BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Podstawowej w Kożuchach

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KOŻUCHACHROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Nazwa nr i siedziba szkoły


SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŻUCHACH , KOŻUCHY 35§ 2


1. Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.
2. Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.


§ 3


Inne informacje o szkole.


1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Biała Piska.
2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
3. Za działalność pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
4. Środki finansowe na działalność, szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy.
5. Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w Białej Piskiej- Zespól Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady rodziców lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i przedstawicieli rodziców i uczniów.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY.


§ 4

1.Kształcenie i wychowanie ma na celu:
1) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
2) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności i interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,
3) wychowanie dla pokoju,
4) kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwość i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwości na sprawy innych,
5) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,
6) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,
7) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
8) włączenie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadomienie roli zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,
9) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

2. Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:
1) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,
2) wyróżniał się wartościami, cechami woli i charakteru: jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,
3) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z rożnych źródeł informacji,
4) zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,
5) docenił znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,
6) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,
7) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,
8) rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.


§ 5

Zadania szkoły.

1. Szkoła spełnia funkcję: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
2. Szkoła wyposaża w wiedzę:
1) o człowieku i społeczeństwie,
2) o problemach społeczno- ekonomicznych współczesnego świata i kraju,
3) o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
4) o nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości,
3. Szkoła wyrabia umiejętności rozumowego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.


4. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie,
5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła publiczna, organizuje nauczanie religijne.
6. Szkoła respektuje chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
8. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

§ 6
Sposób wykonywania zadań szkoły.

1. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
1) Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.
2) Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.
3) Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.
4) Tworzenia bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
5) Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.
6) Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.
7) Przygotowanie zestawów szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów.
8) Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.
2. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
1) Realizację tematyki lekcji wychowawczej.
2) Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.
3) Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.
4) Organizacja apeli tematycznych.
5) Organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.
6) Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie , zajęcia pozalekcyjne.

§ 7

1. Zobowiązania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa do:
1) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,
2) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenia szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o efekcie przebywania osób postronnych,
3) zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów.
§ 8

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku i potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i finansowych.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych szkoły polega w szczególności na:
1) Zapewnieniu przez dyrektora szkoły uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
2) Promocję ochrony zdrowia, w sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.
3) Prowadzenie zajęć opiekuńczych realizowanych w świetlicy szkolnej.
3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
1) Podczas zajęć edukacyjnych- nauczyciele prowadzący te zajęcia.
2) Podczas przerw- nauczyciele pełniący dyżur.
4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek i biwaków organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.
5. Realizacja zadań szkoły w zakresie opieki i zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pobytu ucznia w szkole dokonywana jest głównie poprzez:
1) Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu , z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
2) Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne, w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
3) Dopilnowanie, aby uczniowie przebywali w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają.
4) Zapewnienie uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym stałej opieki nauczycieli.
5) Zabezpieczenie pomieszczeń i miejsc pracy, do których wzbroniony jest dostęp ucznia.
6) Usuwanie natychmiast zagrożenia bezpieczeństwa uczniów powstałych w wyniku awarii urządzeń technicznych; nauczyciele zobowiązani są nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia.
7) Zapewnienie wyposażenia szkoły w apteczkę z niezbędnymi środkami do udzielenia pierwszej pomocy.
8) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych poprzez:
a) prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem uczniów z przepisami ruchu drogowego,
b) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
9) Systematyczne organizowanie pomocy, również materialnej, uczniom, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebują szczególnych form wsparcia.
10) Dostosowanie zajęć lekcyjnych do odjazdów autobusów szkolnych.
11) Stała współpracę z pielęgniarką , lekarzem i stomatologiem w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.
§ 9
Zadania zespołów nauczycielskich.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespól nauczycieli, którego zadaniem jest:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
2) Dobór podręczników.
3) Opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej.
4) Decydowanie o formach kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności.
5) Ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.


ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNATRZSZKOLNEGO
OCENIANIA UCZNIÓW

§ 10


Informacje ogólne

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Ocenianie wewnętrzne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodzin (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i formach przyjętych w szkole,
3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalenie ocen śródrocznych i rocznych oraz warunki ich poprawiania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Pomocy w opanowaniu podstaw programowych na wniosek wychowawcy klasy udzielają nauczyciele przedmiotu, jeżeli braki zostały spowodowane długotrwałą nieobecnością w szkole z powodu choroby lub wypadku losowego.
6. W ciągu roku szkolnego uczniom wystawia się ocenę śródroczną i ocenę roczną.
7. Ocena roczna jest oceną uwzględniającą ocenę z I semestru i II semestru.
8. Najpóźniej na 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze ustalono termin klasyfikacji uczniów.
9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny śródroczne i roczne, ustala się w stopniach wg następującej skali:
• stopień celujący-6,
• stopień bardzo dobry-5,
• stopień dobry-4,
• stopień dostateczny-3,
• stopień dopuszczający-2,
• stopień niedostateczny-1,
Ta sama skala ocen obowiązuje przy wystawianiu ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.
10. Wiedza uczniów może być oceniania w formie:
• odpowiedzi ustnych,
• prac klasowych,
• sprawdzianów,
• prac domowych (bieżących i długoterminowych)
• ponadprogramowa praca ucznia,
• pracy na lekcji (aktywność)

§ 11
Formy i sposoby oceniania


1. Odział przedszkolny- nauczyciel na początku roku szkolnego ( po miesiącu) sporządza kartę obserwacji sześciolatka, którą ponownie uzupełnia pod koniec roku. Jest ona informacją dla rodziców o poczynionych przez dziecko postępach.2. Klasy I-III- w edukacji zintegrowanej , w pierwszym etapie edukacji szkolnej
ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową( z wyłączeniem
religii).
Ocena śródroczna- jest wynikiem półrocznej obserwacji dziecka
- wykorzystuje informacje zgromadzone przez nauczyciela
- zawiera oceny bieżące w formie pisemnej z poszczególnych edukacji, zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i rozwoju społeczno- emocjonalnego. Rodzice otrzymują na zebraniu po zakończeniu I semestru.
Ocena roczna- podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie śródrocznej i podsumowuje całoroczną pracę dziecka, zdobyte umiejętności i wiadomości w ciągu roku. Powinna mieć charakter diagnozująco- informacyjny, tak aby rodzice po zapoznaniu się z tą oceną mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym rozwoju.
Ocenianie wspomagające ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach aktywności uczniów. W edukacji polonistycznej i matematycznej jest to 6 –stopniowa skala ocen.

