BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej

NR ZARZĄDZENIA
DATA WYDANIA
PRZEDMIOT ZARZĄDZENIA/ W SPRAWIE
1/1/2018
29.11.2018
zmiany Zarządzenia Nr 514/1/2017 Bumristrza Białej Piskiej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
2/1/2018
29.11.2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2027
3/1/2018
29.11.2018
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
4/1/2018
03.12.2018
uruchomienia procesu konsutlacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw społecznych, tworzenia komitetów tych inicjatyw oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty i zasad ich promocji
5/1/2018
03.12.2018
uruchomienia stałego dyżuru na terenie Gminy Biała Piska w ramach treningu na terenie Powiatu Piskiego
6/1/2018
05.12.2018
zmiany Zarządzenia Nr 762/1/2018 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2018 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027
7/1/2018
05.12.2018
zmiany Zarządzenia Nr 761/1/2018 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2018 r. dotyczącego projektu budżetu Gminy Biała Piska na 2019 r.
8/1/2018
06.12.2018
sprzedaży nieruchomości lokalowej Nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Warszawskiej 10 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
9/1/2018
07.12.2018
ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Biała Piska
10/1/2018
10.12.2018
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania piblicznego gminy Biała Piska o nazwie "Kultura fizyczna w 2019 roku" poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
11/1/2018
10.12.2018
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"
12/1/2018
10.12.2018
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia"
13/1/2018
10.12.2018
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"
14/1/2018
10.12.2018
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
15/1/2018
10.12.2018
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
16/1/2018
12.10.2018
wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 25
17/1/2018
19.12.2018
powołania komisji do roztrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2019 r."
18/1/2018
20.12.2018
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
19/1/2018
28.12.2018
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej
20/1/2018
28.12.2018
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej
21/1/2018
28.12.2018
uchylenia Zarządzenia Nr 18/1/2018 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2018 r.
22/1/2018
28.12.2018
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
23/1/2018
31.12.2018
realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Biała Piska w 2019 r.
24/1/2018
31.12.2018
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska o nazwie „Kultura fizyczna w 2019 roku” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25/1/2018
31.12.2018
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego Gminy Biała Piska przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26/1/2018
31.12.2018
wyznaczenia podmiotu, w którym w 2019 r. będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna i ustalenia zasad skierowań osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej na terenie Gminy Biała Piska
27/1/2018
31.12.2018
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 22/1/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
28/1/2018
31.12.2018
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
29/1/2019
10.01.2019
wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacja".
30/1/2019
10.01.2019
wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia".
31/1/2019
10.01.2019
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
32/1/2019
16.01.2019
wyboru ofert i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"
33/1/2019
16.01.2019
wyboru ofert i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Kultura fizyczna w 2019 r."
34/1/2019
   
35/1/2019
17.01.2019
ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
36/1/2019
17.01.2019
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełnającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, klas I w szkołach podstawowych oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych powadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2019/2020
37/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewid. Biała Piska-miasto, gmina Biała Piska
38/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Ketrzyńskiego 99, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
39/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Drygałach przy ul. Polnej 7, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
40/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Ketrzyńskiego 173, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
41/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 21, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
42/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 21, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
43/1/2019
23.01.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 24 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Ketrzyńskiego 184, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
44/1/2019
23.01.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
45/1/2019
30.01.2019
planu kontroli podatkowej na 2019 r.
