BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2015.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
reprezentowanej przez
Jana Iwaniuk -  Kierownika Departamentu Eksploatacji i Rozwoju w Wydziale Inwestycji
PGE Dystrybucja Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

z dnia 11-06-2015 r. i jego uzupełnieniu z dnia 29-06-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
    budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/64, 20/123, 20/126, 20/66, 20/127, 20/67, 20/68, 20/129, 20/144,
    rozbiórka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/123, 20/66, 20/126, 20/67, 20/68, 20/47, 20/56,
    rozbiórka istniejącej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/64, 20/65, 20/123, 20/143,
w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: środa, 1 lip 2015 15:02
Data opublikowania: środa, 1 lip 2015 15:05
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 144 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2015.WS.5

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pani Krystyny Marcińczyk
- Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
ul. Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

w dniu 30-06-2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi  138/2, 30/1, 30/2 w obrębie ewidencyjnym Szkody,  gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 30 cze 2015 14:37
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2015 14:41
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 182 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:

1)    pismem z dnia 11.06.2015r. znak: WOOŚ.4242.41.2015.MGu.4 (wpływ do tut. urzędu: 15.06.2015r.] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadomił Wójta Gminy Prostki, iż w związku z trwającą analizą raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ, wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia zostanie rozpatrzony do 17 lipca 2015r.

2)    wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety" zostanie rozpatrzony w terminie do 31 sierpnia 2015r. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.], przed wydaniem w.w decyzji właściwy organ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz zasięga opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Pismem z dnia 29.05.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 02.06.2015r.) znak: ZNS.9083.10.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wyraził pozytywną opinię w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Monety". Pismem z dnia 02.06.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 05.06.2015r.] znak: ZNS.4083.1.2015.1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o konsultacje w zakresie ochrony radiacyjnej, dotyczące wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety". Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11.06.2015r. znak: WOOŚ.4242.41.2015.MGu.2 zawiadomił Wójta Gminy Prostki, że wniosek w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Monety wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją elektroenergetyczną GPZ, w związku z trwającą analizą materiału dowodowego, zostanie rozpatrzony w terminie do dnia 17 lipca 2015r. W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie nie ma możliwości zachowania wyznaczonego terminu na wydanie decyzji, do czasu otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, jak również z uwagi na przyjęty w postępowaniu sposób publicznego zawiadamiania stron o każdej czynności organu w drodze obwieszczeń.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: wtorek, 30 cze 2015 12:12
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2015 12:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 190 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:

1)    pismem z dnia 11.06.2015r. znak: WOOŚ.4242.42.2015.MGu.4 (wpływ do tut. urzędu: 15.06.2015r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadomił Wójta Gminy Prostki, iż w związku z trwającą analizą raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Krzywińskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia zostanie rozpatrzony do 17 lipca 2015r.

2)    opinią sanitarną z dnia 12.06.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 16.06.2015r.) znak: ZNS.4083.2.2015.1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku wyraził pozytywną opinię w zakresie spraw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie".

3)    wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie" zostanie rozpatrzony w terminie do 31 sierpnia 2015r. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), przed wydaniem w.w decyzji organ właściwy uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska praz zasięga opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Pismem z dnia 22.05.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 26.05.2015r.) znak: ZNS.0711.1.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu uznał, że nie jest właściwym organem do załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej Krzywińskie" planowanej do realizacji w obrębach geodezyjnych: Monety- gm. Biała Piska, Krzywińskie, Olszewo, Nowaki gm. Prostki, „gdyż działki na których planuje się posadowienie turbin wiatrowych (za wyjątkiem działki nr 18/5 przez którą przebiegać będą przewody S/N) leżą w powiecie ełckim, w gminie Prostki". Na mocy art. 65 § 1 kpa sprawa została przekazana do załatwienia według właściwości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ełku. W dniu 16.06.2015r. do Urzędu Gminy w Prostkach wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku znak: ZNS.4083.2.2015.1 z dnia 12.06.2015r. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11.06.2015r. znak: WOOŚ.4242.42.2015.MGu.2 zawiadomił Wójta Gminy Prostki, że wniosek w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Krzywińskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w związku z trwającą analizą materiału dowodowego, zostanie rozpatrzony w terminie do dnia 17 lipca 2015r. W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie nie ma możliwości zachowania wyznaczonego terminu na wydanie decyzji, do czasu otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z uwagi na przyjęty w postępowaniu sposób publicznego zawiadamiania stron o każdej czynności organu w drodze obwieszczeń.

