BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017.4

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,
że na wniosek: P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia została wydana w dniu 19-09-2017 r. decyzja znak BiRG.6733.7.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na części działki  o numerze geodezyjnym 59/1 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicach ogłoszeń w miejscowościach Cibory, Świdry Kościelne,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca BurmistrzaData powstania: wtorek, 19 wrz 2017 10:56
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 11:04
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 90 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 14-09-2017 r. zostało wydane postanowienie nr BiRG.6733.4.2017.WS.8 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV na linię kablową, wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, wymiana przewodów napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej do pierwszego słupa. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr geod. 27/1, 31/4, 139/2, 76 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią w/w postanowienia oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 9, w godz. 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 14 wrz 2017 10:53
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2017 10:55
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 176 razy

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska opracowanego zgodnie z Uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września  2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska dla obszaru całej gminy w jej granicach administracyjnych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na okres od 22-09-2017 r. do 13-10-2017 r.

Jednocześnie informuję:
1. O możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje projekty dokumentów:
a)    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
b) Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
Dokumentacja, o której mowa powyżej jest wyłożona do publicznego wglądu w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 9.

2. Zainteresowani (osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) mogą składać uwagi do wyżej wymienionych dokumentów w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, PI. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: um@bialapiska.pl, w terminie do dnia 06-11-2017 r. Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod  numerem tel. (87) 424 13 63.

3. Przedłożone uwagi rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Białej Piskiej. O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska nieuwzględnionych przez Burmistrza Białej Piskiej rozstrzygnie Rada Miejska w Białej Piskiej.

4. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, w sali narad pokój nr 18 w dniu 29-09-2017 r. początek o godzinie 11.00.

Ogłoszenie / obwieszczenie podano do publicznej wiadomości od dnia 15-09-2017 r. poprzez: ogłoszenie  w prasie miejscowej, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego Białej Piskiej oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Biała Piska.

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Treść ogłoszenia / obwieszczenia oraz załączniki tekstowe i mapowe poniżej w plikach do pobrania.

Data powstania: środa, 13 wrz 2017 11:14
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 07:12
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 165 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 08-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.10.2017.8
dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436 – odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N, na działkach o numerach geodezyjnych: 199/1, 199/2, 249, 35, 32, obręb geod. Orłowo,
48/1, 48/2, 100, 49/11, 52, 59/3, 60, 62, 64, 166, 167, 74, 72, 88/2, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 94/1, 94/2, 6, 7/2, 16, 15, 17, 18, 27/5, 28, 27/4, 29, 30/1, 101, 102, 120/2, 96/2, 97/2, 99 obręb geod. Giętkie, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 14:35
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 14:38
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 267 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 07-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.7.2017.8
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg powiatowych w m. Ruda:
1)    drogi pow. Nr 1869N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+018;
2)    drogi pow. Nr 1672N od drogi pow. Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+359;
na działkach o numerach geodezyjnych 540, 130/1, 129, 128/1 w obrębie ewid. Ruda, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

 

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 11:40
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 11:43
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 272 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 06-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.5.2017.6
dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin na działkach o numerach geodezyjnych 12/136, 12/137, 21/4, 40/22, 40/31, 42, 43/1, 43/2 w obrębie ewid. Bełcząc;  227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 230, 231/3, 232, 233/1, 523, 610, 611 w obrębie ewid. Kożuchy;  4/2, 5, 6, 93, 97/1, 99, 163/4, 165, 200/1, 214/1, 214/6, 214/7, 217/5, 220/3, 220/4, 226, 234, 235, 236, 237, 238/2, 239, 240/2, 241/2, 522 w obrębie ewid. Pawłocin; 24/1, 24/2, 39, 42, 43, 44/1, 44/2, 46, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 102 w obrębie ewid. Myśliki; 55, 56, 67/1, 67/2, 68, 69/3, 76, 87, 88, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107, 109, 149, 150, 151, 152/3, 158, 160/1, 160/4, 161,162, 165, 171/1, 124/4,124/5
w obrębie ewid. Wojny; 1/7,1/8, 2/7,1/10,1/11 w obrębie ewid. Włosty; 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/3, 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25/1, 26, 28, 34/1, 34/2, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 51/2, 53, 55, 57, 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 93/1, 95/1, 95/2, 97/1, 98/1, 99/1, 99/10, 99/11, 112, 113, 121, 124/1, 178/1, 178/2, 179/1, 181/1, 181/2, 181/3, 182/1, 183/1, 186/2, 195, 217, 218, 219,222, 223/1, 223/2 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9
w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 14:41
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 14:48
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 311 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2016.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Pani Krystyny Marcińczyk
- Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

z dnia 01-04-2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej na działkach o nr geod. 156/1, 157, 186/4 i 189/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 8 kwi 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2016 14:00
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 10629 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 mar 2013 13:40
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 14:03
Data edycji: piątek, 20 cze 2014 14:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 46546 razy
Ilość edycji: 1


Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 57202 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:40
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 57315 razy