BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

W dniu 29 grudnia 2015 r. na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XIV/84/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016-2022,
 2. Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2016,
 3. Uchwała Nr XIV/86/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015-2022,
 4. Uchwała Nr XIV/87/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,
 5. Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2016 r.,
 6. Uchwała Nr XIV/89/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2016 r.,
 7. Uchwała Nr XIV/90/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2016 r.
 8. Uchwała Nr XIV/91/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
 9. Uchwała Nr XIV/92/2015 w sprawie wyrażernia zgody na udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 10. Uchwała Nr XIV/93/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadnośći skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 07:27
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 08:24
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3118 razy

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 listopada 2015 r.

W dniu 30 listopada 2015 r. na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022,
 2. Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,
 3. Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. Uchwała Nr XIII/78/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 5. Uchwała Nr XIII/79/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 6. Uchwała Nr XIII/80/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na 2016 rok,
 7. Uchwała Nr XIII/81/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2016 roku,
 8. Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania   zasadności skargi na działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
 9. Uchwała Nr XIII/83/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2015 09:14
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2015 09:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3363 razy

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 października 2015 r.

W dniu 29 października 2015 r. na XII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022,
 2. Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,
 3. Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wzajemnej pomocy w zakresie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska i Gminy Prostki,
 4. Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2016 rok,
 5. Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
 6. Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 7. Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
 8. Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego,
 9. Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2016 -2019.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 lis 2015 09:37
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2015 10:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3408 razy

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 września 2015 r.

W dniu 30 września 2015 r. na XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015-2022,

2. Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,

3. Uchwała Nr XI/61/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,

4. Uchwała Nr XI/62/2015 zmieniająca Uchwałę Nr VII /44/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo,

5. Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Biała Piska,

6. Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej,

7. Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Biała Piska, Gminą Miastem Ełk, Gminą Ełk, Starostwem Ełckim, a Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów z siedzibą w Ełku w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz udział w kosztach jego funkcjonowania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3749 razy

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 17 lipca 2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. na X sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,

2. Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 lip 2015 13:40
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2015 13:47
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3628 razy

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 31 marca 2015 r.

W dniu 31 marca 2015 r. na VI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2015 r.,

2. Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała Piska,

3. Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawieu chylenia Uchwały Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 07:55
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 08:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3421 razy

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 czerwca 2015 r.

W dniu 30 czerwca 2015 r. na IX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2014 r.,

2. Uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2014 r.,

3. Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2015,

4. Uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015-2022,

5. Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu,

6. Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2015 r.

7. Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom,

8. Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,

9. Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”,

10. Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania programu pn. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”,

11. Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

12. Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2014 r.,

13. Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

14. Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/319/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015,

15. Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu pn. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała Piska na lata 2016-2026",

16. Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 07:42
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2015 07:06
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3579 razy

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 27 kwietnia 2015 r.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. na VII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Biała Piska  na 2015 r.

1. Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015- 2022.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 14:25
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 14:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3571 razy

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 05 marca 2015 r.

W dniu 05 marca 2015 r. na V sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za  2014 r.,

2. Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015- 2022,

3. Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Biała Piska  na 2015 r.,

4.Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

5. Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska,

6. Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości,

7. Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Sołectwa Kolonia Kawałek w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003r. w sprawie nadania statutu sołectwom,

8. Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Biała Piska do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu,

9. Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie reprezentowania Gminy Biała Piska w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2015-2019,

10. Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów  podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Białej Piskiej,

11. Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej,

12. Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/555/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej Piskiej,

13. Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie nadania Statutu Samorządowi Osiedla w Bemowie Piskim,

14. Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie nadania Statutu Samorządowi Osiedla Nr 1 w Białej Piskiej,

15. Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie nadania  Statutu Samorządowi Osiedla Nr 2 w Białej Piskiej,

16. Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015- 2017,

17. Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Biała Piska.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 mar 2015 13:36
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2015 13:38
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3793 razy