BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Treści Dokumentów Urzędowych

Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent określają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Nr 162, poz.1118 ze zm) i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 kwietnia 1985r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent .
Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń jest przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka lub likwidatora)
na druku ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy o okresach zatrudnienia i osiąganych w tych okresach wynagrodzeniach.


Zeznaniami świadków można udokumentować okresy:
 • zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy,
 • pracy wykonywanej – w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika w danym zawodzie – w czasie odbywanej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu za wykroczenie w czasie tymczasowego aresztowania,
 • pracy przymusowej w czasie od dnia 1 września 1939 r. wykonywanej przez osoby, które ukończyły
  12 lat życia,
 • pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • zaokrętowania marynarzy polskich w charakterze członków statku bandery własnej lub bandery koalicyjnej przeznaczonych do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przed dniem 01.07.1977 r. (a w odniesieniu do osób prowadzących działy specjalne, a także do domowników również okresy przypadające przed dniem 01.01.1983 r.) - przez osoby, które ukończyły 16 rok życia,
 • pracy okresowej w czasie służby w Powszechnej Organizacji ,,Służba Polsce”.


  Własnoręczność podpisu Oświadczenia wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów może być potwierdzana przez Oddział Regionalny KRUS lub placówkę terenową KRUS, uspołeczniony zakład pracy w którym jest (był) zatrudniony wnioskodawca lub Urząd Gminy – Miasta – Dzielnicy.

  W celu czasowego i niemożliwego osobistego odbioru pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym można upoważnić osobę podając jej dane personalne i nr dokumentu tożsamości.  W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe i chorobowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, a także należnego i pobranego podatku, sporządzone wg. PIT – 11 –Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy *,  Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują:
  kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20 miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu
  skarbowego, właściwego według siedziby płatnika, a w przypadku braku siedziby-
  wg. miejsca zamieszkania płatnika,

  W terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne Informacje PIT –8 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy *
 • Data powstania: piątek, 29 sie 2003 07:43
  Data opublikowania: piątek, 29 sie 2003 07:48
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
  Artykuł był czytany: 6215 razy