BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej
I. NAZWA SZKOŁY

§1
1.Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Piskiej.

2.Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej jest placówką publiczną działającą zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 80 z 9 maja 2007r., poz. 542 ), zwaną w dalszej części statutu "szkołą podstawową".
3.Siedzibą Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej są budynki położone przy:
a.ul. Kajki 1,
ul. Moniuszki 7

4.Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest nazwa „Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej”. Na stemplach używa się nazwy: „Szkoła Podstawowa (imię, kod, miejscowość, ulica, telefon, nr regon)”.


II INNE INFORMACJE O SZKOLE


§2

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Biała Piska.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

3. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową.

4. Cykl kształcenia trwa w Szkole Podstawowej sześć lat:
I etap edukacyjny (klasy 1-3) trzy lata,
II etap edukacyjny (klasy 4-6) trzy lata.

5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

6. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

7. W ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej funkcjonuje w szkole świetlica szkolna, wprowadzony jest również etat pedagoga szkolnego.

8. Przy szkole funkcjonuje stołówka szkolna.


III CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§3

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Szkoła zapewnia realizacje prawa dziecka do kształcenia się, do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

3. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej ukończenia oraz do dalszej nauki poprzez:
* atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
* naukę drugiego języka obcego,
* udział w konkursach przedmiotowych,
* uczestnictwo w życiu kulturalnym.

4. Umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym poprzez:
* poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
* pomoc dydaktyczno-wyrównawczą,
* rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych

5. Umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej i religijnej.
6. Stwarza warunki do wielostronnego rozwoju uczniów t.j intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego.

7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
* zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
* systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
* ścisłą współpracę z rodzicami,
* realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
* realizowanie programu wychowawczego Szkoły Podstawowej stanowiącego załącznik do niniejszego statutu.

8. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

9. Podstawową formą działalności szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów wychowanków. Edukacja w szkole polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania według ustalonej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych.
* Szkoła realizuje szkolny zestaw programów nauczania.
* Treści, metody i organizacja nauczania dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów.
* Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów, umożliwiając im pracę w kołach przedmiotowych.

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej pożądane jest, by wychowawca prowadził powierzony mu oddział przez cały etap edukacyjny.

12. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela-wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną w przypadku, gdy:
* nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę,
* rada rodziców, rada pedagogiczna lub samorząd szkolny złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy po upływie przynajmniej sześciu miesięcy nauki,
* nauczyciel skorzysta z przeniesienia,
* wychowawca rażąco nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
13. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kontakt z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu, Ełku i Olsztynie w zakresie:
* badania dojrzałości szkolnej,
* indywidualnych badań uczniów mających trudności w nauce bądź sprawiających trudności wychowawcze,
* spotkań pracowników PP-P z rodzicami oraz nauczycielami na spotkaniach organizowanych w szkole.

14. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
* zorganizowanie zajęć świetlicowych,
* umożliwienie spożywania posiłków,
* prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
* prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
* prowadzenie zajęć korekcyjnych,
* prowadzenie nauczania indywidualnego.
Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu i Ełku na podstawie badań lekarskich oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

15. Szkoła zapewnia prozdrowotne warunki nauki poprzez:
* wyposażenie izb lekcyjnych w sprzęt i meble dostosowane do wzrostów uczniów spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa,
* objęcie uczniów zajęciami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych,
* objęcie opieką medyczną uczniów przez higienistkę szkolną,
* nauczyciele prowadzący zajęcia sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.

16. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice (w liczbie zapewniającej pełne bezpieczeństwo uczniów zgodnie z przepisami bhp) mogą być opiekunami uczniów trakcie wycieczek, biwaków organizowanych przez szkołę.

17. Nauczyciele pełnią dyżury (dwa dni w tygodniu) podczas przerw międzylekcyjnych według grafiku ustalonego przez dyrektora szkoły. Dyżury nauczycieli organizuje się w miejscach, w których przebywają uczniowie, a w szczególności:
* na korytarzach klatkach schodowych,
* na terenie posesji szkolnej.

