BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.WS.6

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin na działkach o numerach geodezyjnych 12/136, 12/137, 21/4, 40/22, 40/31, 42, 43/1, 43/2 w obrębie ewid. Bełcząc;  227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 230, 231/3, 232, 233/1, 523, 610, 611 w obrębie ewid. Kożuchy;  4/2, 5, 6, 93, 97/1, 99, 163/4, 165, 200/1, 214/1, 214/6, 214/7, 217/5, 220/3, 220/4, 226, 234, 235, 236, 237, 238/2, 239, 240/2, 241/2, 522 w obrębie ewid. Pawłocin; 24/1, 24/2, 39, 42, 43, 44/1, 44/2, 46, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 102 w obrębie ewid. Myśliki; 55, 56, 67/1, 67/2, 68, 69/3, 76, 87, 88, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107, 109, 149, 150, 151, 152/3, 158, 160/1, 160/4, 161,162, 165, 171/1, 124/4,124/5 w obrębie ewid. Wojny; 1/7,1/8, 2/7,1/10,1/11 w obrębie ewid. Włosty; 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/3, 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25/1, 26, 28, 34/1, 34/2, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 51/2, 53, 55, 57, 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 93/1, 95/1, 95/2, 97/1, 98/1, 99/1, 99/10, 99/11, 112, 113, 121, 124/1, 178/1, 178/2, 179/1, 181/1, 181/2, 181/3, 182/1, 183/1, 186/2, 195, 217, 218, 219,222, 223/1, 223/2 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie,
wydane zostało postanowienie z dnia 19 lipca 2017 r. znak: BiRG.6220.5.2017.WS.5 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Komorowo, Pawłocin, Myśliki, Wojny, Skarżyn.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 19 lip 2017 10:13
Data opublikowania: środa, 19 lip 2017 10:16
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 63 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 12-07-2017 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
eksploatacji piasku ze żwirem, ze złoża Mikuty III zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 18 lip 2017 08:24
Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2017 08:25
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 95 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2017.WS.4

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Wiktora Burzyńskiego p.o. Kierownika Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska w dniu 12-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Białej Piskiej przy ul. Warmińskiej na działce o numerze geodezyjnym 294/12 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 12 lip 2017 07:32
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 07:36
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 197 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.6

o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 10 lipca 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk reprezentowany przez Pana Jana Salwockiego – Kierownika Wydziału Majątku Sieciowego, zostało wydane postanowienie nr BiRG.6733.4.2017.WS.5 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV na linię kablową, wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, wymiana przewodów napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej do pierwszego słupa. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr geod. 27/1, 31/4, 139/2, 76 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią w/w postanowienia oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 9, w godz. 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w sołectwie Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 08:50
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 08:53
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 232 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2013.WS.13

o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 06-07-2017 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.5.2013.WS.12 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego piasku ze żwirem ze złoża KALISZKI III położonego w miejscowości Kaliszki, gmina Biała piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie na działkach gruntowych o numerach geodezyjnych 9/82 i 16/8 obrębu Kaliszki”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 13:23
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 13:24
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 291 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2016.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Pani Krystyny Marcińczyk
- Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

z dnia 01-04-2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej na działkach o nr geod. 156/1, 157, 186/4 i 189/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 8 kwi 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2016 14:00
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 9432 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 mar 2013 13:40
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 14:03
Data edycji: piątek, 20 cze 2014 14:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 45357 razy
Ilość edycji: 1


Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 56007 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:40
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 56127 razy