Skala ocen cząstkowych:

• 6- wspaniale
• 5- bardzo dobrze
• 4- dobrze
• 3- stać się na więcej
• 2- popracuj
• 1-pracujesz słabo

W edukacji przyrodniczo- społecznej 4 – stopniowa

• 6-wspaniale
• 5- bardzo dobrze
• 4- dobrze
• 3- stać cię na więcej
W edukacji plastyczno- technicznej i muzyczno - ruchowej 3 stopniowa
• 6-wspaniale
• 5- bardzo dobrze
• 4- dobrze
Oprócz oceny cząstkowej wyrażonej stopniami wskazana jest ocena wpisana do zeszytu lub ćwiczenia jako informacja o osiągnięciach ucznia.
Sposoby gromadzenia informacji:
 obserwacja
 rozmowa
 praca domowa
 ćwiczenia pisemne
 analiza zeszytów
 analiza kart pracy
 sprawdziany
 analiza wytworów dziecka
 ocena koleżeńska

Formy oceniania:
 ocena cząstkowa wyrażona stopniami
 recenzja pisemna
 pochwała słowna
 gest i mimika
 ekspozycja prac
 oklaski
 dyplom
 ocena opisowa: śródroczna i roczna

Narzędzia:
 karty pracy ucznia
 zeszyty uczniów
 wytwory działania: plastyczne, literackie
 sprawdziany
 testy
 arkusz oceny opisowej

W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii wyrażone są w stopniach według skali:


L.p. Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1. celujący 6 cel
2. bardzo dobry 5 bdb
3. dobry 4 db
4. dostateczny 3 dst
5. dopuszczający 2 dop
6. niedostateczny 1 ndst

3. Klasy IV-VI

1) Odpowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i realizowanego materiału- język polski, matematyka, języki obce, religia , przyroda. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ucznia, podkreśla osiągnięcia oraz uświadamia uczniowi jego braki, ukierunkowuje jego dalszą, samodzielną pracę.


Ocena wypowiedzi ustnej

 Niedostateczny- odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych.
 Dopuszczający- uczeń posiada niezbędną wiedzę konieczną z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania. Uczeń zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytanie.
 Dostateczny- uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować , umieścić w czasie i przestrzeni, odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.
 Dobry- odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera w większości wymagane treści, poprawna pod względem językowym, dopuszczalne są drugorzędne z punktu widzenia tematu -błędy, nie wyczerpuje zagadnienia.
 Bardzo dobry- odpowiedź samodzielna, zawiera wymagane treści, poprawna pod względem językowym, wykazująca logiczne myślenie.
 Celujący- uporządkowana, samodzielna odpowiedź poprawna pod względem językowym, zawierająca wyczerpujące zagadnienia interdyscyplinarne.

2) Prace pisemne:

a) prace klasowe w formie testów standaryzowanych lub przygotowane przez nauczyciela zgodnie z opracowaną punktacją:
 stopień dopuszczający od 35%-50%
 stopień dostateczny od 51%-74%
 stopień dobry od 75%-84%
 stopień bardzo dobry od 85%-94%
 stopień celujący od 95%-100%

Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami (opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej) powyższe kryteria są obniżone o 10 punktów procentowych i przedstawiają się następująco:
 stopień dopuszczający od 25%-40%
 stopień dostateczny od 41%-64%
 stopień dobry od 65%-74%
 stopień bardzo dobry od 75%-84%
 stopień celujący od 85%-100%
b) stan wiedzy uczniów będzie także sprawdzany przez dyrektora szkoły poprzez systemowe badania wyników nauczania zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
c) prace klasowe powinny być przeprowadzane:
• nie więcej niż jedna praca klasowa w ciągu dnia,
• nie więcej niż trzy prace klasowe w tygodniu,
• uczniowie powinni być poinformowani o terminie pracy klasowej 7 dni wcześniej
• uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową,
• materiał do pracy klasowej powinien być powtórzony

d) nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniom sprawdzone prace w ciągu dwóch tygodni; sprawdzone prace klasowe powinny zawierać komentarz wskazujący na opanowane wymagania edukacyjne i te, które wymagają dalszego doskonalenia. W załączeniu podaje się przykładowy komentarz: … Bardzo dobrze znasz… . Trafnie odróżniłaś… oraz dostrzegłaś… . Podoba mi się… Pięknie napisałaś (obliczyłaś… ) . Musisz uważniej czytać polecenia zadań. Zapomniałaś… Odszukaj proszę w … odpowiednie informacje, wpisz je do zeszytu i podkreśl. Zapewne dostrzegłaś, że musisz popracować także nad…
e) prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z usprawiedliwionych przyczyn losowych uczeń nie może pracy klasowej napisać z całą klasą, to jest zobowiązany uczynić to w terminie tygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do jej napisania w ciągu tygodnia (od powrotu do szkoły), otrzymuje ocenę niedostateczną,
f)uczeń ma prawo poprawić oceny z prac klasowych. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się pozalekcjami. Uczeń pisze ją tylko raz, nie później niż do dwóch tygodni od jej przeprowadzenia.
f) punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną. Jeżeli uczeń uzyska wyższą ocenę, to ją otrzymuje, w przypadku braku poprawy ocena niedostateczna zostaje utrzymana.
g) prace klasowe nauczyciel przechowuje w dokumentacji do końca roku szkolnego.


3) Aktywność
Przez aktywność rozumiemy częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji, aktywną pracę w grupie. Aktywność na lekcji nagradza się "plusami". Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Nauczyciele wpisują plusy do swoich zeszytów obserwacji.
4) Prace domowe
Prace domowe sprawdzane są pod względem ilościowym lub jakościowym. Kryteria oceny prac domowych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, informatyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Z plastyki i techniki powinna być oceniona każda praca.
5. Nauczyciel jest zobowiązany raz w semestrze ocenić zeszyt ucznia.
6. Wiedzę ucznia ocenia :
o nauczyciel przedmiotu,
o nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu,
o nauczyciel na zastępstwie doraźnym może dokonać oceny pracy w formie ustnej przekazanej uczniowi.
7.Ocenianie uczniów uwzględnia standardy wymagań i osiągnięć, bloki i przedmioty nauczania na poszczególnych poziomach z uwzględnieniem możliwości ucznia .
8. Uczeń nie powinien być oceniany z materiału wprowadzonego na danej lekcji.
9.Ocena okresowa powinna być wystawiana z co najmniej czterech ocen cząstkowych, wystawianych systematycznie.
10. Uczniom nie zadaje się prac domowych na dni wolne (soboty, niedziele, święta i ferie).
11. Na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej nauczyciel obniża wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
14.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna okresowa musi być poprawiona w trakcie następnego okresu na zasadach ustalonych przez nauczyciela .
§ 12
KOMUNIKACJA Z UCZNIAMI I RODZICAMI
1. Nauczyciele przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1) Informację należy podać do końca 30 września każdego roku szkolnego
2) W trakcie roku szkolnego nauczyciel jest zobowiązany do przypomnienia uczniom wymagań edukacyjnych do działu objętego prasą klasową na 7 dni przed jej terminem
3) Nauczyciel jest zobowiązany do przypominania wymagań edukacyjnych w każdym czasie na prośbę ucznia
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Rodzice o postępach swoich dzieci będą informowani w następujący sposób:
1) rodzice uczniów kI. IV - VI otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych,
2) nauczyciel jest zobowiązany do udostępnienia rodzicom na ich prośbę sprawdzonych i ocenionych kontrolnych prac
3) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
4) w przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel powinien przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami; rozmowę udokumentować w dzienniku,
5) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) rodzice muszą uzyskać pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu, natomiast inne przewidywane oceny śródroczne i roczne na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
6) wszelkie informacje rodzice uzyskują o swoich dzieciach na zebraniach szkolnych międzysemestralnych i semestralnych bądź w każdej chwili na prośbę rodziców bądź nauczycieli,
7) informacje o ocenach rodzice mogą uzyskać także podczas otwartych dni szkoły.
§13

