BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut na 25.11.2010r.

STATUT
S T A T U T
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
w Białej Piskiej
(tekst ujednolicony)
Stan na 25.11.2010

Spis treści
I . Postanowienia ogólne ………………………………….. 3
II. Cele i zadania gimnazjum ……………………………… 4
III. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego ……………... 8
IV. Organy gimnazjum ……………………………………. 29
Dyrektor gimnazjum ………………………………….. 29
Rada Pedagogiczna ………………………………….. 31
Rada Rodziców ……………………………………….. 34
Samorząd Uczniowski ……………………………….. 35
V. Zasady rozwiązywania konfliktów ………………….. 36
VI. Organizacja gimnazjum ……………………………… 40
VII. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum ………. 45
VIII. Uczniowie szkoły …………………………………….. 49
IX. Postanowienia końcowe ……………………………... 53
X. Zmiany w statucie ……………………………………… 53I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, zwane w treści niniejszego Statutu „Gimnazjum”, mieści się w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 7.
2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 7 jest placówką publiczną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.DZ.U. z 1996r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami).
3. skreślony
§ 1a.
Gimnazjum kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w szczególności ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 2.
1. Gimnazjum nosi imię Jana Pawła II od 18 maja 2005 roku.
2. Szkoła szczyci się własnym sztandarem.
§ 3.
1. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu przez gimnazjum w dokumentach.
2. Na pieczęciach używana jest nazwa: „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej”.
3. Na stemplach używana jest nazwa: „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II (kod, miejscowość, ulica, numer telefonu, NIP i REGON).
§4.
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Rada Miejska w Białej Piskiej.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w 0lsztynie.
3. Obsługę finansowo – księgową placówki zleca się Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
§5.
1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
2. Siedzibą gimnazjum jest miasto Biała Piska.


II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§6.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
1) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, winna:
1) umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalszego kształcenia poprzez:
a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
b) atrakcyjny proces nauczania, w którym w realizacji programów dominują aktywne metody nauczania,
c) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
a) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
b) udział w konkursach przedmiotowych,
c) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
3) Rozwijać umiejętności społeczne ucznia poprzez:
a) kształtowanie postaw opartych na solidnych podstawach etycznych,
b) zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4) kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a) ścisłą współpracę z rodzicami,
b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
5) pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji poprzez:
a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
b) organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy, firm, itp.,
d) organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych szkół z terenu powiatu Pisz i powiatów sąsiednich,
e) organizację wewnętrznego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
6) Organizować i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; oraz wspieraniu nauczycieli i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli w tym zakresie,
g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
k) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowania przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
m) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
n) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się poprzez współpracę z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami,
d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. skreślony
4. Dyrektor i rada pedagogiczna gimnazjum współpracują z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piszu, a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
5. Za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków finansowych i w oparciu szczegółowe przepisy gimnazjum może organizować oddziały integracyjne lub oddziały specjalne.
6. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych:
1) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,
2) liczbę uczniów na zajęciach specjalistycznych regulują odrębne przepisy,
3) liczba członków kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być mniejsza niż 12 uczniów,
4) liczbę uczniów zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych określają odrębne przepisy.
7. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów oświatowych.
8. Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie występuje do:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej o zapomogi, dofinansowanie do obiadów,
2) do organu prowadzącego o przydzielenie środków finansowych na ufundowanie stypendiów,
3) innych ośrodków społecznych i charytatywnych o pomoc finansową lub rzeczową,
4) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.
9. Statut gimnazjum określa warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:
1) organizowanie dyżurów nauczycieli w budynku i na terenie szkoły wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) opieka wychowawców świetlicy nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusami szkolnymi,
3) uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły,
4) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
5) przydzielenie jednego opiekuna: na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów; na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
6) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
7) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
8) szkolenie pracowników gimnazjum w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
10) różnorodności zajęć w każdym dniu,
11) możliwości korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej, lekarza pediatry, stomatologa w przypadku problemów zdrowotnych.
10. skreślony
11. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy.
12. Gimnazjum może prowadzić działalności innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie właściwego ministra w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.
13. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
14. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną w przypadku, gdy:
1) Nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę,
2) Rada rodziców, rada gimnazjum lub samorząd szkolny złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki,
3) Przeniesienia nauczyciela,
4) Długotrwałej nieobecności,
5) W przypadku rażącego niewywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu zadań.
15. W zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, gimnazjum współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:
1) zasięganie opinii rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych,
2) udzielanie informacji o postępach uczniów.
16. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 15 gimnazjum organizuje:
1) comiesięczne spotkania z wychowawcami klas,
2) zebrania ogólne,
3) dni otwarte szkoły.


III. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 6a.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odstępstwo trzech dni.
5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
6. Przy bieżącym ocenianiu osiągnięć z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznym i rocznym klasyfikowaniu uczniów ustala się stopnie według skali 1-6:

1) Stopień celujący 6
2) Stopień bardzo dobry 5
3) Stopień dobry 4
4) Stopień dostateczny 3
5) Stopień dopuszczający 2
6) Stopień niedostateczny 1
7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej z miesięcznym wyprzedzeniem poszczególni nauczyciele informują ucznia ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej z zachowania lub o nie klasyfikowaniu za pośrednictwem wychowawcy klasy.
10. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania za pośrednictwem wychowawcy klasy.
§ 6b.
1. W Gimnazjum obowiązują zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
2. Wprowadzenie w gimnazjum zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania ucznia oraz postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
7) ocenianie osiągnięć i umiejętności ucznia wynikających ze standardów osiągnięć i wymagań opartych o podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności priorytetowych szkoły.
3. Ocenianie uczniów polega na systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu jego postępów.
4. Ocenianie uczniów polega na określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez każdego nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 6a. ust.6. oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 6a. ust. 7.,
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w w § 6a. ust.6. oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w w § 6a. ust.7.,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 6c.
1. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów formułują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów a wychowawcy rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania,
2) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
4. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasady oceniania zachowania zostaną przekazane ustnie uczniom na zajęciach edukacyjnych.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów u nauczyciela uczącego danych zajęć edukacyjnych, u wychowawcy, w bibliotece szkolnej oraz u dyrektora.
6. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
1) kontakt bezpośredni:
a) spotkania z rodzicami w „otwarte” pierwsze czwartki miesiąca,
b) rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,
c) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.
2) kontakt pośredni:
a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna,
c) zapisy w zeszycie przedmiotowym.
7. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego przedmiotu.
8. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje:
1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
2) zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),
3) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
9. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć i specyfiki klasy) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę stopni przyjętych w szkole.
§ 6d.
1. Celem sprawdzenia, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest roczne (śródroczne) podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz określanie stopnia opanowania przez uczniów materiału programowego rocznego (śródrocznego).
2. Oceny mogą być:
1) cząstkowe, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy,
2) śródroczne i roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych oraz postępu uczniów w nauce.
3. Ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
4. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów) oraz ustalone na podstawie znanych im kryteriów.
5. Oceny wiedzy uczniów dokonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
7. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny posiadanej jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
8. Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych. Powinny uwzględniać poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania.
9. Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia.
10. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych brane są pod uwagę także kryteria społeczno-wychowawcze (wkład pracy, uwarunkowania środowiskowe, zdolności, postawa wobec obowiązków szkolnych).
§ 6e.
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) formy pisemne
a) pisemne prace klasowe, w formie testów lub zadań otwartych, wypracowań pisemnych,
b) sprawdziany, z trzech ostatnich tematów,
c) kartkówki,
d) pisanie tekstu ze słuchu,
e) dyktanda,
f) prace dodatkowe,
g) prace domowe;
2) formy ustne:
a) odpowiedzi (dialog, dyskusje, debaty, opis, opowiadanie, streszczenie,...),
b) wypowiedzi na forum klasy (aktywność, ...),
c) recytacja, śpiew;
3) ćwiczenia praktyczne sprawdzające wiadomości i umiejętności,
4) formy sprawnościowe.
2. Prace pisemne są przeprowadzone po zakończeniu każdego działu, zgodnie z planem realizacji programu. Mogą być przeprowadzone również przed śródroczną i roczną klasyfikacją.
3. Zasady oceniania:
1) nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ustne ucznia, podkreśla osiągnięcia, uświadamia uczniowi jego braki oraz ukierunkowuje jego dalszą samodzielną pracę,
2) prace klasowe nauczyciel przechowuje w dokumentacji jeden rok szkolny,
3) o wynikach prac klasowych i testów nauczyciel informuje uczniów w ciągu 2 tygodni,
4) uczeń powinien być poinformowany o wymaganiach i zakresie materiału objętego pracą klasową, wypracowaniem, dyktandem na 7 dni wcześniej,
5) zakres materiału objęty pracą klasową powinien być powtórzony,
6) w danym dniu może odbyć się jedna praca klasowa,
7) uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe w tygodniu,
8) uczeń powinien otrzymać pracę do wglądu,
9) rodzic (prawny opiekun) ma prawo otrzymać prace klasowe i wypracowania pisemne dziecka do wglądu w szkole u nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna powinna być wystawiona z nie mniejszej liczby stopni cząstkowych niż tygodniowa liczba zajęć edukacyjnych zwiększona o jeden.
6. Uczeń nie powinien być oceniany negatywnie z materiału wprowadzonego na danej lekcji.
7. Sprawdziany, kartkówki przeprowadza się według potrzeb i bez zapowiedzi.
8. Uczniowi nieobecnemu podczas pisania sprawdzianu i pracy klasowej nauczyciel wyznacza termin (jednego tygodnia) na napisanie pracy klasowej, sprawdzianu.
9. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie ustalonym przez nauczyciela.
10. Oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych i naganne z zachowania w klasyfikacji śródrocznej i rocznej należy uzasadnić z podaniem przyczyn.
§ 6f.
1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych):
1) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomości w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
4) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
5) Ocenę dopuszczającą (2)otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela- zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
6) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania z przedmiotów w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
§ 6g.
1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają wsparcia edukacyjnego, czyli dostosowania form, środków i metod pracy na miarę indywidualnych potrzeb w procesie edukacji.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego (wszyscy uczniowie uczą się tych samych przedmiotów nauczania, tylko każdy na poziomie swoich własnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych) z wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów). Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne.
4. Nauczyciel obowiązany jest na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
5. Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:
1) zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią,
2) wysiłek włożony w pracę,
3) sposoby dotarcia do wiedzy,
4) samodzielność wykonania zadania,
5) poziom umiejętności.
§ 6h.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 6j. ust.14.
2. Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
3. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki (informatyki), muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców, prawnych opiekunów na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”( zwolniona).
6. Klasyfikowanie ucznia obejmuje:
1) zapoznanie się z ocenami ustalonymi przez nauczyciela (wychowawców),
2) ustalenie liczby uczniów z jedną i dwiema rocznymi ocenami niedostatecznymi ,
3) ustalenie liczby uczniów nieklasyfikowanych ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych,
4) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5) powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych i ustalenie tych egzaminów, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
6) zapoznanie się z wynikami klasyfikacji przeprowadzonej w komisjach klasyfikacyjnych, podjęcie uchwał o promowaniu lub ukończeniu szkoły oraz decyzji o wyróżnieniu.
§ 6i.
1. Osiągnięcia uczniów rejestruje się w dzienniku lekcyjnym w formie stopni szkolnych.
2. Oceny roczne, wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych wpisuje się do arkusza ocen.
3. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 6j.
1. Tryb i terminy przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
1) Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, Rada Pedagogiczna wyznacza egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego realizowanego w danym roku szkolnym.
3) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z materiału programowanego realizowanego w danym roku szkolnym.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) Egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony w terminie uzgodnionym z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych.
8) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje nauczyciel, a zatwierdza dyrektor.
9) Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.
11) Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych dla egzaminu poprawkowego.
12) Roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna ustalona przez nauczyciela może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 6k.
1. Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
1) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2) W wyjątkowych sytuacjach związanych z nieobecnością ucznia spowodowaną chorobą, przypadkami losowymi, sytuacją rodzinną ucznia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3) Przystępowanie do egzaminu poprawkowego może nastąpić na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy lub przez samego ucznia złożony do dyrektora gimnazjum na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach do dnia poprzedzającego zakończenie zajęć edukacyjnych.
4) Przystępowanie do egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może nastąpić na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy lub samego ucznia złożony w terminie do 2 dni od wystawienia oceny niedostatecznej.
5) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
6) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
8) Rodzic (prawny opiekun) może uczestniczyć w egzaminie poprawkowym jako obserwator. Nie bierze udziału w pracach komisji.
9) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
10) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
11) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.
13) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
14) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i opinię nauczycieli uczących ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
15) Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
§ 6l.
1. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.1. pkt 2) ppkt a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog,
• psycholog, jeśli jest zatrudniony,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.
5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4) ppkt a), tiret 3 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji,
• termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2), ppkt a),
• zadania (pytania) sprawdzające,
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji,
• termin posiedzenia komisji,
• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9) Do protokołu, o którym mowa w pkt 7) ppkt a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2) ppkt a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11) Przepisy pkt. 1)-10) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 6 m.
1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po wykonaniu następujących czynności:
1) samoocenie ucznia i ocenie ucznia przez zespól klasowy,
2) zebraniu propozycji ocen od zespołu uczącego,
3) ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie szczegółowych notatek w zeszycie uwag,
4) ocenie ucznia przez wychowawcę za aktywność na rzecz szkoły.
2. O planowanej ocenie informowany jest uczeń, a za jego pośrednictwem rodzice, na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczeń lub jego rodzic ma prawo skierować do dyrektora szkoły odwołanie od oceny zachowania w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny zawartymi w § 6 n., dyrektora gimnazjum powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Gimnazjum,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) aktywność na rzecz gimnazjum,
4) dbałość o honor i tradycje gimnazjum,
5) dbałość o piękno mowy ojczystej,
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
7) godne, kulturalne zachowanie się w gimnazjum i poza nim,
8) okazywanie szacunku innym osobom.
7. Dla uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarza lub innych poradni specjalistycznych wychowawca opracowuje odrębne, łagodniejsze kryteria wystawiania ocen zachowania, o których informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) – potwierdzenie na piśmie.
§ 6 n.
1. Wychowawca wystawia 4 oceny cząstkowe:
1) A. ZA KOLEŻEŃSKOŚĆ – ocena końcowa wynika z ocen wystawionych danemu uczniowi przez wszystkich kolegów oraz samooceny.
2) B. ZA KULTURALNE ZACHOWANIE – ocena końcowa wynika z ocen wystawionych danemu uczniowi przez wszystkich uczących nauczycieli: nauczyciele, wystawiając propozycje ocen zachowania uczniów ze swojego przedmiotu powinni uwzględnić: stosunek do przedmiotu, kulturę osobistą, uwagi wpisane przez siebie do zeszytu uwag.
3) C. ZA STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH – ocenia wychowawca na podstawie zeszytu uwag (uwagi, frekwencja) oraz obserwacji ucznia.
4) D. ZA AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY – uczeń jest oceniany przez wychowawcę na podstawie obserwacji i notatek w zeszycie uwag (udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, udział w konkursach, zawodach itp.).
2. Uczeń otrzymuje:
1) wzorową ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej,
• przeciwstawia się stosowaniu przemocy,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie,
• odnosi się z szacunkiem i uznaniem do osiągnięć kolegów,
• staje w obronie słabszych,
• jest współczujący, nie wywyższa się, nie obmawia.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• nie spóźnia się (dopuszczalne 3 spóźnienia nieusprawiedliwione),
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne pochwały, dopuszczalne 2 uwagi negatywne,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się w gimnazjum, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.),
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum i poza nim,
• podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• godnie reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe),
• bierze aktywny udział w życiu gimnazjum (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji gimnazjum),
• powierzone prace na rzecz klasy i gimnazjum wykonuje chętnie i starannie,
• z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły.
2) Bardzo dobrą ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej,
• przeciwstawia się stosowaniu przemocy,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie,
• szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów,
• staje w obronie słabszych.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 4-6,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• dopuszcza się od 3-4 uwag negatywnych,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się w gimnazjum, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.),
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum i poza nim,
• pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• godnie reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
• bierze aktywny udział w życiu gimnazjum (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji gimnazjum),
• powierzone prace na rzecz klasy i gimnazjum wykonuje chętnie i starannie.
3) Dobrą ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom,
• nie stosuje przemocy, nie dokucza słabszym,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• stara się włączyć do pracy w grupie,
• szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie może mieć więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych,
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 7-10,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• uwagi pozytywne i negatywne (nie więcej jak 6) równoważą się,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań i prac,
• prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i gimnazjum.
4) Poprawną ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• stara się być kulturalny, ale jego sposób kontaktów z koleżankami i kolegami czasami budzi zastrzeżenia,
• zdarza mu się publicznie używać wulgarnych słów,
• zdarza mu się odmawiać pomocy koleżankom i kolegom,
• w gniewie zdarza mu się stosowanie przemocy,
• zdarza mu się być nietolerancyjnym i wyrozumiałym wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• uczestniczy w formach działalności grupowej, lecz bez zaangażowania,
• jest akceptowany w klasie, ale czasem przyczynia się do pogorszenia relacji między koleżankami i kolegami,
• zdarza mu się w sposób bierny uczestniczyć w bójkach.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• na ogół jest kulturalny, ale zdarza mu się nie przestrzegać niektórych norm zachowania,
• nie zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe opuszczanie zajęć),
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 10-12,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji,
• zdarza mu się łamanie regulaminów BHP i innych obowiązujących w szkole,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• ma do 8 uwag negatywnych,
• nie przejawia troski o wygląd otoczenia,
• zdarza mu się mieć strój i wygląd budzący zastrzeżenia,
• wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i gimnazjum we współpracy z innymi uczniami.
5) Nieodpowiednią ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• wyśmiewa się, lekceważy innych, dokucza innym,
• jest arogancki, w sposób wulgarny odnosi się do kolegów,
• odmawia pomocy koleżankom i kolegom,
• jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• przeszkadza kolegom w pracy, niszczy efekty ich pracy, utrudnia prowadzenie lekcji,
• pogarsza relacje między koleżankami i kolegami,
• bierze udział w bójkach.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• nie przestrzega norm zachowania,
• lekceważy polecenia pracowników szkoły,
• obraża pracowników szkoły,
• jest wulgarny,
• kłamie i oszukuje.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe opuszczanie zajęć),
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 13-15,
• pali papierosy, pije alkohol,
• nie przygotowuje się do lekcji,
• mimo upomnień nauczycieli i pracowników łamie regulamin BHP i inne obowiązujące w szkole,
• niszczy mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne uwagi negatywne,
• zaśmieca otoczenie,
• często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• psuje wizerunek szkoły,
• odmawia wykonania jakichkolwiek prac na rzecz gimnazjum.
6) Naganną ocenę z zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych,
• jest arogancki, w sposób wulgarny odnosi się do kolegów,
• zastrasza koleżanki i kolegów,
• jego zachowanie cechuje agresja,
• jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych,
• namawia innych do negatywnych zachowań,
• prześladuje koleżanki i kolegów,
• wszczyna bójki,
• wymusza pieniądze i inne rzeczy,
• dokonuje kradzieży.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• nie przestrzega norm zachowania,
• lekceważy polecenia pracowników szkoły,
• obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły,
• jest wulgarny,
• kłamie i oszukuje,
• używa gróźb wobec pracowników szkoły,
• używa przemocy wobec pracowników szkoły.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie realizuje obowiązku szkolnego,
• nagminnie spóźnia się,
• pali papierosy, pije alkohol i zażywa lub rozprowadza narkotyki,
• notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
• notorycznie łamie regulaminy BHP i inne obowiązujące w szkole,
• niszczy mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne uwagi negatywne,
• popadł w konflikt z prawem,
• nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• psuje wizerunek szkoły,
• odmawia wykonania jakichkolwiek prac na rzecz gimnazjum,
• dezorganizuje pracę szkoły.
3. Ostateczna ocena z zachowania jest wystawiona przez wychowawcę na podstawie wyżej wymienionych ocen cząstkowych.
4. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek przedstawić uzasadnienie swojej oceny.
5. Ocenę z zachowania wystawia się na pierwsze półrocze i na koniec roku szkolnego.
6. Jeżeli na I półrocze uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej i bardzo dobrej.
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Wychowawca ma prawo podnieść ocenę, jeśli działania wychowawcze wobec ucznia odniosły pozytywny skutek.
9. O promocji do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły ucznia, który otrzymuje drugi raz z kolei roczną ocenę naganną z zachowania decyduje rada pedagogiczna.
10. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 6 o.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego.
2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.
3) Wykonanie zaplanowanych działań.
4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