46/1/2019
01.02.2019
określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawienia i użyczenia dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Biała Piska
47/1/2019
01.02.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
48/1/2019
05.02.2019
ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Białej Piskiej
49/1/2019
05.02.2019
zarządzenia wyborów zarządu Osiedla Nr 1 w Białej Piskiej
50/1/2019
05.02.2019
zarządzenia wyborów zarządu Osiedla Nr 2 w Białej Piskiej
51/1/2019
05.02.2019
zarządzenia wyborów zarządu Osiedla w Bemowie Piskim
52/1/2019
11.02.2019
sprzedaży nieruchomości loklalowej nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
53/1/2019
11.02.2019
sprzedaży nieruchomości loklalowej nr 2 położonej w Drygałach przy ul. Polnej 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
54/1/2019
11.02.2019
sprzedaży nieruchomości loklalowej nr 6 położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
55/1/2019
11.02.2019
sprzedaży nieruchomości loklalowej nr 1 położonej w Drygałach przy ul. Kościuszki 12 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
56/1/2019
15.02.2019
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Białej Piskiej
57/1/2019
18.02.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
58/1/2019
22.02.2019
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
59/1/2019
26.02.2019
powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej
60/1/2019
26.02.2019
zarządzenia i określenia terminów wyborów sołtysów i członków do rad sołeckich na terenie gminy Biała Piska
61/1/2019
26.02.2019
zmiany zarządzenia nr 511/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dn. 6 wrzesn ia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
62/1/2019
26.02.2019
powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej
63/1/2019
26.02.2019
sprzedaży nieruchomości loklalowej nr 3 położonej w Białej Piskiej przy ul. Warszawskiej 4A stanowiącej własność Gminy Biała Piska
64/1/2019
26.02.2019
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek oświatowych w Białej Piskiej
65/1/2019
26.02.2019
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek oświatowych w Białej Piskiej
66/1/2019
27.02.2019
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny
67/1/2019
27.02.2019
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej do wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego
68/1/2019
28.02.2019
Regulaminu Oragnizacyjnego Urzędu Miejskiego w Baiłej Piskiej
69/1/2019
28.02.2019
opracowania planu dofinanasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Biała Piska na rok 2019, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych przez uczelnie wyższe i zakłady doskonalenia oraz określenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
70/1/2019
28.02.2019
zasad przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska
71/1/2019
04.03.2019
powołania Zespołu zadaniowego w zakresie weryfikacji metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała Piska
72/1/2019
07.03.2019
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim
73/1/2019
07.03.2019
powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
74/1/2019
15.03.2019
rocznego planu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2019 rok
75/1/2019
15.03.2019
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kieronika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości
76/1/2019
18,03.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
77/1/2019
25.03.2019
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok
78/1/2019
25.03.2019
 
79/1/2019
27.03.2019
 
80/1/2019
27.03.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Drygałach przy ul. Warszawskiej 12, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
81/1/2019
27.03.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Drygałach przy ul. Sienkiewicza 18, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
82/1/2019
29.03.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
83/1/2019
08.04.2019
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
84/1/2019
09.04.2019
powołania Komisji Konkursowej do pzreprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim
85/1/2019
09.04.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
86/1/2019
11.04.2019
ustalenia terminu przerwy w frunkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kożuachach, w roku szkolnym 2018/2019
87/1/2019
11.04.2019
ustalenia terminu przerwy w frunkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie, w roku szkolnym 2018/2019
88/1/2019
11.04.2019
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
89/1/2019
11.04.2019
ustanowienia koordynatora gminnego ds. Obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
90/1/2019
16.04.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
91/1/2019
24.04.2019
przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2018 rok
92/1/2019
29.04.2019
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewid. Biała Piska-miasto, gmina Biała Piska.
93/1/2019
29.04.2019
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewid. Biała Piska-miasto, gmina Biała Piska
94/1/2019
29.04.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 23 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 11 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
95/1/2019
30.04.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
96/1/2019
02.05.2019
upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Białej Piskiej
97/1/2019
02.05.2019
powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Białej Piskiej i udzielenia upoważnienia
98/1/2019
07.05.2019
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewid. Biała Piska - miasto, gmina Biała Piska
99/1/2019
07.05.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 8, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
100/1/2019
07.05.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
100A/1/2019
07.05.2019
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
101/1/2019
08.05.2019
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych an dzień 26 maja 2019 r.
102/1/2019
20.05.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
103/1/2019
21.05.2019
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Białej Piskiej
104/1/2019
21.05.2019
wprowadzenia regulaminu rekrutacji i czestnictwa w projekcie "Ja w internecie".
105/1/2019
21.05.2019
ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez udzielenie dotacji w ramach regrantingu w 2019 r.
106/1/2019
24.05.2019
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
107/1/2019
24.05.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
108/1/2019
27.05.2019
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
109/1/2019
30.05.2019
przedstawienia raportu o stanie Gminy Biała Piska za 2018 rok
110/1/2019
30.05.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
111/1/2019
31.05.2019
ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej w roku szkolnym 2018/2019
112/1/2019
05.06.2019
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
113/1/2019
10.05.2019
ogłoszenia konkursu na "Najładniejsze sołectwo w gminie Biała Piska"
114/1/2019
 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno – sportowych położonych nad jeziorem Roś i jeziorem Borowe w Gminie Biała Piska
115/1/2019
 17.06.2019
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziewdzictwa narodowego" poprzez udzielenie dotacji w ramach regranting w 2019 roku
116/1/2019
 17.06.2019
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019
117/1/2019
18.06.2019
przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Komorowo, gmina Biała Piska
118/1/2019
24.06.2019
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przepprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
119/1/2019
25.06.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
120/1/2019
26.06.2019
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez udzielenie dotacji w ramach regrantingu w 2019 r.