KLASYFIKACJA

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wg przyjętej skali - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.
2. Roczna ocena opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
3.Klasyfikacja roczna w klasach IV- VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacji zachowania.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.
6.Uchylono.
7.Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
8.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
9.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 14

PROMOCJA

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
1) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
3.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:
1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
4.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5.Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z pionowym biało - czerwonym paskiem i nadrukiem" z wyróżnieniem ".
6.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną
8. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego
typu (z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów konkursów i
olimpiad przedmiotowych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem możliwości niepromowania
ucznia, któremu co najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania),
2) przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
3) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania
9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 15


WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA
OCENA KLASYFIKACYJNA1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków szkolnych ucznia.
5. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
7. Uczeń ma prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełni następujące warunki:
1) Wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione.
2) Przystąpił do wszystkich prac klasowych.
3) Przedstawił uzupełniony zeszyt przedmiotowy.
4) Zaliczył na ocenę, o którą się ubiega, test obejmujący wiadomości i umiejętności przewidziane programem w danym roku szkolnym lub semestrze; formę testu ustalają nauczyciele danego przedmiotu.
5) Przy ustalaniu terminu testu, o którym mowa w pkt 7.4, nie obowiązuje wymóg tygodniowego wyprzedzenia.
6) Prawo do poprawy oceny zaproponowanej przez nauczyciela przysługuje w ciągu tygodnia od wystawienia tej oceny.
§ 16
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.Jeżeli uczeń opuścił ponad 50 % zajęć ustalonych w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany z tych zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
1) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców
lub ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.
1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
2) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
a) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualnych tok lub program
nauki,
b) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczna, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3, 4a, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
8.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania w drodze zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami)

§ 17
EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. W terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4.W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, ¬jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach ),
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdaje także uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§18
EGZAMINY POPRAWKOWE

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć

Procedura

1. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.
2. Uchylono.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Procedura

1) Informacje o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie, przekazuje uczniowi lub jego prawnym opiekunom i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi.
2) Potwierdzenie przekazania rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o terminie egzaminu poprawkowego i zagadnień egzaminacyjnych znajduje się w dokumentacji szkoły.
3) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przygotowuje nauczyciel przedmiotu, po zatwierdzeniu przez komisję egzaminacyjną, przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.
4) Egzamin pisemny trwa 45 minut; na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut, w tym 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej .
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich
4. Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, techniki, informatyki oraz w-f ma formę praktyczną.
5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły - przewodniczący,
- nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji
6.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :
1) skład komisji
2) termin egzaminu poprawkowego
3) pytania egzaminacyjne
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę
5) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
8.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

Procedura

1) Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w dniu egzaminu.
2) Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 10
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 19
SPRAWDZIAN PO KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wstęp
Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej.
I. Organizacja sprawdzianu

1. Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
2. Nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji listę uczniów przystępujących do
sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.
3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie :
- przewodniczący;
- co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.
4. W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
5. Sprawdzian trwa 60 minut.
6. W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
7.W przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.
8.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespół nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji okręgowej.
9.Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt.
10.Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez egzaminatorów.
11.Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
II. Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia o której mowa w pkt.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno ¬pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 min .
4. Opinie rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.
6.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
7.Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
8.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

III. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 47 i 49 ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku, z uwzględnieniem § 149 b.

§ 20
WARUNKI I SPOSÓB ORAZ KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV ustala się w/g następującej skali:
 wzorowe,
 bardzo dobre,
 dobre
 poprawne,
 nieodpowiednie,
 naganne
3. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
5. Na początku roku wychowawca powinien przedstawić uczniom:
1) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
2) co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,
3) jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny.
6.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenie lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 21
TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z planowanymi na półrocze bądź na koniec roku szkolnego ocenami zachowania na 1 miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację.
3.Wystawione oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione przez nauczyciela na poprzedzających posiedzenie rady pedagogicznej, lekcjach z wychowawcą.
4.Podstawowym uzasadnieniem oceny winny być: fakty pedagogiczne zapisane w zeszytach spostrzeżeń, dziennikach, uwagi wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie, opinia uczniów.
5.Na żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca obowiązany jest przygotować pisemne uzasadnienie ustalonej oceny nieodpowiedniej i nagannej.
6.Ustalone oceny zachowania przez wychowawcę wymagają zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.
7. Członkowie rady pedagogicznej mają wpływ na ocenę zachowania poprzez:
1) złożenie propozycji ocen w karcie ocen zachowania,
2) zgłoszenie opinii do wychowawcy w ciągu roku szkolnego, .
8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 22
KRYTERIA OCEN

Ocena wzorowa
 przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (wzorowa postawa dokładne wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie);
 postawa godna naśladowania przez innych (wzór dla innych, chętny udział w pracach na rzecz szkoły - porządkowanie, upiększanie, estetyka sali lekcyjnej, korytarza szkolnego);
 frekwencja (brak spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych)
 wzorowy stosunek do nauki (systematyczna nauka z pełnym wykorzystaniem zdolności intelektualnych i sprawnościowych, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych);
 udział w zajęciach pozalekcyjnych (chętny udział w zajęciach sportowych, kół zainteresowań, konkursach sportowych, przedmiotowych, wewnątrzszkolnych
i międzyszkolnych, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, praca w organizacjach szkolnych);
 kultura osobista (nienaganne zachowanie wobec osób starszych, nauczycieli, kolegów, wzorowe zachowanie poza szkołą, kulturalne wysławianie się połączone ze stosowną postawą);
 udział w życiu szkoły i klasy (zaangażowanie w akademie, uroczystości, programy artystyczne, pomoc w pracy wychowawcy);
 wrażliwość na problemy innych (bezinteresowna pomoc kolegom słabszym w nauce, rozwiązywanie konfliktów w klasie, obrona słabszych);
 dbałość o higienę ciała i estetykę ubioru (skromny, schludny, stosowny strój do danej sytuacji, czystość włosów, paznokci, butów, brak zbędnych ozdób, makijażu).

Ocena bardzo dobra
 przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);
 brak nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień;
 systematyczna nauka (pełne wykorzystanie możliwości intelektualnych i sprawnościowych, szczególnych uzdolnień);
 kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (okazywanie szacunku osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, kulturalne wysławianie się i stosowna postawa);
 udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych (konkursy przedmiotowe, sportowe, chętne i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz).