IV. ORGANY GIMNAZJUM
§7.
l. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum
2) Rada pedagogiczna
3) Rada gimnazjum (jeżeli będzie utworzona)
4) Rada rodziców
5) Samorząd uczniowski

2. DYREKTOR GIMNAZJUM
1) Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego.
2) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5) Realizuje uchwały rady rodziców lub rady pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym.
6) Podejmuje decyzje w sprawach:
a) zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
b) zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum na wniosek rodziców.
7) Jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
8) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych.
9) Przyznaje nagrody, występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum.
10) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum zaopiniowanymi przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
11) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum.
12) Powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i dokonuje odwołania z tych stanowisk, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej.
13) Administruje budynkiem szkolnym na mocy decyzji Zarządu Miasta i Gminy.
14) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
15) Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
16) Dyrektor gimnazjum w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o przeniesienie ucznia do innej gimnazjum w przypadkach określonych w statucie na podstawie wniosku rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
17) Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców, rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpi dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
18) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
19) Wniosek, o którym mowa w pkt.17) dyrektor rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
20) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt.17), ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
21) Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy pkt.17) i 19).
22) Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym , ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
23) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 22 mogą być ustalone:
a) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
24) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
26) W dniach, o których mowa w pkt. 22, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
27) Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w pkt. 22).

3. RADA PEDAGOGICZNA
1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3) Osoby biorące udział w posiedzeniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
5) Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy.
6) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez dyrektora gimnazjum za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania,
c) w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
d) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. (Ramowa tematyka: uogólnione wnioski dyrektora gimnazjum z nadzoru pedagogicznego i wnioski stawiane przez poszczególnych członków rady.),
e) szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej,
f) oraz w miarę bieżących potrzeb.
8) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
9) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
10) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.
11) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,
e) uchwalenie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz uchwalenie programu rozwoju szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
f) uchwalenie zmian do statutu gimnazjum,
g) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
h) uchwalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
i) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
j) wytypowanie w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli rady, którzy wejdą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
k) wyrażenie zgody na wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.

12) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego gimnazjum,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy, po upływie okresu pełnienia tego stanowiska,
g) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,
h) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
i) wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
j) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych proponowane przez dyrektora szkoły, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25).

13) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
14) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
15) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania pedagogicznej są protokołowane.
16) Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z artykułem 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
17) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
18) Rada pedagogiczna może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
3. skreślony

5. RADA RODZICÓW
1) Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2) W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3) Rada rodziców uchwala regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
4) Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) współpraca ze środowiskiem szkoły,
c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy (określa regulamin, o których mowa w ust.. 3
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
• znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
• uzyskanie informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
• uzyskanie porad w spawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
• wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
5) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolny program wychowawczy i program profilaktyki.
6) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
7) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
d) wyrażenie zgody lub dezaprobaty na wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły, jeżeli z inicjatywą wystąpił dyrektor, rada pedagogiczna lub samorząd uczniowski,
e) uzgadnianie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jeśli został wprowadzony obowiązek noszenia takiego stroju,
f) opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych proponowanych przez dyrektora szkoły, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25).

8) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9) Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.

6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3) Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
4) Samorząd może przedstawiać radzie gimnazjum, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz. rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5) Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor gimnazjum może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
6) Opiniuje wnioski dyrektora, rady rodziców lub rady pedagogicznej o wprowadzeniu bądź zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
7) Opiniuje wzór jednolitego stroju, jeżeli został wprowadzony obowiązek noszenia takiego stroju przez uczniów na terenie szkoły.
8) Opiniuje proponowane przez dyrektora szkoły dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25).

V. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
§ 8.
1. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.
2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami gimnazjum lub wewnątrz niego, dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wystąpienia w roli mediatora między stronami,
3) w przypadku braku porozumienia wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami (zainteresowanych).
3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do organu prowadzącego.
4. Spory między dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący gimnazjum albo sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 8 a.
1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
1) Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
2) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego organu.
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa- wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1) Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
2) W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.
§ 8 b.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia.
§ 8 c.
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje dyrektor lub wicedyrektor gimnazjum.
2. Od orzeczenia Dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum
5. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Gimnazjum, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
6. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
7. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum.
2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciąg 14 dni odwołania do organu prowadzącego Gimnazjum.
§ 8 d.
1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatorów między Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wybranego przez uczniów na zasadach określonych regulaminem samorządu uczniowskiego.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.
3. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:
1) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,
2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego,
3) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.
4. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§ 8 e.
1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
3. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
4. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,
2) skreślony
3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
5. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.
6. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi ich wychowanków.
§ 8 f.
1. Nauczyciele gimnazjum wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
1) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,
2) znajomość przepisów prawa szkolnego,
3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
4) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.
4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:
1) spotkania klasowe rodziców,
2) spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,
3) spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,
4) „Dzień otwartej szkoły” – spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko,
5) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,
6) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,
7) przyjmowanie rodziców przez dyrektora i wicedyrektora szkoły,
8) kontakty telefoniczne,
9) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznych przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci lub udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników;
1) dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.VI. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 9.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw. świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§11.
1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.
2. Szkoła może organizować klasy terapeutyczne dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
§12.
1.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych i informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i mniej niż 30 uczniów podziału na grupy, o których mowa w ust. 3., można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczynkami.
5. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, za zgodą rodziców mogą realizować obowiązek szkolny w gimnazjum organizowanym przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
6. W gimnazjum mogą być tworzone oddziały, w których jest prowadzone szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu.
7. Szkolenie prowadzone jest co najmniej w dwóch oddziałach liczących co najmniej 20 uczniów w oddziale. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi co najmniej 10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być niższa.
8. Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.
9. Obowiązkowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin.
10. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego.
11. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania.
12. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
13. Uczniom klas sportowych szkoła zapewnia posiłki pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych. Zasady odpłatności uczniów za wyżywienie określają odrębne przepisy.
14. Do klasy sportowej prowadzi się nabór, którego dokonuje w ostatnim tygodniu czerwca przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
15. Naboru uzupełniającego dokonuje komisja w tym samym składzie do końca lipca.
16. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
2) 2 trenerów właściwych dyscyplin.
17. Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest:
1) Pozytywny wynik badania lekarskiego,
2) Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów określonej w teście sprawnościowym,
3) Złożenie podania do klasy sportowej podpisanego przez rodzica.
18. W ciągu 7 dni od przeprowadzonego naboru zainteresowani mogą odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej.
19. Dla klas sportowych można utworzyć regulamin, który określi szczegółowe zasady funkcjonowania.
§13.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§14.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie krótszy od 30 minut i nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
2. W uzasadnionych przypadkach (dowóz uczniów do gimnazjum, warunki lokalowe, warunki atmosferyczne, itp.) długość przerw międzylekcyjnych może ulec skróceniu po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
4. W ciągu tygodnia zajęcia mogą rozpoczynać się przed godziną 8°°.
§15.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, rodzice.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
4. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas lekcji oraz przed i po ich zakończeniu ( udostępnianie zbiorów odbywa się przez 30 godzin tygodniowo w godzinach: 7.30 – 14.30 ).
5. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczycieli bibliotekarzy określają szczegółowe przepisy.
6. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.
7. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:
1) Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
2) Podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej z zakresu czytelnictwa i przysposobienia czytelniczo – informacyjnego.
3) Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowej.
8. Praca pedagogiczna nauczyciela – bibliotekarza z czytelnikami:
1) Udostępnianie zbiorów biblioteki.
2) Udzielanie informacji bibliotecznych.
3) Rozmowy z czytelnikami o książkach.
4) Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.
5) Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami.
6) Przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły.
9. Praca organizacyjna nauczyciela – bibliotekarza.
1) Gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów.
2) Konserwacja i selekcja zbiorów.
3) Opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki.
4) Uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością.
5) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji biblioteki.
6) Udział w kontroli księgozbioru biblioteki zarządzonej przez dyrektora szkoły.
7) Współpraca z bibliotekami na terenie Miasta i Gminy Biała Piska oraz Biblioteką Pedagogiczną w Piszu ( poradnictwo, wypożyczanie księgozbioru, imprezy czytelnicze ).
10. Nauczyciele i wychowawcy.
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.
2) Współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.
3) Znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów.
4) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego.
5) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
11. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły ( wicedyrektor ).
12. Dyrektor szkoły:
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką);
3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej;
4) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych);
5) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.


