BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE BiRG.6733.10.2015.WS.5

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że  z uwagi na potrzebę uzyskania uzgodnień, przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  budowa sieci elektroenergetycznej do projektowanej farmy wiatrowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 198/9, 198/8, 198/10, 500/1, 224/2, 8/88, 224/5, 617/2, 232/11, 232/10, 491/1, 242/17, 617/1 obręb Szkody, gmina Biała Piska.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 04 września 2015 r.   

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski
   

Data powstania: środa, 26 sie 2015 08:19
Data opublikowania: środa, 26 sie 2015 08:21
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 218 razy

ZAWIADOMIENIE BiRG.6733.9.2015.WS.5

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że  z uwagi na potrzebę uzyskania uzgodnień, przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
budowa i rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 2550 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz z przepustami i zjazdem z drogi krajowej nr 58 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi  6/1, 183, 494/2 obręb Kaliszki, 2, 3/2, 4/1, 198/9, 494/3, 494/4 obręb Szkody,151, 802 obręb Biała Piska-miasto.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 04 września 2015 r.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski      

Data powstania: środa, 26 sie 2015 08:16
Data opublikowania: środa, 26 sie 2015 08:18
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 218 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.16.2015.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Biura Projektowego i Nadzoru
„FILAR” Paweł Wysocki
ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz
reprezentującego
Gminę Bała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

z dnia 17-08-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Oblewo zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej stanowiącej własność Powiatu Piskiego (dz. nr geod. 52/2) i drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr geod. 52/1) oraz na działce nr geod. 55 w obrębie ewidencyjnym Oblewo, gmina Biała Piska..
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Oblewo,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 25 sie 2015 13:24
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2015 13:29
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 240 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2015.WS.3

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Pana Michała Denis
ul. Limanowskiego 11
13-100 Nidzica
działającego z upoważnienia
Baltic Green II Sp. z o. o.
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

z dnia 09-07-2015 r. i jego uzupełnienia z dnia 13-08-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
- budowa drogi o łącznej długości ok. 400 m na działce nr geod. 226 obręb Bełcząc, 492/1, 242/14, 242/18 obręb Szkody stanowiącej dojazd do nowoprojektowanej stacji elektroenergetycznej GPZ (110 kV/SN), wraz z przepustami i zjazdem z drogi istniejącej,
- budowa stacji elektroenergetycznej GPZ (110 kV/SN) wraz z budynkiem i urządzeniami elektroenergetycznymi niezbędnymi do funkcjonowania stacji  oraz budowlami (fundamenty pod urządzenia elektroenergetyczne) i niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemne instalacje wodociągowe, doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej, studnia, zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe), wraz
z zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 242/18 obręb Szkody,
- budowa infrastruktury technicznej w postaci kabli elektroenergetycznych na działkach nr geod. 242/18, 242/14, 492/1 obręb Szkody na działce nr geod. 226 obręb Bełcząc, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2015 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2015 15:01
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 258 razy

Informacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

o wydanej decyzji z dnia 13.08.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.121.2014 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Kaliszki, na działce o nr ewidencyjnym 9/85, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska.

Treść informacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w powyższej sprawie poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: piątek, 21 sie 2015 08:09
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2015 08:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 324 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:


1)    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015r. zażalenia złożonego przez KOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie z dnia 11 czerwca 2015r. znak: RI.6220.3.2014.44 wydane przez Wójta Gminy Prostki o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Miłośnicy Krzywińskich" do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie" w postanowieniu z dnia 07.08.2015r. znak: SKO.60.39.2015 stwierdziło niedopuszczalność zażalenia.
2)    Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zostanie rozpatrzony w terminie do 31.10.2015r. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 28.07.2015r. znak: WOOŚ.4242.42.2015.MGu.8 przychylił się do wniosku pełnomocnika Inwestora, Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53, odnośnie przedłużenia, do 21 sierpnia 2015r. terminu do złożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Krzywińskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie nie ma możliwości zachowania wyznaczonego terminu na wydanie decyzji, do czasu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zachowania wymogów prowadzenia postępowania administracyjnego wynikających z ustawy z dnia 3  października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.), m.in. przyjęty w postępowaniu sposób publicznego zawiadamiania stron o każdej czynności organu w drodze obwieszczeń, jak również umożliwienia zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji przez strony postępowania oraz zapewnienia udziału społeczeństwa.
Z treścią powyższych dokumentów oraz z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach- uL 1 Maja 44B, w godzinach 7.00-15.00. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: czwartek, 20 sie 2015 15:06
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2015 15:08
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 334 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ", zostanie rozpatrzony w terminie do 31.10.2015r. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 28.07.2015r. znak: WOOŚ.4242.41.2015.MGu.8 przychylił się do wniosku pełnomocnika Inwestora, Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy uL Pomorskiej 53, odnośnie przedłużenia, do 21 sierpnia 2015r. terminu do złożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ. W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie nie ma możliwości zachowania wyznaczonego terminu na wydanie decyzji, do czasu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zachowania wymogów prowadzenia postępowania administracyjnego wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.], m.in. przyjęty w postępowaniu sposób publicznego zawiadamiania stron o każdej czynności organu w drodze obwieszczeń, jak również umożliwienia zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji przez strony postępowania oraz zapewnienia udziału społeczeństwa.

Z treścią powyższych dokumentów oraz z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach- uL 1 Maja 44B, w godzinach 7.00-15.00. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: czwartek, 20 sie 2015 14:42
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2015 14:44
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 332 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

zawiadamiające o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Woszczelskie PLH280024, Jezioro Wukśniki PLH280038, Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, Swajnie PLH280046, Warmińskie Buczyny PLH280033 oraz Ostoja Iławska PLH280053, dla którego zarządzenie sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Treść obwieszczenia RDOŚ w Olsztynie poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2015 07:28
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2015 07:33
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 420 razy

Obwieszczenie BiRG.6733.14.2015

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek:

Pana Michała Denis

ul. Limanowskiego 11

13-100 Nidzica

działającego z upoważnienia

Baltic Green II Sp. z o. o.

ul. Marynarska 11

02-674 Warszawa

z dnia 09-07-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej do projektowanej farmy wiatrowej oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3, 50, 235, 81, 227, 17/4, 19, 221/2 obręb Bełcząc, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63)

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej

ul. Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy

Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2015 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2015 08:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1101 razy


OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2014.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pana Arkadiusza Papadopulos
reprezentującego
Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko

w dniu 28-08-2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
przebudowa istniejącego przepustu drogowego, położonego w miejscowości Drygały przy ul. Zielonej zlokalizowanego na częściach działek o numerach geodezyjnych 218, 123, 125, 155, 154, 210 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 11:51
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 11:54
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 13832 razy

OBWIESZCZENIE

BiRG.6220.9.2013.WS.1 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Burmistrz Białej Piskiej, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Profarms Sp. z o.o., ul. Tęczowa 3, 62-023 Robakowo reprezentowanej przez Pana Jana Jeglińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie Fermy trzody chlewnej w Świdrach Kościelnych na działkach o numerach ewidencyjnych 4/60, 4/61, 4/62 obręb Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Białej Piskiej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od 16.01.2014r. do 05.02.2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystąpił z pismem z dnia 15.01.2014 r. (znak: BiRG.6220.9.2013.WS.2) o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem w/w decyzji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
i opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:49
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 14:52
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 23553 razy

Obwieszczenie

BiRG.6733.12.2013.WS.5 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Baltic Green II Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa
reprezentowanej przez pełnomocnika -
Pana Michała Denis, Piotrowice 10, 13-100 Nidzica

w dniu 09-12-2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa drogi o łącznej długości ok. 110 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz przepustami pod zjazdami na działkach
o numerach geodezyjnych 164, 254/2, 270 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Bełcząc,
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 24308 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 mar 2013 13:40
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 14:03
Data edycji: piątek, 20 cze 2014 14:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 30988 razy
Ilość edycji: 1


Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 41843 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:40
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 41993 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

zawiadamiające, że w związku z trwającą analizą raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnienia do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ, gm. Biała Piska i gm. Prostki, wniosek w sprawie uzgodnienia warunków realizacji zostanie rozpatrzony w terminie do 18 września 2015 r.

Treść obwieszczenia RDOŚ w Olsztynie poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 27 sie 2015 14:20
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2015 14:23
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 186 razy