BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania referatu

 • Organizacja pracy pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, ewidencjonowania wykonanych prac, staży, w tym rozliczanie czasu pracy i powierzonego sprzętu
 • Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, staży.
 • Przygotowywanie umów, zleceń i uzgodnień dokumentacji, w tym wystawianie i odbiór faktur za wykonane usługi.
 • Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne Gminy.
 • Budowa, modernizacja i remonty gminnych obiektów kubaturowych, w tym oświatowych, oraz kontrola obiektów, budów i wykonywanych remontów zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
 • Współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, radami, osiedli i sołectw w zakresie realizacji prac remontowo - budowlanych oraz utrzymania czystości na terenach gminnych.
 • Koordynowanie czynności związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, placów, zabaw, zagospodarowaniem terenu w zakresie rekultywacji i nasadzeń drzew i krzewów.
 • Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, w tym spraw związanych z jego finansowaniem.
 • Zlecanie dekoracji Gminy w okresie świątecznym i flagowania miasta w święta narodowe.
 • Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych.
 • Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości, w tym koordynacja pracy:
 1. grupy gospodarczej,
 2. osób skierowanych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych do prac pielęgnacyjno-porządkowych.
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej.
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji.
 • Koordynacja zagadnień związanych z dostawą energii elektrycznej i wody dla przedsiębiorców zasilanych z sieci gminnych.
 • Nadzorowanie spraw dotyczących utrzymywania czystości na targowiskach prowadzonych przez Gminę oraz zaopatrzenie targowisk w media.
 • Nadzorowanie spraw dotyczących plaż i kąpielisk gminnych w szczególności utrzymywanie czystości na plażach i kąpieliskach gminnych oraz zapewnienie ich właściwego oznakowania.
 • Organizowanie gminnych targowisk oraz określenie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowiskach prowadzonych przez Gminę.
 • Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie Gminy w tym:
 1. opracowanie zasad funkcjonowania handlu obwoźnego na terenie Gminy,
 2. nadzór nad placami targowymi funkcjonującymi na terenie Gminy,
 • Utrzymywanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą oraz:
 1. utrzymywanie placów zabaw,
 2. prowadzenie gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenów gminnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 3. utrzymywanie miejsc pamięci narodowej,
 4. utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych,
 5. prowadzenie spraw dotyczących zabytków należących do kompetencji Burmistrza z zakresu ustawy z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Współpraca ze spółką wodną w zakresie zaspokajania potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
 1. ochrony wód przed zanieczyszczeniami, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 2. ochrony przed powodzią,
 3. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
 4. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
 5. utrzymywania wód.

 

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 09:37
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 09:38
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 639 razy