BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Szkole Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowano w oparciu o:
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz U nr 41 z 10 maja 1999r.)
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz U nr 14 z 23 lutego 1999r.)
c) Szkolnego zestawu programów nauczania - na każdy rok szkolny
( w załączeniu)
d) Od 1 września 2001r. obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz U nr 29, poz. 323 i Dz U nr 128, poz. 1419) z późniejszymi zmianami
e) Od 1 września 2002r. obowiązującym jest Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz U nr 51, poz. 458)


SPIS TREŚCI

I. Cele wewnątrzszkolnego oceniania w szkole.
I. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje.
I. Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych.
I. Klasyfikowanie uczniów.
I. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy.
I. Zasady i kryteria oceniania zachowania.
I. Szczegółowe wymagania programowe z poszczególnych przedmiotów (bloków).
I. Sposoby i zasady sprawdzania i oceniania dydaktycznych osiągnięć uczniów.
I. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach i osiągnięciach oraz rejestrowanie ich.
I. Zasady i sposoby wystawiania stopni szkolnych.
I. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania.
I. Tryb odwoławczy od oceny.
I. Prawa i obowiązki ucznia.
I. Prawa rodziców.
I. Prawa nauczyciela.
I. Postanowienia końcowe - ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.I. Cele wewnątrzszkolnego oceniania w szkole:


1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających a programów nauczania i postępach w tym zakresie.
1. Wspieranie przez nauczyciela procesu samodzielnego planowania swojego rozwoju.
1. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
1. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom rzetelnej informacji o postępach, specjalnych uzdolnieniach oraz trudnościach.
1. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. (Dają obraz efektywności procesu nauczania i uczenia się, informują o wkładzie uczniów pracę nad własnym rozwojem.)
1. Informowanie ucznia o jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności.
1. Wpływanie na demokrację życia szkoły poprzez wypracowanie i przestrzeganie zasad i kryteriów.
1. Rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi).
1. Zapewnienie obiegu informacji o jakości oceniania szkolnej edukacji uczniów.


II. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz
informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
1. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i
formach przyjętych w szkole.
1. Tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych.
1. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych.
1. Skalę i tryb ustalania oraz formułowania śródrocznej oceny
zachowania.
1. Termin i formę informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
1. Terminy klasyfikacji śródrocznej.
1. Tryb odwołania się od ustalonych ocen i formę sprawdzania zasadności odwołania.


III. Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje na lekcji (do analizy), jego rodzice mogą otrzymywać do wglądu na comiesięcznym spotkaniu rodziców w szkole u poszczególnych nauczycieli (I czwartek miesiąca).
1. Ocenianie uczniów uwzględnia standardy wymagań i osiągnięć z uwzględnieniem możliwości ucznia.
1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel obniża wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
1. Przy ustalaniu oceny i wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, i plastyki, sztuki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6a. Czwarta i piąta godzina wychowania fizycznego bez względu na
formę realizacji jest częścią obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i przy jej realizacji mają zastosowanie wszystkie przepisy aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.

Biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania i osiągnięcia sportowe, uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, możliwości kadrowe - przyjmuje się następujące formy realizacji czwartej i piątej godziny wychowania fizycznego:
w kl I – III - gry i zabawy ruchowe (system klasowo - lekcyjny w ramach nauczania zintegrowanego)
w kl IV - VI - zajęcia wychowania fizycznego (system klasowo - lekcyjny) lub zajęcia rekreacyjno - sportowe (system pozalekcyjny)
o przyjętej ostatecznie formie zajęć dla klas IV - VI na rok szkolny decyduje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców z uwzględnieniem ankiet wyboru przez uczniów.
Analizę ankiet uczniów przedstawiają nauczyciele wychowania fizycznego do końca miesiąca kwietnia poprzedniego roku szkolnego.
Dokumentowanie obecności uczniów na zajęciach odbywa się tak jak w stosunku do każdych innych zajęć edukacyjnych ( dziennik zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych).
Uczestnictwo i aktywność uczniów na zajęciach czwartej i piątej godziny wychowania fizycznego ma wpływ na ocenę z zajęć wychowania fizycznego.
W stosunku do tych zajęć obowiązującymi są zasady i kryteria oceniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
W przypadku realizacji zajęć w klasach IV - VI w formie zajęć rekreacyjno - sportowych oceny ucznia za uczestnictwo i aktywność na tych zajęciach odnotowuje się w dziennikach lekcyjnych, w każdym okresie, w miejscu wystawiania ocen cząstkowych z zajęć wychowania fizycznego w wydzielonych i oznaczonych u góry skrótem z.r.-s. kolumnach.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
1. Wprowadza się jedno śródroczne klasyfikowanie ucznia. Termin: koniec zajęć dydaktycznych przed feriami zimowymi;
a) stopnie (oceny zachowania) ustalone za ostatni okres roku szkolnego są stopniami (ocenami rocznymi) uwzględniającymi wiadomości i umiejętności (zachowanie) ucznia z poprzedniego okresu
- jeżeli nauczanie przedmiotu kończy się po pierwszym semestrze roku szkolnego, ocena semestralna (za pierwszy semestr) jest jednocześnie ocena roczna,
- jeżeli nauczanie przedmiotu obejmuje tylko drugi semestr roku szkolnego, ocena za ten semestr jest oceną roczną.
1. Przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę ocen 6-1 w klasach IV-VI
a) stopień celujący - 6
b) stopień bardzo dobry - 5
c) stopień dobry - 4
d) stopień dostateczny - 3
e) stopień dopuszczający - 2
f) stopień niedostateczny - 1
Oceny z religii regulują odrębne przepisy.
Ad. a Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub porównywalnym.
Ad b Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który posiadł wszystkie umiejętności objęte programem nauczania przedmiotów w danej klasie oraz rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Ad c Stopień dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał poziom umiejętności i wiadomości zapewniający samodzielnie poprawne rozwiązywanie zadań teoretycznych i praktycznych.
Ad d Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał poziom umożliwiający rozwiązanie typowych zadań praktycznych i teoretycznych o średnim stopniu trudności.
Ad e Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności i wiadomości umożliwiający uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszej nauce.
Ad f Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu umożliwiającego dalszej nauki w klasie programowo wyższej lub też w kolejnym semestrze roku szkolnego.
10. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania;
a) ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową
b) w klasach I-III oceny bieżące ustala się w skali:
1. stopień celujący - 6
1. stopień bardzo dobry - 5
1. stopień dobry - 4
1. stopień dostateczny - 3
1. stopień dopuszczający - 2
1. stopień niedostateczny - 1
Kryteria osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce uczniów klas I-II określa przedmiotowy system oceniania obowiązujący od O1.O9.2001r.
11. Brak wyposażenia uczniowskiego nie ma wpływu na ocenę, jeśli nie jest to zawinione przez ucznia ale nie zwalnia z wymagań edukacyjnych zarówno ucznia jak i nauczyciela.
12. Wiadomości i umiejętności ucznia ocenia:
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
b) nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu.
13. Nie ocenia ucznia nauczyciel na zastępstwie doraźnym. Może on dokonać oceny pracy ucznia jedynie w formie ustnej przekazanej uczniowi oraz przekazać informację nauczycielowi, za którego prowadził zajęcia.
14. Uczeń nie powinien być oceniany negatywnie z materiału bieżącego, wprowadzonego w danej lekcji.
15. Uczeń będzie oceniany przynajmniej raz w miesiącu z matematyki i języka polskiego, z pozostałych przedmiotów przynajmniej raz na dwa miesiące.
16.Uczeń ma możliwość poprawienia oceny
- prace klasowe w terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny,
- sprawdziany i wypowiedzi ustne do jednego tygodnia.
Poprawa oceny odbywa się na prośbę ucznia w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Formę poprawy ustala nauczyciel. Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz.
Wyznaczoną w stosunku semestralnym liczbę prac klasowych, sprawdzianów i wypowiedzi ustnych ustalonych do poprawy (wskazanych przez ucznia)regulują przedmiotowe systemy oceniania. Nauczyciele i wychowawcy informują uczniów i rodziców w terminie do 10.X każdego roku szkolnego o przyjętych wskaźnikach w formie określonej w rozdziale IX.
17. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie plusów i minusów
a) znaki + i - przy ocenie cząstkowej spełniają funkcje motywacyjną oceny i wspierają kształtowanie indywidualnej drogi rozwoju dziecka. Znaki + i - wspierają przekonanie ucznia o jego możliwościach ubiegania się o oceny wyższe, mobilizują do pracy, wspierają rozwój ucznia.
b) W sensie formatywnym znak + przy ocenie może postawić nauczyciel, jeżeli wiadomości, umiejętności (zaangażowanie) ucznia nieznacznie przewyższą wymagania edukacyjne przypisane do danej oceny nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden stopień wyższej. (W przyjętej punktacji lub przy innych założeniach są to wymagania w skali danej oceny od 0,1 do 0,5.)
c) Znak - przy ocenie może postawić nauczyciel, jeżeli wiadomości, umiejętności (zaangażowanie) ucznia nieznacznie „odlegają” w dół od wymagań edukacyjnych przypisanych danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden stopień niżej. (W przyjętej punktacji lub przy innych założeniach są to wymagania od oceny o jeden stopień niższej od 0,6 do 0, 9.)


