BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

INFORMACJA z dnia 19 maja 2015 r. o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że Rada Miejska w Białej Piskiej przystępuje do wyboru ławników na kadencję rozpoczynającą się od dnia 1 stycznia 2016 roku

4 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Piszu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 20111 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania  co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.

Dokumenty składane podczas zgłoszenia kandydata:

  1. Karta zgłoszenia kandydata.
  2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego:

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  dni przed dniem zgłoszenia

  1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133) lub niespełniające wymagań formalnych, określonych  w ww. ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać  w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie  30 dni.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25 (pokój nr 18 – II piętro), w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek w godz.  700– 1500).

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Białej Piskiej powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wyborów ławników Rada Miejska w Białej Piskiej dokona w terminie do końca października 2015 r.

Druki  dokumentów dostępne są również w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (parter).Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami telefonów:  87/424 13 54, 87/424 13 56.

 

DRUKI DO POBRANIA

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika:
plik do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

2. Oświadczenia składane przez kandydata:
plik do pobrania:
Oświadczenia kandydata_postępowanie z oskarżenai publicznego.pdf
Oświadczenia kandydata_władza rodzicielska.pdf

3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego):
plik do pobrania:
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika:
plik do pobrania:
Lista osób zgłaszających kandydata.pdf

Data powstania: środa, 20 maj 2015 09:40
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 09:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4464 razy


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 15 cze 2011 07:32
Data opublikowania: środa, 15 cze 2011 07:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 9231 razy

Nabór na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 maj 2011 09:04
Data opublikowania: czwartek, 26 maj 2011 09:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 9245 razy