BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres od 31 maja 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1.wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała Piska

2.wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Biała Piska

3.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –dotyczy wykonania projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budowa kolektora sanitarnego i przykanalików w Bemowie Piskim.


Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej określających stawki opłat
i podatków lokalnych na 2006 r. jest następująca:
1.nanoszono zmiany geodezyjne zmieniające stan posiadania podatników
2.wydano decyzje wymiarowe lub o zmianie decyzji wymiarowych na podstawie otrzymywanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piszu
3.podatnikom podatku rolnego wydawano decyzje z tytułu nabycia gruntów na powiększenie
gospodarstwa rolnego
4.wydawano zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacie
podatku
5.księgowano wpłaty na konta podatników i wystawiano upomnienia na zaległą II ratę podatku


Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej przedstawia się następująco:

1. Przyjęto 110 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego
z czego rozpatrzono:
- 79 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 1 negatywnie / decyzje odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 30 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji – 12 926,88zł.
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych
zarządców na czerwiec 2006r.
Ogółem wypłacono 79 591,24 zł ( 584 osób)
w tym : dla zarządców 60 987,25 zł
dla wnioskodawców 18 603,99zł ( 200 os.)

Koordynowano czynności związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, parku, placu zabaw
i stadionu miejskiego, księgowaniem wpłat czynszowych, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej na kartotekach lokali z Bemowa Piskiego, faktur WAM-u dla

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:
Pragnę poinformować, że obecnie trwają roboty budowlane przy odnowie nawierzchni ulic wraz z ciągami dla pieszych na Placu Mickiewicza w Białej Piskiej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W związku z faktem, że Plac Mickiewicza przecina: Droga Krajowa Nr 58, Droga Wojewódzka Nr 667 i Drogi Powiatowe /ul. Targowa, Żeromskiego i Konopnickiej/, informuje, że z przyczyn niezależnych remont dotyczy tylko
i wyłącznie ulic Placu Mickiewicza należących do Gminy. Zakres remontu: wymiana chodników, wjazdów, remont nawierzchni, wymiana ławek na skwerach, przebudowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu zielonego.

W związku z trwającą inwestycją wynegocjonowałem dodatkowo z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - remont części chodnika przy Ul. Słowackiego w Białej Piskiej
i z Powiatowym Zarządem Dróg- remont części chodnika przy Ul. Konopnickiej w Białej Piskiej.

W związku z powyższym składam serdeczne podziękowania dla GDDKiA, PZD, jak również dla prywatnych właścicieli działek za wspólne zaangażowanie w niniejsze przedsięwzięcie. Jednocześnie przepraszam za utrudnienia w komunikacji. Planowany termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na 31-07-2006r.

Ponadto w przygotowaniu są przetargi:
- na wymianę opraw oświetleniowych w Bemowie Piskim.
- na remont ulicy Witosa i Mazurskiej w Białej Piskiej.

Wykonano:
- remont ulicy osiedlowej przy Kajki w Białej Piskiej.
- zagospodarowanie terenu zielonego na placu w Drygałach. W najbliższych dniach planuje spotkanie z mieszkańcami Drygał w celu omówienia koncepcji dalszego zagospodarowania niniejszego terenu

Zlecono:
- wykonanie projektu na modernizację kładki wraz z ciągiem dla pieszych od
ul. Konopnickiej do ul. Sikorskiego w Białej Piskiej
- wykonanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jakuby, Kukły, Oblewo i Zabielne.

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem list zadań inwestycyjnych do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za pośrednictwa WFOŚiGW przedstawiłem Ministerstwu Rozwoju Regionalnego następujące przedsięwzięcia: Budowa wodociągów Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Bełcząc- Komorowo- Kożuchy Małe- Konopki, Budowa wodociągu Kumielsk- Gruzy- Guzki- Grodzisko, Budowa kanalizacji Świdry Kościelne- Kożuchy- Rolki- Danowo, Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białej Piskiej, Budowa kolektora Bemowo Piskie- Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, Modernizacje systemu ciepłowniczego w Białej Piskiej, Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulimach i Budowa kanalizacji Ruda- Giętkie- Orłowo- Kaliszki


Informuje również, że w związku z potrzebami mieszkańców, zwłaszcza rolników poszczególnych wsi w dniu 2006-06-19 wystąpiłem do Rady Miejskiej o zaciągnięcie kredytu na budowę sieci wodociągowych Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Bełcząc- Komorowo- Kożuchy Małe- Konopki, Kumielsk- Gruzy- Guzki- Grodzisko, których budowa planowana była na rok bieżący.
Niniejsze projekty zostały także zgłoszone do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Z zakresu zagadnień inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
 Przygotowywano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj:
• wszczęto postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• uzgadniano projekty decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Przygotowano analizy do decyzji o warunkach zabudowy,
 Realizowano sprawy z zakresu budownictwa ogólnego, zmiany architektury budynków,
z zakresu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• Przygotowywano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• Przygotowywano wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