§16.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu, gimnazjum organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
4. Cele i zadania świetlicy .
5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, pomocy w nauce oraz przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej.
6. Do zadań świetlicy i nauczyciela wychowawcy należy:
1) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
2) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;
a) organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
b) organizowanie kulturalnej rozrywki;
c) kształtowanie nawyków higieny osobistej;
d) organizowanie nauki własnej, zwłaszcza odrabiania lekcji pod nadzorem nauczyciela;
e) rozwijanie samodzielności uczniów w ich społecznej aktywności;
f) włączanie się w realizację ścieżek edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla gimnazjum;
g) prowadzenie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
h) opieka nad uczniami dojeżdżającymi zgodnie z regulaminem dowożenia, zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z autobusów, podczas oczekiwania na odjazd;
i) opieka nad uczniami korzystającymi z dożywiania w szkolnej stołówce, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków;

7. Organizacja pracy świetlicy.
1) Świetlica jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2) Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 – 14.50.
3) Świetlica posiada swój regulamin.
8. W celu organizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, w gimnazjum organizuje się stołówkę szkolną.
9. Decyzje w sprawach istotnych dla pracy świetlicy i stołówki szkolnej podejmuje dyrektor lub kierownik świetlicy szkolnej (jeśli utworzono takie stanowisko) lub nauczyciel z rozszerzonym zakresem obowiązków adekwatnych do zadań kierownika świetlicy szkolnej, które konsultuje z dyrektorem szkoły.
10. Osoby wymienione w ust. 4 opracowują regulamin korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej.

§17.
1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość w higienicznych warunkach spożycia posiłku w stołówce.
2. Jeżeli nie ma stołówki, powinien być udostępniony uczniom gorący napój (np. mleku herbata).
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków regulują odrębne przepisy.
4. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców może zwolnić częściowo lub całkowicie z opłat, uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia w miarę posiadanych środków finansowych.
VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§18.
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§19.
1. W gimnazjum przewiduje się możliwość utworzenia stanowisk: wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych z zastrzeżeniem ust. 2
2. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
3. Dyrektor gimnazjum może, w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
4. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, które regulują odrębne przepisy.
5. Wicedyrektor z upoważnienia dyrektora szkoły:
6. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarzy.
7. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru szkoły.
8. Decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole.
9. Kompetencje nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych określa Dyrektor Szkoły
§ 20.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy:
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
2) Dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
3) Dbałość o powierzone pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.
4) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
5) Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów.
6) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
7) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki oraz realizacja zadań organizacyjnych.
8) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.
3. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych wynikach nauczania.
4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach rocznych. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel zobowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej za pośrednictwem wychowawcy klasy na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
§21.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja zestawu programów nauczania dla danego oddziału, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazu tych programów.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie planu pracy oraz systematyczną działalność zespołu zgodnie z planem.
4. Do zadań zespołów o których mowa w ust. 2 należy:
1) Zespołowe rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń.
2) Opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) Opracowanie szkolnego programu wychowawczego, programu rozwoju, szkolnego programu profilaktyki..
4) Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.
5) Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.
6) Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. i profilaktycznych gimnazjum.
§22.
1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem w ciągu całego etapu edukacji w gimnazjum.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się.
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów.
3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami działalności i szkolnej.
4) Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
2) Planuje i organizuje wspólnie z rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, zwracając szczególną uwagę na tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
1) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
2) Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach.
3) Włączając ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.
5. Wnioskuje o pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej dotyczącą bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej, pomocy finansowej przy zakupie podręczników, zapomóg i stypendiów.
6. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piszu oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu trudności.
7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz pisze opinie o uczniach do innych instytucji.
8. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny. Do jego obowiązków należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
7) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
9. Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko doradcy zawodowego.
10. Do zadań doradcy należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
4) na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej
5) udzielanie indywidualnych porad uczniów i rodzicom;
6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniom do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
8) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami
9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia zapewnienia ciągłości działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
§22 a.
1. Do pracowników niepedagogicznych szkoły należą:
1) Pracownicy administracji – sekretarz, referent, intendent,
2) Pracownicy obsługi - woźne, sprzątaczki, szatniarki, kucharki.
2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych zawarte są w Regulaminie pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej. Pracownicy niepedagogiczni wspomagają nauczycieli w wykonywaniu czynności wpływających na zachowanie bezpieczeństwa uczniów gimnazjum.
VIII. UCZNIOWIE SZKOŁY
§23.
1. Przyjmowanie uczniów do gimnazjum określają odrębne przepisy.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie którzy ukończyli szkołę podstawową i podlegają obowiązkowi szkolnemu (do ukończenia 18 roku życia).
3. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą być skreśleni z listy uczniów w ciągu roku szkolnego na własną prośbę lub na wniosek dyrektora, wychowawcy lub Rady Pedagogicznej.


§ 24.
Prawa i obowiązki ucznia:
1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności.
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczy to życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych o ile nie narusza tym dobra osobistego innych osób.
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
10) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
11) Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje gimnazjum i rada rodziców.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum.
2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
3) Dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu gimnazjum, szanować mienie szkolne.
4) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
5) Zachować w sprawach spornych, tryb określony w § 7, o ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu.
6) Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz zachowania w ich trakcie oraz podczas przerw lekcyjnych zgodnie z normami określonymi w regulaminie szkoły.
7) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodziców.
8) Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd:
a) utrzymania stroju w czystości,
b) strój nie odkrywa pępka i dekoltu,
c) nie nosi ozdób typu: duże kolczyki, korale, bransoletki, wisiorki,
d) nie nosi tipsów,
e) nie maluje włosów,
f) nie stosuje makijażu,
g) nosi obuwie zmienne.
9) skreślony
10) W czasie zajęć edukacyjnych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego.
11) Inne obowiązki ucznia określa regulamin Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb składania skarg:
1) W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika lub nauczyciela, uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo złożyć skargę pisemną do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od naruszenia praw.
2) Dyrektor szkoły poprze prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna), gdy skargę złoży uczeń, rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 14 dni, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki (naruszenie dóbr osobistych ucznia) w ciągu 3 dni. W sprawach skomplikowanych wymagających konsultacji z organami zewnętrznymi np. Policją, termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu do 30 dni.
3) O sposobie załatwiania skargi dyrektor informuje na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń – informację przesyła rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Od rozstrzygnięcia dyrektora rodzic (prawny opiekun) może wnieść odwołanie na piśmie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, który przesyła skargę temu organowi wraz z materiałami postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dni. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne.
4) W przypadku naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, uczeń i jego rodzic lub prawny opiekun ma prawo wnieść ustną skargę do wychowawcy klasy, który rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 7 dni i informuje o sposobie załatwienia sprawy wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń, zawiadamia w razie potrzeby jego rodziców
5) Wnoszący skargę może odwołać się od sposobu załatwienia sprawy przez wychowawcę do dyrektora szkoły.
6) Dyrektor szkoły w terminie 7 dni zawiadamia wnoszącego odwołanie o sposobie załatwienia sprawy, a w przypadku, gdy odwołanie wniósł uczeń, powiadamia jego rodziców. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.


§ 25.
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia :
1) Pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy.
2) Pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej.
3) List pochwalny wychowawcy i dyrektora gimnazjum do rodziców.
4) Dyplom lub nagrody rzeczowe za całoroczne osiągnięcia w nauce i aktywny udział w życiu gimnazjum.
2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum oraz przez radę rodziców.
4. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
5. Za naruszenie obowiązków określonych w statucie uczeń może być ukarany;
1) Upomnieniem lub naganą wychowawcy wobec uczniów klasy.
2) Upomnieniem dyrektora wobec społeczności uczniowskiej.
3) Ustnym lub pisemnym powiadomieniu rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
4) Przeniesieniem do równoległej klasy - za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.
5) Przeniesieniem do innego gimnazjum - za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego oraz szkodliwy wpływ na społeczność uczniów (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym).
6. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
7. Wychowawca ucznia ma obowiązek informować rodziców o przyznanej nagrodzie lub karze.
8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać w terminie 7 dni za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do:
1) Dyrektora gimnazjum - jeżeli karę wymierzył wychowawca.
2) Organu prowadzącego -jeżeli karę wymierzył dyrektor.
9. Kara wymierzona uczniowi może być zawieszona za poręczeniem wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Gimnazjum posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkoły.

X. ZMIANY W STATUCIE

§ 27.
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest rada gimnazjum lub rada pedagogiczna w związku ze zmianą obowiązującego prawa oświatowego, na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły.
2. Zmiany w statucie uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady pedagogicznej.
3. Statut opracowany jest w trzech egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jeden pozostaje w gimnazjum.

