BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin pracy

Regulamin
REGULAMIN PRACY
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
w BIAŁEJ PISKIEJ

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami)ustala się Regulamin pracy o następującej treści:
1. Regulamin pracy w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej zwanym dalej „Szkołą” ustala wewnętrzny porządek oraz związane z pracą obowiązki Gimnazjum i jego pracowników.
2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Gimnazjum bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.
3. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia regulaminu pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

II. UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE

1. Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nie określony, określony lub wykonywania określonej pracy. Nauczyciele pracują także na podstawie mianowania.
2. Każda z umów, o której mowa w punkcie 1 może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy. Zatrudnienie na okres próbny nie dotyczy nauczycieli.
3. Umowa winna określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

III. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

1. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:
1) Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną
pracą.
2) Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
3) Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji.
4) Zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.
5) Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
7) Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
8) Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po raz pierwszy warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.
9) Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
10) Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.
11) Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
12) Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
13) Ściśle przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.
14) Dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest
obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie
świadectwa pracy nie może uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z
pracodawcą.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1) Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy.
2) Stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
3) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.
4) Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Szkole porządku.
5) Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.
7) Dbanie o dobro Szkoły, chronione jego mienia i używanie zgodnie z jego przeznaczeniem.
8) Dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy.
9) Należyte zabezpieczenie narzędzi, urządzeń, pomocy dydaktycznych i pomieszczeń po zakończeniu pracy.
10) Okazywanie pomocy podwładnym.
11) Zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku Szkoły.
12) Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
13) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
14) Nie przynoszenie i nie przechowywanie na terenie Szkoły pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
2. Wstęp i przebywanie pracowników na terenie Szkoły w stanie po spożyciu alkoholu
jest zabronione.
3. Na teren Szkoły nie wolno wnosić alkoholu.
4. Zabrania się pracownikom opuszczać stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody
przełożonego.
5. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięcie stosunku pracy pracownik jest
zobowiązany rozliczyć się ze Szkołą.
6. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na konferencjach, naradach, posiedzeniu rady
pedagogicznej.
V.CZAS PRACY

1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonanie
obowiązków służbowych.
2. Czas pracy pracowników wynosi przeciętnie 42 godziny w tygodniu dla pracowników
obsługi i 40 godzin w tygodniu dla pracowników administracji w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym.
3. Praca pracowników administracyjno-obsługowych świadczona jest w godzinach od 7:00 do 15:00 lub ustalona zadaniowo dla określonego stanowiska pracy.
4. Szkoła może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.
5. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również samokształcenie i doskonalenie zawodowe, czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, inne czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
6. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie z indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.
7. Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez dyrektora Gimnazjum.
8. Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym określana jest odrębnymi przepisami, natomiast terminy dodatkowych dni wolnych od pracy ustalone są wewnętrznymi przepisami Szkoły, stanowiącymi załącznik do regulaminu.
9. Obecnie zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w gimnazjum realizuje się od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby zajęcia te mogą być prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.
10. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
11. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy 22:00 do 6:00.
12. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
Pracownikom tym przysługuje w zamian inny dzień wolny w tygodniu lub płatne za godziny nadliczbowe.
13. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
14. Przyjście do pracy pracownicy administracji i obsługi potwierdzają wpisem w karcie pracy.
15. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pedagogicznym potwierdzają czas pracy dydaktycznej wpisem tematu zajęć, frekwencji uczniów i podpisem nauczyciela w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, dziennikach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dziennikach świetlicy i biblioteki.
16. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określa w umowie o pracę rozliczony jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

VI. URLPOY WYPOCZYNKOWE

1. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi
w dziale VII kodeksu pracy (art. 152-173)
2. Urlopy wypoczynkowe pracownikom niepedagogicznym udziela się zgodnie z planem urlopów w całości lub w częściach, z których jedna musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostałą część urlopu pracownik uzgadnia z dyrektorem gimnazjum. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby gimnazjum.
3. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracowników zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
4. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy /osoby uprawnionej/ na karcie urlopowej.
5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
6. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu za jego zgodą w sytuacjach koniecznych dla dobra Szkoły.
7. Część urlopu nie wykorzystaną z powodów obiektywnych-pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
8. Urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
9. Urlopy nauczycieli przypadają na czas ferii szkolnych, z tym że dyrektor może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie urlopu następujących czynności: przeprowadzania egzaminów, prac związanych a zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
10. Część urlopu nauczyciela nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby, urlopu macierzyńskiego, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez dyrektora Gimnazjum w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.
11. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.
12. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy zakładu.
13. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik jest zobowiązany przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.
14. Pracownicy /pracownikowi/ wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