121/1/2019
28.06.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
122/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
123/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 2, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
124/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
125/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
126/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
127/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
128/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 15 położonej w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
129/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 22 położonej w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
130/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
131/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
132/1/2019
02.07.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 15 położonej w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
133/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 16 położonej w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
134/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 10, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
135/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Skarżyn, gmina Biała Piska
136/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Sulimy, gmina Biała Piska
137/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Sulimy, gmina Biała Piska
138/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto
139/1/2019
02.07.2019 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto
140/1/2019
02.07.2019
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Biała Piska na 2019 r.
141/1/2019
02.07.2019
zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych
142/1/2019
08.07.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
143/1/2019
15.07.2019
powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu na "Najładniejsze sołectwo w Gminie Biała Piska"
144/1/2019
24.07.2019
zwołania wyborczego zebrania wiejskiego Sołectwa Szymki w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Szymki
145/1/2019
30.07.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
146/1/2019
31.07.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
147/1/2019
06.08.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu na "Najładniejsze sołectwo w Gminie Biała Piska"
148/1/2019
06.08.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
149/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 33 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 174 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
150/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
151/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 16 położonej w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
152/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 19 położonej w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
153/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
154/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Drygałach przy ul. Sienkiewicza 4 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
155/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 24 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 175 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
156/1/2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 19 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 105 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
157/1/2019
08.08.2019 
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 12 położonej w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
158/1/2019/A
13.08.2019
ponownego zwołania wyborczego zebrania wiejskiego Sołectwa Szymki w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Szymki
158/1/2019
14.08.2019
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
159/1/2019
14.08.2019
kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2019 r.
160/1/2019
14.08.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
161/1/2019
16.08.2019
opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne
162/1/2019
21.08.2019
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 511/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 06 września 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
163/1/2019
22.08.2019
powołania komisji do odbioru końcowego zadania o nazwie "Wykonanie prac na Cmentarzu Komunalnym w Białej Piskiej w 2019 r."
164/1/2019
23.08.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
165/1/2019
27.08.2019
wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska.”
166/1/2019
28.08.2019
ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
167/1/2019
29.08.2019
przyjęcie "Programu pomocy umożliwiającego spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała Piska oraz gminnych lokali użytkowych w formie świadczenia rzeczowego, tj. odpracowania długu wobec Gminy Biała Piska"
168/1/2019
30.08.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
169/1/2019
09.09.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
170/1/2019
11.09.2019
zmiana Zarzadzenia nr 168/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r.
171/1/2019
12.09.2019
ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach w roku szkolnym 2019/2020
172/1/2019
12.09.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
173/1/2019
17.09.2019
powołania operatora informatycznego obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej, zarządzonych na dzień 06 października 2019 r.
174/1/2019
19.09.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 14, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
175/1/2019
19.09.2019
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 14, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
176/1/2019
19.09.2019
nabycia na własność Gminy Biała Piska nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pawłocin, gmina Biała Piska, stanowiących własność osób fizycznych
177/1/2019
23.09.2019
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
178/1/2019
23.09.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
179/1/2019
25.09.2019
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
180/1/2019
30.09.2019
powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Biała Piska, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2019 r.
181/1/2019
30.09.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
182/1/2019
01.10.2019
zmiany Zarządzenia Nr 103/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Białej Piskiej
183/1/2019
01.10.2019
zmiany Zarządzenia Nr 162/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 511/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 06 września 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
184/1/2019
02.10.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
185/1/2019
15.10.2019
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Bemowie Piskim przy
ul. Lipowej 93, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
186/1/2019
15.10.2019
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6 położonej w Bemowie Piskim przy
ul. Kętrzyńskiego 108, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
187/1/2019
15.10.2019
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Drygałach przy
ul. Grunwaldzkiej 5, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
188/1/2019
15.10.2019
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Drygałach przy
ul. Targowej 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
189/1/2019
15.10.2019
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Bemowie Piskim przy
ul. Lipowej 93, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
190/1/2019
15.10.2019
zatwierdzenia do realizacji zadania przez Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ”
191/1/2019
24.10.2019
uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
192/1/2019
29.10.2019
wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz montażu wodomierzy lokalowych dla lokali stanowiących własność Gminy Biała Piska
193/1/2019
29.10.2019
nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
194/1/2019
30.10.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
195/1/2019
04.11.2019
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP w Skarżynie,z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska z zakresu „Ratownictwo i ochrona ludności” w 2019 r.
