BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska

 

 

REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

BIAŁA PISKA UL. PLAC ADAMA MICKIEWICZA 23

 

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

rozliczenia z tytułu najmu,

windykacja należności

pokój nr 1,2  tel. 87 42 41 361

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

pokój nr 3,  tel. 87 42 41 371

 


 

INFORMACJA O OPŁATACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2016 R.  .

Na podstawie Uchwały Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wysokość cen i stawek opłat ( netto) dla wszystkich odbiorców usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Biała Piska wynosi:

  1. Za pobór 1 m3 wody – 2,99zł,
  2. Za przyjęcie i odprowadzenie 1m3 ścieków – 4,98 zł,
  3. Stawka abonamentowa na odbiorcę w zł/m-c – 3,70 zł.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżej wynienione stawki obowiązują w 2017 r.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH
DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BIAŁA PISKA.

 

Od 1 listopada 2016 r. stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych wynosi:     

-  2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

-  0,65zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (dla lokali socjalnych).

 

1.Ostatnia zmiana stawki bazowej czynszu regulowanego wprowadzona była uchwałą NR XXIX/215/00 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. Od prawie 16 lat stawki czynszu nie uległy zmianie.

2. Każdego roku Gmina (oprócz wpłat mieszkańców) ze środków własnych ponosi nakłady na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, remonty budynków, lokali mieszkalnych. Podjęto też wiele działań, dzięki którym systematycznie spada zadłużenie za lokale mieszkalne.

3. Obecnie stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (baza lokal z c.o.) wynosi 1,30 zł.

Nowa stawka bazowa czynszu, która uwzględnia wskaźnik inflacji łącznie za 16 lat wynosi 2,00 zł. Stawki czynszu dla poszczególnych typów lokali gminnych w zależności od wyposażenia lokalu obliczane są z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/301/2012 z dnia 12 września 2012 r.

4. Miesięczne wpłaty czynszu od najemców lokali mieszklanych  przy stawce bazowej 1,30 zł za 1 m2 wynoszą 28 285,89 zł i nie pokrywają kosztów ponoszonych przez Gminę.

Przy stawce bazowej 2,00 zł za 1 m2 wynosić będą 45 682,34 zł i pokryją tylko koszty, na które składają się:

- wydatki na bieżące remonty i konserwacje części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych,

- wynagrodzenie zarządców wspólnot mieszkaniowych,

- opłata za dzierżawę pojemników na odpady,

- oświetlenie klatek schodowych,

- przeglądy techniczne budynków konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, ekspertyzy kominiarskie,

- koszty obsługi ponoszone przez Urząd Miejski: wynagrodzenie pracowników, koszty korespondencji.

 Lokator w ramach opłat za lokal, oprócz zapłaty czynszu ponosi koszty za dostawę mediów dla swoich potrzeb (woda, ścieki, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody).

Gmina ze środków własnych będzie finansować koszty remontów części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych (tzw. fundusz remontowy), koszty remontów budynków stanowiących 100% własność Gminy, koszty remontów i modernizacji lokali gminnych.

 5. Lokatorom, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy zmiany czynszu zrekompensuje wzrost dodatku mieszkaniowego. Dłużnicy będą mieli możliwość odpracowania długu

 

 

 

   OD 1 SIERPNIA 2015 ROKU  ZMIANA KONT BANKOWYCH

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku następuje zmieniona kont bankowych na indywidualne rachunki bankowe, na które należy dokonywać opłat za najem lokalu mieszkalnego.

W tytule wpłaty prosimy o umieszczanie: numeru ewidencyjnego.

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez najemców lokali na indywidualne konta bankowe Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Białej Piskiej zwolnione są z prowizji.  

Osoby posiadające w bankach stałe zlecenia na dokonywanie opłat za najem mieszkania lub dokonujące przelewów internetowych prosimy o zmianę dotychczasowych kont Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na indywidualne konta bankowe.

Blankiety wpłat zostaną dostarczone przez Urząd Miejski w Białej Piskiej  dla najemców w miesiącu lipcu 2015 r. . Można je również pobrać osobiście w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 23.  

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN PŁATNOŚCI WSKAZANY W UMOWIE NAJMU, ZA BIEŻĄCY MIESIĄC PRZYPADA NA DZIEŃ 25 KAŻDEGO MIESIĄCA. Wpłaty dokonane po dniu 25 każdego miesiąca spowodują powstanie zaległości w opłatach i naliczenie odsetek.

 

 

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, że od 1 kwietnia 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wliczona do składników opłaty z tytułu najmu lokalu.

Nowe zasady postępowania w sprawie opłaty śmieciowej wynikają z ostatniej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Wobec powyższego, od 1 kwietnia 2015r. opłaty za śmieci należy dokonywać wraz z opłatami za mieszkanie, w terminie do dnia 25 dnia każdego miesiąca z góry.
Natomiast opłatę za marzec 2015 r. oraz zaległe opłaty za poprzednie miesiące należy wpłacać według zasady obowiązującej dotychczas, tj.  na indywidualny rachunek wskazany przez Gminę Biała Piska.

Najemcy lokali mieszkalnych proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oświadczenia, które będzie stanowiło podstwę do naliczenia wysokości opłaty. Oświdczenia prosimy składać  w terminie do dnia  20 marca 2015 r. (w punkcie informacyjnym, w pok. nr 13 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej Piskej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.

W przypadku nie złożenia oświadczenia, w podanym wyżej terminie opłata
za śmieci zostanie naliczona z uwzględnieniem ilości osób uprawnionych
do zamieszkania w lokalu, zgodnie z umową najmu.

 

 

Data powstania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data edycji: środa, 25 lut 2015 13:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1576 razy
Ilość edycji: 36