BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.21.2015.WS.4

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pani Krystyny Marcińczyk
- Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

w dniu 08-02-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, ciągi piesze, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie) przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 20/132 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:16
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 29 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.3.2014.WS.12

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 08-02-2016 r. na wniosek Pana Wiesława Rybaczewskiego reprezentującego PGB Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa,
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 999 kW na działce o nr geodezyjnym 187/26
w obrębie ewidencyjnym Guzki, gmina Biała Piska.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej - www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Guzki.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 11:17
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 11:23
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 32 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2016.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Biura Projektowego i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, ul. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz reprezentującego Gminę Bała Piska Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
z dnia 26-01-2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
modernizacja drogi gminnej – ul. Zielonej w miejscowości Drygały  na działkach o nr geod. 57, 157, 218 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: środa, 3 lut 2016 12:45
Data opublikowania: środa, 3 lut 2016 12:49
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 138 razy

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Biała Piska, którego przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach geodezyjnych Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo zmienioną Uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2015 roku zmieniającą Uchwałę Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Biała Piska, którego przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach geodezyjnych Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo w dniach od 04 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Plac A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.

Jednocześnie informuję:
1. O możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje projekty dokumentów:
-   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo.
-   Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb w/w projektu planu.
Wyżej wymieniona dokumentacja, jest wyłożona do publicznego wglądu w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 9.

2. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24-03-2016 r.
Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. PI. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@bialapiska.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
lub w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod  numerem tel. (87) 424 13 63.

3. Wniesione uwagi rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Białej Piskiej. O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Burmistrza Białej Piskiej rozstrzygnie Rada Miejska w Białej Piskiej.

4. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, w sali narad pokój nr 18 w dniu 11-02-2016 r. początek o godzinie 12.00.

Ogłoszenie/obwieszczenie podano do publicznej wiadomości od dnia 28-01-2016 r. poprzez: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego Białej Piskiej oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo w gminie Biała Piska.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

 

Data powstania: czwartek, 28 sty 2016 08:01
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2016 08:25
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 292 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2016.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:
Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
reprezentowanego przez Dyrektora –
Pana Leszka Skolimowskiego


z dnia 20-01-2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od drogi nr 1867N-Zalesie od km 1+805 do km 3+033 zlokalizowanej na działkach o nr geod. 216/3, 219/1 w  obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Zalesie,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 26 sty 2016 11:29
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2016 11:32
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 317 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

zawiadamiające, że postanowieniem z 20 stycznia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.2.2015.JC.1, RDOŚ w Olsztynie odmówił stwierdzenia, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża -Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) na odcinku od miejscowości Szczuczyn do miejscowości Raczki, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 15 października 2015 r. znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

Tresść obwieszczenia RDOŚ poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2016 07:16
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2016 07:24
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 345 razy

Obwieszczenie BiRG.6733.14.2015

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek:

Pana Michała Denis

ul. Limanowskiego 11

13-100 Nidzica

działającego z upoważnienia

Baltic Green II Sp. z o. o.

ul. Marynarska 11

02-674 Warszawa

z dnia 09-07-2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej do projektowanej farmy wiatrowej oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3, 50, 235, 81, 227, 17/4, 19, 221/2 obręb Bełcząc, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63)

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej

ul. Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy

Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2015 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2015 08:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4744 razy


OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2014.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pana Arkadiusza Papadopulos
reprezentującego
Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko

w dniu 28-08-2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
przebudowa istniejącego przepustu drogowego, położonego w miejscowości Drygały przy ul. Zielonej zlokalizowanego na częściach działek o numerach geodezyjnych 218, 123, 125, 155, 154, 210 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 11:51
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 11:54
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 17466 razy

OBWIESZCZENIE

BiRG.6220.9.2013.WS.1 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Burmistrz Białej Piskiej, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Profarms Sp. z o.o., ul. Tęczowa 3, 62-023 Robakowo reprezentowanej przez Pana Jana Jeglińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie Fermy trzody chlewnej w Świdrach Kościelnych na działkach o numerach ewidencyjnych 4/60, 4/61, 4/62 obręb Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Białej Piskiej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od 16.01.2014r. do 05.02.2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystąpił z pismem z dnia 15.01.2014 r. (znak: BiRG.6220.9.2013.WS.2) o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem w/w decyzji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
i opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:49
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 14:52
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 27191 razy

Obwieszczenie

BiRG.6733.12.2013.WS.5 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Baltic Green II Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa
reprezentowanej przez pełnomocnika -
Pana Michała Denis, Piotrowice 10, 13-100 Nidzica

w dniu 09-12-2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa drogi o łącznej długości ok. 110 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz przepustami pod zjazdami na działkach
o numerach geodezyjnych 164, 254/2, 270 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Bełcząc,
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 27933 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 mar 2013 13:40
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 14:03
Data edycji: piątek, 20 cze 2014 14:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 34832 razy
Ilość edycji: 1


Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 45489 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:40
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 45637 razy