Serwis miejski | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Urząd Miejski | Referaty Urzędu | Jednostki organizacyjne gminy | Jednostki pomocnicze gminy | Rada Miejska |
Menu tematyczne: Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Referaty Urzędu » Referat Budownictwa i Rozwoju Gminy » Ogłoszenia ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 373

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

informujące, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, przy piśmie z 05.11.2014 r., znak: ZNS.9083.20.1.2012, podtrzymał pozytywną opinię z 02.01.2014 r., znak: ZNS.9083,20.2014, w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną (w tym GPZ), drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na terenie gminy Biała Piska (Farma Wiatrowa Radysy), w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym.
Z treścią opinii PPIS w Piszu, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu, pok. nr 9 w godz. 7.00-15.00 /tel. 87 424 13 63/ oraz w siedzibie RDOŚ w Olsztynie, ul. Dworcowa 60 (pok. nr 27) w godz. 8.00-15.00

Treść obwieszczenia RDOŚ w Olsztynie poniżej w pliku do pobrania.

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 19 listopada 2014 07:45
Data upublicznienia: śr, 19 listopada 2014 07:48
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 207 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Obwieszczenie RDOŚ

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2014.WS.6

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 12-11-2014 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku Kaliszki – Kolonia Kawałek – Biała Piska na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 107/2, 106/64, 106/63, 108/5, 104 obręb Biała Piska-miasto, 9/4, 9/88, 9/85, 9/86, 9/97, 9/10, 9/11, 9/97, 9/14, 9/80, 9/48, 11, 13/82, 13/37, 13/71, 13/17, 13/36, 13/73, 13/60, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67/ 9/78, 9/74, 9/75, 9/76, 9/77, 9/47, 9/93, 9/96, 9/82, 16/8, 418, 533, 419, 420, 422, 539, 421/4, 421/5, 534, 5/31, 5/30, 5/33, 5/26, 5/25, 5/20, 5/21, 493/1, 400/2, 529, 528, 526/1, 403/6 obręb Kaliszki.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej - www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kaliszki i Kolonia Kawałek.
Z treścią wydanego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 12 listopada 2014 15:02
Data upublicznienia: śr, 12 listopada 2014 15:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 641 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

informujące, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2014 r., znak: WOOŚ.4240.347.2014.SCH.2, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku Kaliszki-Kolonia Kawałek-Biała Piska, gmina Biała Piska, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - ul. Dworcowa 60, w godzinach: 8.00 - 15.00 (pok. 26) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w godzinach: 7.00 - 15.00 (pok. nr 9).

Treść obwieszczenia RDOŚ w Olsztynie poniżej w pliku do pobrania.

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 12 listopada 2014 11:46
Data upublicznienia: śr, 12 listopada 2014 11:51
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 655 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Obwieszczenie RDOŚ

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2014.WS.11

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmianie zakresu inwestycji

W związku z zawieszonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa chodnika na odcinku od drogi krajowej nr 58 w kierunku Cmentarza Komunalnego w Białej Piskiej wraz z oświetleniem ulicznym drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 167/2, obręb Bełcząc i parkingu zlokalizowanego na części działek o numerach geodezyjnych 5/7 i 5/8, obręb Bełcząc oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego na działkach o numerach geodezyjnych 77/1, 90, 209/23 obręb Biała Piska-miasto

INFORMUJĘ,

że na wniosek Inwestora – Pani Krystyny Marcińczyk Sekretarz Gminy Biała Piska działającej w imieniu Gminy Biała Piska z dnia 06-11-2014 r.:
1. Postanowieniem znak BiRG.6733.3.2014.WS. z dnia 06-11-2014 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
2. Zmieniony został rodzaj inwestycji i zakres inwestycji. W związku z tym nazwa inwestycji - zgodnie z wnioskiem Inwestora otrzymuje brzmienie:
- budowa chodnika na części działki o numerze geodezyjnym 90 obręb Biała Piska-miasto i na części działki o numerze geodezyjnym 257/4 obręb Bełcząc,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych w pasie drogi krajowej Nr 58 i drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 167/2 obręb Bełcząc
i parkingu zlokalizowanego na części działek o numerach geodezyjnych 5/7 i 5/8 obręb Bełcząc,
- budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce o numerze geodezyjnym 77/1, obręb Biała Piska-miasto.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: cz, 06 listopada 2014 13:55
Data upublicznienia: cz, 06 listopada 2014 14:16
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 915 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2014.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej
ul. Ogrodowa 1
12-230 Biała Piska
reprezentowanej przez pełnomocnika –
Pana Antoniego Wróbel – przedstawiciela firmy
Środowisko s.c., ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko
z dnia 29-10-2014 r. i jego zmianie z dnia 03-11-2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Piska poprzez budowę odcinka wodociągu łączącego miejscowości: Pogorzel Wielka i Monety, realizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 67/4, 129/9, 129/10, 224, 228, 255 w obrębie ewidencyjnym Monety, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl,
• tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Monety.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak


Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: cz, 06 listopada 2014 07:21
Data upublicznienia: cz, 06 listopada 2014 07:24
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 938 razy