196/1/2019
05.11.2019
w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej przez OSP w Skarżynie z pominięciem otwartego nkonkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ,,Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności" w 2019 r.
197/1/2019
12.11.2019
powołania komisji do odbioru końcowego zadania o nazwie "Wykonanie prac na Cmentarzu Komunalnym w Drygałach w 2019 r."
198/1/2019
14.11.2019
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
199/1/2019
14.11.2019
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 - 2027
200/1/2019
14.11.2019
projektu budżetu Gminy Biała Piska na 2020 r.
201/1/2019
18.11.2019
polityki rachunkowości Fundusz Dróg Samorządowych
202/1/2019
18.11.2019
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
203/1/2019
21.11.2019
powołania komisji do odbioru końcowego prac na cmentarzach wojennych, przy mogiłach i kwaterach wojennych
204/1/2019
25.11.2019
zmiany Zarządzenia Nr 199/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020-2027
205/1/2019
29.11.2019
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
206/1/2019
05.12.2019
ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
207/1/2019
05.12.2019
ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim oraz Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
208/1/2019
06.12.2019
zmiany Zarządzenia Nr 200/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Biała Piska na 2020 rok.
209/1/2019
11.12.2019
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
210/1/2019
11.12.2019
obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr geod.: 70, 71/1, 71/2, 71/5, 71/6, 71/7 o powierzchni łącznej 2,1737 ha, położonej w Białej Piskiej przy ul. I. Marsz. RP Józefa Piłsudskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
211/1/2019
11.12.2019
powołania komisji do otwarcia ofert na zadanie o nazwie „Wycięcie drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska w 2019 r.”
212/1/2019
12.12.2019
powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2020 roku”
213/1/2019
12.12.2019
sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wykonywanie usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie w 2020 roku”
214/1/2019
12.12.2019
wyznaczenia podmiotu, w którym w 2020 r. będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna i ustalenia zasad skierowań osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej na terenie Gminy Biała Piska
215/1/2019
18.12.2019
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
216/1/2019
23.12.2019
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie „Kultura fizyczna w 2020 roku” poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
217/1/2019
23.12.2019
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska w zakresie „Opieka medyczna i rehabilitacja” w 2020 roku.
218/1/2019
24.12.2019
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie „Ochrona i promocja zdrowia w 2020 r.”
219/1/2019
24.12.2019
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie „Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2020 r.”
220/1/2019
24.12.2019
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
221/1/2019
30.12.2019
ogłoszenia wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
222/1/2019
30.12.2019
ogłoszenia wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
223/1/2019
30.12.2019
zmiany Zarządzenia Nr 215/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
224/1/2019
31.12.2019
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
224A/1/2019
31.12.2019
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
224B/1/2020
02.01.2020
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
225/1/2020
03.01.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
226/1/2020
07.01.2020
opracowania planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Biała Piska
227/1/2020
10.01.2020
zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w celu ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie
228/1/2020
10.01.2020
zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe
229/1/2020
10.01.2020
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska o nazwie: „Kultura fizyczna w 2020 roku” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
230/1/2020
13.01.2020
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
231/1/2020
14.01.2020
zmieniające Zarządzenie Nr 9/1/2018 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Biała Piska
232/1/2020
14.01.2020
przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biała Piska
233/1/2020
14.01.2020
rocznego Planu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2020 rok
234/1/2020
14.01.2020
wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego
235/1/2020
14.01.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
236/1/2020
22.01.2020
wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2020 r. realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"
237/1/2020
22.01.2020
wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2020 r. realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"
238/1/2020
22.01.2020
wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2020 r. realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska "Kultura fizyczna w 2020 r."