Poniżej w pliku do pobrania:
- obwieszczenie Wójta Gminy Prostki,

- opnia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku..

Data powstania: wtorek, 30 cze 2015 07:24
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2015 12:02
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 191 razy

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,


że na wniosek:
Pana Michała Denis
ul. Limanowskiego 11
13-100 Nidzica
działającego z upoważnienia
Baltic Green II Sp. z o. o.
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa


z dnia 19-06-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
budowa i rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 2550 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz z przepustami i zjazdem z drogi krajowej nr 58 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi  6/1, 183, 494/2 obręb Kaliszki, 2, 3/2, 4/1, 198/9, 494/3, 494/4 obręb Szkody,151, 802 obręb Biała Piska-miasto.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 26 cze 2015 14:59
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 15:02
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 295 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:

1)     pismem z dnia 22.05.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 26.05.2015r.) znak: ZNS.0711.1.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu uznał, że nie jest właściwym organem do załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej Krzywińskie" planowanej do realizacji w obrębach geodezyjnych: Monety- gm. Biała Piska, Krzywińskie, Olszewo, Nowaki gm. Prostki, „gdyż działki na których planuje się posadowienie turbin wiatrowych (za wyjątkiem działki nr 18/5 przez którą przebiegać będą przewody S/N) lezą w powiecie ełckim, w gminie Prostki". Na mocy art. 65 § 1 kpa sprawa została przekazana do załatwienia według właściwości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ełku.

2)     w dniu 03.06.2015r. do Wójta Gminy Prostki wpłynęły uwagi Przedstawiciela Stowarzyszenia „Nie Wiatrakom" odnośnie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie „Farmy Wiatrowej Krzywińskie".

3)     wnioskiem z dnia 08.06.2015r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Krzywińskich" z siedzibą: 19-335 Prostki, Krzywińskie 4, wystąpiło na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)- zwanej: ustawa ooś, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. J z siedzibą w Szczecinie działającej jako pełnomocnik Inwestora: KOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uL Włodarzewskiej 4/9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Krzywińskie". Wójt Gminy Prostki na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a dopuścił postanowieniem znak: RI.6220.3.2014.44 z dnia 11.06.2015r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Krzywińskich" do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

4)     w dniu 11.06.2015r. do Wójta Gminy Prostki wpłynęło pismo mieszkańców wsi Krzywińskie, w którym wyrazili swoje spostrzeżenia i obiekcje odnośnie budowy farmy wiatrowej w okolicach wsi Krzywińskie.

5)     pismem z dnia 12.06.2015r. znak: RI.6220.3.2014.47 organ prowadzący postępowanie przekazał uwagi Stowarzyszenia „Nie Wiatrakom" oraz Stowarzyszenia „Miłośnicy Krzywińskich" do raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w przedmiotowej sprawie oraz mieszkańców wsi Krzywińskie- do pełnomocnika Inwestora.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 13:19
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 13:22
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 519 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

zawiadamiające strony postępowania oraz podające do publicznej wiadomości poniższe informacje:

1)    pismem z dnia 29.05.2015r. (wpływ do tut. urzędu: 02.06.2015r.) znak: ZNS.9083.10.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wyraził pozytywną opinię w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Monety".

