BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Herb
Strona główna » Referaty Urzędu » Referat Budownictwa i Rozwoju Gminy » Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.3.2014

informujące o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek Pana Sławomira Słonawskiego - Kierownika Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej dokonano zmian w decyzji z dnia 15-09-2014 r. nr BiRG.6733.7.2014 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w następujący sposób:
- zapisy w ww. decyzji:
ust. 2, lit a):
„… 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a)    warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- długość całkowita projektowanego przepustu (mierzona w osi L = 10,70 m),
- wysokość przepustu hp = 1,20m,

otrzymują brzmienie:

ust. 2, lit a):
„… 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a)    warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- maksymalna długość całkowita projektowanego przepustu (mierzona w osi L- do 10,70 m),
- maksymalna wysokość przepustu hp - do 1,50m,

Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy, w tym z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
- tablicy ogłoszeń we wsi Myszki,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: cz, 16 kwietnia 2015 09:33
Data upublicznienia: cz, 16 kwietnia 2015 09:43
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 201 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2014.WS.15 O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 w związku art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wobec stanowisk Organów opiniujących / uzgadniających zawiadamia strony:
- o wezwaniu  inwestora  do  uzupełnienia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  w  związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
oraz
- o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„budowa farmy elektrowni wiatrowych Mikuty na działkach o nr geod. 29/3, 29/6 obręb Kowalewo i na działkach o nr geod. 81/11, 81/12, 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, województwo warmińsko-mazurskie”.
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 02-10-2014 r. przez Pana Adriana Fouchet reprezentującego firmę LONGWING Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 85/11, 02-001 Warszawa.
Burmistrz Białej Piskiej działając zgodnie z przepisami art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), z przyczyn niezależnych od organu przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 10-06-2015r.
Z materiałami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pok. nr 9, I piętro, w godz. od 7.00do 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Mikuty, Kowalewo /gm. Biała Piska/, Glinki /gm. Kolno/,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.
Obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: wt, 07 kwietnia 2015 11:03
Data upublicznienia: wt, 07 kwietnia 2015 13:21
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 552 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające iż w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53 występującej jako pełnomocnik: KOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uL Włodarzewskiej 4/9 zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie":

-   Pani Agnieszka Chromińska ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53 występująca jako pełnomocnik: KOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uL Włodarzewskiej 4/9 w dniu 17.02.2015r. przedłożyła wyjaśnienia dotyczące informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Tresć obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: pt, 03 kwietnia 2015 14:10
Data upublicznienia: pt, 03 kwietnia 2015 14:12
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 667 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające iż w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53 występującej jako pełnomocnik: BIG LAUFER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uL Włodarzewskiej 4/9 zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety":

Pani Agnieszka Chromińska ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53 występująca jako pełnomocnik: BIG LAUFER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 4/9 w dniu 17.02.2015r. przedłożyła wyjaśnienia dotyczące informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: Budowa Farmy Wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: pt, 03 kwietnia 2015 13:57
Data upublicznienia: pt, 03 kwietnia 2015 14:05
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 666 razy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pt, 13 lutego 2015 11:28
Data upublicznienia: pt, 13 lutego 2015 12:08
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2488 razy

Obwieszczenie / Zawiadomienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały Nr XL/816/14 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie, rozpoczęto prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednio, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

poniżej w plikach do pobrania:

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały Nr XL/816/14 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, celem zamieszczenia Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu (w terminie od 26.01.2015 r. do 27.04.2015 r.);
- Zawiadomienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały Nr XL/816/14 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. Planu. Wnioski mogą być wnoszone:
a) za pomocą elektronicznych środków komunikacji, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl,
b) pisemnie na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
w terminie od 26.01.2015 r. do 27.04.2015 r.
Wniosek, oprócz przedmiotu wniosku, powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), na cele związane ze sporządzeniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej do pobrania:
- obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- zawiadomienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: pon, 26 stycznia 2015 07:26
Data upublicznienia: pon, 26 stycznia 2015 07:43
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 3193 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2014.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pana Arkadiusza Papadopulos
reprezentującego
Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko

w dniu 28-08-2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
przebudowa istniejącego przepustu drogowego, położonego w miejscowości Drygały przy ul. Zielonej zlokalizowanego na częściach działek o numerach geodezyjnych 218, 123, 125, 155, 154, 210 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: cz, 28 sierpnia 2014 11:51
Data upublicznienia: cz, 28 sierpnia 2014 11:54
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 9886 razy

OBWIESZCZENIE

BiRG.6220.9.2013.WS.1 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Burmistrz Białej Piskiej, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Profarms Sp. z o.o., ul. Tęczowa 3, 62-023 Robakowo reprezentowanej przez Pana Jana Jeglińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie Fermy trzody chlewnej w Świdrach Kościelnych na działkach o numerach ewidencyjnych 4/60, 4/61, 4/62 obręb Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Białej Piskiej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od 16.01.2014r. do 05.02.2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystąpił z pismem z dnia 15.01.2014 r. (znak: BiRG.6220.9.2013.WS.2) o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem w/w decyzji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
i opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 15 stycznia 2014 14:49
Data upublicznienia: śr, 15 stycznia 2014 14:52
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 19593 razy

Obwieszczenie

BiRG.6733.12.2013.WS.5 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Baltic Green II Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa
reprezentowanej przez pełnomocnika -
Pana Michała Denis, Piotrowice 10, 13-100 Nidzica

w dniu 09-12-2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa drogi o łącznej długości ok. 110 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz przepustami pod zjazdami na działkach
o numerach geodezyjnych 164, 254/2, 270 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Bełcząc,
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: pon, 09 grudnia 2013 15:00
Data upublicznienia: pon, 09 grudnia 2013 15:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 20368 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 27 marca 2013 13:40
Data upublicznienia: śr, 27 marca 2013 14:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 27040 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

Pliki do pobrania:

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 14 listopada 2012 09:05
Data upublicznienia: śr, 14 listopada 2012 09:16
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 30299 razy

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pon, 19 grudnia 2011 08:06
Data upublicznienia: pon, 19 grudnia 2011 08:08
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 37903 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 07 grudnia 2011 14:40
Data upublicznienia: śr, 07 grudnia 2011 14:56
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 38055 razy
 Copyright @ 2003-2005 Urząd Miejski w Białej Piskiej Administrator: Damian Modzelewski