BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Komisje Rady

Do wewnętrznych organów Rady należą następujące stałe komisje:
1. Rewizyjna
2. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
3. Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska,
4. Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia,
5. Rolnictwa

Rada może powoływać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań określając ich skład i zakres działania.

Komisje działają w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radę.
Komisje obradują na posiedzeniach, mogą odbywać także posiedzenia wyjazdowe związane z rozpatrywanymi zagadnieniami oraz posiedzenia wspólne z innymi komisjami.
Na posiedzeniach komisji mogą być obecni oprócz członków komisji również inni radni oraz Burmistrz i pracownicy Urzędu związani tematycznie z porządkiem obrad komisji.
Przewodniczący komisji mogą zaprosić inne osoby, których wysłuchanie lub obecność są uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o wysłuchanie wystąpi przewodniczący Rady.
Całokształtem komisji kieruje przewodniczący przy pomocy zastępcy.
Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
Posiedzenia są protokołowane.
Rozpatrywanie każdej sprawy wniesione pod obrady komisji winno zakończyć się sformułowaniem wniosku lub opinii.
Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji.
Stanowisko komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub upoważniony przez nią sprawozdawca.
Uchwały komisji przekazuje się przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je burmistrzowi lub innym zainteresowanym.
Data powstania: wtorek, 4 sty 2011 11:11
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2011 11:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4825 razy

Składy osobowe komisji i przedmiot ich działania

Komisja Rolnictwa -działającą w zakresie spraw dotyczących: funkcjonowania rolnictwa, gospodarki leśnej, łowieckiej, wodnej, zarządu mieniem gminnym, realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi, telefonizacji, stanu dróg gminnych, spraw ściągalności podatku rolnego:

Skład komisji:

1. Brzózka Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Konopka Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Duda Sławomir - Członek Komisji
4. Staniszewska Dorota - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
7. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
8. Gutowska Waleria - Członek Komisji


Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i d)s Bezrobocia -działającą w zakresie spraw dotyczących: handlu, rozwoju przemysłu, zaopatrzenia ludności, planów finansowania zadań społeczno- gospodarczych, budżetu, podatków, opłat, funduszu gminnego, rozwoju miasta i gminy, opieki społecznej, zatrudniania i promocji gminy:

Skład Komisji:
1. Łoniewski Paweł Stanisław – Przewodniczący Komisji
2. Łoś Artur Mateusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
4. Ożarowski Adam - Członek Komisji
5. Wojsław Krystian - Członek Komisji
6. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
7. Grabowski Marek - Członek Komisji
8. Dąbkowski Zbigniew - Członek Komisji
9. Konopka Piotr - Członek Komisji
10. Gutowska Waleria - Członek Komisji
11. Gąska Dariusz - Członek Komisji



Komisja Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu -działającą w zakresie spraw dotyczących: .oświaty, nauczania dzieci i młodzieży, funkcjonowania placówek oświaty, zdrowia, sportu, turystyki i wypoczynku, rozwoju kultury i sztuki, polityki prorodzinnej, patologii społecznej:

Skład Komisji:

1. Gutowska Waleria – Przewodniczący Komisji
2. Wojsław Krystian - Zastępca przewodniczącego Komisji
3. Dąbkowski Zbigniew - Członek Komisji
4. Ożarowski Adam - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Konopka Piotr - Członek Komisji
7. Pac Jarosław - Członek Komisji


Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska -działającą w zakresie spraw dotyczących
budownictwa mieszkalnego, komunalnego, planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, terenów budowlanych, przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego , ochrony mienia społecznego, ochrony przeciwpożarowej, ładu i porządku i ochrony środowiska:


Skład Komisji:

1. Gąska Dariusz – Przewodniczący Komisji
2. Pac Jarosław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Staniszewska Dorota - Członek Komisji
4. Brzózka Jerzy - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Łoś Artur Mateusz - Członek Komisji
7. Konopka Piotr - Członek Komisji
8. Gutowska Waleria - Członek Komisji
9. Grabowski Marek - Członek Komisji
10. Podlaski Waldemar - Członek Komisji


Komisja Rewizyjna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przypisała szczególną rolę komisji rewizyjnej, której celem działania jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 5. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybiera Rada.
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
  W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.
 • Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach
  w sprawach, których może powstać podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.
 • W sprawach, o których mowa powyżej decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.
 • Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

  Skład Komisji:

  1. Duda Sławomir - Przewodniczący Komisji
  2. Konopka Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
  4. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
  5. Pac Jarosław - Członek Komisji
  6. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
  7. Łoś Artur Mateusz - Członek Komisji



  Zasady kontroli
 • Komisja rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem:
  - legalności,
  - gospodarności,
  - rzetelności,
  - celowości,
  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 • Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy,
 • Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady,
 • Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe- obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  2) problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  3) sprawdzające – podejmowane w celu sprawdzenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 • Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 • Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa powyżej,
 • Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzająca – dłużej niż dwa dni roboczych,
 • Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności wg. kryteriów ustalonych w Statucie Miasta i Gminy Biała Piska (§ 77 ust.1)
 • Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 • Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności:
  - dokumenty,
  - wyniki oględzin,
  - zeznania świadków,
  - opinie biegłych,
  - oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 • Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 • Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji w formie pisemnej,
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
  - radnych nie będących członkami komisji,
  - osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych, świadków lub
  ekspertów.
 • W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby,
 • Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany
  przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 • Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.


 • Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 14:41
  Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 14:51
  Data edycji: środa, 6 gru 2006 16:28
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
  Artykuł był czytany: 9034 razy
  Ilość edycji: 2