VI. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

1. Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmują się dyrektor i wicedyrektor Szkoły.
2. Na zasadach określanych przepisami szczegółowymi udziela się urlop bezpłatny pracownikowi:
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem( urlop
wychowawczy),
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3) podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych, studiach, bez skierowania pracodawcy,
4) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,
5) czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.
3. W trybie i na zasadach określanych stosownymi przepisami pracodawca jest
obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1) W celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu policji, kolegium do spraw wykroczeń oraz wykonania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie właściwego organu. Gimnazjum wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku celem uzyskania od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu;
2) Do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym i sądowym na czas niezbędny, nie dłuższy niż 6 dni w roku. Stosuje się odpowiednio końcowy zapis p. 1;
3) W celu przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy. Za czas zwolnień przysługuje prawo do wynagrodzenia;
4) Do wykonania zadań członka straży pożarnej w celu uczestniczenia w akcji gaszenia pożaru, a ponadto w wymiarze nie przekraczającym 6 dni w roku- na szkolenie pożarnicze i do wykonania kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego poza Szkołą. Stosuje się również zapis końcowy p. 1;
5) W celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie na czas oznaczony przez stację krwiodawczą z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
6) Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, strony, świadka, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
7) W przypadku wezwania na świadka lub w charakterze specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

4. Pracownikom pełniącym funkcje wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach wyższych przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenie zajęć, w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 w miesiącu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca.
6. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 5 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
7. Zwolnienie od pracy w godzinach służbowych winno być wpisane przez pracownika w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych. Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. Książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych znajduje się w sekretariacie Szkoły. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych winno być zgłoszone dyrektorowi osobiście, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.

8. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy za czas obejmujący:
1) 2 dni- w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
2) 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pozostającego pod jego bezpośrednią opieką.
9. Ponadto pozostają w mocy szczególnie uprawnienia pracowników do innych zwolnień z pracy i urlopów okolicznościowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
VII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Pracodawca jest zobowiązany do:
1. Zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
2. Prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakryte bhp.
3. Organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.
4. Kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
5. Wydania pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzieży, obuwia roboczego, środków higieny oraz środków ochrony osobistej.
6. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają, także szkoleniom okresowym.
7. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
8. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież, obuwie, obuwie robocze, środki higieny oraz ochrony osobistej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
9. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej i ilości na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.
10. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwierdzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

Nie wolno zatrudniać kobiet:
1. Przy pracach związanych z dźwigiem
1) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, jeżeli praca wykonywana jest stale –powyżej 15 kg na osobę,
2) jeżeli praca wykonywana jest dorywczo –20 kg na osobę,
2. Przy podnoszeniu ciężarów pod górę:
1) jeżeli praca wykonywana jest stale –powyżej 10 kg na osobę,
2) jeżeli praca wykonywana jest dorywczo –20 kg na osobę,
3. Przy pracach, o których mowa w ustępie 1 kobiecie w ciąży.
4. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
5. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
6. Kobiety opiekujące się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
7. Pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej nią jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.IX.WYPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jej pracy.
2. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zastrzeżeniem ust. 3,
3. Do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 nie wlicza się wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
4. Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy lub odrębnych przepisach.5. Szczegółowe zasady wynagradzania, przydzielania dodatków i premii określa:
1) uchwała Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2) uchwała Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska.

X. NAGRODY

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczegółowych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznawane nagrody w formie gratyfikacji pieniężnej.