IV. Klasyfikowanie uczniów

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
1. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydana przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
1. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
1. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez nauczyciela o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
a) o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej uczeń (w formie ustnej), rodzic (w formie pisemnej) informowani są przez nauczyciela przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
b) o przewidywanej dla ucznia ocenie wyższej niż niedostateczna uczeń (w formie ustnej), rodzic (w formie pisemnej) informowani są przez nauczyciela przedmiotu na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Może on ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny.
6. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
7. Promocję otrzymuje uczeń w klasach IV-VI jeżeli uzyskał końcoworoczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
9. Klasyfikacje uczniów przeprowadzają klasyfikacyjne komisje klasowe w skład których wchodzą: nauczyciel - wychowawca oraz nauczyciele uczący w poszczególnych klasach (oddziałach). Wyniki klasyfikacji komisje przedstawiają w protokołach. Ogólne wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna, ona też podejmuje decyzje w sprawie dopuszczenia uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.


V. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący I semestru uczeń składa nie później niż do końca zajęć dydaktycznych przed feriami zimowymi.
5. Egzaminem klasyfikacyjnym z ostatniego okresu lub całego roku szkolnego obejmuje się ucznia w okresie do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony (w formie pisemnej - odp. wychowawca klasy) z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) przewodniczący komisji może odstąpić od terminów ujętych w dziale V punkt 4 i 5.
7. Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1. dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący
2. egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy.
W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów - rodzice dziecka.
8. Egzamin klasyfikacyjny obywa się w formie pisemnej i ustnej. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.
9. Uczeń klas IV, V ma prawo do egzaminu poprawkowego, jeżeli otrzymał jedną końcoworoczną ocenę niedostateczną. W wyjątkowych przypadkach (choroba dziecka, trudna sytuacja rodzinna ucznia) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z dwóch zajęć edukacyjnych.
10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3.nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
12. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia lub pokrewne.
13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
15. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami.
16. Wychowawca, rodzic ucznia nie uczestniczą w egzaminie poprawkowym.
17. „Szczególnie uzasadniony przypadek”, o którym mowa w punkcie 12, stosuje się w okoliczności umotywowanej, pisemnej prośby samorządu uczniowskiego (trójki klasowe), rady rodziców (trójki klasowe) lub wychowawcy ucznia
a) w przypadku, jeśli nigdy wcześniej, nikt nie postawił nauczycielowi takich zarzutów ( z powiadomienia dyrektora) prośby te muszą być odrzucone.
18. Kryteria wystawienia oceny z egzaminu poprawkowego są takie same jak kryteria wystawienia ocen rocznych. Od poziomu wiedzy zaprezentowanej na egzaminie zależy ocena końcowa. Zawartość merytoryczna zadań, pytań, ćwiczeń musi dać uczniowi szansę otrzymania każdej oceny.
19. Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
verte