* przygotowano procedurę przetargową i rozstrzygnięto przetarg na „Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budową kolektora sanitarnego i przykanalików w Bemowie Piskim ”

* Realizowano sprawy z zakresu zachowania porządku, czystości i przestrzegania
przepisów ochrony środowiska, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska - interwencje,
prowadzenie spraw z w/w zakresu.
* Nadawano numery porządkowe budynkom, wyjaśniano sprawy sporne w w/w kwestii.
* Prowadzono postępowania związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie jest następująca:
1. Wydawano zezwolenia na napoje alkoholowe, zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zmiany
zaświadczeń oraz decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.
2. Przygotowano i przeprowadzono w dniach 7-8 czerwca powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej.
3. Przetwarzano dokumentację dot. spraw ewidencji ludności , dowodów osobistych i USC.
4. Opracowano dokumentację dla TBD w Olsztynie i MSWiA w Warszawie.
5. Aktualizowano rejestr wyborców, kartoteki pobytu stałego i czasowego.
6. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego.
7.Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
8. Współpracowano z organami administracji odnośnie zmian wynikających z ewidencji ludności.

W zakresie rolnictwa – na zlecenie GUS były prowadzone pogłowia bydła
w 92 gospodarstwach. Prowadzone są także badania w wylosowanych gospodarstwach rolnych w zakresie : użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz charakterystyki gospodarstwa rolnego.

Ponadto:
1. Sporządzono 6 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

2. Zawarto 7 umów dzierżawy na działki warzywne

3. Sporządzono 7 notatek służbowych do obciążenia podatkiem od nieruchomości

4. Aktualizowano umowy dzierżawy

5. Sporządzono 3 karty do KRUS.


Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

a) Nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 97/26 o powierzchni 98 m2 zabudowanej domkiem letniskowym położonej w Sokołach Jeziornych bezprzetargowo na rzecz właściciela domku,
b) Nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 217 i 219/9 o powierzchni 1,64 ha, przeznaczonych na cele rolne, położonych w Drygałach w trybie przetargowym.

Sporządzono wykazy na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
a) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 75/1
o powierzchni 2500 m2 położonej w Pogorzeli Wielkiej , przeznaczonej na cele rolne,
b) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem geodezyjnym 43/1 o pow. 2000 m2 i 43/2 o pow. 3000 m2 położonych w Sulimach, przeznaczonych na cele rolne,
c) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 300
o pow. 7611 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej, przeznaczonej na cele rolne,
d) Na sprzedaż nieruchomości;
- Niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/2 o pow. 3500 m2 , przeznaczonej na cele rolne, położonych w Orłowie,
e) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1023/2 o pow. 946 m2 położonej w Drygałach przy ul. Kościuszki, przeznaczonej na cele usługowe,

Sporządzono wykazy na sprzedaż następujących nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
a) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 74
w udziale 67/100 części o pow. 2600 m2 położonej w Konopkach 3/2 , na rzecz najemcy.
b) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 13/, na rzecz najemcy.
c) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 193/30
o pow. 182 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/1, na rzecz
najemcy,
d) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku dwurodzinnym w Guzkach pod numerem 17, na rzecz najemcy,
e) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku dwurodzinnym w Guzkach pod numerem 17, na rzecz najemcy.
f) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 i 16/2 o pow. 3921 m2 położonej w Lisach pod numerem 6 , na rzecz najemcy,
g) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 21 na rzecz najemcy,
h) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 201/1
o pow. 201 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki , na rzecz wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych w budynku trzyrodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 14,
i) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem geodezyjnym 42/2 położonej w Zabielnym na rzecz współwłaścicieli działki sąsiedniej,
j) na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 185 o pow. 2371 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego , na rzecz użytkownika wieczystego gruntu.
k) Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność: Gminy Biała Piska.
l) Sporządzono 4 projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, lokali i budynków od ANR.

Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski

Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 07:19
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2006 07:21
Opublikował(a): Mariusz Kropiewnicki
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 8497 razy

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 26.04 – 30.05.2006r.
W okresie sprawozdawczym realizowałem uchwały organu stanowiącego gminy, zadania gminy określone przepisami prawa i wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Powyższe czynności wykonywałem w następujący sposób:

I. wydałem akt normatywny w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim

II.zarządzenia kierownika urzędu dotyczyły:
1.wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku w 2006
roku
2.wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu w 2006 r.
3.zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Monety. Jednostka pomocnicza gminy
w dniu 29 maja br. zdecydowała o wyborze p. Bagińskiego Mariusza na sołtysa sołectwa
Monety.