Ocena dobra
 przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego
i dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół
niej);
 frekwencja (sporadyczne spóźnienia, pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione);
 systematyczna nauka na miarę swoich możliwości ( systematyczna nauka ,która nie zawsze jest połączona z pełnym wykorzystanie intelektualnym);
 kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (stosowny strój i postawa w każdej sytuacji, dbałość o kulturę słowa, szacunek dla osób starszych, nauczycieli, kolegów, członków rodziny);
 udział w życiu szkoły i klasy (bierze udział w większości uroczystości artystycznych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, dbałość o estetykę sali lekcyjnej);
 stosunek do kolegów (brak wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych i docenianie czyjejś pracy);
 poszanowanie cudzej własności i dbałość o nią.


Ocena poprawna
 sporadyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły;
 stosunek do nauki (niesystematyczne uczenie się, nieobowiązkowość, zapominanie zeszytu, podręczników i innych pomocy dydaktycznych, pracy domowej;
 zaangażowanie w życie szkoły i klasy (nie zawsze chętny udział w ważnych wydarzeniach dla klasy, brak zainteresowania sprawami szkoły);
 kulturalne zachowanie (nie zawsze zachowanie adekwatne do zaistniałej sytuacji);
 stosunek do innych (brak szacunku do drugiego człowieka, niewłaściwe relacje interpersonalne w środowisku kolegów).

Ocena nieodpowiednia
 częste naruszanie postanowień Statutu Szkoły;
 frekwencja (nieobecności nieusprawiedliwione, liczne spóźnienia);
 udział w życiu szkoły i klasy ( brak zaangażowania w życie klasy i szkoły);
 zachowanie na lekcjach (bierność lub rozpraszanie innych uczniów);
 zachowanie wobec kolegów i innych osób (niekulturalne zwroty, wulgaryzmy, uczestnictwo w bójkach, dokuczanie słabszym, zły wpływ na klasę, próby poprawy nieudane lub krótkotrwałe próby poprawy);
 lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 przestrzeganie zasad życia społecznego (brak przestrzegania podstawowych zasad,)
 brak szacunku dla pracowników szkoły, osób starszych, reprezentowanie postawą złego przykładu dla kolegów);
 niesystematyczna nauka.

Zachowanie naganne
 notoryczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły (nie wypełnianie poleceń nauczycieli, brak poszanowania mienia szkolnego);
 osiągane wyniki w uczeniu się (niesystematyczna nauka, brak przygotowania do lekcji, prac domowych, zeszytów, podręczników, pomocy dydaktycznych, nie podejmowanie prób poprawy mimo nieustannego motywowania ze strony nauczycieli);
 lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ;
 przeszkadzanie na lekcjach (rozpraszanie uwagi kolegów);
 złośliwość w stosunku do innych (wulgaryzmy, nieprzypadkowe, nieprzemyślane złe zachowanie, brak szacunku dla cudzej pracy, niegrzeczne zwracanie się do osób starszych, nauczycieli, kolegów, rękoczyny, nękanie młodszych i słabszych kolegów, wymuszanie określonego zachowania na innych );
 frekwencja (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione);
 brak jakichkolwiek zasad współżycia w grupie.

§ 23
POPRAWIANIE OCEN ZACHOWANIA

1.Uczniowie i rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji
2) wychowawca klasy
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
3.Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalanej wcześniej.
5.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający :
1) skład komisji
2} termin posiedzenia komisji
3} wynik głosowania
4} ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 24
CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE USTALENIE OCENY ZACHOWANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY

1. Wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku (co miesiąc).
2.Informowanie rodziców o każdej ocenie cząstkowej nieodpowiedniej i nagannej w ciągu tygodnia od daty ustalenia takiej oceny.
3.Szczegółowa analiza frekwencji i zapisów w dzienniku, dzienniczkach spostrzeżeń
i dokumentów odnoszących się do zachowania uczniów.
4. Rozmowy z samorządem klasowym, zainteresowanym uczniem, nauczycielami uczącymi w tej klasie.
5. Zebranie uwag na karcie ocen od nauczycieli uczących w danej klasie.

§ 25

1.Wszelkie zmiany w ZWO mogą być nanoszone podczas posiedzeń podsumowujących pracę szkoły lub na wniosek 2/3 członków rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
2.Na rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej zostanie oceniona dalsza przydatność niniejszego systemu i przyjęte zostaną wnioski co do jego usprawnienia.


§ 26

1.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych poprzez:
1) organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej,
2} organizację zajęć logopedycznych,
3} organizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
4} organizację zajęć rewalidacyjnych,
5} nauczanie indywidualne w domu lub w szkole

2. W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań każdy uczeń może brać udział w zajęciach:
1) kół przedmiotowych,
2) artystycznych,
3) sportowych
4)
3.Każdy uczeń może korzystać z dodatkowej oferty (wycieczki, konkursy, zawody, pływalnia, kino i inne) za zgodą rodziców i wychowawcy klasy, na zasadach ustalonych przez organizatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 27
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym r6wnież pomoc materialna:

1.Szkoła udziela pomocy doraźnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej w następującej formie:
1) bezpłatnego dożywiania na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) stypendiów szkolnych,
3) zasiłków losowych,
2.W szkole organizowane są akcje charytatywne na rzecz uczniów lub innych osób.
3. Szkoła nie ma warunków do prowadzenia dożywiania uczniów w formie ciepłego posiłku.


§ 28
Szkoła współdziała z poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez:

1. Zasięganie opinii pracowników poradni, poprzez wychowawców klas, dotyczących uczniów mających trudności w nauce i wychowaniu.
2.Organizację spotkań rodziców i uczniów z pracownikami poradni specjalistycznych i innych instytucji ( policja, kurator sądowy, terapeuta) na tematy dydaktyczne i wychowawcze.
3. Typowanie uczniów na badania specjalistyczne w przychodniach zdrowia.
4. Kierowanie uczniów mających problemy w nauce lub zachowaniu na badania do poradni.

§ 29

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
2. Podstawowe formy współpracy szkoły z rodzicami to:
1) Spotkania ogólne wszystkich rodziców służące głównie przekazywaniu przez dyrektora informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej społeczności szkolnej i rodziców spraw.
2) Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami służące ustalaniu wspólnych zamierzeń dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców,
3) Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów służące bieżącej informacji, a także uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania. Rodzice mogą uzyskać informacje o postępach w nauce i zachowaniu w każdym czasie w dniach pracy szkoły.
4) W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z rodzicami wychowawca wraz z innym nauczycielem ma prawo do wizyty domowej.