VI. Zasady i kryteria oceniania zachowania

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Formy powiadamiania określone w rozdziale IX.
2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
3. W klasach IV-VI ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:
wzorowe- otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria bez zarzutu,
dobre- otrzymuje uczeń, któremu sporadycznie zdarza się uchybienie,
poprawne- otrzymuje uczeń, który często nie stosuje się do wymagań, ale środki zaradcze odnoszą skutki pozytywne,
nieodpowiednie- otrzymuje uczeń, który często narusza normy zachowania się a środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) ocenę z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6. Uczeń ma prawo do odwołania od oceny zachowania w przypadku ustalenia zasadności odwołania.
7. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania:
a) Wypełnianie obowiązków szkolnych (punktualność, sumienność, pilność, zdyscyplinowanie, aktywność, frekwencja - usprawiedliwienie nieobecności, przygotowywanie się do zajęć domowych)
b) Postawa wobec kolegów i innych osób:
wykorzystywanie zdolności własnych w pomocy innym uczniom, opiekuńcza postawa wobec młodszych kolegów, poszanowanie pracy innych osób, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialność za własne czyny, poszanowanie godności i własności innych.
c) Kultura osobista: umiejętność właściwego zachowania się w klasie, szkole, miejscach publicznych; umiejętność samooceny i kontrolowania swoich zachowań; stawianie sobie coraz to większych wymagań w celu własnego rozwoju; dbałość o kulturę języka; dbałość o zdrowie własne i innych.


VII. Szczegółowe wymagania programowe z poszczególnych przedmiotów (bloków).
1. Wymagania edukacyjne formułują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w konsultacji z pozostałymi członkami zespołów przedmiotowych. Informują o nich uczniów (ustnie) i rodziców (ustnie lub pisemnie).
2. Wymagania edukacyjne wraz ze sposobami osiągnięć uczniów przygotowane dla każdej klasy (oddziału), w której uczy nauczyciel prowadzący zajęcia podpisuje i składa do:
a) przewodniczący zespołu wychowawczego
b) wychowawcy klasy
c) biblioteki szkolnej.
Termin składania: do końca miesiąca IX każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 1999/2000 termin ten ulega przeniesieniu do 5.X.1999r.
3. Rodzicom umożliwia się zapoznanie z dokumentami, o których mowa w punkcie 2 w formie:
a) wypożyczeń a biblioteki szkolnej
b) informacji w kontakcie z wychowawcą
c) informacji w kontakcie z nauczycielem prowadzącym zajęcia
4. Wymaganie edukacyjne wraz ze szczegółowymi narzędziami kontroli w postaci załączników stanowią składowy element wewnątrzszkolnego systemu oceniania.VIII. Sposoby i zasady sprawdzania i oceniania dydaktycznych osiągnięć uczniów.