III. Wydawałem decyzje administracyjne, zaświadczenia, postanowienia w sprawach podatków i opłat lokalnych, tj.:
W okresie sprawozdawczym rozliczono 54 konto-kwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego z płatności II raty.
Zaksięgowano około 2.580 wpłat na konta
Spisano protokoły o stanie majątkowym i wydano 21 decyzji umorzeniowych na zaległych podatek na łączną kwotę 1.688,00 zł., 3 decyzje na odroczenie II raty podatku na łączną kwotę 2.417,00 zł.
Wystawiono 6 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji na łączną kwotę 2.244,60 zł.
Naniesiono 53 zmiany geodezyjne zmieniające stan posiadania podatników
Wysłano 17 wezwań o dostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem opodatkowania
Wydano 61 decyzji wymiarowych, w tym i o zmianie decyzji wymiarowych na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piszu
Wydano 3 decyzje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
Wydano 38 zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacie podatku.
Wystawiono i zaksięgowano 300 wpłat na łączne zobowiązanie pieniężne, 42 informacje
w sprawie podatku od nieruchomości i 31 aneksów w sprawie korekty wymiaru podatku od nieruchomości.
Uzgodniono wpływy podatku od nieruchomości na koniec kwietnia 2006 r.
Sporządzono listy płac na inkaso dla sołtysów

IV.Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

1. Wydawano zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz z tego tytułu
naliczono raty
2. Wydawano zaświadczenia o wpisie, zmian oraz decyzji o likwidacji działalności
gospodarczej
3. Aktualizowano bazę danych dot. ewidencji działalności gospodarczej i rejestru świadczeń
osobistych i rzeczowych, wydawano decyzje w tejże sprawie.
4. Odbyto posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
5. Przetwarzano dokumentację dot. spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych
i USC.
6. Opracowano dokumentację dla TBD w Olsztynie i MSWiA w Warszawie.
7. Aktualizowano rejestr wyborców i kartoteki pobytu stałego i czasowego.
8. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego.
9. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
10. Współpraca z organami administracji odnośnie zmian wynikających z ewidencji ludności.

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc kwiecień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
Wydano 152 odpisy skrócone i 6 odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego.
Przyjęto 13 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
Sporządzono i rozliczono 8 aktów małżeństwa i 7 aktów zgonu
Wydano 2 decyzje w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:
Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 152 wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
Wydano 96 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

III. Wydawałem decyzje administracyjne w zakresie dodatków mieszkaniowych, tj.:
1. Przyjęto 74 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego
z czego rozpatrzono:
- 60 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w tym okresie to
9 501,58zł.
2. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na maj 2006r.
Ogółem wypłacono 77 127,10 zł ( 579 osób)
w tym : dla zarządców 59 399,64zł
dla wnioskodawców 17 727,46zł (193 os.)

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska
 Przygotowywano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj:
• Wszczęto postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzupełnienia dokumentacji
• uzgadniano projekty decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Przygotowano analizę do decyzji o warunkach zabudowy,
 Wykonywano zadania z zakresu budownictwa ogólnego oraz zmiany architektury budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego
• Przygotowywano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• Przygotowywano wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
* Przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji
 Rozstrzygnięto przetarg na remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej
 Przygotowano dokumentację i rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budowy kolektora sanitarnego
i przykanalików w Bemowie Piskim
 Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji na pozostałe sieci wodociągowe wskazane w budżecie gminy na 2006r
* Interweniowano w sprawach dot. zachowania porządku i przestrzegania przepisów
ochrony środowiska, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska
* Wyjaśniano sporne sprawy w kwestii nadania numeracji budynkom
* Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje
* Prowadzono sprawy z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
* Przygotowywano opinie dotyczących wpływu inwestycji na ochronę środowiska w
związku z wydawaniem decyzji przez Starostwo Powiatowe,
* Przygotowano projekty wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Biała Piska, oraz wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała Piska
Z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
1. Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie Gminy
Biała Piska i zawierano umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych.
2. Załatwiano bieżące sprawy związane z zaległościami czynszowymi
3. Koordynowano czynności związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, parku, placu zabaw oraz stadionu miejskiego.
4. Opisywano faktury i księgowano wpłaty czynszu, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej na kartotekach lokali komunalnych, faktur WAM-u dla poszczególnych najemców.

W zakresie rolnictwa i gospodarki leśnej
1. Sporządzono 6 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i zawarto
7 umów dzierżawy na działki warzywne.
2. Dokonano aktualizacji umów dzierżawy oraz dokonano obmiaru działek przeznaczonych
do dzierżawy.
3.Następująco realizowano zadania z zakresu windykacji opłat z tytułu wieczystego:
1.dokonano aktualizacji ewidencji i naliczenia opłat rocznych dla nowych transakcji kupna
2.ewidencjonowano wpływy opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych
i fizycznych za 2006 r.Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnyc, tj.:
1.lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku czterorodzinnym w Monetach 16 w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy
2.nieruchomości niezabudowanych o nr geod. 137/9 i pow.1072 m² i 137/8 i pow.1005 m²
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Białej Piskiej
przy ul. Prusa w drodze przetargu
3.nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 722/4 i pow.256 m² położonej w Białej Piskiej
przy ul .Polnej w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki sąsiedniej
4.nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 722/14 i pow.331 m² położonej
w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki
sąsiedniej