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2014.WS.9

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
ZAWIADAMIA

że postanowieniem z dnia 05-11-2014 r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy elektrowni wiatrowych Mikuty na działkach o nr geod. 29/3, 29/6 obręb Kowalewo i na działkach o nr geod. 81/11, 81/12, 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, województwo warmińsko-mazurskie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Mikuty, Kowalewo, Glinki (gm. Kolno).
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - Referat Budownictwa i Rozwoju Gminy, pokój nr 9, tel. /87/ 424 13 63 w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 05 listopada 2014 07:41
Data upublicznienia: śr, 05 listopada 2014 07:46
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 995 razy

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

1. Obwieszczenie z 27.10.2014 r., znak: WOOŚ.4210.23.2012.AW.101 o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną (w tym GPZ), drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na terenie gminy Biała Piska (Farma Wiatrowa Radysy);


2. Obwieszczenie o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną (w tym GPZ), drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na terenie gminy Biała Piska (Farma Wiatrowa Radysy).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek z 31.10.2012 r. złożony przez ECO-WIND CONSTRUCTION S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, w którego imieniu działa Pan Michał Denis.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii sanitarnej, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
W toku prowadzonego postępowania Inwestor, przy piśmie z dnia 28 czerwca 2013 r., przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast przy pismach z 12 grudnia 2013 r., 27 maja 2014 r oraz 10 października 2014 r. przedłożono uzupełnienia informacji zawartych w ww. raporcie.
W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60 (pok. 27), w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej i ustnej do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kierować należy na ww. adres RDOŚ w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 31 października 2014 r. do 21 listopada 2014 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Tresć w/w obwieszczeń RDOŚ w Olsztynie poniżej w plikach do pobrania.


Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 29 października 2014 12:42
Data upublicznienia: śr, 29 października 2014 13:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 1337 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Obwieszczenie 1
    ·  Obwieszczenie 2

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2014.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Pana Arkadiusza Papadopulos
reprezentującego
Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko

w dniu 28-08-2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
przebudowa istniejącego przepustu drogowego, położonego w miejscowości Drygały przy ul. Zielonej zlokalizowanego na częściach działek o numerach geodezyjnych 218, 123, 125, 155, 154, 210 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: cz, 28 sierpnia 2014 11:51
Data upublicznienia: cz, 28 sierpnia 2014 11:54
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 4563 razy

OBWIESZCZENIE

BiRG.6220.9.2013.WS.1 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Burmistrz Białej Piskiej, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Profarms Sp. z o.o., ul. Tęczowa 3, 62-023 Robakowo reprezentowanej przez Pana Jana Jeglińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie Fermy trzody chlewnej w Świdrach Kościelnych na działkach o numerach ewidencyjnych 4/60, 4/61, 4/62 obręb Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Białej Piskiej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od 16.01.2014r. do 05.02.2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystąpił z pismem z dnia 15.01.2014 r. (znak: BiRG.6220.9.2013.WS.2) o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem w/w decyzji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
i opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne.

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 15 stycznia 2014 14:49
Data upublicznienia: śr, 15 stycznia 2014 14:52
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 14252 razy

Obwieszczenie

BiRG.6733.12.2013.WS.5 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek
Baltic Green II Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa
reprezentowanej przez pełnomocnika -
Pana Michała Denis, Piotrowice 10, 13-100 Nidzica

w dniu 09-12-2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa drogi o łącznej długości ok. 110 m stanowiącej dojazd do nowoprojektowanych turbin wiatrowych wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz przepustami pod zjazdami na działkach
o numerach geodezyjnych 164, 254/2, 270 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Bełcząc,
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: pon, 09 grudnia 2013 15:00
Data upublicznienia: pon, 09 grudnia 2013 15:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 15077 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska oraz wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Piska

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 27 marca 2013 13:40
Data upublicznienia: śr, 27 marca 2013 14:03
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 21680 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Wykazy

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA

Opublikował(a): Wojciech Sakowski

Data powstania: śr, 14 listopada 2012 09:05
Data upublicznienia: śr, 14 listopada 2012 09:16
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 24920 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Uchwała
    ·  Tekst jednolity
    ·  Rysunek zmiany Studium

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

„Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”

BiRG 271.ZO.5.1.2011

Szanowni Państwo,

informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania
pn; „Przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Cena brutto oferty: 3 997,50 zł.

2. Audit and Tax Group Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok.
Cena brutto oferty:11 070,00 zł.

3. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o. ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok.
Cena brutto oferty: 4 797,00 zł.

4. „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź.
Cena brutto oferty: 7 749,00 zł.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100 %) do wykonania w/w zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj; Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Uczestnikom za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pon, 19 grudnia 2011 08:06
Data upublicznienia: pon, 19 grudnia 2011 08:08
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 32584 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Temat:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

WARTOŚĆ PROJEKTU 13 251 303,83 PLN,

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu realizowanego przez Gminę Biała Piska w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu
z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności:

1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem
nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania : 30 dni od dnia podpisania umowy.
Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska, pokój nr 16 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 r. godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 18.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 euro.

Kontakt:
Sławomir Słonawski – Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej (pokój nr 9) w godzinach 8.00-15.00, tel. (0-87) 424-13-67, fax (0-87) 424-13-51. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę o potwierdzenie faksem - (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
W załączeniu:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami pkt. 1 - 3.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 07 grudnia 2011 14:40
Data upublicznienia: śr, 07 grudnia 2011 14:56
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 32732 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Załącznik Nr 1
    ·  Załącznik Nr 2
    ·  Załącznik Nr 3
    ·  Załącznik Nr 4
 
 Copyright @ 2003-2005 Urząd Miejski w Białej Piskiej Administrator: Damian Modzelewski