18. Za zgodą organu prowadzącego ramach posiadanych środków finansowych i w oparciu o szczegółowe przepisy szkoła może organizować oddziały integracyjne lub oddziały specjalne.

19. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów oświatowych.

20. Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy dla uczniów, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie może występować do:
* Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej o zapomogi i dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej,
* innych do organu prowadzącego o udzielenie środków finansowych na ufundowanie stypendiów,
* innych środków społecznych i charytatywnych o pomoc finansową lub rzeczową.

21. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady prowadzenia takiej działalności określa rozporządzenie właściwego ministra sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

22. Stosuje się następujące zasady oceniania:
* oceny semestralne i roczne (w klasach 4-6) według następującej skali:
stopień celujący 6
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry 4
stopień dostateczny 3
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny 1
* w klasach 1-3 ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

23. Przyjmuje się następujący tryb informowania rodziców (prawnych opiekunów) o otrzymanych ocenach:
* nauczyciel przedmiotu na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej pisemnie informuje rodziców o proponowanej ocenie wyższej niż niedostateczna.
* o ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

24. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa „ Szkolny system oceniania” uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców, samorządu uczniowskiego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
25. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów w szkołach publicznych.


IV ORGANY SZKOŁY

§4

1. Organami szkoły są:
* Dyrektor szkoły,
* Rada Pedagogiczna,
* Rada Rodziców,
* Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Szkole Podstawowej:

DYREKTOR SZKOŁY
1)Jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego,
2)Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
3)Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
4)Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
5)Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
6)Powierza stanowiska wicedyrektorów, kierownika filii i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
7)Zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników finansowo-administracyjnych i pracowników obsługi szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
8)Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
9)Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10)Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
11)Jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
12)Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,
13)Administruje budynkami szkolnymi i dba o powierzone mu mienie,
14)Wydaje polecenia służbowe,
15)Dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz mianuje nauczycieli,
16)Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela” oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
17)Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwoleń na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
18)Reprezentuje szkołę na zewnątrz
19)Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
20)Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
21)Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
22)Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
23)Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
24)Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
25)Podaje do publicznej wiadomości do 31 marca szkolny zestaw podręczników szkolnych oraz szkolny zestaw programów nauczania.


RADA PEDAGOGICZNA
jako organ stanowiący i opiniodawczy
Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkole. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania praw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z regulaminem, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały Rady mają charakter aktu prawnego. Rada Pedagogiczna w szczególności:
1)zatwierdza plan pracy szkoły podstawowej,
2)zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3)Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4)Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
6)Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
7)Uchwala nowelizację statutu i ewentualne zmiany,
8)Opiniuje organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin,
9)Opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
10)Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zająć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
11)Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
12)Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio Szkolny zestaw podręczników i programów naucza.
13)Szkolny zestaw podręczników szkolnych składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
14)Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników szkolnych obowiązuje przez trzy lata szkolne.
15)W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników szkolnych.
16)Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 41 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty.


RADA RODZICÓW
1)Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
2)Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3)Działa na rzecz stałej poprawy bazy,
4)Pozyskuje środki finansowe i może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wsparcia działalności szkoły,
5)Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
6)Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły Podstawowej,
7)deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
8)Przyjmuje się stały termin (pierwsze czwartki każdego miesiąca X-VI) spotkań wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin opracowany przez Radę Rodziców.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1) Na wniosek dyrektora może opiniować pracę ocenianych nauczycieli; Przeprowadza anonimową ankietę „nauczyciel w oczach ucznia” we wszystkich klasach (ankietą objęte są trójki klasowe) gdzie oceniany nauczyciel uczy,
2) reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania i promowania,
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego celami i stawianymi wymaganiami,
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępu w nauce i zachowaniu oraz prawa do uzasadnienia ocen przez nauczycieli,
- prawa do redagowania gazetki szkolnej,
- prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
- prawa do organizacji życia szkolnego.
3) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw ucznia,
4) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Regulaminem swojej działalności.

