BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany i zamierzenia gimnazjum

Priorytety działania
Priorytety na lata 2002 – 2005

I. Dydaktyka
1. Wyniki nauczania
a) Wzrost poziomu kształcenia
- Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów
odpowiednio do ich aspiracji i możliwości.
- Absolwenci szkoły osiągają dobre wyniki na egzaminach kończących
gimnazjum lub sprawdzianach kompetencyjnych i absolwenci dostają się do
wybranych przez siebie szkół następnego etapu kształcenia.
- Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji
oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
a) Modyfikacja WSO w zakresie wystawiania ocen cząstkowych i ocen
zachowania
- Wewnątrzszkolny System Oceniania jest znany i akceptowany przez
społeczność szkolną.
II. Zajęcia pozalekcyjne i środowiskowe
1. Praca z uczniem zdolnym (rozwój zainteresowań i uzdolnień)
a) Rozwijanie zainteresowań uczniów
- Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
- Szkoła umożliwia uczniom udział w olimpiadach przedmiotowych,
zawodach i innych konkursach pozaszkolnych.
III. Wychowanie
1. Bezpieczeństwo w szkole
a) Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego.
- W organizacji pracy szkoły, uwzględnia się higienę pracy ucznia.
- Szkoła stwarza bezpieczne warunki do nauki i przebywania.
2. Profilaktyka uzależnień
a) Szkoła przeciwdziała patologiom społecznym
- Nauczyciele wdrażają odpowiednio do potrzeb programy
profilaktyczne.
IV. Współpraca ze środowiskiem
1. Współpraca z rodzicami (opiekunami)
a) Zaangażowanie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
- Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą i współpracują w rozwiązywaniu
problemów.
V. Doskonalenie nauczycieli
1. Projektowanie rozwoju.
a) W szkole stwarza się sprzyjające warunki rozwoju zawodowego
pracowników.
- Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne i doskonalą
swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z potrzebami szkoły.
VI. Baza i struktura organizacyjna.
1. Baza dydaktyczna-organizacja przestrzeni.
a) Rozwijanie bazy szkoły
- Zapewnienie odpowiednich środków dydaktycznych, wyposażenia i bazy
lokalnej do realizacji zadań edukacyjnych.
Data powstania: środa, 25 cze 2003 08:02
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:53
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6626 razy

Cele i zadania gimnazjum

Zadania gimnazjum
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 6.

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna:

1. Umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalszego kształcenia w liceach profilowanych i zawodowych poprzez:
• realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
• atrakcyjny proces nauczania, w którym w realizacji programów dominują aktywne metody nauczania,
• wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
• rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
• udział w konkursach przedmiotowych,
• umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
3. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia poprzez:
• kształtowanie postaw opartych na solidnych podstawach etycznych,
• zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4. Kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
• ścisłą współpracę z rodzicami,
• realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
5. Pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji poprzez:
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
• organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
• organizowanie wycieczek do zakładów pracy, firm, itp.

3. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa „Szkolny system oceniania”, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

4. Dyrektor i rada pedagogiczna gimnazjum współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu, a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

5. Za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków finansowych i w oparciu szczegółowe przepisy gimnazjum może organizować oddziały integracyjne lub oddziały specjalne.

6. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych:
1) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,
2) liczbę uczniów na zajęciach specjalistycznych regulują odrębne przepisy,
3) liczba członków kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być mniejsza niż 12 uczniów.
7. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów oświatowych.

8. Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie występuje do:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej o zapomogi, dofinansowanie do obiadów,
2) do organu prowadzącego o przydzielenie środków finansowych na ufundowanie stypendiów,
3) innych ośrodków społecznych i charytatywnych o pomoc finansową, rzeczową,
4) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.

9. W celu sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych dyrektor organizuje dyżury nauczycieli w miejscach, w których przebywają uczniowie, a w szczególności:
• na korytarzach i klatkach schodowych,
• na terenie przed szkołą.

10. Podczas zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje całkowitą opiekę nad uczniami uczestniczącymi w tego rodzaju zajęciach.

11. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy.

12. Gimnazjum może prowadzić działalności innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie właściwego ministra w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

13. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.

14. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną w przypadku, gdy:
1. Nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
2. Rada rodziców, rada gimnazjum lub samorząd szkolny złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.
3. Przeniesienia nauczyciela.
4. Długotrwałej nieobecności.
5. W przypadku rażącego niewywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu zadań.


Data powstania: środa, 25 cze 2003 07:59
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:53
Data edycji: środa, 25 cze 2003 08:03
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7401 razy
Ilość edycji: 1