BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DODATEK ENERGETYCZNY

DO ŚWIADCZENIA UPRAWNIONE SĄ OSOBY POBIERAJĄCE DODATKI MIESZKANIOWE

Zryczałtowany dodatek energetycznego przyznawany jest na podstawie art. 5 d ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.z  2017r.  poz. 220),


Jako odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej definiuje się osobę, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, otrzymując dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie tego zadania
w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy
i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1.
2. Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej , ul. Plac Adama Mickiewicza 23 (pok. nr 3) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 15.00
Informacje udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 87-42-41-371

Opłaty:
DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

Termin i sposób załatwienia sprawy
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2016 r. poz 1827 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy
Na podstawie art. 127, 127a oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,  poz.1257) od  decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.


WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:
Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi  rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

MONITOR POLSKI  DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 2016 roku, poz.411

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII Z DNIA 22 KWIETNIA 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 MAJA 2016 R. do dnia 30 KWIETNIA 2017 R.

 Na podstawie art. 5c ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz.U. 2017 r. poz. 220 z późn. zm. ) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego ;

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

 

MONITOR POLSKI  DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 2017 roku, poz. 394

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII Z DNIA 13 KWIETNIA 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 MAJA 2017 R. do dnia 30 KWIETNIA 2018 R.

 Na podstawie art. 5c ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz.U. 2017 r. poz. 220 z późn. zm. ) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego;

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest  w kasie Warmińsko Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Białej Piskiej lub na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:26
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 14:29
Data edycji: środa, 25 lut 2015 08:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2122 razy
Ilość edycji: 6