2)    pismem z dnia 02.06.2015r. [wpływ do tut. urzędu: 05.06.2015r.) znak: ZNS.4083.1.2015.1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o konsultacje w zakresie ochrony radiacyjnej, dotyczące wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety".

3)    w dniu 03.06.2015r. do Wójta Gminy Prostki wpłynęły uwagi Przedstawiciela Stowarzyszenia „Nie Wiatrakom" odnośnie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie „Farmy Wiatrowej Monety".

4)    wnioskiem z dnia 08.06.2015r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Krzywińskich" z siedzibą: 19-335 Prostki, Krzywińskie 4, wystąpiło na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)- zwanej: ustawa ooś, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pani Agnieszki Chromińskiej ze spółki ALPLAN Błoniarz i Szczygieł Sp. J z siedzibą w Szczecinie działającej jako pełnomocnik Inwestora: BIG LAUFER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uL Włodarzewskiej 4/9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Monety". Wójt Gminy Prostki na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a dopuścił postanowieniem znak: RI.6220.4.2014.45 z dnia 11.06.2015r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Krzywińskich" do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

5)    w dniu 11.06.2015r. do Wójta Gminy Prostki wpłynęło pismo mieszkańców wsi Krzywińskie, w którym wyrazili swoje spostrzeżenia i obiekcje odnośnie budowy farmy wiatrowej w okolicach wsi Krzywińskie.

6)    pismem z dnia 12.06.2015r. znak: RI.6220.4.2014.48 organ prowadzący postępowanie przekazał uwagi Stowarzyszenia „Nie Wiatrakom" oraz Stowarzyszenia „Miłośnicy Krzywińskich" do raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w przedmiotowej sprawie oraz mieszkańców wsi Krzywińskie- do pełnomocnika Inwestora.

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Prostki poniżej w pliku do pobrania.

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 13:12
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 13:15
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 519 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2014.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Pana Leszka Śmieszalskiego
ul. Gdańska 21, 10-608 Olsztyn
działającego w imieniu
P4 sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

z dnia 03-06-2015 r. i jego uzupełnień z dnia 11-06-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej w Białej Piskiej przy
ul. Sikorskiego na działce o numerze geodezyjnym 275/4 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir SłonawskiData powstania: czwartek, 18 cze 2015 14:42
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 14:47
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 550 razy


OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2014.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pana Arkadiusza Papadopulos
reprezentującego
Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko

w dniu 28-08-2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
przebudowa istniejącego przepustu drogowego, położonego w miejscowości Drygały przy ul. Zielonej zlokalizowanego na częściach działek o numerach geodezyjnych 218, 123, 125, 155, 154, 210 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 11:51
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 11:54
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 12395 razy

OBWIESZCZENIE

BiRG.6220.9.2013.WS.1 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Burmistrz Białej Piskiej, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Profarms Sp. z o.o., ul. Tęczowa 3, 62-023 Robakowo reprezentowanej przez Pana Jana Jeglińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie Fermy trzody chlewnej w Świdrach Kościelnych na działkach o numerach ewidencyjnych 4/60, 4/61, 4/62 obręb Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Białej Piskiej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od 16.01.2014r. do 05.02.2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystąpił z pismem z dnia 15.01.2014 r. (znak: BiRG.6220.9.2013.WS.2) o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem w/w decyzji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
i opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:49
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 14:52
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 22102 razy

Obwieszczenie

BiRG.6733.12.2013.WS.5 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Baltic Green II Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa
reprezentowanej przez pełnomocnika -
Pana Michała Denis, Piotrowice 10, 13-100 Nidzica

w dniu 09-12-2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa drogi o łącznej długości ok. 110 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz przepustami pod zjazdami na działkach
o numerach geodezyjnych 164, 254/2, 270 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Bełcząc,
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 22877 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 mar 2013 13:40
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 14:03
Data edycji: piątek, 20 cze 2014 14:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 29557 razy
Ilość edycji: 1


Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 40407 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:40
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 40563 razy