1. Formy i narzędzia:
a) wypowiedzi ustne-rozmowy, dyskusje i debaty
b) prace pisemne:
- wypracowania pisemne, których ilość musi być zgodna z założeniami programowymi,
- sprawdziany (od 20 minut, ponad 20 minut),
- sprawdziany ortograficzne w miarę potrzeb,
- prace klasowe w formie: testów z opracowana punktacją i wymaganiami z uwzględnieniem przynajmniej dwóch poziomów: podstawowego i ponad podstawowego przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zgodnie z planem realizacji programu,
c) ciche czytanie ze zrozumieniem, udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, rozpoznawanie głównej problematyki i tematyki drugoplanowej, wypowiadanie się na określony temat,
d) ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory)
- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach podczas pracy w grupach, prezentacji wytworów, dyskusji.
2. Zasady:
a) nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ustne ucznia, podkreśla osiągnięcia oraz uświadamia uczniowi jego braki oraz ukierunkowuje jego dalszą samodzielną pracę,
b) uczeń powinien być poinformowany o wymaganiach i zakresie materiału objętego pracą klasową na 7 dni przed terminem,
c) materiał do pracy klasowej powinien być powtórzony,
d) w danym dniu uczeń nie może mieć więcej niż jeden sprawdzian - dłuższy od 20 minut, zapowiedziany na co najmniej 2 dni wcześniej,
e) uczeń nie może mieć więcej niż 2 prace klasowe i 2 sprawdziany (o którym mowa w punkcie d) w tygodniu,
f) sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel oddaje uczniowi w ciągu 2 tygodni od napisania informując ile punktów zdobył uczeń, jaka ocenę otrzymał oraz ile punktów trzeba było zdobyć na poszczególną ocenę,
g) pisemne sprawdziany nauczyciel przechowuje w dokumentacji jeden rok.
3. Nie przeciążamy uczniów pracami domowymi zadanymi na okres ferii i dni wolnych od zajęć.
IX. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach i osiągnięciach oraz rejestrowanie ich.
1. Uczniowie otrzymują:
a) ustne informacje o wymaganiach,
b) ustne informacje o umiejętnościach i brakach,
c) pisemne informacje w zeszytach przedmiotowych (kartach obserwacji w klasach I-III) o umiejętnościach i brakach oraz o zachowaniu,
d) recenzje prac pisemnych,
e) prezentację osiągnięć w postaci wystawek, gazetek,
f) ustne informacje o przewidywanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów w terminach ujętych w dziale IV punkt 4.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują:
a) informacje o szczegółowych wymaganiach z poszczególnych przedmiotów (bloków) - udokumentowane podpisem nauczyciela prowadzącego zajęcia - w formie określonej w dziale VII punkt 2. Informacje te przekazywane są ustnie lub pisemnie,
b) możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielem, wychowawcą- w zależności od potrzeb,
c) możliwość spotkania z nauczycielami i wychowawcami w pierwszy czwartek miesiąca (poza IX) w godzinach popołudniowych począwszy od godziny 16:00,
d) możliwość otrzymania pochwały lub gratulacji w formie ustnej lub pisemnej,
e) pisemną informację o przewidywanych dla ucznia semestralnych i końcoworocznych ocenach w terminie i formie ujętej w dziale IV punkt 4.
3.Osiągnięcia uczniów rejestruje się w postaci stopni szkolnych w dzienniku lekcyjnym kl. IV-VI.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia integracyjne w klasach I-III wypełniają przynajmniej raz w miesiącu karty obserwacji ucznia. Wskazują na osiągnięcia i obszary niepowodzeń.
5. Narzędzia rejestrowania osiągnięć ucznia opracowują nauczyciele w poszczególnych zespołach przedmiotowych.
6. Końcowe strony zeszytów przedmiotowych wykorzystuje się na przekazywanie informacji o uczniu i korespondencję z rodzicami.
a) w tej części nauczyciel podaje informację o sposobie umożliwienia rodzicom zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i sposobie sprawdzania osiągnięć szkolnych.
X. Zasady i sposoby wystawiania stopni szkolnych.
1. Przy wystawianiu stopni szkolnych wg skali 6-1 nauczyciele powinni kierować się zasadami pomiaru dydaktycznego:
- punktujemy czynności a nie ilość elementów w zdaniu,
- do zadań otwartych stosuje się odpowiednio sformułowane kryteria i w związku z tym - punktację.
2. Oceniamy to, co uczeń umie, wie, robi a nie jego braki i nieumiejętności.
3. Nauczyciele języka polskiego opracowują i stosują jednolite kryteria prac pisemnych (wypracowań).
4. Wyniki nauczycielskich testów są normowane w następujący sposób:
 Poziom pPoziom pp
50%       75%50%     75%
Stopień szk.2     34     55. Za brak trzech prac domowych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Źle wykonaną pracę domową nie oceniamy niedostatecznie. Uczeń ma obowiązek poprawienia pracy domowej po jej omówieniu i udzieleniu wskazówek