3. Wszystkie organy szkoły mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty,
4. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania dzieci i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły,
5. Zasady rozwiązywania konfliktów;
1)Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2)Dyrektor szkoły jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
3)Dyrektor szkoły w rozwiązywaniu spraw spornych i sytuacji konfliktowych kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły.
4)W wypadku braku porozumienia (wydania w ciągu siedmiu dni decyzji rozwiązujących konflikt) dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
5)Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie siedmiu dni do organu prowadzącego.
6)W sprawach spornych i konfliktowych wnoszonych przez uczniów ustala się, co następuje:
• Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
• Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
• Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne;
V ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§5

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

3.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

4.Liczba uczniów na oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie oddziału w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

5.Podziałów na grupy dokonuje się na zajęciach z języków i informatyki w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Podział ten uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły, od wielkości i ilości sal i pomieszczeń dydaktycznych, jakimi dysponuje szkoła.

6.W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 26 uczniów mniej niż 30 uczniów podziału na grupy, o których mowa w ustępie 5 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7.Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 4-6 prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczynkami.

8.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zająć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

9.Niektóre zajęcia np.: zajęcia wyrównawcze, korekcyjne, korekcyjno-konpensacyjne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być wprowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Liczba uczestników tych zajęć w zasadzie nie może być niższa niż 12. Liczba uczestników tych zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie krótszy od 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy wyznaczony ramowym planem nauczania.

11. Czas trwania poszczególnych zajęć e klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ustępie 9.

12. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 minut z wyjątkiem przerwy po trzeciej 15 min. I czwartej 20 min. godzinie lekcyjnej ( obiadowej ).

13. W uzasadnionych przypadkach (dowóz uczniów, warunki lokalowe, warunki atmosferyczne, itp.) długość przerw międzylekcyjnych może ulec skróceniu po uzgodnieniu z organem prowadzącym. W podobnych przypadkach może ulec przesunięciu długa przerwa międzylekcyjna również po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym.

14. W ciągu tygodnia zajęcia mogą rozpoczynać się przed godziną 8:00.

§6

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2.Podstawowym celem działalności świetlicy szkolnej jest:
• Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
• Pomocy w nauce,
• Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
• Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,
• Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
• Kształtowanie nawyków higieny i czystości, wychowanie prozdrowotne.

3.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4.Szkoła zatrudnia nie mniej niż dwie wychowawczynie świetlicy.

5.Świetlica szkolna pracuje zgodnie z jej Regulaminem.

6.Przy świetlicy szkolnej działa Spółdzielnia Uczniowska.

7.Szkoła zapewnia uczniom w ciągu całego roku możliwość higieniczne warunki spożycia posiłku w stołówce.

8.Odpłatność za korzystanie z posiłków regulują odrębne przepisy.

9.Dla uczniów rodzin patologicznych, potrzebujących pomocy finansowej, dożywianie może być dofinansowane z funduszu Rady Rodziców, funduszu Opieki Społecznej bądź z innych źródeł. Koordynatorem i organizatorem w tej mierze jest pedagog szkolny.


§7

1.Realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy służy w szkole biblioteka szkolna. Do zadań bibliotekarza w szczególności należy:
• prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
• prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
• organizowanie konkursów czytelniczych,
• współpraca z nauczycielami szkoły,
• przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
• zakup i oprawa książek.

2.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

3.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed i po zakończeniu.

4.Szczegółową organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczycieli bibliotekarzy oraz zasady tworzenia etatów nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5.Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku.

6.Biblioteka szkolna działa zgodnie ze swoim regulaminem.


§8

1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, uczniów szkół średnich na praktyki zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli, szkołą wyższą lub średnią.


§9

1.Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada
następującą bazę:
• 21 sal dydaktycznych,
• pracownię komputerową z wejściem do Internetu,
• salę gimnastyczną,
• ogród szkolny
• gabinet higienistki szkolnej,
• gabinet pedagoga szkolnego,
• biblioteka z czytelnią multimedialną,
• pomieszczenie świetlicowe,
• zaplecze kuchenne,
• pomieszczenia gospodarcze,
• sekretariat,
• gabinety dla dyrektora i wicedyrektora.
VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§10

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ustępie 1, określają odrębne przepisy.

