BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę  XXVII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  29 czerwca  2017 r. ( czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Urząd Miejski- Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 maja 2017 r.
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Piska.
 6. Informacja na temat „Zarzadzania Mieszkaniowym Zasobem Gminy za 2016 r. i I kwartał 2017 r.”
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Biała Piska  za 2016 rok.
 • omówienie sprawozdań przez Burmistrza Białej Piskiej,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej,

11 . Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2016 r. oraz  sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Biała Piska za 2016 r.,
 • udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2016 r.,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
 • uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjętych w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo oraz części obrębów Mikuty i Kowalewo, których przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:20
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 79 razy