Ponadto ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1. nieruchomości niezabudowanej o nr geod.13/7 i pow.1400 m²położonej w Skarżynie,
przeznaczonej na cele rolne
2. na sprzedaż udziału wynoszącego 75/100 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
nr geod. 16 i pow.3000 m²
3. drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym
czterorodzinnym w Skarżynie 17
4. na najem nieruchomości o nr geod. 24/6 i pow.146 m² zabudowanej budynkiem
gospodarczym o pow.28,9 m² położonej w Rakowie Małym

Poza tym wydano dwie decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biała Piska. Sporządzono 29 projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, lokali i budynków od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: czwartek, 1 cze 2006 10:50
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2006 10:54
Opublikował(a): Mariusz Kropiewnicki
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 8032 razy

S p r a w o z d a n i e

z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie od 16 marca do 26 kwietnia 2006 roku
W okresie sprawozdawczym realizowałem uchwały rady miejskiej,
zadania gminy określone przepisami i wykonywałem zadania kierownika urzędu gminy.
Powyższe czynności wykonywałem w następujący sposób:

I. wydano niżej wymienione akty normatywne:
a) zarządzenia burmistrza jako organu gminy w sprawach dotyczących:
1.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
2.układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
3.zmian budżetu gminy na rok 2006
4.dokonania korekty w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.
5.akceptacji Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
Informuję, że w ramach struktur wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej gminy utworzono Klub Integracji Społecznej realizujący zadania w zakresie reintegracji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu uzyskania przez te osoby bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
6.przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia Obrony
Cywilnej pod kryptonimem ,,EDYTA 2006 „
W dniach 7-8 czerwca br. prowadzone będą ćwiczenia obrony cywilnej na temat ,,Organizowanie zbiorowej ochrony ludności i likwidacja skutków zdarzenia kryzysowego”.
7.określenia stawek bazowych czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Biała Piska

b) zarządzenia kierownika urzędu dotyczyły:
1.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku,
2.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu –organizacja imprez sportowych w 2006 r.
3.zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
4.ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora do spraw ewidencji i windykacji opłat
czynszowych
5.powołania komisji konkursowej do spraw naboru kandydata na stanowisko podinspektora
do spraw ewidencji i windykacji opłat czynszowych
6.ustalenia 2 maja br. jak dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej. Dzień ten będzie odpracowany 27 maja br.
7.przyjęcia do stosowania programów komputerowych.

II. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej:
* przygotowano projekty uchwał zgodnie z przesłanymi materiałami na dzisiejsze i kolejne obrady Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawach dotyczących budżetu gminy, zbywania nieruchomości gminnych, nazewnictwa ulic i miejscowości.

III. wykonywanie uchwał rady miejskiej

Na podstawie Uchwały Uchwała Nr XLI/388/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
16 marca 206r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 przygotowano układu wykonawczy budżetu i wydano zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. Uchwała budżetowa gminy na rok 2006 została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Ponadto skierowano do i opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały w sprawie:
1.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Piska
3.regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Biała Piska.

IV. wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień w sprawach:

dodatków mieszkaniowych

1. Przyjęto 115 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 98 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 15 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji to 13 185,03 zł .
Ogółem wypłacono 77 529,70 zł ( 586 osób)
w tym : dla zarządców 59 590,80zł
dla wnioskodawców 17 938,90
podatków i opłat lokalnych:

Wystawiono decyzje w sprawach:
- odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości
- odmowy umorzenia podatku od nieruchomości
- nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
- przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wybudowanie nowych obór).
Wystawiono 275 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne
Wystawiono także postanowienia w sprawach:
- określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
- wyznaczenia 7 - dniowego terminu do wypowiedzenia się w podatku od środków transportowych

V. Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
1. Sporządzano sprawozdania ze stawiennictwa poborowych rocznika podstawowego
i starszego dla WKU w Ełku oraz Starostwa Powiatowego w Piszu.
2. Współpracowano z Komisariatem Policji w Białej Piskiej w zakresie doprowadzenia
uchylających się poborowych przed stawiennictwem przez Powiatową Komisją Lekarską
w Piszu.
3. Wydawano na bieżąco decyzje dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych.
4. Dokonywano bieżącej aktualizacji bazy danych ewidencji działalności gospodarczej.
5. Starostwu Powiatowemu w Piszu przekazywano meldunku dotyczące występowania
zagrożeń na terenie gminy.
Ponadto:
1.Przetwarzano dokumentację dot. ewidencji ludności i USC.
2. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego i rejestr wyborców
3. Przetwarzano dokumentację dla TBD i MSWiA w Warszawie.
4. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu oraz poświadczeń do celów
emerytalno-rentowych.
5. Przygotowano sprawozdania za I kwartał 2006 roku i centralne rozliczenie kart różowych
i zielonych w oparciu o stały rejestr wyborców.