§11

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:
• sekretarz,


2.W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
• woźna,
• sprzątaczki,
• intendent,
• kucharka i pomoc kucharki,

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły i kierownik administracyjno-gospodarczy (w przypadku pracowników obsługi).

§12

1. W szkole przewiduje się możliwość utworzenia stanowisk: wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zastrzeżeniem punktu 2.

2.W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów (minimum 12 oddziałów na jednego wicedyrektora) lub inne stanowiska kierownicze.
4.Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
1) Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2) Przygotowuje projekt tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i
przydziału izb lekcyjnych,
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny zwłaszcza nad edukacją pierwszego
etapu (klasy 1-3)
4) Przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli oraz wnioskuje do
dyrektora w sprawach: dodatków motywacyjnych, nagród,
wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
5) Opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów
kształcenia i wychowania,
6) Prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudniania nauczycieli,
7) Bezpośrednio nadzoruje pracę Samorządu Uczniowskiego,
8) Wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły,
9) Ma prawo do używania pieczęci i podpisywania pism.

5.Dyrektor szkoły sporządza wicedyrektorowi zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.§13

1.W celu optymalizacji rozwoju dziecka, koordynacji pomocy psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej uczniom tworzy się w szkole etat pedagoga szkolnego.

2.Do głównych zadań pedagoga należy:
• koordynacja współpracy szkoły z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, miejscowym ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem policji, Sądem oraz innymi instytucjami placówkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczej i materialnej dla uczniów,
• szczególna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, realizującymi obowiązek szkolny w szkole ogólno-dostępnej,
• organizacja pomocy specjalistycznej, a tam gdzie jest to konieczne opieki i pomocy materialnej,
• prowadzenie zajęć terapeutycznych,
• prowadzenie doradztwa dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
• współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i rodzicami w celu minimalizowania skutków zaburzeń, zapobiegania zaburzeniom zachowania, doboru odpowiednich środków zaradczych organizowania pomocy wychowawczej,
• analiza spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów,
• monitorowanie i diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły oraz sytuacji uczniów w rodzinie,
• wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

3.Szczegółowy zakres czynności dla pedagoga szkoły sporządza dyrektor.


§14

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2.Do obowiązków nauczyciela należy:
1) Kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) Uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
3) Przestrzegać zapisów statutowych,
4) Zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) Usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
6) W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
7) W salach gimnastycznych na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
8) Na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
9) Pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
10) Przygotować się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
11) Dbać o poprawność językową uczniów,
12) Stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
13)Podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
14)Służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
15)Wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
16)Aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
17)Stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
18)Wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

3.Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco:
1)Nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych, programu nauczania w nauczaniu swojego przedmiotu,
2)Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół decyduje o treści programowej koła lub zespołu,
3)Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie dotyczącym klasyfikowania i promowania uczniów,
4)Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
5)Ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

4.Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
1)Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz przydzielonych mu klasach i zespołach,
2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
3) Skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, poza szkolnych, w czasie dyżurów.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

6. Nauczyciele mogą tworzyć: zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub problemowo zadaniowe.

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

8. Do zadań zespołów, o których mowa w punkcie 4 należy:
• zespołowe rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń,
• opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami,
• opracowanie szkolnego programu wychowawczego,
• opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
• organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa medycznego,
• udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych szkoły.


§15

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".

2. Zadaniem wychowawcy jest: sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,
• przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
• inspirowanie i wspomaganie działań zespołu klasowego uczniów.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 2 winien:
1) Na bieżąco diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
3) Otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,
4) Współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
5) Współpracować z pedagogiem szkolnym, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu i Ełku, higienistką szkolną,
6) Śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
7) Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu,
9) Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,
10) Organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające uczniów integrujące zespół uczniowski,
11) Utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się uczniów,
12) Powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym,
13) Powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym,
14) Organizować i uczestniczyć w wywiadówkach klasowych,
15) Wnioskuje o pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do dyrektora szkoły.