Data powstania: środa, 2 mar 2011 12:54
Data opublikowania: środa, 9 mar 2011 08:20
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a): Agnieszka Barbara Kowalczyk
Artykuł był czytany: 4423 razy

Statut (04.04.2011)

Statut
S T A T U T
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
w Białej Piskiej
(tekst ujednolicony)
Stan na 04.04.2011

Spis treści
I . Postanowienia ogólne ………………………………….. 3
II. Cele i zadania gimnazjum ……………………………… 4
III. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego ……………... 10
IV. Organy gimnazjum ……………………………………. 31
Dyrektor gimnazjum ………………………………….. 31
Rada Pedagogiczna ………………………………….. 34
Rada Rodziców ……………………………………….. 37
Samorząd Uczniowski ……………………………….. 38
V. Zasady rozwiązywania konfliktów ………………….. 39
VI. Organizacja gimnazjum ……………………………… 42
VII. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum ………. 48
VIII. Uczniowie szkoły …………………………………….. 52
IX. Postanowienia końcowe ……………………………... 55
X. Zmiany w statucie ……………………………………… 56I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, zwane w treści niniejszego Statutu „Gimnazjum”, mieści się w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 7.
2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 7 jest placówką publiczną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.DZ.U. z 1996r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami).
3. skreślony
§ 1a.
Gimnazjum kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w szczególności ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 2.
1. Gimnazjum nosi imię Jana Pawła II od 18 maja 2005 roku.
2. Szkoła szczyci się własnym sztandarem.
§ 3.
1. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu przez gimnazjum w dokumentach.
2. Na pieczęciach używana jest nazwa: „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej”.
3. Na stemplach używana jest nazwa: „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II (kod, miejscowość, ulica, numer telefonu, NIP i REGON).
§4.
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Rada Miejska w Białej Piskiej.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w 0lsztynie.
3. Obsługę finansowo – księgową placówki zleca się Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
§5.
1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
2. Siedzibą gimnazjum jest miasto Biała Piska.


II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§6.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
1) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, winna:
1) umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalszego kształcenia poprzez:
a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
b) atrakcyjny proces nauczania, w którym w realizacji programów dominują aktywne metody nauczania,
c) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
a) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
b) udział w konkursach przedmiotowych,
c) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
3) rozwijać umiejętności społeczne ucznia poprzez:
a) kształtowanie postaw opartych na solidnych podstawach etycznych,
b) zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4) kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a) ścisłą współpracę z rodzicami,
b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
5) pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji poprzez:
a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
b) organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy, firm, itp.,
d) organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych szkół z terenu powiatu Pisz i powiatów sąsiednich,
e) organizację wewnętrznego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
6) Organizować i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności;
- z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się;
- z zaburzeń komunikacji językowej;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; oraz wspieraniu nauczycieli i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli w tym zakresie,
g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
k) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowania przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
m) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
n) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się poprzez współpracę z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami,
d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
e) innymi szkołami i placówkami
8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
9) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.
10) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia;
b) rodziców ucznia;
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
e) asystenta edukacji romskiej;
f) pomocy nauczyciela.
11) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) klas terapeutycznych;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
f) porad i konsultacji.
12) Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
13) Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
14) Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole
programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
15) Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
16) Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
17) Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2— 3a ustawy o systemie oświaty.
18) Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. skreślony
4. Dyrektor i rada pedagogiczna gimnazjum współpracują z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piszu, a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
5. Za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków finansowych i w oparciu o szczegółowe przepisy, gimnazjum może organizować oddziały integracyjne, lub oddziały specjalne.
6. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych:
1) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,
2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
5) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
6) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
7) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
8) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
9) Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów oświatowych.
8. Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie występuje do:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej o zapomogi, dofinansowanie do obiadów,
2) do organu prowadzącego o przydzielenie środków finansowych na ufundowanie stypendiów,
3) innych ośrodków społecznych i charytatywnych o pomoc finansową lub rzeczową,
4) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.
9. Statut gimnazjum określa warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:
1) organizowanie dyżurów nauczycieli w budynku i na terenie szkoły wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) opieka wychowawców świetlicy nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusami szkolnymi,
3) uczniowie maja obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły,
4) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
5) przydzielenie jednego opiekuna: na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów; na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
6) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
7) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
8) szkolenie pracowników gimnazjum w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
10) różnorodności zajęć w każdym dniu,
11) możliwości korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej, lekarza pediatry, stomatologa w przypadku problemów zdrowotnych.
10. skreślony
11. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy. Wewnątrzszkolne zasady precyzuje regulamin wycieczek szkolnych.
12. Gimnazjum może prowadzić działalności innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie właściwego ministra w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.
13. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
14. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną w przypadku, gdy:
1) Nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę,
2) Rada rodziców, rada gimnazjum lub samorząd szkolny złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki,
3) Przeniesienia nauczyciela,
4) Długotrwałej nieobecności,
5) W przypadku rażącego niewywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu zadań.
15. W zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, gimnazjum współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:
1) zasięganie opinii rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych,
2) udzielanie informacji o postępach uczniów.
16. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 15 gimnazjum organizuje:
1) comiesięczne spotkania z wychowawcami klas,
2) zebrania ogólne,
3) dni otwarte szkoły.
17. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki obejmuje się budynki i teren szkolny nadzorem kamer CCTV.
III. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 6a.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odstępstwo trzech dni.
5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
6. Przy bieżącym ocenianiu osiągnięć z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznym i rocznym klasyfikowaniu uczniów ustala się stopnie według skali 1-6:

1) Stopień celujący 6
2) Stopień bardzo dobry 5
3) Stopień dobry 4
4) Stopień dostateczny 3
5) Stopień dopuszczający 2
6) Stopień niedostateczny 1
7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej z miesięcznym wyprzedzeniem poszczególni nauczyciele informują ucznia ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej z zachowania lub o nie klasyfikowaniu za pośrednictwem wychowawcy klasy.
10. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania za pośrednictwem wychowawcy klasy.
§ 6b.
1. W Gimnazjum obowiązują zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
2. Wprowadzenie w gimnazjum zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania ucznia oraz postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
7) ocenianie osiągnięć i umiejętności ucznia wynikających ze standardów osiągnięć i wymagań opartych o podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności priorytetowych szkoły.
3. Ocenianie uczniów polega na systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu jego postępów.
4. Ocenianie uczniów polega na określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez każdego nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 6a. ust.6. oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 6a. ust. 7.,
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w w § 6a. ust.6. oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w w § 6a. ust.7.,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 6c.
1. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów formułują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów a wychowawcy rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania,
2) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
4. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasady oceniania zachowania zostaną przekazane ustnie uczniom na zajęciach edukacyjnych.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów u nauczyciela uczącego danych zajęć edukacyjnych, u wychowawcy, w bibliotece szkolnej oraz u dyrektora.
6. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
1) kontakt bezpośredni:
a) spotkania z rodzicami w „otwarte” pierwsze czwartki miesiąca,
b) rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,
c) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.
2) kontakt pośredni:
a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna,
c) zapisy w zeszycie przedmiotowym.
7. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego przedmiotu.
8. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje:
1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
2) zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),
3) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
9. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć i specyfiki klasy) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę stopni przyjętych w szkole.
§ 6d.
1. Celem sprawdzenia, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest roczne (śródroczne) podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz określanie stopnia opanowania przez uczniów materiału programowego rocznego (śródrocznego).
2. Oceny mogą być:
1) cząstkowe, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy,
2) śródroczne i roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych oraz postępu uczniów w nauce.
3. Ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
4. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów) oraz ustalone na podstawie znanych im kryteriów.
5. Oceny wiedzy uczniów dokonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
7. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny posiadanej jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
8. Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych. Powinny uwzględniać poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania.
9. Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia.
10. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych brane są pod uwagę także kryteria społeczno-wychowawcze (wkład pracy, uwarunkowania środowiskowe, zdolności, postawa wobec obowiązków szkolnych).
§ 6e.
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) formy pisemne
a) pisemne prace klasowe, w formie testów lub zadań otwartych, wypracowań pisemnych,
b) sprawdziany, z trzech ostatnich tematów,
c) kartkówki,
d) pisanie tekstu ze słuchu,
e) dyktanda,
f) prace dodatkowe,
g) prace domowe;
2) formy ustne:
a) odpowiedzi (dialog, dyskusje, debaty, opis, opowiadanie, streszczenie,...),
b) wypowiedzi na forum klasy (aktywność, ...),
c) recytacja, śpiew;
3) ćwiczenia praktyczne sprawdzające wiadomości i umiejętności,
4) formy sprawnościowe.
2. Prace pisemne są przeprowadzone po zakończeniu każdego działu, zgodnie z planem realizacji programu. Mogą być przeprowadzone również przed śródroczną i roczną klasyfikacją.
3. Zasady oceniania:
1) nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ustne ucznia, podkreśla osiągnięcia, uświadamia uczniowi jego braki oraz ukierunkowuje jego dalszą samodzielną pracę,
2) prace klasowe nauczyciel przechowuje w dokumentacji jeden rok szkolny,
3) o wynikach prac klasowych i testów nauczyciel informuje uczniów w ciągu 2 tygodni,
4) uczeń powinien być poinformowany o wymaganiach i zakresie materiału objętego pracą klasową, wypracowaniem, dyktandem na 7 dni wcześniej,
5) zakres materiału objęty pracą klasową powinien być powtórzony,
6) w danym dniu może odbyć się jedna praca klasowa,
7) uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe w tygodniu,
8) uczeń powinien otrzymać pracę do wglądu,
9) rodzic (prawny opiekun) ma prawo otrzymać prace klasowe i wypracowania pisemne dziecka do wglądu w szkole u nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna powinna być wystawiona z nie mniejszej liczby stopni cząstkowych niż tygodniowa liczba zajęć edukacyjnych zwiększona o jeden.
6. Uczeń nie powinien być oceniany negatywnie z materiału wprowadzonego na danej lekcji.
7. Sprawdziany, kartkówki przeprowadza się według potrzeb i bez zapowiedzi.
8. Uczniowi nieobecnemu podczas pisania sprawdzianu i pracy klasowej nauczyciel wyznacza termin (jednego tygodnia) na napisanie pracy klasowej, sprawdzianu.
9. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie ustalonym przez nauczyciela.
10. Oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych i naganne z zachowania w klasyfikacji śródrocznej i rocznej należy uzasadnić z podaniem przyczyn.
§ 6f.
1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych):
1) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomości w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
4) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
5) Ocenę dopuszczającą (2)otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela- zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
6) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania z przedmiotów w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
§ 6g.
1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają wsparcia edukacyjnego, czyli dostosowania form, środków i metod pracy na miarę indywidualnych potrzeb w procesie edukacji.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego (wszyscy uczniowie uczą się tych samych przedmiotów nauczania, tylko każdy na poziomie swoich własnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych) z wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów). Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne.
4. Nauczyciel obowiązany jest na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
5. Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:
1) zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią,
2) wysiłek włożony w pracę,
3) sposoby dotarcia do wiedzy,
4) samodzielność wykonania zadania,
5) poziom umiejętności.
§ 6h.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 6j. ust.14.
2. Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
3. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki (informatyki), muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców, prawnych opiekunów na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”( zwolniona).
6. Klasyfikowanie ucznia obejmuje:
i. zapoznanie się z ocenami ustalonymi przez nauczyciela (wychowawców),
ii. ustalenie liczby uczniów z jedną i dwiema rocznymi ocenami niedostatecznymi ,
iii. ustalenie liczby uczniów nieklasyfikowanych ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych,
iv. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
v. powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych i ustalenie tych egzaminów, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
vi. zapoznanie się z wynikami klasyfikacji przeprowadzonej w komisjach klasyfikacyjnych, podjęcie uchwał o promowaniu lub ukończeniu szkoły oraz decyzji o wyróżnieniu.
§ 6i.
1. Osiągnięcia uczniów rejestruje się w dzienniku lekcyjnym w formie stopni szkolnych.
2. Oceny roczne, wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych wpisuje się do arkusza ocen.
3. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 6j.
1. Tryb i terminy przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
1) Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, Rada Pedagogiczna wyznacza egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego realizowanego w danym roku szkolnym.
3) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z materiału programowanego realizowanego w danym roku szkolnym.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) Egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony w terminie uzgodnionym z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych.
8) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje nauczyciel, a zatwierdza dyrektor.
9) Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.
11) Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych dla egzaminu poprawkowego.
12) Roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna ustalona przez nauczyciela może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 6k.
1. Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
1) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2) W wyjątkowych sytuacjach związanych z nieobecnością ucznia spowodowaną chorobą, przypadkami losowymi, sytuacją rodzinną ucznia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3) Przystępowanie do egzaminu poprawkowego może nastąpić na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy lub przez samego ucznia złożony do dyrektora gimnazjum na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach do dnia poprzedzającego zakończenie zajęć edukacyjnych.
4) Przystępowanie do egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może nastąpić na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy lub samego ucznia złożony w terminie do 2 dni od wystawienia oceny niedostatecznej.
5) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
6) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
8) Rodzic (prawny opiekun) może uczestniczyć w egzaminie poprawkowym jako obserwator. Nie bierze udziału w pracach komisji.
9) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
10) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
11) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.
13) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
14) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i opinię nauczycieli uczących ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
15) Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
§ 6l.
1. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.1. pkt 2) ppkt a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog,
• psycholog, jeśli jest zatrudniony,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.
5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4) ppkt a), tiret 3 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji,
• termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2), ppkt a),
• zadania (pytania) sprawdzające,
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji,
• termin posiedzenia komisji,
• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9) Do protokołu, o którym mowa w pkt 7) ppkt a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2) ppkt a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11) Przepisy pkt. 1)-10) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 6 m.
1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po wykonaniu następujących czynności:
1) samoocenie ucznia i ocenie ucznia przez zespól klasowy,
2) zebraniu propozycji ocen od zespołu uczącego,
3) ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie szczegółowych notatek w zeszycie uwag,
4) ocenie ucznia przez wychowawcę za aktywność na rzecz szkoły.
2. O planowanej ocenie informowany jest uczeń, a za jego pośrednictwem rodzice, na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczeń lub jego rodzic ma prawo skierować do dyrektora szkoły odwołanie od oceny zachowania w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny zawartymi w § 6 n., dyrektora gimnazjum powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Gimnazjum,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) aktywność na rzecz gimnazjum,
4) dbałość o honor i tradycje gimnazjum,
5) dbałość o piękno mowy ojczystej,
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
7) godne, kulturalne zachowanie się w gimnazjum i poza nim,
8) okazywanie szacunku innym osobom.
7. Dla uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarza lub innych poradni specjalistycznych wychowawca opracowuje odrębne, łagodniejsze kryteria wystawiania ocen zachowania, o których informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) – potwierdzenie na piśmie.
§ 6 n.
1. Wychowawca wystawia 4 oceny cząstkowe:
1) A. ZA KOLEŻEŃSKOŚĆ – ocena końcowa wynika z ocen wystawionych danemu uczniowi przez wszystkich kolegów oraz samooceny.
2) B. ZA KULTURALNE ZACHOWANIE – ocena końcowa wynika z ocen wystawionych danemu uczniowi przez wszystkich uczących nauczycieli: nauczyciele, wystawiając propozycje ocen zachowania uczniów ze swojego przedmiotu powinni uwzględnić: stosunek do przedmiotu, kulturę osobistą, uwagi wpisane przez siebie do zeszytu uwag.
3) C. ZA STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH – ocenia wychowawca na podstawie zeszytu uwag (uwagi, frekwencja) oraz obserwacji ucznia.
4) D. ZA AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY – uczeń jest oceniany przez wychowawcę na podstawie obserwacji i notatek w zeszycie uwag (udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, udział w konkursach, zawodach itp.).
2. Uczeń otrzymuje:
1) wzorową ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej,
• przeciwstawia się stosowaniu przemocy,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie,
• odnosi się z szacunkiem i uznaniem do osiągnięć kolegów,
• staje w obronie słabszych,
• jest współczujący, nie wywyższa się, nie obmawia.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• nie spóźnia się (dopuszczalne 3 spóźnienia nieusprawiedliwione),
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne pochwały, dopuszczalne 2 uwagi negatywne,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się w gimnazjum, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.),
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum i poza nim,
• podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• godnie reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe),
• bierze aktywny udział w życiu gimnazjum (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji gimnazjum),
• powierzone prace na rzecz klasy i gimnazjum wykonuje chętnie i starannie,
• z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły.
2) Bardzo dobrą ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej,
• przeciwstawia się stosowaniu przemocy,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie,
• szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów,
• staje w obronie słabszych.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 4-6,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• dopuszcza się od 3-4 uwag negatywnych,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się w gimnazjum, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.),
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w gimnazjum i poza nim,
• pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• godnie reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
• bierze aktywny udział w życiu gimnazjum (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji gimnazjum),
• powierzone prace na rzecz klasy i gimnazjum wykonuje chętnie i starannie.
3) Dobrą ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami,
• nie używa wulgarnych słów,
• nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom,
• nie stosuje przemocy, nie dokucza słabszym,
• jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• stara się włączyć do pracy w grupie,
• szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• przestrzega zasad kultury,
• zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły,
• okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi),
• jest uprzejmy i uczynny.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie może mieć więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych,
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 7-10,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• przygotowuje się do lekcji,
• przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw – śródlekcyjnych, regulaminów obowiązujących w szkole, zarządzeń dyrektora,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• uwagi pozytywne i negatywne (nie więcej jak 6) równoważą się,
• dba o ład i porządek w klasie, gimnazjum i jej otoczeniu,
• jego strój nie budzi zastrzeżeń,
• zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań i prac,
• prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i gimnazjum.
4) Poprawną ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• stara się być kulturalny, ale jego sposób kontaktów z koleżankami i kolegami czasami budzi zastrzeżenia,
• zdarza mu się publicznie używać wulgarnych słów,
• zdarza mu się odmawiać pomocy koleżankom i kolegom,
• w gniewie zdarza mu się stosowanie przemocy,
• zdarza mu się być nietolerancyjnym i wyrozumiałym wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• uczestniczy w formach działalności grupowej, lecz bez zaangażowania,
• jest akceptowany w klasie, ale czasem przyczynia się do pogorszenia relacji między koleżankami i kolegami,
• zdarza mu się w sposób bierny uczestniczyć w bójkach.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• na ogół jest kulturalny, ale zdarza mu się nie przestrzegać niektórych norm zachowania,
• nie zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe opuszczanie zajęć),
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 10-12,
• nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek,
• zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji,
• zdarza mu się łamanie regulaminów BHP i innych obowiązujących w szkole,
• szanuje mienie innych osób i gimnazjum,
• ma do 8 uwag negatywnych,
• nie przejawia troski o wygląd otoczenia,
• zdarza mu się mieć strój i wygląd budzący zastrzeżenia,
• wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i gimnazjum we współpracy z innymi uczniami.
5) Nieodpowiednią ocenę zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• wyśmiewa się, lekceważy innych, dokucza innym,
• jest arogancki, w sposób wulgarny odnosi się do kolegów,
• odmawia pomocy koleżankom i kolegom,
• jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej koleżanek i kolegów,
• przeszkadza kolegom w pracy, niszczy efekty ich pracy, utrudnia prowadzenie lekcji,
• pogarsza relacje między koleżankami i kolegami,
• bierze udział w bójkach.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• nie przestrzega norm zachowania,
• lekceważy polecenia pracowników szkoły,
• obraża pracowników szkoły,
• jest wulgarny,
• kłamie i oszukuje.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe opuszczanie zajęć),
• dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych od 13-15,
• pali papierosy, pije alkohol,
• nie przygotowuje się do lekcji,
• mimo upomnień nauczycieli i pracowników łamie regulamin BHP i inne obowiązujące w szkole,
• niszczy mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne uwagi negatywne,
• zaśmieca otoczenie,
• często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.
d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• psuje wizerunek szkoły,
• odmawia wykonania jakichkolwiek prac na rzecz gimnazjum.
6) Naganną ocenę z zachowania za:
a) A - KOLEŻEŃSKOŚĆ
• wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych,
• jest arogancki, w sposób wulgarny odnosi się do kolegów,
• zastrasza koleżanki i kolegów,
• jego zachowanie cechuje agresja,
• jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych,
• namawia innych do negatywnych zachowań,
• prześladuje koleżanki i kolegów,
• wszczyna bójki,
• wymusza pieniądze i inne rzeczy,
• dokonuje kradzieży.
b) B – KULTURALNE ZACHOWANIE
• nie przestrzega norm zachowania,
• lekceważy polecenia pracowników szkoły,
• obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły,
• jest wulgarny,
• kłamie i oszukuje,
• używa gróźb wobec pracowników szkoły,
• używa przemocy wobec pracowników szkoły.
c) C – STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
• nie realizuje obowiązku szkolnego,
• nagminnie spóźnia się,
• pali papierosy, pije alkohol i zażywa lub rozprowadza narkotyki,
• notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
• notorycznie łamie regulaminy BHP i inne obowiązujące w szkole,
• niszczy mienie innych osób i gimnazjum,
• ma liczne uwagi negatywne,
• popadł w konflikt z prawem,
• nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

