BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała podjęta na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.

W dniu 28 grudnia 2012 r. na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęta została uchwała:

1. Uchwała Nr XXXVIII/332/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013-2022,

2.Uchwała Nr XXXVIII/333/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2013,

3. Uchwała Nr XXXVIII/334/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska,

4. Uchwała Nr XXXVIII/335/2012 w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Biała Piska,

5.Uchwała Nr XXXVIII/336/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej oraz działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,

6.Uchwała Nr XXXVIII/337/2012 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej

7.Uchwała Nr XXXVIII/338/2012 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.

8. Uchwała Nr XXXVIII/339/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2012 r.

9. Uchwała Nr XXXVIII/340/2012 w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych

10. Uchwała Nr XXXVIII/341/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11. Uchwała Nr XXXVIII/342/2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Biała Piska.

12. Uchwała Nr XXXVIII/343/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7.

13. Uchwała Nr XXXVIII/344/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/299/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

14. Uchwała Nr XXXVIII/345/2012 w sprawie współdziałania Gminy Biała Piska z innymi gminami w Rady Fundacji Technologicznej RYŚ
Data powstania: wtorek, 15 sty 2013 14:37
Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2013 15:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6493 razy

Uchwała podjęta na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 listopada 2012 r.

W dniu 29 listopada 2012 r. na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęta została uchwała:

1. Uchwała Nr XXXVII/322/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

2. Uchwała Nr XXXVII/323/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

3. Uchwała Nr XXXVII/324/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

4. Uchwała Nr XXXVII/325/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Uchwała Nr XXXVII/326/2012 w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej oraz działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

6. Uchwała Nr XXXVII/327/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2013 r.

7. Uchwała Nr XXXVII/328/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2013 r.

8. Uchwała Nr XXXVII/329/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2013 r.

9. Uchwała Nr XXXVII/330/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2022

10. Uchwała Nr XXXVII/331/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2012 r.
Data powstania: środa, 2 sty 2013 10:00
Data opublikowania: środa, 2 sty 2013 12:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6299 razy

Uchwała podjęta na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2012 r.

W dniu 30 października 2012 r. na XXXV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęta została uchwała:

1. Uchwała Nr XXXV/315/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021

2. Uchwała Nr XXXV/316/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2012 r.

3. Uchwała Nr XXXV/317/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Biała Piska skierowanej do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie dotyczącej pełnienia funkcji Burmistrza Białej Piskiej.

5. Uchwała Nr XXXV/318/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

6. Uchwała Nr XXXV/319/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.

7. Uchwała Nr XXXV/320/2012 w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska.

8. Uchwała Nr XXXV/321/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 21 lis 2012 07:58
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 08:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6354 razy

Uchwała podjęta na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 04 października 2012 r.

W dniu 04 października 2012 r. na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęta została uchwała:

1. Uchwała Nr XXXIV/314/2012 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 paź 2012 12:08
Data opublikowania: czwartek, 11 paź 2012 13:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6260 razy

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 września 2012 r.

W dniu 27 września 2012 r. na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXXIII/311/2012 w sprawie podziału gminy Biała Piska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2. Uchwała Nr XXXIII/312/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2012 r.

3. Uchwała Nr XXXIII/313/2012 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi skierowanej do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie dotyczącej pełnienia funkcji Burmistrza Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 3 paź 2012 12:48
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 12:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6366 razy

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 września 2012 r.

W dniu 19 września 2012 r. na XXXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXXII/308/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2012 r.

1. Uchwała Nr XXXII/309/2012 w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Akcja Katolicka - Parafialny oddziała Akcji Katolickiej parafii św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej w sprawie utworzenia: "Centrum Integracji Społecznej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej"

1. Uchwała Nr XXXII/310/2012 w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie przyznania dodatku specjalnego Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Data powstania: środa, 3 paź 2012 12:38
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 12:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6367 razy

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r.

W dniu 12 września 2012 r. na XXXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXXI/292/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

2. Uchwała Nr XXXI/293/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Kumielsk”,

3. Uchwała Nr XXXI/294/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. ”Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Różanej w Białej Piskiej”.