4. Wychowawca ma prawo do :
1) Współdecydowania z samorządem klasy z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,
2) Uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy pedagogicznej od pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) Ustanawiania przy współpracy z klasową radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków na miarę możliwości.

5. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
1) Osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
2) Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wykonawczego klasy i szkoły,
3) Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.
4) Prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).VII UCZNIOWIE SZKOŁY

§16

1. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie (7-13 lat) podlegający obowiązkowi szkolnemu.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które z dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.

5. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.

7. Uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą, kontynuują naukę w gimnazjum.§17

1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
6) Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
7) Sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny,
8) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9) Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
10) Korzystania pomocy doraźnej,
11) Nietykalności osobistej,
12) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
13) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
14) Znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości; sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia,
15) Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów,
16) Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
17) Wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej,
18) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego,
19) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
20) Dyskrecji w sprawach osobistych,
21) Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy klasy, a od decyzji wychowawcy do dyrektora szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) Systematycznego aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
2) Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.” Kartkówka” nie wymaga uprzedzenia uczniów,
3) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
4) Wystrzegania się szkodliwych nałogów,
5) Naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
6) Przestrzegania zasad kultury współżycia,
7) Dbałości o honor i tradycję szkoły,
8) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
9) Zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 4 ustęp 5 punkt 6,
10) Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły,
11) Przybywania punktualnego na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
12) Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
13) Szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka,
14) Uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole,
15) Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
16) Przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności,
17) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
18) Dbania o czysty i schludny wygląd.
19) Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju w postaci granatowego bezrękawnika. Dopuszcza się wprowadzenie białego podkoszulka.
20) Zakazuje się korzystania podczas zajęć telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.

3. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
• rzetelną pracę i naukę na rzecz szkoły,
• wzorową postawę,
• wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,
• wybitne osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną,
• wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym oraz dzielność i odwagę.

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej;
1) Pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy,
2) Pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,
4) Dyplomy i nagrody rzeczowe za całoroczne osiągnięcia w nauce i aktywny udział w życiu szkoły,
5) Wpis szczególnych, indywidualnych osiągnięć uczniów do kroniki szkolnej.

5. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Za naruszenie obowiązków określonych w statucie uczeń może być ukarany:
1) Upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
2) Upomnieniem dyrektora,
3) Upomnieniem dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
4) Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
5) Zakazem udziału w imprezach wycieczkach szkolnych,
6) Przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału swojej szkoły- za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
7) Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

9. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania ucznia,

10. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać w terminie dwóch dni za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do:
- dyrektora szkoły, jeżeli karę wymierzył wychowawca (odwołanie ustne lub pisemne),
- organu prowadzącego, jeżeli karę wymierzył dyrektor (odwołanie pisemne).
Odwołanie od kary rozpatruje dyrektor szkoły przy współudziale dwóch członków Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

11. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów (uczniów równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora), gdy uczeń szczególnie rażąco naruszył zasady współżycia społecznego oraz jego zachowanie ma szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność szkolną.

12. Kara wymierzona uczniowi może być zawieszona na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy, bądź Rady Rodziców, bądź Samorządu Uczniowskiego).

13. Wychowawca ucznia ma obowiązek informować jego rodziców (opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub karze.

15.Kryteria tryb określania ocen z zachowania uczniów określają odrębne przepisy.VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Szkoła prowadzi przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
4.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

IX ZASADY I TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE

§19

1.Organem kompetentnym do uchwalenia zamian w statucie jest Rada Pedagogiczna. Ustawa o systemie oświaty precyzuje tryb przyjmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

2.Zmiany w statucie uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

3.Upoważnia się dyrektora szkoły, aby po kilku nowelizacjach statutu szkoły (według potrzeb) publikował w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

4.Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców mogą wnosić do Rady Pedagogicznej ( za pośrednictwem dyrektora szkoły) wnioski o zmiany w statucie.
Data powstania: piątek, 4 lip 2003 07:40
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2003 07:42
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10061 razy