BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Sympatyków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej

      Niniejszy regulamin uchwalono w trosce o korzystny odbiór zewnętrzny i dobry wizerunek Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Regulamin jest dokumentem, którego bezwzględną akceptację wyraża sympatyk MRM, zwany dalej sympatykiem.

      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez MRM i obowiązuje wszystkich sympatyków MRM do czasu uchylenia.

1.1. Sympatycy MRM to klub działający przy MRM skupiający młodzież chcącą realizować cele zapisane w Statucie MRM.
1.2. Sympatykiem MRM może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2.1. Wniosek o przyjęcie do Sympatyków MRM może złożyć każda osoba spełniająca wymogi niniejszego regulaminu. Wniosek o przyjęcie składany jest na ręce przewodniczącego MRM.
2.2. Wniosek o przyjęcie do sympatyków MRM jest przedstawiany MRM na najbliższym walnym posiedzeniu MRM przez przewodniczącego Rady, nie wcześniej niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
2.3. Wniosek o przyjęcie do sympatyków MRM jest głosowany zwykłą większością głosów po uprzednim zaopiniowaniu przez przewodniczącego Rady.
3.1. Sympatyk ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu MRM.
3.2. W przypadku zakłócania prac MRM podczas walnego posiedzenia, przewodniczący MRM ma prawo udzielić sympatykowi upomnienia i ostrzec go, iż dalsze utrudnianie obrad może skutkować wykluczeniem z obrad.
4. Sympatyk MRM ma obowiązek:
1) przestrzegać uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej
2) brać udział w realizacji celów MRM,
3) uczestniczyć w sesjach MRM i pracach komisji problemowych , do których został wybrany,
4) przedstawić wnioski środowisk uczniowskich na sesjach MRM,
5) przedkładać Prezydium MRM usprawiedliwienia w razie nieobecności na sesjach MRM
6) przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych
7) powiadamiać przewodniczącego MRM o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.
5. Za wszystkie kwestie związane z formalnym działaniem sympatyków MRM odpowiedzialny jest Wiceprzewodniczący Rady lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 14:06
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 14:20
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 6840 razy