XI. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalająch wyników nauczania.
1. Kierowanie na badania psychologiczno - pedagogiczne.
2. Organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych.
3. Pedagogizacja rodziców.
4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
5. Indywidualne rozmowy wychowawcy, nauczyciela przedmiotu z rodzicami i uczniami.
6. W przypadku wystawienia semestralnej, końcoworocznej oceny niedostatecznej nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem szkolnym ma obowiązek opracować indywidualny program naprawczy (luty, wrzesień), którego celem jest przezwyciężanie trudności edukacyjnych ucznia.


XII. Tryb odwoławczy od oceny.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o odwołanie się od śródrocznej, końcoworocznej oceny zachowania lub z poszczególnych zajęć edukacyjnych
a) wniosek powinien zawierać uzasadnienie odwołania i mieć formę pisemną.
2. Termin składania wniosku ustala się w czasie nie później niż jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor szkoły bada zasadność odwołania się od oceny wyłącznie w kategoriach norm w rozporządzeniu MEN dotyczących klasyfikowania i oceniania uczniów oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
4. W przypadku zasadności wniosków dyrektor szkoły może zarządzić egzamin o trybie postępowania jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego ujętego w dziale V punkt 4-8.

XIII. Prawa i obowiązki ucznia.
Uczeń ma prawo do:
a) jawności ocen,
b) rzetelności i uzasadnienia,
c) znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
d) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
e) możliwości poprawienia oceny,
f) możliwości odwołania się od oceny do dyrektora szkoły,
g) wglądu do poprawionych i ocenionych prac domowych,
h) do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć (oprócz uczniów klas programowo niższych) i do egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku usprawiedliwionej absencji.

Uczeń ma obowiązek:
a) stosować się do przyjętych norm zachowania,
b) przygotowywać się do zajęć i sprawdzianów,
c) przygotowywać się do egzaminu,
d) poprawiać prace domowe,
e) uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach spowodowane jego absencją.

XIV. Prawa rodziców.
Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
b) bieżącej informacji o postępach dziecka
c) wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka na każde życzenie rodzica (wgląd może odbywać się w obecności nauczyciel jak też poprzez przekazanie sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej uczniowi na określony czas),
d) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
e) informacji o wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych w szkole,
f) informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych w formie i terminie określonych w dziale IV punkt 4.

XV. Prawa nauczyciela:
Nauczyciel ma prawo do:
a) zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest nie zgodne z procedurą bądź nieuzasadnione,
b) udział w egzaminie poprawkowym, klasyfikacyjnym oraz egzaminie z trybu odwoławczego i przygotowaniu do niego zadań,
c) obrony swojej opinii,
d) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych,
e) do przerwy między zajęciami,
f) do wyznaczania terminu poprawy oceny.

XVI. Postanowienia końcowe - ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Zmiany dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania mogą być dokonywane nie wcześniej niż po upływie roku szkolnego 1999/2000.
a) przyjmuje się termin ewaluacji - maj, czerwiec 2001r.
b) przyjmuję się możliwość wcześniejszego terminu ewaluacji na wniosek uczniów (zgłoszony przez SU do dyrektora szkoły), rodziców (zgłoszony przez Zarząd KR) lub nauczycieli (przyjęty na posiedzeniu RP)
c) ewaluację przeprowadza powołany przez dyrektora szkoły Zespół Zadaniowy, który opracowuje narzędzia badania i przedstawia RP wyniki badań i wnioski
e) sposoby ewaluacji: ankiety lub sondaże skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, studium przypadku, analiza wyników klasyfikacji.
Uwagi końcowe:
1. Od roku szkolnego 2000/2001 wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje tylko klasy I-VI.
Data powstania: środa, 10 wrz 2003 13:15
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2003 14:32
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 10731 razy