§30

1. Szkoła realizuje działalność wychowawczą w oparciu o szkolny program wychowawczy i program profilaktyki.
2.Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
3.Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.Rozdział IV
Organy szkoły i ich zadania:
§ 31

1.Organami szkoły są:
 dyrektor szkoły,
 rada pedagogiczna,
 rada rodziców,
 samorząd uczniowski.
§ 32
DYREKTOR SZKOŁY

1.Zadania dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując w szczególności następujące zadania:
a) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego
b) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad w odrębnych przepisach
3) przekazuje radzie pedagogicznej i radzie rodziców dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,
4) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący
i nadzorujący,
6) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci i uczniów zamieszkałe w obwodzie szkoły:
a) współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego,
b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie realizacji obowiązku,
7) decyduje w sprawach odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej
8) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do dnia 30 kwietnia na podstawie ustalonych
szkolnych planów nauczania dla każdego etapu edukacyjnego,
9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzonego w szkole,
10) umożliwia na terenie szkoły obrót używanymi podręcznikami,
11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
12) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym oraz nadzorującym,
13) tworzy warunki do rozwijania samorządności uczniów,
14) określa strój szkolny:
a) dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego za zgodą odpowiednią rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
b) wniosek o którym mowa w podpunkcie a) dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące,
c) wzór jednolitego stroju o którym mowa w podpunkcie a) ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców jednolitego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,
d) dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuację, uczniów której przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga przez niego jednolitego stroju,
e) w szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju , statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły,
f) do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju stosuje się odpowiednio przepisy podpunktu a i b.
15) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku ukończenia przez niego osiemnastego roku życia i nie spełniania obowiązku szkolnego; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
16) wydaje polecenia służbowe,
17) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
18) wnioskuje do organu prowadzącego o powołanie społecznego zastępcy dyrektora szkoły,
19) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.
20) kieruje pracami rady pedagogicznej,
21) przydziela nauczycielom po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęcia płatne
22) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich
prawidłowe wykorzystanie:
a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
23) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
24) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
25) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie nagród
nauczycieli i innych pracowników,
26) jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,
27) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.
28) zatwierdza i dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

Procedura
1) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
2) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
29) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
30) zapewnia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji,
31) zapoznaje pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
32) ustala sposób postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
33) wyposaża budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
34) Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkoła.
35) Może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych.§ 33

RADA PEDAGOGICZNA

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2.Zadania rady pedagogicznej:
1) stanowiące:
a) zatwierdza plany pracy szkoły,
b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) występuje do organu sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny
działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
d) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,
e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,
f) ustala formy doskonalenia zawodowego w tym samokształcenia nauczycieli,
g) podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów,
h) przygotowuje projekt statutu szkoły, albo jego zmian, po czym przyjmuje go w głosowaniu, a następnie, po dyskusji uchwala,
i) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
j) typuje jednego przedstawiciela na zebraniu plenarnym w wyniku glosowania tajnego, którzy wejdą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
k) uchwala programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
2) Opiniodawcze:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć,
d) projekt planu finansowego szkoły,
e) kandydata na dyrektora szkoły, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy, po upływie okresu
pełnienia tego stanowiska,
g) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,
h) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
i) program wychowawczy i profilaktyki,
j) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
k) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

3) Rada pedagogiczna ponadto:
a) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie pracownika ze stanowiska kierowniczego,
b) ma prawo z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan szkoły i występować z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
c) ma prawo eliminować z programów nauczania zbędną wiedzę faktograficzną oraz hasła programowe o charakterze uzupełniającym i pomocniczym,
d) ma prawo wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczyciela w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.
e)wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

f) cofa zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 34
RADA RODZICÓW

1.Sposób powoływania:
1) Wybory do rad oddziałowych odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
2) Wybory odbywają się w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3) Członków rady oddziałowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie trzech osób w wyborach tajnych spośród kandydatów zgłoszonych przez rodziców. Każdy rodzic obecny na zebraniu danego oddziału głosuje na trzech ze wszystkich zgłoszonych kandydatów. Trzej kandydaci o najwyższej liczbie głosów wchodzą w skład nowej rady oddziałowej.
4) W skład rady oddziałowej może wchodzić co najwyżej jedno z rodziców ucznia (prawnego opiekuna).
5) Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (prawnych opiekunów).
6) Z wyborów sporządza się listę głosujących oraz protokół głosowania.
7) Listę głosujących oraz protokół przekazuje się dyrektorowi szkoły.
8) Przedstawiciel rady oddziałowej, który otrzymał największa liczbę głosów zostaje przewodniczącym rady oddziałowej i jest przedstawicielem tej rady w radzie rodziców.
9) W skład rady rodziców szkoły wchodzi jeden rodzic z każdego oddziału.
10) Rada rodziców wybiera do dnia 30 września każdego roku szkolnego ze swego składu przewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, który jednoosobowo reprezentuje radę na zewnątrz oraz kieruje pracami rady i prezydium rady.
11) Rada rodziców wybiera w głosowaniu tajnym prezydium rady, w którego skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz.

2. Kompetencje:
1) występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do rady pedagogicznej lub dyrektora,
2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
5) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
6) może wnioskować do dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
7) typuje jednego przedstawiciela na zebraniu plenarnym, w głosowaniu tajnym w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,
8) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
9) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
10) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz informacje o realizacji tego planu,
11) uchwala regulamin swojej działalności, w którym zawarte są szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców; regulamin musi być zgodny ze statutem szkoły.
12) opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
13) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
§ 35

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.Samorząd uczniowski ma:
1) prawo przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców, dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:
a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
b) prawo do zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz informacji o zasadach oceniania,
c) prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.
g) prawo do uzyskiwania pomocy ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców w realizacji zaplanowanych zadań oraz do uzyskiwania pełnych informacji dotyczących określonych spraw życia szkolnego istotnych dla uczniów,
h) prawo dysponowania, w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
i) prawo wydawania opinii na temat skreślenia z listy uczniów,
j) opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
k) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

2. Zasady wybierania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu jawnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 36

1.Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się poprzez:
a) posiedzenia rady pedagogicznej,
b) spotkania informacyjne,
c) tablicę ogłoszeń,
d) księgę zarządzeń dyrektora,
e) spotkania zespołu wychowawczego.

§ 37

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
1) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
3) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach.
4) Organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
3.W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz nich, dyrektor szkoły jest zobowiązany do powołania zespołu przedstawicieli organów szkoły w celu zbadania konfliktu. Dyrektor zdecyduje o konieczności udziału w komisji przedstawiciela samorządu uczniowskiego, wyda w ciągu siedmiu dni decyzję rozwiązującą konflikt i powiadomi o niej przewodniczących organów będących stronami.
4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.Rozdział V
Organizacja pracy szkoły.
§38

1.Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 39

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
2.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§40

1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział.
2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.
1) Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
2) Na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 5 lat.

§ 41

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Z powodu dostosowania czasu pracy do godzin odjazdu autobusu przerwy między lekcjami wynoszą 10 i 20 minut.
3.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły powinna zawierać się w przedziale 8 - 20 uczniów, gimnastyka korekcyjna 4 - 12 uczniów, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 4 - 8 uczniów.
5. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę.
6. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły można przeznaczyć na:
1) Zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów uwzględniając ich różne potrzeby
i zainteresowania.
2) Realizację ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo - dydaktycznym.
3) Zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych.
7. Liczbę godzin z religii regulują odrębne przepisy.