d) D – AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY
• psuje wizerunek szkoły,
• odmawia wykonania jakichkolwiek prac na rzecz gimnazjum,
• dezorganizuje pracę szkoły.
3. Ostateczna ocena z zachowania jest wystawiona przez wychowawcę na podstawie wyżej wymienionych ocen cząstkowych.
4. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek przedstawić uzasadnienie swojej oceny.
5. Ocenę z zachowania wystawia się na pierwsze półrocze i na koniec roku szkolnego.
6. Jeżeli na I półrocze uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej i bardzo dobrej.
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Wychowawca ma prawo podnieść ocenę, jeśli działania wychowawcze wobec ucznia odniosły pozytywny skutek.
9. O promocji do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły ucznia, który otrzymuje drugi raz z kolei roczną ocenę naganną z zachowania decyduje rada pedagogiczna.
10. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 6 o.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego.
2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.
3) Wykonanie zaplanowanych działań.
4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

IV. ORGANY GIMNAZJUM
§7.
l. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum
2) Rada pedagogiczna
3) Rada gimnazjum (jeżeli będzie utworzona)
4) Rada rodziców
5) Samorząd uczniowski

2. DYREKTOR GIMNAZJUM
1) Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego.
2) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5) Realizuje uchwały rady rodziców lub rady pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym.
6) Podejmuje decyzje w sprawach:
a) zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
b) zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum na wniosek rodziców.
7) Jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
8) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych.
9) Przyznaje nagrody, występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum.
10) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum zaopiniowanymi przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
11) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum.
12) Powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i dokonuje odwołania z tych stanowisk, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej.
13) Administruje budynkiem szkolnym na mocy decyzji Zarządu Miasta i Gminy.
14) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
15) Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
16) Dyrektor gimnazjum w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o przeniesienie ucznia do innej gimnazjum w przypadkach określonych w statucie na podstawie wniosku rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
17) Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców, rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpi dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
18) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
19) Wniosek, o którym mowa w pkt.17) dyrektor rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
20) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt.17), ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
21) Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy pkt.17) i 19).
22) Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym , ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
23) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 22 mogą być ustalone:
a) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
24) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
26) W dniach, o których mowa w pkt. 22, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
27) Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w pkt. 22).

3. RADA PEDAGOGICZNA
1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3) Osoby biorące udział w posiedzeniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
5) Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy.
6) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez dyrektora gimnazjum za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania,
c) w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
d) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. (Ramowa tematyka: uogólnione wnioski dyrektora gimnazjum z nadzoru pedagogicznego i wnioski stawiane przez poszczególnych członków rady.),
e) szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej,
f) oraz w miarę bieżących potrzeb.
8) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
9) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
10) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.
11) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,
e) uchwalenie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz uchwalenie programu rozwoju szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
f) uchwalenie zmian do statutu gimnazjum,
g) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
h) uchwalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
i) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
j) wytypowanie w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli rady, którzy wejdą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
k) wyrażenie zgody na wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.

12) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego gimnazjum,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy, po upływie okresu pełnienia tego stanowiska,
g) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,
h) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
i) wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
j) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych proponowane przez dyrektora szkoły, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25),
k) dostosowanie na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia warunków egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

13) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
14) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
15) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania pedagogicznej są protokołowane.
16) Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z artykułem 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
17) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
18) Rada pedagogiczna może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
3. skreślony

5. RADA RODZICÓW
1) Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2) W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3) Rada rodziców uchwala regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
4) Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) współpraca ze środowiskiem szkoły,
c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy (określa regulamin, o których mowa w ust.. 3
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
• znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
• uzyskanie informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
• uzyskanie porad w spawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
• wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
5) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolny program wychowawczy i program profilaktyki.
6) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
7) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
d) wyrażenie zgody lub dezaprobaty na wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły, jeżeli z inicjatywą wystąpił dyrektor, rada pedagogiczna lub samorząd uczniowski,
e) uzgadnianie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jeśli został wprowadzony obowiązek noszenia takiego stroju,
f) opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych proponowanych przez dyrektora szkoły, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25).

8) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9) Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie bądź zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.

6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3) Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
4) Samorząd może przedstawiać radzie gimnazjum, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz. rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5) Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor gimnazjum może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
6) Opiniuje wnioski dyrektora, rady rodziców lub rady pedagogicznej o wprowadzeniu bądź zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
7) Opiniuje wzór jednolitego stroju, jeżeli został wprowadzony obowiązek noszenia takiego stroju przez uczniów na terenie szkoły.
8) Opiniuje proponowane przez dyrektora szkoły dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 22) i 25).

V. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
§ 8.
1. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.
2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami gimnazjum lub wewnątrz niego, dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wystąpienia w roli mediatora między stronami,
3) w przypadku braku porozumienia wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami (zainteresowanych).
3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do organu prowadzącego.
4. Spory między dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący gimnazjum albo sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 8 a.
1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
1) Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
2) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego organu.
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa- wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1) Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
2) W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.
§ 8 b.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia.
§ 8 c.
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje dyrektor lub wicedyrektor gimnazjum.
2. Od orzeczenia Dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum
5. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Gimnazjum, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
6. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
7. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum.
2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciąg 14 dni odwołania do organu prowadzącego Gimnazjum.
§ 8 d.
1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatorów między Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wybranego przez uczniów na zasadach określonych regulaminem samorządu uczniowskiego.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.
3. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:
1) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,
2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego,
3) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.
4. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§ 8 e.
1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
3. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
4. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,
2) skreślony
3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
5. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.
6. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi ich wychowanków.
§ 8 f.
1. Nauczyciele gimnazjum wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
1) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,
2) znajomość przepisów prawa szkolnego,
3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
4) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.
4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:
1) spotkania klasowe rodziców,
2) spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,
3) spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,
4) „Dzień otwartej szkoły” – spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko,
5) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,
6) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,
7) przyjmowanie rodziców przez dyrektora i wicedyrektora szkoły,
8) kontakty telefoniczne,
9) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznych przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci lub udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników;
1) dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.VI. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 9.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw. świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§11.
1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.
2. Szkoła może organizować klasy terapeutyczne dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
§12.
1.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych i informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i mniej niż 30 uczniów podziału na grupy, o których mowa w ust. 3., można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczynkami.
5. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, za zgodą rodziców mogą realizować obowiązek szkolny w gimnazjum organizowanym przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
6. W gimnazjum mogą być tworzone oddziały, w których jest prowadzone szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu.
7. Szkolenie prowadzone jest co najmniej w dwóch oddziałach liczących co najmniej 20 uczniów w oddziale. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi co najmniej 10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być niższa.
8. Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.
9. Obowiązkowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin.
10. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego.
11. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania.
12. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
13. Uczniom klas sportowych szkoła zapewnia posiłki pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych. Zasady odpłatności uczniów za wyżywienie określają odrębne przepisy.
14. Do klasy sportowej prowadzi się nabór, którego dokonuje w ostatnim tygodniu czerwca przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
15. Naboru uzupełniającego dokonuje komisja w tym samym składzie do końca lipca.
16. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
2) 2 trenerów właściwych dyscyplin.
17. Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest:
1) Pozytywny wynik badania lekarskiego,
2) Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów określonej w teście sprawnościowym,
3) Złożenie podania do klasy sportowej podpisanego przez rodzica.
18. W ciągu 7 dni od przeprowadzonego naboru zainteresowani mogą odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej.
19. Dla klas sportowych można utworzyć regulamin, który określi szczegółowe zasady funkcjonowania.
§13.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§14.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie krótszy od 30 minut i nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
2. W uzasadnionych przypadkach (dowóz uczniów do gimnazjum, warunki lokalowe, warunki atmosferyczne, itp.) długość przerw międzylekcyjnych może ulec skróceniu po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
4. W ciągu tygodnia zajęcia mogą rozpoczynać się przed godziną 8°°.
§15.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, rodzice.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
4. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas lekcji oraz przed i po ich zakończeniu ( udostępnianie zbiorów odbywa się przez 30 godzin tygodniowo w godzinach: 7.30 – 14.30 ).
5. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczycieli bibliotekarzy określają szczegółowe przepisy.
6. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.
7. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:
1) Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
2) Podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej z zakresu czytelnictwa i przysposobienia czytelniczo – informacyjnego.
3) Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowej.
8. Praca pedagogiczna nauczyciela – bibliotekarza z czytelnikami:
1) Udostępnianie zbiorów biblioteki.
2) Udzielanie informacji bibliotecznych.
3) Rozmowy z czytelnikami o książkach.
4) Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.
5) Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami.
6) Przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły.
9. Praca organizacyjna nauczyciela – bibliotekarza.
1) Gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów.
2) Konserwacja i selekcja zbiorów.
3) Opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki.
4) Uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością.
5) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji biblioteki.
6) Udział w kontroli księgozbioru biblioteki zarządzonej przez dyrektora szkoły.
7) Współpraca z bibliotekami na terenie Miasta i Gminy Biała Piska oraz Biblioteką Pedagogiczną w Piszu ( poradnictwo, wypożyczanie księgozbioru, imprezy czytelnicze ).
10. Nauczyciele i wychowawcy.
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.
2) Współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.
3) Znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów.
4) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego.
5) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
11. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły ( wicedyrektor ).
12. Dyrektor szkoły:
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką);
3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej;
4) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych);
5) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.