XI. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ DO PRACY

1. Opuszczanie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki tej podróży uniemożliwiłby odpoczynek nocny.
2. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
3. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
4. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności , nie później jednak nią w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
5. W razie nieobecności w pracy w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej, chorobą członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez pracownika sprawowania osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
6. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należ do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.
7. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

XII. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁÓŻBOWYCH

1. Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych związanych z wykonywaną pracą.
2. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych środków łączności, pojazdów, wyposażenia pomieszczeń lub mienia Szkoły, a także mienia znajdującego się w jej użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Szkoły możliwe jest odstąpienie od ustaleń zawartych powyżej.
3. Pracownicy zobowiązani są godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię, do zachowania tajemnicy służbowej i wszelkich informacji dotyczących Szkoły oraz powstrzymywania się od działań konkurencyjnych. Poufność obrad rady pedagogicznej wynika z regulaminu działania tego organu.

XIII. KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

1. Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy mogące stanowić
przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
(art. 52 par. 1, pkt 1 k.p.) uznaje się w szczególności:
1) kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu bądź popełnienia innego rodzaju przestępstwo przeciwko mieniu;
2) niesubordynację wobec poleceń służbowych, w szczególności odmowa wykonania pracy ,
3) niewłaściwy stosunek do przełożonych lub współpracowników,
4) naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy służbowej;
5) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, w szczególności marnotrawstwo powierzonych materiałów;
6) spóźnianie się do pracy lub samowolne opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia,
7) przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
8) spożycie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy,
9) fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,
2. W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub wystąpienia okoliczności łagodzących stosuje się wobec pracownika kary porządkowe za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, zgodnie z art. 108-113 k.p. i art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy- może być stosowana również kara pieniężna,
4. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
5. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia,
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika,
7. Kary stosuje Dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
8. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika. Jeżeli dyrektor w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. Pracownik, którego sprzeciw został odrzucony, może w terminie 14 dni odwołać się do sądu pracy o uchylenie kary.
9. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.


SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE
II. UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE
III. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
V. CZAS PRACY
VI. URLOPY WYPOCZYNKOWE
VII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
VIII. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
VIII. OCHRONA PRACY KOBIET
IX. WYPŁATA WYNAGRODZENIA
X. NAGRODY
XI. ZASADY USPRAWIEDLIWOIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ DO PRACY
XII. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
XIII. KARY ZA NARYSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY
Data powstania: środa, 25 cze 2003 08:47
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:53
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10006 razy

Cele i zadania gimnazjum

Zadania gimnazjum
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 6.

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna:

1. Umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalszego kształcenia w liceach profilowanych i zawodowych poprzez:
• realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
• atrakcyjny proces nauczania, w którym w realizacji programów dominują aktywne metody nauczania,
• wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
• rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
• udział w konkursach przedmiotowych,
• umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
3. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia poprzez:
• kształtowanie postaw opartych na solidnych podstawach etycznych,
• zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4. Kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
• ścisłą współpracę z rodzicami,
• realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
5. Pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji poprzez:
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
• organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
• organizowanie wycieczek do zakładów pracy, firm, itp.

3. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa „Szkolny system oceniania”, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

4. Dyrektor i rada pedagogiczna gimnazjum współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu, a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

5. Za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków finansowych i w oparciu szczegółowe przepisy gimnazjum może organizować oddziały integracyjne lub oddziały specjalne.

6. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych:
1) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,
2) liczbę uczniów na zajęciach specjalistycznych regulują odrębne przepisy,
3) liczba członków kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być mniejsza niż 12 uczniów.
7. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów oświatowych.

8. Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie występuje do:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej o zapomogi, dofinansowanie do obiadów,
2) do organu prowadzącego o przydzielenie środków finansowych na ufundowanie stypendiów,
3) innych ośrodków społecznych i charytatywnych o pomoc finansową, rzeczową,
4) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.

9. W celu sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych dyrektor organizuje dyżury nauczycieli w miejscach, w których przebywają uczniowie, a w szczególności:
• na korytarzach i klatkach schodowych,
• na terenie przed szkołą.

10. Podczas zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje całkowitą opiekę nad uczniami uczestniczącymi w tego rodzaju zajęciach.

11. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy.

12. Gimnazjum może prowadzić działalności innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie właściwego ministra w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

13. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.

14. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną w przypadku, gdy:
1. Nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
2. Rada rodziców, rada gimnazjum lub samorząd szkolny złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.
3. Przeniesienia nauczyciela.
4. Długotrwałej nieobecności.
5. W przypadku rażącego niewywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu zadań.
Data powstania: środa, 25 cze 2003 08:04
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:53
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8505 razy