§ 42


1. Dla uczniów ze wzglądu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w czasie ustalonym przez dyrektora.
3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w liczbie nie przekraczającej 25 uczniów.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następującej formie:
1) oświatowe, np.: rozmowy tematyczne, przegląd prasy i literatury, odrabianie lekcji, wystawy okolicznościowe.
2) artystyczne, np.: zajęcia plastyczne, zajęcia recytatorskie.
3) rekreacyjno - rozrywkowe, np.: spacery, zajęcia rytmiczne z piosenką, zajęcia zręcznościowo - ruchowe, gry stolikowe.
§ 43

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie oraz uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

2.Kierunki pracy biblioteki:
1) Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
2) Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.
3) Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowanie uczniów do korzystania z różnych mediów.
3. Organizacja biblioteki.
1) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia pomieszczenia i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
b) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,
c) kontroluje stan ewidencji,
d) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,
e) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela bibliotekarza,
f) hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.
2) Biblioteka gromadzi następujące zbiory:
a) dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma),
b) dokumenty nie piśmiennicze ( materiały audiowizualne, programy komputerowe),
c) inne pomoce dydaktyczne,
3) Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno ¬wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4.Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
a) prowadzi działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów,
b) udziela porad w doborze lektury i prowadzi rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek,
c) realizuje program ścieżki "edukacja czytelnicza i medialna",
d) organizuje pracę aktywu bibliotecznego,
e) współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami, z bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia, prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa w konkursach, wystawach, imprezach czytelniczych itp.,
f) nauczyciel biblioteki organizuje dla potrzeb nauczycieli materiały do poszczególnych przedmiotów, wzorcowe scenariusze lekcji, scenariusze zajęć opracowanych przez nauczycieli nowatorów,
g) nauczyciel biblioteki popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
i) nauczyciel biblioteki popularyzuje nowoczesne możliwości medialne usprawniające szybkie dotarcie do różnorodnych informacji w bibliotece szkoły i innych źródłach informacji
2) w ramach pracy organizacyjno - technicznej:
a) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami szkoły,
b) prowadzi ewidencję zbiorów,
c) przeprowadza selekcję zbiorów,
d) opracowuje zbiory ( klasyfikuje, kataloguje i opracowuje technicznie),
e) organizuje warsztat działalności informacyjnej ( wyodrębnia księgozbiór podręczny, prowadzi katalogi, prowadzi zestawienia bibliograficzne),
f) prowadzi dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i okresową, pomiar aktywności czytelniczej uczniów,
g) planuje pracę, składa semestralne i roczne sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
h) troszczy się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu,
i) doskonali warsztat swojej pracy,
j) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów,
k) uzgadnia stan majątkowy z księgowością.Rozdział VI
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§44
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§45
Nauczyciele

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz jakość i wyniki swej pracy.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego podstawowym zadaniem jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
4. Dyrektor może tworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
5. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
6. Zespół nauczycielski pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły.
7. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują w szczególności:
1) Organizowanie współpracy nauczycieli oraz ustalanie lub modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania.
2) Wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
8. W ramach zajęć nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
9. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

10. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić w roku szkolnym
2009/10 jednej godziny tygodniowo, a w przypadku nauczycieli niepełnozatrudnionych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, a od dnia 1 września 2010 dwie godziny tygodniowo (art.42 ust. 2 pkt 2 karty nauczyciela; przeprowadzenie tych zajęć jest rejestrowane i rozliczane w sposób określony w art. 42 ust. 7 a pkt 2 Karty Nauczyciela).

11. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


§46
Wychowawcy

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Zadania wychowawcy:
1) Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, stosownie do ich wieku, potrzeb
i warunków środowiskowych, z uwzględnieniem szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
d) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,
e) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, lekarzem szkolnym i rodzicami,
f) inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,
g) systematycznie informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,
h) organizować proces orientacji zawodowej,
i) inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,
j) systematycznie oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,
k) wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,
l) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
ł) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie,
m) ustalać treść, formę godzin do dyspozycji wychowawcy,
n) prowadzić obserwacje psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować do poradni psychologiczno - pedagogicznej,
o) rozpoznawać środowisko wychowawcze ucznia,
p) udzielać porady wychowawczej rodzinom patologicznym.§47
ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W CZASIE LEKCJI, INNYCH ZAJĘĆ ORAZ PRZERW W OBIEKCIE SZKOLNYM.

1. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą przedstawić cel swojej wizyty osobie dyżurującej lub innemu pracownikowi szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
4. Zasady sprawowania przez nauczycieli opieki nad uczniami podczas zajęć:
1) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
2) Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa uczniów podczas prowadzonych zajęć.
3) Systematycznie kontrolować pod względem BHP miejsca, w których prowadzone są zajęcia.
4) Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
5) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa wyprowadza uczniów z zagrożonych miejsc oraz powiadamia dyrektora szkoły.
6) Kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowanie na "nagłe zniknięcia" ucznia ze szkoły.
5. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz wszelkiego rodzaju zajęć o charakterze rekreacyjno - sportowym prowadzonych w zastępczej sali gimnastycznej, na boiskach i w terenie nauczyciele zobowiązani są do:
1) Sprawdzania każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprzętu i urządzeń sportowych.
2) Mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
3) Zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów.
4) Dostosowania wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów
5) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń.
6) Asekurowanie uczniów ćwiczących na przyrządzie.
7) Nie wydawania uczniom przed zajęciami piłki lekarskiej oraz innego sprzętu zagrażającego ich zdrowiu i życiu.
8) Unormowania regulaminami zasad korzystania z urządzeń i obiektów sportowych, treść tych regulaminów musi być znana wszystkim uczniom, egzekwowanie postanowień regulaminowych należy do całego grona pedagogicznego i innych pracowników.
6. W czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji organizowane są dyżury nauczycielskie wg następujących zasad:
1) Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku.
2) Dyżurujący nauczyciel nie może zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.
3) W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyrektor szkoły wyznacza zastępstwo.
4) Dyżur na przerwach musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów na korytarzach i w sanitariatach oraz na posesji szkolnej.
5) W razie zaistnienia wypadku nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły.
6) W szkole znajduje się apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego podlega przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
8. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz przy zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
9. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów:
1) Podczas zajęć w szkole ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia.
2) Podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem ponoszą kierownik grupy i jej opiekunowie.
3) W drodze do szkoły i do rozpoczęcia dyżuru nauczyciela, a także w drodze ze szkoły do domu ponoszą ich rodzice.
4) Dowożonych do szkoły i ze szkoły ponoszą opiekunowie zatrudnieni przez organ prowadzący .
10. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych:
1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań oraz potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
2) Na udział w wycieczce ( z wyjątkiem wycieczek miejscowych) uczeń musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów oraz podać informację o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, aby kierownik lub opiekunowie mogli podjąć decyzję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
3) Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają uprzedniego zgłoszenia dyrektorowi szkoły, wypełnienia karty wycieczki oraz rozliczenia finansowego.
4) Obowiązkiem opiekuna (kierownika) jest:
a) przeprowadzenie pogadanki o zasadach bezpieczeństwa przed rozpoczęciem imprezy,
b) ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu.
5) Dozwolona jest kąpiel w grupie do 10 osób wyłącznie w miejscach strzeżonych z ratownikiem.
6) Nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku burzy, śnieżycy, gołoledzi.
7) Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel, który ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych.
8) Kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku podejmuje decyzję tak jak dyrektor i odpowiada za nie.
9) Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie swojej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawcze lub inne imprezy pozaszkolne przypada jeden opiekun na 30 osób.
10) Przy wyjeździe z uczniami poza teren miejscowości:
a) jeden opiekun przypada na 15 uczniów,
b) jeden opiekun przypada na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
c) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób.