§16.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu, gimnazjum organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
4. Cele i zadania świetlicy .
5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, pomocy w nauce oraz przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej.
6. Do zadań świetlicy i nauczyciela wychowawcy należy:
1) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
2) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;
a) organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
b) organizowanie kulturalnej rozrywki;
c) kształtowanie nawyków higieny osobistej;
d) organizowanie nauki własnej, zwłaszcza odrabiania lekcji pod nadzorem nauczyciela;
e) rozwijanie samodzielności uczniów w ich społecznej aktywności;
f) włączanie się w realizację ścieżek edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla gimnazjum;
g) prowadzenie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
h) opieka nad uczniami dojeżdżającymi zgodnie z regulaminem dowożenia, zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z autobusów, podczas oczekiwania na odjazd;
i) opieka nad uczniami korzystającymi z dożywiania w szkolnej stołówce, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków;

7. Organizacja pracy świetlicy.
1) Świetlica jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2) Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 – 14.50.
3) Świetlica posiada swój regulamin.
8. W celu organizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, w gimnazjum organizuje się stołówkę szkolną.
9. Decyzje w sprawach istotnych dla pracy świetlicy i stołówki szkolnej podejmuje dyrektor lub kierownik świetlicy szkolnej (jeśli utworzono takie stanowisko) lub nauczyciel z rozszerzonym zakresem obowiązków adekwatnych do zadań kierownika świetlicy szkolnej, które konsultuje z dyrektorem szkoły.
10. Osoby wymienione w ust. 4 opracowują regulamin korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej.

§17.
1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość w higienicznych warunkach spożycia posiłku w stołówce.
2. Jeżeli nie ma stołówki, powinien być udostępniony uczniom gorący napój (np. mleku herbata).
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków regulują odrębne przepisy.
4. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców może zwolnić częściowo lub całkowicie z opłat, uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia w miarę posiadanych środków finansowych.
VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§18.
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§19.
1. W gimnazjum przewiduje się możliwość utworzenia stanowisk: wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych z zastrzeżeniem ust. 2
2. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
3. Dyrektor gimnazjum może, w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
4. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, które regulują odrębne przepisy.
5. Wicedyrektor z upoważnienia dyrektora szkoły:
6. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarzy.
7. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru szkoły.
8. Decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole.
9. Kompetencje nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych określa Dyrektor Szkoły
§ 20.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy:
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
2) Dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
3) Dbałość o powierzone pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.
4) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
5) Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów.
6) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
7) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki oraz realizacja zadań organizacyjnych.
8) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.
3. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych wynikach nauczania.
4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów ustnie i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach rocznych. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel zobowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej za pośrednictwem wychowawcy klasy na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
§21.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja zestawu programów nauczania dla danego oddziału, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazu tych programów.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie planu pracy oraz systematyczną działalność zespołu zgodnie z planem.
4. Do zadań zespołów o których mowa w ust. 2 należy:
1) Zespołowe rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń.
2) Opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) Opracowanie szkolnego programu wychowawczego, programu rozwoju, szkolnego programu profilaktyki..
4) Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.
5) Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.
6) Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. i profilaktycznych gimnazjum.
§22.
1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem w ciągu całego etapu edukacji w gimnazjum.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się.
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów.
3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami działalności i szkolnej.
4) Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
2) Planuje i organizuje wspólnie z rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, zwracając szczególną uwagę na tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
1) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
2) Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach.
3) Włączając ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.
5. Wnioskuje o pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej dotyczącą bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej, pomocy finansowej przy zakupie podręczników, zapomóg i stypendiów.
6. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piszu oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu trudności.
7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz pisze opinie o uczniach do innych instytucji.
8. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny. Do jego obowiązków należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
7) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
9. Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko doradcy zawodowego.
10. Do zadań doradcy należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
4) na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej
5) udzielanie indywidualnych porad uczniów i rodzicom;
6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniom do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
8) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami
9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia zapewnienia ciągłości działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
§22 a.
1. Do pracowników niepedagogicznych szkoły należą:
1) Pracownicy administracji – sekretarz, referent, intendent,
2) Pracownicy obsługi - woźne, sprzątaczki, szatniarki, kucharki.
2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych zawarte są w Regulaminie pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej. Pracownicy niepedagogiczni wspomagają nauczycieli w wykonywaniu czynności wpływających na zachowanie bezpieczeństwa uczniów gimnazjum.
VIII. UCZNIOWIE SZKOŁY
§23.
1. Przyjmowanie uczniów do gimnazjum określają odrębne przepisy.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie którzy ukończyli szkołę podstawową i podlegają obowiązkowi szkolnemu (do ukończenia 18 roku życia).
3. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą być skreśleni z listy uczniów w ciągu roku szkolnego na własną prośbę lub na wniosek dyrektora, wychowawcy lub Rady Pedagogicznej.


§ 24.
Prawa i obowiązki ucznia:
1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności.
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczy to życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych o ile nie narusza tym dobra osobistego innych osób.
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
10) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
11) Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje gimnazjum i rada rodziców.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum.
2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
3) Dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu gimnazjum, szanować mienie szkolne.
4) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
5) Zachować w sprawach spornych, tryb określony w § 7, o ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu.
6) Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz zachowania w ich trakcie oraz podczas przerw lekcyjnych zgodnie z normami określonymi w regulaminie szkoły.
7) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodziców.
8) Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd:
a) utrzymania stroju w czystości,
b) strój nie odkrywa pępka i dekoltu,
c) nie nosi ozdób typu: duże kolczyki, korale, bransoletki, wisiorki,
d) nie nosi tipsów,
e) nie maluje włosów,
f) nie stosuje makijażu,
g) nosi obuwie zmienne.
9) skreślony
10) W czasie zajęć edukacyjnych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego.
11) Inne obowiązki ucznia określa regulamin Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb składania skarg:
1) W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika lub nauczyciela, uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo złożyć skargę pisemną do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od naruszenia praw.
2) Dyrektor szkoły poprze prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna), gdy skargę złoży uczeń, rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 14 dni, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki (naruszenie dóbr osobistych ucznia) w ciągu 3 dni. W sprawach skomplikowanych wymagających konsultacji z organami zewnętrznymi np. Policją, termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu do 30 dni.
3) O sposobie załatwiania skargi dyrektor informuje na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń – informację przesyła rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Od rozstrzygnięcia dyrektora rodzic (prawny opiekun) może wnieść odwołanie na piśmie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, który przesyła skargę temu organowi wraz z materiałami postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dni. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne.
4) W przypadku naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, uczeń i jego rodzic lub prawny opiekun ma prawo wnieść ustną skargę do wychowawcy klasy, który rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 7 dni i informuje o sposobie załatwienia sprawy wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń, zawiadamia w razie potrzeby jego rodziców
5) Wnoszący skargę może odwołać się od sposobu załatwienia sprawy przez wychowawcę do dyrektora szkoły.
6) Dyrektor szkoły w terminie 7 dni zawiadamia wnoszącego odwołanie o sposobie załatwienia sprawy, a w przypadku, gdy odwołanie wniósł uczeń, powiadamia jego rodziców. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.


§ 25.
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia :
1) Pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy.
2) Pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej.
3) List pochwalny wychowawcy i dyrektora gimnazjum do rodziców.
4) Dyplom lub nagrody rzeczowe za całoroczne osiągnięcia w nauce i aktywny udział w życiu gimnazjum.
2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum oraz przez radę rodziców.
4. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
5. Za naruszenie obowiązków określonych w statucie uczeń może być ukarany;
1) Upomnieniem lub naganą wychowawcy wobec uczniów klasy.
2) Upomnieniem dyrektora wobec społeczności uczniowskiej.
3) Ustnym lub pisemnym powiadomieniu rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
4) Przeniesieniem do równoległej klasy - za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.
5) Przeniesieniem do innego gimnazjum - za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego oraz szkodliwy wpływ na społeczność uczniów (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym).
6. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
7. Wychowawca ucznia ma obowiązek informować rodziców o przyznanej nagrodzie lub karze.
8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać w terminie 7 dni za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do:
1) Dyrektora gimnazjum - jeżeli karę wymierzył wychowawca.
2) Organu prowadzącego -jeżeli karę wymierzył dyrektor.
9. Kara wymierzona uczniowi może być zawieszona za poręczeniem wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Gimnazjum posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkoły.

X. ZMIANY W STATUCIE

§ 27.
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest rada gimnazjum lub rada pedagogiczna w związku ze zmianą obowiązującego prawa oświatowego, na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły.
2. Zmiany w statucie uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady pedagogicznej.
3. Statut opracowany jest w trzech egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jeden pozostaje w gimnazjum.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 13:54
Data opublikowania: środa, 4 sty 2012 13:50
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a): Agnieszka Barbara Kowalczyk
Artykuł był czytany: 4087 razy