239/1/2020
28.01.2020
ogłoszenia konkursu na "Aktywne sołectwo w Gminie Biała Piska"
240/1/2020
28.01.2020
ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu odziałów przedszkolych Szkoły Podstawowej w Kożuchach w roku szkolnym 2019/2020
241/1/2020
29.01.2020
zmiany Zarządzenia Nr 23/2/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Białej Piskiej oraz ustalenia regulaminu jej działalności
242/1/2020
29.01.2020
kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska w 2020 r.
243/1/2020
30.01.2020
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Biała Piska w 2020 r.
245/1/2020
30.01.2020
realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
w gminie Biała Piska w 2020 roku
247/1/2020
30.01.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r
247A/1/2020
31.01.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r
248/1/2020
30.01.2020
przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Samorządu osiedla w Bemowie Piskim i utworzeniem na tym obszrze sołectwa
250/1/2020
06.02.2020
wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i osiedlowych z terenu Gminy Biała Piska
251/1/2020
18.02.2020
przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Samorządu Osiedla w Bemowie Piskim i utworzeniem na tym obszarze sołectwa
252/1/2020
18.02.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r
253/1/2020
   
254/1/2020
18.02.2020 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego
255/1/2020
21.02.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r
255A/1/2020
24.02.2020
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 255/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 21.02.2020 r.
256/1/2020
24.02.2020
powołania Komitetu Organizacyjnego Eliminacji Gminnych Warmińsko - Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
257/1/2020
25.02.2020
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
258/1/2020
25.02.2020
powołania komisji do odbioru usługi pod nazwą " Wycięcie i podkrzesanie drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska w 2020r."
259/1/2020
28.02.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r
260/1/2020
02.03.2020
organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Biała Piska na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
261/1/2020
02.03.2020
zasad i trybu informowania Burmistrza Białej Piskiej o zdarzeniach i zagrożeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Biała Piska
262/1/2020
03.03.2020
rocznego Planu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2020 rok
263/1/2020
04.03.2020
ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
264/1/2020
04.03.2020
planu kontroli podatkowej na 2020 r.
265/1/2020
10.03.2020
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
266/1/2020
10.03.2020
zmiany Zarządzenia Nr 23/2/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Białej Piskiej oraz ustalenia regulaminu jej działalności
267/1/2020
10.03.2020
uruchomienia z inicjatywy Burmistrza Białej Piskiej procesu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska
268/1/2020
11.03.2020
wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Biała Piska
269/1/2020
16.03.2020
wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Biała Piska
270/1/2020
 
16.03.2020
zminy uchwały budżetowej na 2020 rok
271/1/2020
19.03.2020
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok
272/1/2020
23.03.2020
powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Biała Piska
273/1/2020
24.03.2020
szczegółowych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Biała Piska na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacjach kryzysowych lub możliwości występienia sytuacji kryzysowej z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2
274/1/2020
26.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
274A/1/2020
26.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
274B/1/2020
26.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
275/1/2020
30.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
276/1/2020
31.03.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w miejscowości Kożuchy, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
277/1/2020
31.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
278/1/2020
31.03.2020
 
279/1/2020
15.03.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
280/1/2020
21.04.2020
zmiany sposobu funkcjonowania placów targowych
281/1/2020
21.04.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
282/1/2020
22.04.2020
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na finasowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Biała Piska w 2020 r.
283/1/2020
23.04.2020
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2020” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2020
284/1/2020
29.04.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
285/1/2020
04.05.2020
zmiany Zarządzenia Nr 103/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany zmiany Zarządzenia Nr 103/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Białej Piskiej
286/1/2020
08.05.2020
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Ruda, gmina Biała Piska
287/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Drygałach przy ul. Targowej 6, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
288/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 7, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
289/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 3, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
290/1/2020
11.05.2020
sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo
291/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 29 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 110, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
292/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 109, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
293/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 10 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 109, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
294/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 99, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
295/1/2020
11.05.2020
sprzedaży nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto
296/1/2020
11.05.2020
zmiana uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 r.
297/1/2020
12.05.2020
organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Biała Piska
298/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 14 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 173, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
299/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6 położonej w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 1, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
300/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska
301/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
302/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 94, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
303/1/2020
12.05.2020
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 105, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
304/1/2020
13.05.2020
powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na realizację Programu „Wspólne Podwórko 2020” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r.
305/1/2020
14.05.2020
przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2019 rok
306/1/2020
20.05.2020
wyboru operatora konkursu i przyznania dotacji na realizację Programu „Wspólne podwórko 2020” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r.
 
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 sty 2019 09:22
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 09:50
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2797 razy