BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Białej Piskiej

BEATA SOKOŁOWSKA- BURMISTRZ

 

Kompetencje i uprawnienia Burmistrza. Podstawa prawna działania.


Artykuł 26 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa , że organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz, prezydent.. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez rade i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.27) nie można łączyć funkcji burmistrza oraz zastępcy z:

1. funkcją burmistrza lub jego zastępcy w innej gminie,
2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym gminie, w której jest burmistrz lub zastępcą burmistrza,
3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
4. mandatem posła lub senatora.

Według art.30 burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2. określenie sposobu wykonywania uchwał,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budżetu,
5. zatrudniane i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Artykuł 33 ustawy o samorządzie gminnym określa, że burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

  • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
  • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
  • dokonywania wydatków budżetowych,
  • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
  • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

          Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia( art.90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust.1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 12:12
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2014 12:12
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 7209 razy