§48
Koordynator do spraw bezpieczeństwa

1.Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące zadania:
1) Obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
2) Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej.
3) Ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny.
4) Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego.
5) Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
6) Pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży.
7) Dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły.
8) Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
9) Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły.
Rozdział VII
UCZNIOWIE

§49
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
2.Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.
3.Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar.
4. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.
5. Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.
6. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych ¬usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.
7. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.
8. Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.
9. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
10. Dbania o piękno mowy ojczystej.
11. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
12. Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
13. Podporządkowania się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zarządzenie to powinno uwzględnić następujące zasady: bezwzględny zakaz używania tych urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciel nie może odbierać uczniowi posiadanego telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów.
Projekt zarządzenia powinien być uzgodniony(zaopiniowany) przez radę rodziców i organ samorządu uczniowskiego.
14. Przestrzegania zasad współżycia społecznego :
1) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom
2) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
3) szanuje poglądy i przekonania innych;
4) szanuje godność i wolność drugiego człowieka;
5) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu
15. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
1) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu
2) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
3) zachowuje czysty i schludny wygląd,
16. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
17. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
18. Nosić obowiązujący w szkole strój szkolny:
1) schludny
2) przyzwoity
3) skromny
4) w czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić strój apelowy ( jasna) biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie,
5) na zajęciach wychowania fizycznego w sali lub na boisku obowiązuje strój i obuwie sportowe.
19. Na terenie szkoły nie przejawiać działań agresywnych skierowanych do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
20. Uczeń nieobecny na zajęciach nadrabia zaległości programowe.
21. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, zmieniać obuwie.
22. Wywiązywać się z zadań dyżurnego klasowego i szkolnego.
23. Przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz negatywnym zjawiskom poprzez: słowną uwagę, powiadomienie osób dorosłych oraz nie uczestniczenia w nich.


UCZEŃ MA PRAWO DO:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.
2. Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania
3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
5. Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły.
6. Wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora.
7 Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
8.Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę
9. Odpoczynku - na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
10.Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami.
11.Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
12. Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
13.Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego ( w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.
14. Pomocy ze strony kolegów.
15. 21 III jest dniem bez odpytywania.
16. Uczeń ma możliwość odwołania się, gdy prawa są nie respektowane. Odwołanie składa do wychowawcy, który sprawdza zasadność złożenia odwołania i udziela odpowiedzi. Jeżeli w dalszym ciągu prawo to nie jest respektowane, uczeń składa odwołanie do dyrektora szkoły, który ostatecznie podejmuje decyzję.
17. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
18. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
19. Pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy na lekcji, pomocy koleżeńskiej oraz zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.
20. Korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego.
21. Znajomości Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania i korzystania z zawartych w nim praw.
22. Udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych organizacjach szkolnych.
23. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
24. Bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody za:
1) właściwy stosunek do nauki potwierdzony wynikami, za wzorową frekwencję, przykładną postawę;
2) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach;
3) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowisk lub innych osób;
4) osiągnięcia sportowe;
5) wysoką kulturę osobistą;
2. Wyróżnień i nagród udziela się w formie:
1) Pochwały przez wychowawcę wobec uczniów klasy.
2) Pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu oraz na zebraniu z rodzicami.
3) Listu pochwalnego wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców.
4) Nagrody rzeczowej ufundowanej przez radę rodziców.
5) Dyplom uznania.
6) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
7) Wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów.
8) Przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżnionych uczniów przewidzianych przepisami władz oświatowych.
9) Prezentacji sylwetki wyróżniającego się ucznia w gazetce szkolnej.


KARY:
1. Uczeń będzie karany za:
1) Nieprzestrzeganie postanowień w Statucie Szkoły, nie przestrzeganie praw i obowiązków zawartych w niniejszym statucie, nie respektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole.
2) Stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych.
3) Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.
4) Kradzież, pobicia, zastraszanie, wymuszanie, podżeganie do bójek.
5) Dewastowanie mienia szkolnego i prywatnej własności.
6) Demoralizowanie innych uczniów.
7) Lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły, uniemożliwienie nauczycielowi prowadzenia lekcji.
8) Wagary i spóźnienia.
9) Wulgarne słownictwo.
10) Kłamstwo.
2. Kara może być udzielona w formie:
1) Wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia i zeszytu uwag.
2) Wystawienia nieodpowiedniej lub nagannej oceny cząstkowej z zachowania.
3) Wezwania rodziców do szkoły.
4) Dodatkowej pracy na rzecz szkoły ( np., sprzątanie klasy, korytarza, terenu wokół szkoły).
5) Czasowego pozbawienia ucznia prawa do:
a) Udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprez, wycieczkach, dyskotekach.
b) Reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach sportowych) .
c) Korzystania z przywileju ucznia - prawa do nie przygotowania do lekcji.
6) Upomnienia lub nagany wychowawcy.
7) Upomnienia lub nagany dyrektora.
8) Upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu.
9) Odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły-forma pisemna.
10) Karnego przeniesienia do innej szkoły.

