BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Radę tworzą radni wybrani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, odbywających się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy i wynosi:

 • piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,
 • dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,
 • dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.
  Kadencja rady gminy trwa 5 lata.
  Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Zadaniem tych osób jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad.
  Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (wyjątkiem jest np. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta, którą rada podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu rady gminy).
  Rada tworzy stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Szczególną rolę ustawa przypisała komisji rewizyjnej, której celem działania jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni i to reprezentujący wszystkie kluby.
  Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a przyznane przez prawo organom gminy, przysługują radzie.
  Artykuł 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy oddaje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
  Cytowany przepis w ust.2 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należą następujące sprawy:
 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzeń wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy- na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  dotyczących:
  - określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  - emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta
  w roku budżetowym,
  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  - określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust. 2 i 2 a ustawy (chodzi o zadania zlecone),
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 15:01
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 15:06
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 44910 razy