BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Do zadań audytora wewnętrznego należy:


1. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej,
o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 259, poz. 2104, z późn. zm.) w trakcie realizacji zadań audytowych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Gminy w celu przedstawienia kierownikowi jednostki obiektywnej
i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

W szczególności ocena powinna dotyczyć:

* zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
w jednostce procedurami wewnętrznymi;
* efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
* wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;

2. opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego,

3. dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania rocznych i wieloletnich planów audytu oraz w trakcie realizacji zadań audytowych, biorąc pod uwagę w szczególności:

* cele i zadania jednostki,
* przepisy prawne dotyczące działania jednostki,
* wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,
* wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,
* wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki,
* uwagi pracowników jednostki,
* liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,
* możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy,
* liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki,
* działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną,
* sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

4. gromadzenie danych niezbędnych do opracowania i wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,

5. opracowywanie na potrzeby prac audytowych wzorów formularzy, kwestionariuszy oraz innych niezbędnych narzędzi,

6. ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,

7. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

8. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Zadania doradcze powinny obejmować
w szczególności:

* prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,
* udział w zespołach,
* udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli,
* analizę i opiniowanie procedur zarządzania i kontroli.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2011 08:27
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2011 08:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 10303 razy