BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania i Regulami

Do zadań Referatu Rolnictwa należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości
  a) przygotowywanie projektów zasad prowadzenia gospodarki gruntami na terenie miasta i gminy,
  b) gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi w tym ich zbywanie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd
  c) ustalenie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nieruchomości komunalnych,
  d) ogłaszanie przetargów na nieruchomości stanowiące własność miasta i gminy,
  e) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
  f) komunalizowanie gruntu,
  g) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
  h) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
  i) występowanie z wnioskami o aktualizację zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie praw przysługujących gminie,
  j) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
  k) wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu,
  l) wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego(postanowienia),
  ł) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
  m) wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
  n) wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich,
  o) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  p) odmowa wydawania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  r) współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej w zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt, a w szczególności:
   - zawiadamianie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt,
   - znakowanie obszarów określonych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:31
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6157 razy