4. Uchwała Nr XXXI/295/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,

5. Uchwała Nr XXXI/296/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,

6. Uchwała Nr XXXI/297/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015,

7. Uchwała Nr XXXI/298/2012 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biała Piska,

8. Uchwała Nr XXXI/299/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

9. Uchwała Nr XXXI/300/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała Piska,

10. Uchwała Nr XXXI/301/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska w latach 2012-2016,

11. Uchwała Nr XXXI/302/2012 w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik 2012 w Białej Piskiej,

12. Uchwała Nr XXXI/303/2012 w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Biała Piska oraz zasad jego używania.

13. Uchwała Nr XXXI/304/2012 w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

14. Uchwała Nr XXXI/305/2012 w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biała Piska” i „Zasłużony dla Gminy Biała Piska” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów

15. Uchwała Nr XXXI/306/2012 w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Kumielsku

16, Uchwała Nr XXXI/307/2012 w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 09:16
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2012 10:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6549 razy

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

W dniu 23 sierpnia 2012 r. na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXX/291/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2012 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:57
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6339 razy

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2012 r.

W dniu 28 czerwca 2012 r. na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXIX/285/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Biała Piska za 2011 r.

2. Uchwała Nr XXIX/286/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Biała Piska za 2011 r.

3. Uchwała Nr XXIX/287/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/248/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2012 r.

4. Uchwała Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Biała Piska",

5. Uchwała Nr XXIX/289/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda,

6. Uchwała Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej zawierająca stanowisko Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zaprzestania gospodarczych odłowów sieciowych na jeziorach Mazurskich, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystycznego gminy i regionu.
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:45
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6402 razy

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 czerwca 2012 r.

W dniu 18 czerwca 2012 r. na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXVIII/283/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021,

2. Uchwała Nr XXVIII/284/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6360 razy

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXVI/278/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021,

2. Uchwała Nr XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2012 r.,

3. Uchwała Nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska na 2011 rok,

4. Uchwała Nr XXVI/281/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie warunków obniżania czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku
do najemców o niskich dochodach,

5. Uchwała Nr XXVI/282/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biała Piska.
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 11:13
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6347 razy

» Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 marca 2012 r.

W dniu 30 marca 2012 r. na XXV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXV/276/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2012,

2. Uchwała Nr XXV/277/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Biała Piska na 2013 rok.

Data powstania: piątek, 6 kwi 2012 10:37
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2012 10:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3316 razy

Uchwała podjęta na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca 2012 r.

W dniu 26 marca 2012 r. na XXIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęta została uchwała:

1. Uchwała Nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia Programu obchodów 290 rocznicy nadania Białej Piskiej Praw Miejskich

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 kwi 2012 07:58
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2012 08:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3275 razy

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 lutego 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. na XXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXIII/264/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021,

2. Uchwała Nr XXIII/265/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2012 r.,

3. Uchwała Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

4. Uchwała Nr XXIII/267/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych na zakup poduszkowca,

5. Uchwała Nr XXIII/268/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

6. Uchwała Nr XXIII/269/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7. Uchwała Nr XXIII/270/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Biała Piska w 2012 r.,

8. Uchwała Nr XXIII/271/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska,

9. Uchwała Nr XXIII/272/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sadu Rejonowego w Piszu na kadencję 2012 -2015.

10. Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej zawierająca stanowisko Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie propozycji zmniejszenia dopłat obszarowych dla rolników polskich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Wspólnej Polityki Rolnej

11. Uchwała Nr XXIII/274/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie reprezentowania Gminy Biała Piska w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2010 - 2014

Data powstania: piątek, 23 mar 2012 12:50
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 12:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3431 razy

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2012 r.

W dniu 30 stycznia 2012 r. na XXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXII/256/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2011 r.,

2.Uchwała Nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021,

3.Uchwała Nr XXII/258/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2012 r.,

4.Uchwała Nr XXII/259/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MK w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory,

5.Uchwała Nr XXII/260/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska,

6.Uchwała Nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Biała Piska w 2012 r.,

7.Uchwała Nr XXII/262/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia roku 2012 - rokiem obchodów 290 Rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich,

8.Uchwała Nr XXII/263/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie rozpatrzenia skargi P. .......................................... na działalność Burmistrza Białej Piskiej skierowanej do Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2012 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2012 11:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3289 razy

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 17 stycznia 2012 r.

W dniu 17 stycznia 2012 r. na XXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XXI/253/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.,

2. Uchwała Nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Białej Piskiej wobec projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwych,

3. Uchwała Nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie powołania zespołu ds. ławników sądowych na kadencję 2012-2015 w wyborach uzupełniających ławników do sądu rejonowego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2012 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2012 11:39
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3190 razy