BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostki organizacyjne Gminy – szkoły, biblioteka, ośrodek kultury i sportu, itp. –zadania i podstawa prawna działania. Dane adresowe jednostek.Osoby zarządzające i funkcyjne-dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


      Artykuł 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami , w tym organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa..

W rozumieniu ustawy, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art.7 ust.1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Artykuł 10 ustawy stanowi, iż wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz inne jednostki prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa
i spółki, zawiera umowy z innymi gminami.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej,
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej Biuletyn Informacji Publicznej
 • Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej Biuletyn Informacji Publicznej
 • Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej Biuletyn Informacji Publicznej
 • Zespół Szkół w Drygałach Biuletyn Informacji Publicznej
 • Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim Biuletyn Informacji Publicznej
 • Szkoła Podstawowa w Kożuchach Biuletyn Informacji Publicznej
 • Szkoła Podstawowa w Skarżynie Biuletyn Informacji Publicznej
 • Szkoła Podstawowa w Kumielsku Biuletyn Informacji Publicznej
 • Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej Biuletyn Informacji Publicznej
 • Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z O.O. w Białej Piskiej
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z O.O. w Białej Piskiej
 • Data powstania: piątek, 27 cze 2003 18:37
  Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 18:37
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a):
  Artykuł był czytany: 40828 razy