BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Program gospodarczy dla Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2003-2006

uchwalony w drodze Uchwały Nr XII(65)2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 września 2003 r.
W zakresie zaopatrzenie w wodę

1.Budowa wodociągów:
-dla wsi :
1) Skarżyn-Włosty, Skarżyn-Rogale Wielkie-Sokoły Jeziorne,
2) Pawłocin- Myśliki -Lipińskie- Dmusy i obręb Kumielsk, Guzki, Gruzy,Grodzisko,
3) Biała Piska- Kolonia Kawałek- Kaliszki
2.Rozpoczęcie budowy kanalizacji dla pozostałych miejscowości w gminie.
3.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej

W zakresie gospodarki ściekowej

1.Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Białej Piskiej
2.Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Białej Piskiej i w Drygałach
3.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej
4.Oczyszczenie rzeczki Białki oraz nabrzeża jeziora Roś

W zakresie dróg gminnych
1.Opracowanie raportu o stanie dróg gminnych w mieście i gminie Biała Piska oraz naprawa i
modernizacja tych dróg w miarę możliwości finansowych określonych w rocznych budżetach
gminy oraz pilności potrzeb.
2.Opracowanie projektu modernizacji i remonty dróg gminnych oraz dróg dojazdowych we wsiach:
Biała Piska-Szkody,
Drygały ul. Zielona,
Kózki – Mikuty,
Kożuchy Małe-Komorowo,
Radysy- Szkody od drogi powiatowej Biała Piska – Kumielsk (Szkody do drogi głównej),
Guzki-Kumielsk,
Myszki (od drogi głównej),
Kumielsk-Grodzisko,
Nowe Drygały,
Pawłocin-Kożuchy,
Bełcząc,
Pogorzel Wielka-Nitki,
Drygały ul.Kolejowa,
Danowo - Kożuchy,
Orłowo,
Konopki,
Bemowo Piskie ul. Pocztowa
Zacieczki
Rakowo Małe
3.Wytyczanie oraz profilowanie dróg w mieście i w gminie.
4.Budowa i remonty przystanków autobusowych.
5.Partycypacja w kosztach w miarę posiadanych środków finansowych w modernizacji i
remontach dróg powiatowych.
- droga w Drygałach ul. Szkolna w 2004r.

W zakresie ciepłownictwa

1.Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla obszaru gminy.

Udział Gminy w opracowaniu koordynowanym przez Stowarzyszenie ,, ZIELONA ENERGIA NA MAZURACH ,, Masterplanu,, w zakresie ciepłownictwa dla Gmin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
W zakresie opracowania znajdują się indywidualne dla poszczególnych gmin:
-,, projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,, ,
-,,plany wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła,, , oraz wspólny dla wszystkich gmin
-,,program zaopatrzenia w ciepło oraz studium wykonalności inwestycji,, .
2.W oparciu o w/w opracowania, wykonanie projektów rozbudowy, modernizacji sieci ciepłowniczej
oraz ich realizacja w miarę posiadanych środków w rocznych budżetach.

W zakresie oświetlenia ulicznego

1.Remonty oświetlenia ulicznego w mieście i gminie.

W zakresie zieleni miejskiej

1.Opracowanie i realizacja projektu urządzania zieleni miejskiej i zadrzewień oraz parku miejskiego

W zakresie utylizacji odpadów stałych

1.Kontynuowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych.
2.Opracowanie Gminnego Planu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

W zakresie utrzymania cmentarzy

1.Budowa linii elektrycznej na teren cmentarza.
2.Ułożenie chodnika do cmentarza komunalnego.
3. Renowacja i rekonstrukcja cmentarzy ewangelickich.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej
1.Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych.
2.Opracowanie planu remontu budynków komunalnych i jego realizacja w miarę posiadanych środków.
W zakresie oświaty i wychowania
1.Opracowanie długofalowego programu rozwoju oświaty z uwzględnieniem utworzenia klas przysposabiających do nauki zawodu.
2.Remonty bieżące szkół i przedszkola miejskiego.
3.Kontynuacja budowy Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej.
4.Zagospodarowanie obiektów szkolnych, w których nie będzie prowadzona działalność edukacyjna.
5.Propagowanie edukacyjnej oferty miasta dla mieszkańców obszarów przyległych do miasta i gminy.
6.Poprawa stanu wyposażenia oświaty, wyposażenie pracowni komputerowych.
7.Rozbudowa form kształcenia poprzez udostępnienie bazy edukacyjnej miasta i adaptację pomieszczeń na cele szkoleniowo-edukacyjne.

W zakresie turystyki
1.Wspieranie rozwoju turystyki miejsko-gminnej i krajoznawczej z uwzględnieniem:
1)ponadregionalnego znaczenia zabytków miasta i gminy,
2)atrakcyjności szlaku wodnego,
3)wykorzystania unikalnych obiektów militarnych,
4)walorów przyrodniczych i rekreacyjnych,
5)dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego,
2.Utworzenie plaży miejskiej nad jez. Roś.
3.Odtworzenie i rozwój przybrzeżnej turystyki oraz innych form turystyki wodnej.
4.Stworzenie sieci tras dla turystyki rowerowej w mieście i gminie.
5.Wytyczenie i właściwe zagospodarowanie pól biwakowych.
6.Doprowadzenie do właściwego stanu stawu w mieście i wykonanie alejki spacerowej przy
stawie.
7.Inicjowanie i wspieranie powstawania nowych gospodarstw agroturystycznych.

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
1.Organizacja i poszerzenie oferty stałych imprez kulturalnych w mieście i gminie.
2.Utworzenie ośrodków kulturotwórczych w Białej Piskiej, w Drygałach i w Kumielsku.
3.Utworzenie Gminnej Izby Tradycji.
4.Rozbudowa i poszerzenie oferty lokalnych placówek nauki, kultury, administracji na obszarze miasta i gminy oraz regionu.
5.Odnowa i rewitalizacja zabytkowych obiektów miasta i gminy (zabytki architektury, zabytki sakralne, (parki, cmentarze, zespoły ogrodowe (np. w Kaliszkach).

W zakresie promocji miasta i gminy
1.Prezentacja walorów miasta i gminy na łamach prasy, folderów i innych publikacji oraz w mieście.
2.Prowadzenie promocji zagranicznej miasta i gminy w tym uczestniczenie w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach promocyjno-handlowych, konferencjach i imprezach turystycznych.
3.Poszukiwanie kontaktów z innymi miastami i powiatami w tym z obszaru Europy
Wschodniej wraz z możliwością podpisania umów dwustronnych o partnerstwie.
4.Ożywienie kontaktów z Polakami za granicą wywodzącymi swoje korzenie z Białej Piskiej.
5.Zwiększenie obiegu informacji o lokalnych możliwościach inwestowania na terenie tutejszej gminy w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców.

W zakresie promocji zdrowia i rozwoju kultury fizycznej

1.Wspieranie inicjatyw służących promocji zdrowia i proekologicznemu stylowi życia.
2.Wzmocnienie oferty rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
3.Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieżowego, głównie w oparciu o bazę szkolną i sportową klubów.

W pozostałym zakresie

1.Zakończenie wyposażania targowisk.
2.Opracowanie wszystkich pozostałych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
Data powstania: czwartek, 2 paź 2003 08:16
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2003 08:22
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 18907 razy