BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany i Zamierzenia

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KOŻUCHACH


Dydaktyka:
Zadanie do realizacji:
1 Analiza potrzeb – diagnoza uczniów mających trudności w nauce i zapewnienie im różnych form pracy odpowiednio do typu i stopnia zaburzeń.

2. Analiza opinii/orzeczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

3.Utworzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych i przydział poszczególnym nauczycielom.

4. Przygotowanie uczniów klasy VI do próbnych sprawdzianów wiedzy oraz do sprawdzianu po szkole podstawowej w terminie ogłoszonym przez CKE w kwietniu

• Zgłoszenie udziału szkoły w egzaminie próbnym

• Organizacja dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności rozwiązywania testów, ćwiczenie umiejętności kluczowych.

• Zapoznanie uczniów klasy VI z procedurą sprawdzianu;

• Powołanie komisji;

• Przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu.

5. Zajęcia pozalekcyjne:

• Organizacja zajęć pozalekcyjnych w oparciu o przeprowadzoną w roku ubiegłym diagnozę potrzeb uczniów.

• Rozpatrzenie ofert przez dyrektora szkoły zgłoszonych przez nauczycieli i przydzielenie zajęć poszczególnym nauczycielom zgodnie z potrzebami szkoły i zainteresowaniami uczniów.

• Udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez Gminę Biała Piska i inne podmioty (MGOK itp.)

• Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i wdrożenie ich do realizacji;

• Gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów;

• Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

• Analiza osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych.

6. Konkursy szkolne i pozaszkolne.według napływających ofert.

7. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania:

- testy kompetencji uczniów klasy I- III
- testy kompetencji uczniów klas IV - VI

• Analiza ubiegłorocznych badań osiągnięć uczniów przez zespoły klasowe w celu zaplanowania swojej pracy.
• Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
• Przeprowadzenie pomiaru.
• Opracowanie wyników i przedstawienie wniosków końcowych.
• Analiza porównawcza wyników testów pod kątem stopnia opanowania umiejętności badanych w roku szkolnym.
• Opracowanie programów naprawczych.

8. Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( DZ. U. Nr 89, poz.730)

• Składanie wniosków wyboru programu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Wychowanie i opieka:
1. Opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych i ich organizacja.

2. Współpraca z rodzicami:
• Opracowanie planów współpracy z rodzicami

3. Realizacja zajęć programu profilaktyki( wg odrębnego planu)

4. Realizacja zadań wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem wychowywania przez sport.
Współpraca z organizacjami sportowymi.

5. Organizacja wycieczek i rajdów po najbliższych okolicach we współpracy z ZHP

6. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.
• Uroczystości szkolne,
• Lekcje wychowawcze,
• Szkolne Koło Caritas,
• Organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskich mających na celu pomoc uczniom z problemami w nauce,
• Organizacja apeli dot. bezpieczeństwa


Organizacja i zarządzanie:

1. Przydział dodatkowych obowiązków.
2. Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania prawa i wspierania nauczycieli:

• Wybór obszaru poddanego ewaluacji wewnętrznej
• Powołanie zespołu ewaluacyjnego
• Przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, przedstawienie raportu
• Określenie obszarów kontroli przestrzegania prawa-harmonogram i zakres kontroli
• Przedstawienie tematyki szkoleń i rad pedagogicznych w ramach wspomagania nauczycieli

3.Organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli:

• Monitorowanie przebiegu stażów

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i udział w kursach szkoleniach warsztatach zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
• zwrócenie uwagi na czynny udział w formach doskonalenia i aktywną pracę w zespołach oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rady pedagogicznej w ramach WDN

5.Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

6. Realizacja podstawy programowej:

• hospitacje wg harmonogramu

• numerowanie godzin zajęć edukacyjnych
• składanie kwartalnych sprawozdań dotyczących liczby odbytych godzin edukacyjnych
• dokonanie zapisu w planach pracy realizacji podstawy programowej

6.Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych mebli i sprzętu szkolnego:
•dokonanie oceny stanu faktycznego mebli w salach lekcyjnych i dokonanie pomiaru wysokości krzeseł i stolików
• pomiar uczniów
• przydział mebli do sal w zależności od potrzeb

7.Systematyczny remont budynku szkolnego:
• remonty i naprawy bieżące( w zależności od środków otrzymanych od organu prowadzącego).

Promocja:

1 Współpraca ze środowiskiem lokalnym , sąsiednimi placówkami oświatowymi

2.Kontynuowanie współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.Prowadzenie kroniki szkoły Samorząd Uczniowski

4. Aktualizacja strony internetowej

5. Zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie

6.Prezentacja prac uczniów oraz wystrój korytarzy i klas zgodnie z aktualnymi potrzebami

7.Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach organizowanych poza szkołą

8. Współpraca z miejscową parafią, sektorem samorządowym organizacjami pozarządowymi (ZHP, Caritas)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września
2.Zimowa przerwa świąteczna grudzień
3.Ferie zimowe styczeń-luty
4.Wiosenna przerwa świąteczna
5.Sprawdzian szóstoklasisty Ustali dyrektor CKE
6.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczychZgodnie z terminem ustalonym przez dyrektora CKE
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych czerwiec
8.Ferie letnie czerwiec -sierpień


GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Pielęgniarka szkolna Ewa Ossowska Każdy piątek tygodnia

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA

Klasyfikacyjne rady pedagogiczne styczeń
czerwiec

Egzaminy poprawkowe Ostatni tydzień sierpnia
Wystawianie ocen/projektów ocen styczeń
czerwiec

Informowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW
NAUKI I PRACY

Przeglądy szkoły pod katem bezpieczeństwa sierpień

Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp Wrzesień
Na bieżąco dla nowo zatrudnionych Dyrektor

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych Wrzesień Nauczyciele

Próbna ewakuacja
Październik Dyrektor

Data powstania: środa, 30 mar 2011 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2011 12:41
Opublikował(a): Jan Archacki
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3400 razy