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc kwiecień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
Wydano 162 odpisy skrócone aktów stanu cywilnego i 2 odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.
Przyjęto 3 zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
Sporządzono i rozliczono 2 akty małżeństwa, 4 akty zgonu i 1 akt urodzenia (transkrypcja)
Wydano 5 decyzji w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:

Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 144 wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
Wydano 179 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

W zakresie rolnictwa, gospodarki leśnej i ochrony przyrody
1. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w 14 wylosowanych gospodarstwach na
terenie gminy przeprowadzono badania pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca
wieprzowego oraz przezimowania ozimin
2.zebrano dane i dokonano analizy zasadności wycięcia drzew i krzewów według
wpływających podań o wycinkę
3.wysłano pisma dla wycinających drzewa o zobowiązaniu decyzją do dokonania nowych
nasadzeń.
4. Sporządzono 8 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 12 umów
5. Sporządzono 7 umów dzierżawy oraz 7 notatek służbowych do obciążenia podatkiem od
nieruchomości
6.Sporządzono 3 karty do KRUS i aktualizowano umowy dzierżawy

W zakresie windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dokonywano:
* aktualizacji ewidencji i naliczenia opłat rocznych dla nowych transakcji kupna
* ewidencjonowania wpływających opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych i fizycznych za 2006 rok

W zakresie opłat czynszu z obwodów łowieckich za dzierżawę gruntów polnych wyliczono należności i VAT oraz sporządzono zestawienia

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:
a) Lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul.
Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
b) Lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
c) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie szeregowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/3
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
d) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kowalewie w trybie bezprzetargowym poprzez stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
e) Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej, w trybie bezprzetargowym poprzez stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
f) Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod usługi, położonej
w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego w drodze przetargu
g) Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego w drodze przetargu

1. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

a) nieruchomości niezabudowanej położonej w Drygałach przy ul. Zielonej przeznaczonej na cele rolne,
b) nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogalach Wielkich,
c) nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
d) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową

2. Podano do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

a) na nieruchomość niezabudowaną położoną wsi Skarżyn, przeznaczoną na cele rolne-
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
b) na nieruchomość niezabudowaną położoną we wsi Giętkie,przeznaczoną pod usługi-
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
c) na lokal mieszkalny numer 2 w budynku mieszkalnym czterorodzinnym w Skarżynie pod numerem 17 – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
d) na nieruchomość niezabudowaną położoną w Drygałach, przeznaczoną na cele rolne - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
e) na nieruchomość niezabudowaną położoną w Drygałach - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
g) na najem nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położoną we wsi
Rakowo Małe - w drodze przetargu ustnego
Ponadto wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska.

W zakresie podatku vat m.in. dokonano zestawienia obrotów wg rejestru sprzedaży vat
z ewidencją księgową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2006 r. Księgowano na kartach kontowych czynszów dzierżawnych i ewidencjonowano sprzedaż.

Realizacja uchwał organu stanowiącego gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych:

Sporządzono sprawozdanie kwartalne RB-27 s za I kwartał 2006 r.
Wystawiono wezwania do uiszczenia zaległości w podatkach.
Zaksięgowano wpłaty i korekty deklaracji w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości
i w podatku od środków transportowych
Wystawiono tytuły na zaległości w podatku od nieruchomości i wysłano je do Urzędu Skarbowego
Rozliczono 54 konto - kwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego
Zaksięgowano ok. 2000 wpłat na konta podatników na kwotę 109.900 zł. należności bieżących i 52.110 zł. jako zaległości podatkowe
Z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W dniu 20 kwietnia 20006 r. odbył się Zjazd Oddziału MG Związku OSP RP, podczas którego podsumowano pięcioletnią kadencję, wybrano nowe władze Zarządu Oddziału na lata 2006-2010.

Dokonywano rozliczeń paliwa, olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach

Prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych
i motopomp i innym sprzętem specjalistycznym, w który są wyposażone jednostki OSP.

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska
Przygotowywano:
*projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
*analizę do decyzji o warunkach zabudowy,
*zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
*opinie dotyczące wpływu inwestycji na ochronę środowiska w związku z wydawaniem
decyzji przez Starostwo Powiatowe,
*decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

Przygotowano dokumentację do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu „Remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej”
w ramach Programu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Przygotowano procedurę przetargową na remont ulic Placu Mickiewicza wraz
z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej PiskiejBurmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 11:30
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 11:32
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8613 razy

