BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska

 

 

REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
BIAŁA PISKA UL. PLAC ADAMA MICKIEWICZA 23

 

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

rozliczenia z tytułu najmu,

windykacja należności

pokój nr 1,2  tel. 87 42 41 361

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

pokój nr 3,  tel. 87 42 41 371

 


 

WAŻNE INFORMACJE DLA NAJEMCÓW,
LOKALI MIESZKALNYCH NALEŻACYCH
DO
ZASOBU GMINY BIAŁA PISKA.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  ZA WODĘ I NIECZYSTOŚCI PŁYNNE NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA.


Na podstawie Uchwały Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wysokość cen i stawek opłat ( netto) dla wszystkich odbiorców usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Biała Piska wynosi:

  1. Za pobór 1 m3 wody – 2,99zł,
  2. Za przyjęcie i odprowadzenie 1m3 ścieków – 4,98 zł,
  3. Stawka abonamentowa na odbiorcę w zł/m-c – 3,70 zł.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżej wynienione stawki obowiązują w 2017 r.

 

STAWKA BAZOWA CZYNSZU - GMINA BIAŁA PISKA

Od 1 listopada 2016 r. stawka bazowa czynszu wynosi:    

-  za najem lokali mieszkalnych  -  2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

-  za najem lokali socjalnych  - 0,65zł za 1 m2  powierzchni użytkowej.

 

Z wpłat czynszy uzykanych przez Gminę Biała Piska pokrywane są koszty utrzymania lolai mieszklnych i użytkowych, tj:

- wydatki na bieżące remonty i konserwacje części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych,

- wynagrodzenie zarządców wspólnot mieszkaniowych,

- opłata za dzierżawę pojemników na odpady,

- oświetlenie klatek schodowych,

- przeglądy techniczne budynków konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, ekspertyzy kominiarskie,

- koszty obsługi ponoszone przez Urząd Miejski: wynagrodzenie pracowników, koszty korespondencji.

 Lokator w ramach opłat za lokal, oprócz zapłaty czynszu ponosi koszty za dostawę mediów dla swoich potrzeb (woda, ścieki, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody).

Gmina ze środków własnych będzie finansować koszty remontów części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych (tzw. fundusz remontowy), koszty remontów budynków stanowiących 100% własność Gminy, koszty remontów i modernizacji lokali gminnych.

 

 ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku zmianie uległy numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać opłat za najem loklalu mieszkalnego.
Oplat za najem lokalu mieszkalnego należy dokonywać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - odrębne dla każdego najemcy. 

W tytule wpłaty prosimy o umieszczanie: numeru ewidencyjnego.

Wpłaty gotówkowe z tytułu najmu gminnego loklu mieszkalnego dokonywane w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Białej Piskiej zwolnione są z prowizji.  

Druki wpłat oraz przelewów można pobrać w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 23.  

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN PŁATNOŚCI WSKAZANY W UMOWIE NAJMU, ZA BIEŻĄCY MIESIĄC PRZYPADA NA DZIEŃ 25 KAŻDEGO MIESIĄCA.

Wpłaty dokonane po dniu 25 każdego miesiąca spowodują powstanie zaległości w opłatach i naliczenie odsetek ustawowych

 

Od 1 kwietnia 2015r. opłaty za śmieci wnoszone są przez najemców wraz z opłatami za mieszkanie, w terminie do dnia 25 dnia każdego miesiąca z góry.
Wyżej wymienioną  opłatę (za gospodarownie odpadami komunalnymi), do mieisąca marca  2015 r. najmcy wnosili na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Gminę Biała Piska.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujacych w lokalu najemcy lokali mieszkalnych proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oświadczenia,o zmianie ilości osób, w terminie do 14 dni od dnia zamieszkiwania większej lub mniejszej ilości osób w loklu ( bez względu na zameldowanie) .
Oświdczenie będzie stanowiło  podstwę do naliczenia prawidłowej wysokości opłat.  

 

OBOWIĄZKI NAJEMCY LOKALU MIESZKALNEGO.

Najemca jest zobowiązany do używania  wynajmowanego  lokalu  zgodnie z jego przeznaczeniem.

 Jeżeli w czasie trwania najmu wystąpi koniecznośc napraw, które obciążają wynajmującego, obowiązkiem najemcy jest niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Gminę Biała Piska.

Na podstwie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zminie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.):

 Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.

Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1)   podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2)   okien i drzwi;

3)   wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4)   trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5)   osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6)   pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7)   etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8)   przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9)   innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a)  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b)malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych.

 Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

 Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżn

 Podstawa prawna:  art 6 b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zminie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

 Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji  i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie

z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

 

Data powstania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data edycji: środa, 25 lut 2015 13:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2029 razy
Ilość edycji: 42