
  d) współpraca z Urzędem Wojewódzkim (Wojewódzki Inspektor ds. Informatyki) na temat kompatybilności informatyzacji danych Ewidencji Ludności,
  e) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i systemów informatycznych,

15. obsługa prawna, a w szczególności:
Wykonywanie obsługi prawnej Urzędu w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, a w szczególności:
  a) opiniowanie aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady,
  b) doradztwo prawne,
  c) prowadzenie zastępstwa procesowego,
  d) informowanie pracowników o bieżących zmianach przepisów prawa w zakresie dotyczącym działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:21
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8165 razy