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres od 08 grudnia 2005r. do 2 lutego 2006r.
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
* zasad dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Biała Piska
* zmian w budżecie gminy na 2005 r.
* wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Miejskim w Białej Piskiej
* planu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
* realizacji zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście i gminie
Biała Piska na 2006 r.
* przeprowadzenia kontroli obiektów o dużych powierzchniach dachowych. Powołany,
w drodze zarządzenia zespół, dokonał kontroli obiektów o dużych powierzchniach dachowych, pod kątem wyeliminowania zagrożeń katastrofami budowlanymi, które mogą być spowodowane zalegającymi na dachach śniegiem i lodem.
Realizując uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie podatków i opłat lokalnych w wysokościach określonych na ubiegły i bieżący rok budżetowy wydano:
- decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie pieniężne, w sprawie zwolnień z podatku
rolnego na powiększenie gospodarstwa rolnego i przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku
rolnym
- zaświadczenia do celów notarialnych w oparciu o uregulowania ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego
2.wysłano wezwania w sprawie podatku od nieruchomości
3.sporządzono archiwizację danych i wydruków na dzień 31 grudnia 2005 r. oraz
sprawozdanie roczne Rb-27s, Rb PDP z wykonania planu dochodów budżetowych za rok
2005
4.zaksięgowano wpływy podatków i opłat lokalnych wniesionych na konto urzędu w m-cu
styczniu br.
5.wystawiono PIT-8B dla sołtysów
6.sporządzono sprawozdania o zaległych zobowiązaniach i udzielonej pomocy publicznej
7.wystawiono tytułu wykonawcze do Urzędu Skarbowego
8.spisano 13 protokołów i wystawiono decyzje umorzeniowe na łączną kwotę zaległości
1.144,60 zł.
9.wystawiono i zakopertowano 306 upomnień na zaległości podatkowe III raty 2005 r.
10.wystawiono 4 tytuły wykonawcze o wpis do hipoteki przymusowej do Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu na łączną kwotę 6.845,30 zł.
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wygląda
następująco:
1. sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc grudzień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. wydano 214 odpisów skróconych i 10 zupełnych aktów stanu cywilnego
3. przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński,
4. sporządzono i rozliczono 5 aktów małżeństwa, w tym 2 zagraniczne
5. sporządzono i rozliczono 7 aktów zgonu
6. wydano 2 decyzje w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego
7. wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia pisowni nazwiska i zmiany imienia
8. przyjęto i wprowadzono do bazy danych 276 wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe
9. wydano 254 dowody osobiste, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.
Wykonano:
1.Sprawozdawczość DW-1 i DW-2 dla Urzędu Statystycznego o stanie ludności
zameldowanej na pobyt czasowy.
2. Do Krajowego Biura Wyborczego przekazano sprawozdanie o stałych okręgach
wyborczych i obwodach głosowania w oparciu o stały rejestr mieszkańców
3. Opracowano imienny wykaz 6-cio latków rocznika 2000 do szkół podstawowych i
rocznika 1993 do gimnazjów.
4. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego.
5. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego.
6. Aktualizowano rejestr wyborców.
7. Przetwarzano dokumentację dla TBD i MSWiA w Warszawie.
8. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
9. Współpracowano z organami administracji odnośnie zmian wynikających
z ewidencji ludności i USC.
Z zakresu działalności gospodarczej, spraw obronnych, wojskowych i specjalnych został sporządzony:
1. Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy.
2. Wykonany oraz uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Piszu kalendarzowy plan
działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie miasta
i gminy Biała Piska w 2006r.
3. Opracowany i uzgodniony ze Starostwem Powiatowym kalendarzowy plan działania
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy
Biała Piska w 2006 r.
4. Sporządzono sprawozdania dotyczące spraw obronnych i obrony cywilnej
5. Naliczono i pobrano I ratę opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej przedstawia się następująco:
1. Przyjęto 224 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 210 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od
07.12.05 do 31.01.2006r. - 27 051,28 zł .
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na
grudzień 2005r. i styczeń 2006r.
Ogółem kwota do wypłaty dla zarządców i wnioskodawców za okres dwóch miesięcy to
155 945,29 zł
4. Sporządzono sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące części dodatki mieszkaniowe, zgodnie z którym :
- od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wypłacono 992 570,06 zł ( 7 331 szt. )
( z tego mieszkania: - gminne 339 187,42 zł 3 026szt.
- spółdzielcze 176 922,89zł 1127 szt.
- wspólnoty mieszkaniowe 174 347,93zł 1074 szt.
- prywatne 119 313, 52zł 1257 szt.
- inne 122 967,89zł 847szt.)

