BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 30 grudnia 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2014 r. na IV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr IV/11/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015-2022,

2. Uchwała Nr IV/12/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2015,

3. Uchwała Nr IV/13/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022,

4. Uchwała Nr IV/14/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2014,

5. Uchwała Nr IV/15/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2015 r.,

6. Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2015 r.,

7. Uchwała Nr IV/17/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2015 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 14:40
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 14:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3960 razy

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 12 grudnia 2014 r.

W dniu 12 grudnia 2014 r. na III sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2. Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3. Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

4. Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

5. Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

6. Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej

7. Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 gru 2014 11:59
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 12:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4028 razy

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 01 grudnia 2014 r.

W dniu 01 grudnia 2014 r. na I sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

2. Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

3. Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 gru 2014 07:25
Data opublikowania: czwartek, 4 gru 2014 07:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4019 razy

Uchwały podjęte na LXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 30 października 2014 r.

W dniu 30 października 2014 r. na LXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LXIII/276/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2015 roku"

2. Uchwała Nr LXIII/277/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

3. Uchwała Nr LXIII/278/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

4. Uchwała Nr LXIII/279/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

5. Uchwała Nr LXIII/280/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca 2014 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 lis 2014 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lis 2014 14:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4207 razy

Uchwały podjęte na LXII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 30 sierpnia 2014 r.

W dniu 30 sierpnia 2014 r. na LXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr LXII/471/2014 w sprawie przekazania Burmistrzowi Białej Piskiej skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska,

2. Uchwała Nr LXII/472/2014 w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie potrzeby wprowadzenia zmiany uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną,

3. Uchwała Nr LXII/473/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na 2015 rok,

4. Uchwała Nr LXII/474/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2015 rok,

5. Uchwała Nr LXII/475/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016,
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 paź 2014 07:58
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2014 08:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4383 razy

Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 23 sierpnia 2014 r.

W dniu 23 sierpnia 2014 r. na LXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr LXI/469/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022,

2. Uchwała Nr LXI/470/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2014 r.,
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2014 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2014 15:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4640 razy

Uchwała podjęta na LX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dniu 12 sierpnia 2014 r.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. na LX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwała:

1. Uchwała Nr LX/468/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 sie 2014 08:11
Data opublikowania: środa, 20 sie 2014 08:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4709 razy

Uchwały podjęte na LIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 lipca 2014 r.

W dniu 30 lipca 2014 r. na LIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr LIX/463/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022,

2. Uchwała Nr LIX/464/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2014 r.,

3. Uchwała Nr LIX/465/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska,

4. Uchwała Nr LIX/466/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

5. Uchwała Nr LIX/467/2014 w sprawie skargi Pana ........................... na działalność Pani Agnieszki Barbary Kowalczyk Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 14:16
Data opublikowania: środa, 6 sie 2014 07:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4700 razy

Uchwały podjęte na LVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.

W dniu 26 czerwca 2014 r. na LVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LVIII/456/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2013 r.

2. Uchwała Nr LVIII/457/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2013 r.

3. Uchwała Nr LVIII/458/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Biała Piska zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Biała Piska przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

4. Uchwała Nr LVIII/459/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022


5. Uchwała Nr LVIII/460/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

6. Uchwała Nr LVIII/461/2014 w sprawie poparcia apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

7. Uchwała Nr LVIII/462/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lip 2014 14:46
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2014 15:00
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4924 razy

Uchwały podjęte na LVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 czerwca 2014 r.

W dniu 05 czerwca 2014 r. na LVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LVII/450/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014,

2. Uchwała Nr LVII/451/2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska na 2013 r.,

3. Uchwała Nr LVII/452/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Biała Piska,

4. Uchwała Nr LVII/453/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,

5. Uchwała Nr LVII/454/2014 w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego,

6. Uchwała Nr LVII/455/2014 w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zbadania zasadności skargi Pana ............................... na działalność Pani Agnieszki Barbary Kowalczyk Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 cze 2014 13:50
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2014 14:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4937 razy

Uchwały podjęte na LVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. na LVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LVI/445/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 - 2022.

2. Uchwała Nr LVI/446/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

3.Uchwała Nr LVI/447/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/218/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Uchwała Nr LVI/448/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi Pana ............................. na działalność Pani Agnieszki Barbary Kowalczyk Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

5. Uchwała Nr LVI/449/2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Biała Piska"

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:52
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 14:15
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5001 razy

Uchwały podjęte na LV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca 2014 r.

W dniu 26 marca 2014 r. na LV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LV/437/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała Nr LV/438/2014 w sprawie nadania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Biała Piska”.

3. Uchwała Nr LV/439/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Biała Piska.

4. Uchwała Nr LV/440/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022.

5. Uchwała Nr LV/441/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014.

6. Uchwała Nr LV/442/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7. Uchwała Nr LV/443/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu.

8. Uchwała Nr LV/444/2014 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Piska
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 kwi 2014 08:17
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 08:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5063 razy

Uchwały podjęte na LIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 lutego 2014 r.

W dniu 21 lutego 2014 r. na LIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LIV/432/2014 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego części nieruchomości położonych na terenie gminy Biała Piska, celem realizacji projektu ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”,

2. Uchwała Nr LIV/433/2014 w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Biała Piska do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,

3. Uchwała Nr LIV/434/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/428/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

4. Uchwała Nr LIV/435/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/429/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

5. Uchwała Nr LIV/436/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/430/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 14:45
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 14:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5189 razy

Uchwały podjęte na LIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 stycznia 2014 r. na LIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LIII/424/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2013 r.

2. Uchwała Nr LIII/425/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

3. Uchwała Nr LIII/426/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

4. Uchwała Nr LIII/427/2014 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Uchwała Nr LIII/428/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

6. Uchwała Nr LIII/429/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

7. Uchwała Nr LIII/430/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

8. Uchwała Nr LIII/431/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/402/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich osiedli utworzonych w gminie Biała Piska na temat projektowanych statutów osiedli.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 lut 2014 14:33
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 14:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5201 razy