BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013 r.

W dniu 23 grudnia 2013 r. na LII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LII/415/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biala Piska na lata 2014-2022.

2. Uchwała Nr LII/416/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na 2014 r.

3. Uchwała Nr LII/417/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2014 r.

4. Uchwała Nr LII/418/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2014 r.

5. Uchwała Nr LII/419/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2014 r.

6. Uchwała Nr LII/420/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2022.

7. Uchwała Nr LII/421/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2013.

8. Uchwała Nr LII/422/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/397/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie na 2014 r.

9. Uchwała Nr LII/423/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białej Piskiej na lata 2012-2017”.
Data powstania: piątek, 3 sty 2014 07:16
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2014 08:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5512 razy

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013 r.

W dniu 28 listopada 2013 r. na LI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LI/409/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

2. Uchwała Nr LI/410/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3. Uchwała Nr LI/411/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4. Uchwała Nr LI/412/2013 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty

5. Uchwała Nr LI/413/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

6. Uchwała Nr LI/414/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2013
Data powstania: środa, 4 gru 2013 08:23
Data opublikowania: środa, 4 gru 2013 08:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5539 razy

Uchwały podjęte na L Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2013 r.

W dniu 14 listopada 2013 r. na L sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr L/407/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

2. Uchwała Nr L/408/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2013
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 lis 2013 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lis 2013 12:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5566 razy

Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. na XLIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLIX/397/2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na 2014 r.

2. Uchwała Nr XLIX/398/2013 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska

3. Uchwała Nr XLIX/399/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2014 roku”

4. Uchwała Nr XLIX/400/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Uchwała Nr XLIX/401/2013 w sprawie poparcie stanowiska z dnia 26.09.2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania w województwie warmińsko-mazurskim

6. Uchwała Nr XLIX/402/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich osiedli utworzonych w Gminie Biała Piska na temat projektowanych statutów osiedli

7. Uchwała Nr XLIX/403/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2014 r.

8. Uchwała Nr XLIX/404/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Biała Piska

9. Uchwała Nr XLIX/405/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

10. Uchwała Nr XLIX/406/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2013
Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 09:39
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 10:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5680 razy

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2013 r.

W dniu 12 września 2013 r. na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLVIII/391/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

2. Uchwała Nr XLVIII/392/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

3. Uchwała Nr XLVIII/393/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych w obrębie Gminy Biała Piska, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Drygały

4. Uchwała Nr XLVIII/394/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej

5. Uchwała Nr XLVIII/395/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zastępcy Burmistrza pełniącego obowiązki Burmistrza Białej Piskiej

6. Uchwała Nr XLVIII/396/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXVIII/334/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 11:21
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 11:38
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5804 razy

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 lipca 2013 r.

W dniu 12 lipca 2013 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLVII/387/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zlecenia Komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi P. ........................... na bezczynność Zastępcy Burmistrza pełniącego obowiązki Burmistrza Białej Piskiej

2. Uchwała Nr XLVII/388/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso


3. Uchwała Nr XLVII/389/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7

4. Uchwała Nr XLVII/390/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Data powstania: piątek, 19 lip 2013 09:48
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2013 09:58
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5896 razy

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 czerwca 2013 r.

W dniu 27 czerwca 2013 r. na XLVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr XLVI/382/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2012 r.

2. Uchwała Nr XLVI/383/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2012 r.

3. Uchwała Nr XLVI/384/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2013 r.

4. Uchwała Nr XLVI/385/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi .......................................... skierowanej do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na czynności Burmistrza Białej Piskiej

5. Uchwała Nr XLVI/386/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/363/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Piska w 2013 r."

Data powstania: czwartek, 4 lip 2013 07:00
Data opublikowania: czwartek, 4 lip 2013 07:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5883 razy

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 czerwca 2013 r.

W dniu 13 czerwca 2013 r. na XLV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr XLV/377/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

2. Uchwała Nr XLV/378/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

3.Uchwała Nr XLV/379/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/369/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

4.Uchwała Nr XLV/380/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mikuty i Kowalewo

5. Uchwała Nr XLV/381/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7

Data powstania: czwartek, 20 cze 2013 13:50
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2013 13:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5972 razy

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 maj 2013 r.

W dniu 27 maja 2013 r. na XLIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:


1. Uchwała Nr XLIV/373/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022,


2. Uchwała Nr XLIV/374/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2013 r.,

3. Uchwała Nr XLIV/375/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,

4. Uchwała Nr XLIV/376/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety
Data powstania: środa, 12 cze 2013 14:11
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 14:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6082 razy

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. na XLIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLIII/362/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2. Uchwała Nr XLIII/363/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2013 r.”,

3. Uchwała Nr XLIII/364/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska na 2012 r.,

4. Uchwała Nr XLIII/365/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały XLI/356/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „ Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego w miejscowości Drygały,

5. Uchwała Nr XLIII/366/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska,

6. Uchwała Nr XLIII/367/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,

7. Uchwała Nr XLIII/368/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.

8. Uchwała Nr XLIII/369/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

9. Uchwała Nr XLIII/370/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

10. Uchwała Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso


11. Uchwała Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7
Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 13:15
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2013 14:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6124 razy

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca 2013 r.

W dniu 26 marca 2013 r. na XLII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLII/357/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022,

2. Uchwała Nr XLII/358/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2013 r.,

3. Uchwała Nr XLII/359/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.

4. Uchwała Nr XLII/360/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie likwidacji połączeń kolejowych.

5. Uchwała Nr XLII/361/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu.
Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 13:27
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 14:40
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6069 razy

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 lutego 2013 r.

W dniu 27 lutego 2013 r. na XLI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLI/354/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022,

2. Uchwała Nr XLI/355/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2013 r.,

3. Uchwała Nr XLI/356/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego w miejscowości Drygały.
Data powstania: środa, 6 mar 2013 14:46
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2013 07:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6045 razy

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 06 lutego 2013 r.

W dniu 06 lutego 2013 r. na XL sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XL/349/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022

2. Uchwała Nr XL/350/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

3. Uchwała Nr XL/351/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

4. Uchwała Nr XL/352/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pisz

5. Uchwała Nr XL/353/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu.
Data powstania: czwartek, 14 lut 2013 07:22
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2013 07:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6212 razy

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.

W dniu 30 stycznia 2013 r. na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXXIX/346/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2012 r.

2.Uchwała Nr XXXIX/347/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej,

3.Uchwała Nr XXXIX/348/2013 w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Nr XXXII/310/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie przyznania dodatku specjalnego Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Elżbieta Sakowska

Data powstania: środa, 6 lut 2013 07:59
Data opublikowania: środa, 6 lut 2013 08:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6181 razy