Ponadto:
 Prowadzono sprawy bieżące z zakresu zarządzania budynkami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.
 Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie Gminy Biała Piska i zawierano umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych
 Na bieżąco rozliczano faktury za energię elektryczną
 Załatwiano bieżące sprawy związane z zaległościami czynszowymi po byłym ABK– m.in. w zakresie prowadzenia rejestru dokonanych wpłat, zestawień zaległości.
 Załatwiano sprawy związane z bieżącymi zaległościami czynszowymi
 Przygotowano projekt Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Białej Piska
 Nadawano numery porządkowe budynkom i wyjaśniano sprawy sporne w w/w kwestii.
 Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:
 Przygotowano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy,
 Przygotowano propozycję Planu Aglomeracji Gminy Biała Piska,
 Wydawano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów oraz
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Przygotowywano opinie dotyczące wpływu inwestycji na ochronę środowiska w związku z wydawaniem decyzji przez Starostwo Powiatowe,
 Podejmowano interwencje w związku z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 Przygotowano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 W związku z dużymi mrozami dokonywano pomiar temperatur w lokalach stanowiących własność Gminy
Ponadto:
 przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji i prowadzono bieżące rozliczanie finansowe inwestycji
 prowadzono nadzór nad wykonaniem podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji Bemowo Piskie- Drygały wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.
 przygotowano dokumentację do odbioru końcowego inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Bełcząc
 przygotowano dokumentację do rozliczenia finansowego z WFOŚiGW inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Bełcząc
 Przygotowano procedurę przetargową na sprzedaż i dostawę paliwa dla urzędu
Z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1. dokonywano rozliczeń z zużycia paliwa i olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt
specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach.
2. Dokonywano analizy realizacji zadań wykonywanych w ramach przyznanych środków
z budżetu gminy na 2005 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeznaczonych na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.
W zakresie zagadnień z branży rolnictwa:
1. W grudniu 2005 roku dokonywano na terenie gminy w wylosowanych gospodarstwach rolnych:
a) badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji żywca, produkcji zwierzęcej.
b) badanie pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji zwierzęcej.
Na zasadzie odwiedzin każdego gospodarstwa wylosowanego przez Urząd Statystyczny przeprowadzono z rolnikiem wywiad tj. zebrano dane dotyczące pogłowia zwierząt oraz dane dotyczące produkcji zwierzęcej. Wszystkie dane naniesiono na odpowiednie druki
Ponadto w analizowanym okresie:
1. Sporządzono 3 wykazy do przetargu w trybie bezprzetargowym i 24 umów dzierżawy
W zakresie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów:
- Uaktualniono rejestry według stanu na 31 grudnia 2005 rok.
- Naliczono opłatę roczną i VAT z wysłaniem zawiadomień o obowiązującej kwocie wpłaty do 31 marca 2006 r.
W zakresie zadań z gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej.
a) Sprawdzono w terenie zasadność wpływających podań o usunięcie drzew lub krzewów.
b) Przygotowano zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
c) Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Piszu z wnioskiem o wydanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach gminnych.
Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych, tj.:
a) działki numer 722/13 o powierzchni 530 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
b) działki numer 722/11 o powierzchni 143 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
c) Lokalu mieszkalnego numer 7 w budynku wielolokalowym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
a) Na nieruchomość niezabudowaną - działkę budowlaną numer 773 o powierzchni 570 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Cichej przeznaczoną do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
b) Na nieruchomość niezabudowaną – działką budowlaną numer 774 o powierzchni 566 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Cichej przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska.
2. Prowadzono akcji w sprawie ZGŁOSZEŃ do Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie wymagań dotyczących higieny pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
3. Przygotowanie dokumentacji: wypisów z rejestru gruntów i kopii map ewidencyjnych na drogi gminne położone w obrębach wsi: Bełcząc, Cibory, Cwaliny Dmusy, Grodzisko i Bemowo Piskie, potrzebnej do założenia ksiąg wieczystych na te nieruchomości.

Burmistrz

Andrzej Kurzątkowski

Data powstania: piątek, 3 lut 2006 09:11
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 09:17
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8642 razy

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 28 czerwca 2005 r. do 29 września 2005 r.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania
z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie i uchwał Rady Miejskiej
w Białej Piskiej, tj.:

Wydałem:
*Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.
*Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2005 r.
*Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Kożuchach
*Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie powołania komisji wyborczych
*Zarządzenie Nr 85/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie rolnictwa
Zorganizowano na terenie gminy i przeprowadzono akcję ,Szusa 2005”.Akcją objęto 200 gospodarstw.
– na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego dokonano na terenie gminy
w wylosowanych 20 gospodarstwach rolnych badania plonów głównych ziemiopłodów ze zbiorów 2005 roku. Zebrano dane dotyczące powierzchni upraw i uzyskanych plonów oraz dokonano szacunkowego zbilansowania przychodów i rozchodów w masie głównych ziemiopłodów tj. zbóż w układzie roku gospodarczego 2005/2006
Dokonano szacunku wynikowego zbóż, ziemniaków, okopowych, pastewnych i pozostałych upraw na gruntach rolnych.

Przedłużono 70 umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone na terenie miasta
i gminy Biała Piska,
Zawarto 8 nowych umów dzierżawy,
Sporządzono 8 notatek służbowych i przekazano do Referatu Podatkowego,
Sporządzono 5 kart do KRUS,

W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej:
Sprawdzono w terenie zasadność wpływających podań o usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w Bemowie Piskim, w Drygałach , Skarżynie, Konopkach, Szymkach, Kożuchach, Myszkach.
Prowadzono mediacje ugodowe ustalenia odszkodowania za szkody łowieckie.

W zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną:
Wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłat planistycznych. Prowadzono windykację zaległych opłat planistycznych.

W zakresie spraw zleconych gminie, a dotyczących zadań administracji rządowej:

Przetwarzano dokumentację dotyczącą spraw ewidencji ludności i USC.
Aktualizowano rejestr wyborców.
Przygotowano spisy wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego.
Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
Wydawano zezwolenia na alkohol.
Wydawano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualizowano bazę danych programu ewidencji działalności gospodarczej.
Sporządzono dokumentację Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej.
W dniu dzisiejszym jest przeprowadzany trening Akcji Kurierskiej .
Ponadto rozpisano zestawy zadań dla poszczególnych referatów urzędu w związku
z przygotowaniem planu funkcjonowania Gminy Biała Piska w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Z zakresu spraw inwestycyjnych gminy:

Przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji, w tym rozliczeń finansowych inwestycji
Przygotowano procedurę przetargową na remont budynku w Bemowie Piskim
Ponadto przygotowano procedurę przetargową na kanalizację sanitarną i modernizację drogi gminnej w miejscowości Bełcząc.
Nadzorowano rozpoczęcie inwestycji budowy kanalizacji w Bełczącu
Przygotowano procedurę przetargową na wymianę stolarki okiennej.
Przygotowano wypisy i zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawano decyzje o warunkach zabudowy.
Zorganizowano akcję ,,Sprzątanie świata”
Opiniowano wnioski dotyczące zatwierdzania gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Z zakresu zadań dotyczących gospodarki mieszkaniowej

Przyjęto 312 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego załatwiono:
- 233 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 11 negatywnie /decyzje odmowne /
- 4 sprawy - umorzono postępowanie
- 2 decyzje uchylono
- pozostało do rozpatrzenia 64 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od
28.06.05 do 28.09.05r. - 31.720,77 zł
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na lipiec sierpień i wrzesień 2005r.
Ogółem wypłacono za trzy miesiące 227 365,02 zł

Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie gminy Biała Piska.
Sporządzono umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych.
Rozliczano faktury za energię elektryczną. Załatwiano bieżące sprawy z związane
z zaległościami po byłym ABK w zakresie prowadzenia rejestru dokonanych wpłat, zestawienia zaległości.
Sporządzano protokoły zdawczo – odbiorcze lokali mieszkalnych
Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Wystawiono i zaksięgowano 319 wpłat na łączne zobowiązanie pieniężne.
Wystawiono i zaksięgowano 38 informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Wydano 38 aneksów w sprawie korekty podatku od nieruchomości. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości.
Sporządzono 2 protokoły o stanie majątkowym podatników na umorzenie zaległości podatkowej.
Wydano 1 decyzję na umorzenie podatku od nieruchomości.
Wystawiono 2 zaświadczenia o zmianie stanu zaległości do Urzędu Skarbowego.
Wystawiono 2 wnioski na księgi wieczyste i wysłano do komornika sądowego w Piszu.
Wystawiono 9 decyzji na odroczenie terminu płatności rat podatku na łączną kwotę 1.220,90 zł.
Rozliczono sołtysów z płatności III raty łącznego zobowiązania pieniężnego.
Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na zaległości do Komornika Sądowego w Piszu na łączną kwotę 30./334,10 zł.
Na podstawie zmian geodezyjnych wprowadzono dane związane z kupnem i sprzedaż gruntów i budynków dla 145 podatników.

Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

Sprzedano:
2 lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych w Białej Piskiej i w Drygałach na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej,
2 działki budowlane położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, w przetargu ustnym nieograniczonym.
5 działek rolnych położonych w Sulimach, Drygałach, Skarżynie, Lisach, Grodzisku
w przetargu ustnym nieograniczonym i w rokowaniach.
1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania położoną w Białej Piskiej w trybie bezprzetargowym.
1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Grodzisku, w przetargu ustnym nieograniczonym.

Sporządzono następujące wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
Na 3 lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych w Białej Piskiej i w Bemowie Piskim na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
Na 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod usługi i zabudowę mieszkaniową , położone w Bemowie Piskim w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na 1 nieruchomość gruntową położoną w Bemowie Piskim na rzecz użytkownika wieczystego.

Ogłoszono przetargi na 2 nieruchomości niezabudowane: działkę budowlaną i działkę rolną położone w Drygałach i w Rogalach Wielkich.

Ustalono nabywców w przetargu na 2 działki budowlane położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biała Piska i osób fizycznych

Informuję, że w dniu 18 września 2005 r. w Białej Piskiej odbyły się Dożynki Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Diecezji Ełckiej. Całość wydatków w kwocie 20.030 zł. została pokryta ze środków zewnętrznych.
Składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych.
Informuję, że za nami są już wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień 09 października 2005 r. ustalono datę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 14:36
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 14:42
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8336 razy