§50

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1) notorycznie łamie przepisy, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszanie, zastraszanie, notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY:
1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
2. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni.
3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną uchybienia w procesie udzielenia kary, dyrektor zwraca się do wychowawcy lub właściwego nauczyciela o wycofanie kary.
4. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się.
5. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.
6. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
7. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom).
8. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (opiekunów prawnych ucznia) o zastosowaniu wobec niego kary w formie pisemnej.
§ 51
Rekrutacja
1. Obowiązek szkolny ucznia rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w wieku 7 lat po wcześniejszym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub przedszkolu i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 16 lat, szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. W wieku od 16 do 18 lat spełnianie obowiązku szkolnego jest kontrolowane przez gminę. Na wniosek rodzica obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone za zgodą dyrektora szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie dłużej niż na jeden rok.
1) Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
szkole podstawowej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku
życia.
2) W roku szkolnym 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może
być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. W
przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat
a) Dyrektor szkoły w obwodzie której mieszka dziecko, może przyjąć je do szkoły,
jeśli pozwalają na to możliwości organizacyjne placówki. Warunkiem jest
wówczas spełnienie obowiązku wychowania przedszkolnego w roku
poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci posiadających pozytywną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego . Naukę w szkole podstawowej dzieci sześcioletnie mogą
rozpocząć na wniosek rodziców
2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły przyjmuje się:
1) Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
3) O przyjęciu kandydatów do szkoły decyduje dyrektor, jednak jego obowiązkiem jest powołanie komisji rekrutacyjnej, która dokona rekrutacji, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami szkoły. W przypadku, gdy liczba dzieci do kl.I zamieszkałych w obwodzie szkoły i dzieci zamieszkałych poza obwodem zgłoszonych do szkoły jest mniejsza niż (25) dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej
4.Uczniowie, którzy ukończyli kl. V i VI i co najmniej 14 lat a nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, będą kierowani do innych szkół podstawowych organizujących klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
5. Dzieci w roku szkolnym 2010/11 w wieku 5 lat maja prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast od roku szkolnego 2011/12 dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Procedura przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego
1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kożuchach przyjmowane są w roku szkolnym 2010/11 dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
2. Od roku szkolnego 2011/12 do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 5-lat lub 6-lat.
a) z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami według kryteriów:
- dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
- dzieci z rodzin niepełnych, z rodzin zastępczych;
- rodzeństwa dzieci już uczących się w naszej szkole;
- dzieci pracowników naszej szkoły.
3. W przypadku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego przy szkole, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów , przyjmowane są również dzieci poniżej 5 roku życia.
4. Wymagane dokumenty:
a) rodzice(opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć „kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”
b) rodzice( opiekun prawny) dziecka zameldowanego poza obwodem lub nie
podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego- „kartę
zapisu dziecka i wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
5. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w następujących terminach:
- 01.02. – 31.03 – wydawanie kart zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
- 01.04.– 15.04. – złożenie wypełnionych kart zapisu dziecka do oddziału
przedszkolnego
- 30.04. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału
przedszkolnego
- dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe
w obwodzie szkoły mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego poza
terminem rekrutacji.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych dzieci jest mniejsza od liczby miejsc (25), dyrektor może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.
7. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) dyrektor szkoły;
b) nauczyciel oddziału przedszkolnego;
c) przedstawiciel rady rodziców;
8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia do którego załącza:
- listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z zaznaczeniem roczników;
- listę dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika.
9. Dyrektor jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej :
a)wykonuje czynności przygotowawcze do pracy komisji rekrutacyjnej:
- umieszcza na tablicy ogłoszeń harmonogram rekrutacji;
- wydaje i przyjmuje karty zgłoszeń;
- tworzy bazę danych kandydatów do oddziału przedszkolnego
b)organizuje posiedzenia i kieruje pracami komisji;
c) nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość naboru oraz sporządzenie dokumentacji przez komisję;
d) sporządza listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci;
e) w trakcie roku szkolnego przyjmuje dzieci do oddziału przedszkolnego;
f) prowadzi rejestr wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
3) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.
8. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej.
Rozdział VIII
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 52
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 53
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 54
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 55
1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
5) asystenta edukacji romskiej,
6) pomocy nauczyciela.
7)
§ 56
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych,
2) zajęć rozwijających uzdolnienia,
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
5) porad i konsultacji.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 57
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
3. Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.
4. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.
5. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

§ 58
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 59
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 60
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 61
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

§ 62

1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

§ 63
1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
2) w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u
uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

§ 64
1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
3. Zespół tworzony jest dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
2) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.§ 65
1.Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 66
1.Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
5) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

Rozdział IX

Organizacja oddziałów przedszkolnych

§ 67

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kożuchach umiejscowiony jest w siedzibie szkoły – Kożuchy 35
2. Oddział przedszkolny jest przedszkolem publicznym w rozumieniu art.6 ust.1 Ustawy o systemie oświaty, zapewniający bezpłatne nauczanie i wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
4. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci wynosi 15 do 25, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 68

Cele i zadania oddziału przedszkolnego
1. W stosunku do dzieci spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoła realizuje następujące cele:
1) Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennej sytuacjach i w dalszej edukacji
2) Budowaniu systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe
3) Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek
4) Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
6) Trosce o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
7) Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
8) Wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
9) Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
1) właściwe planowanie zajęć dziecka, zgodnie z podstawą programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia
2) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, poprzez pobudzanie procesów rozwojowych i optymalną aktywizację wychowanków
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanie tych obserwacji
4) Podejmowanie spójnych oddziaływań wychowawczych, systematycznego informowania rodziców dziecka o zadaniach wychowawczych, sukcesach i kłopotach dziecka oraz zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola
5) Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola), przeprowadzanej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej
6) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego, informacji o gotowości dziecka 5 i 6 letniego do podjęcia nauki w szkole podstawowej
7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców, nauczycieli
8) Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potencjalnych możliwości, poprzez indywidualizację oddziaływań wychowawczych oraz stałą współpracę z rodzicami, opiekunami dziecka
9) Kierowanie uczeniem się dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach
10) Ochrona i poszanowanie godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie, poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychoruchowych
11) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
12) Zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej)
13) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (zatrudnianie dodatkowych osób do pomocy dziecku)
14) Zapewnienie dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym
4. Zadania Przedszkola realizowane są we współpracy z :
1) Rodzicami
2) Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola
3) Poradnią psychologiczno- pedagogiczną
4) Innymi placówkami
5) Podmiotami działającymi na rzecz rodziny

§ 69
Arkusz organizacji pracy przedszkola

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły zgodnie z rozdziałem V § 39.
2. W arkuszu organizacji określa się liczbę dzieci w oddziale, liczbę pracowników pedagogicznych oraz ogólną tygodniową liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący . W arkuszu organizacji podaje się również liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
§ 70
Ramowy Rozkład Dnia
1. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę i dyrektora szkoły, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Ramowy rozkład dnia określa:
1) Czas przyprowadzania i odbierania dzieci ,
2) Godziny posiłków
3) Czas realizacji 5 godzin dziennie podstawy programowej dla każdego oddziału
4) Realizację zalecanych warunków zagospodarowania czasu dzieci w oddziale przedszkolnym.
§ 71

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziału oraz wsparcia ich rodzicom i nauczycielom.
2. Korzystanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych przedszkolaków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.
4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
6. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom udzielają nauczyciele, wychowawca oddziału oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się we współpracy:
1) z Rodzicami dzieci
2) Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi
3) Placówkami doskonalenia nauczycieli
4) Innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
5) Organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i ich dzieci
8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) Rodziców dziecka
2) Nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi
3) Poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej
4) Pomocy nauczyciela
9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielna w formie:
1) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym
2) Porad i konsultacji
10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów , szkoleń.
11. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5
12. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4
13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
14. Porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadza nauczyciele, wychowawca oddziału i specjaliści.
15. Nauczyciele, wychowawca oddziału oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
16. Działania, o których mowa w ust. 15 obejmują, obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
17. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną nauczyciel, wychowawca oddziału lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora
18. Planowanie, koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
19. Zespół, o którym mowa w ust. 18 powołuje dyrektor
20. Zespół tworzy się dla :
1) Dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii
2) Dziecka, w stosunku do którego stwierdzano , ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela ,wychowawcę oddziału, lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
21. Pracę zespołów koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
22. Do zadań powołanych zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy:
1) Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.
2) Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię- także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii.
3) Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, (co najmniej 2 razy do roku).
a) spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu,
b) rodzice, przedstawiciele poradni pedagogiczno- psychologicznej lub inne osoby w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu,
c) o terminie spotkań zespołów dyrektor informuje rodziców ucznia,
d) osoby biorące udział w spotkaniach są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach zespołów,
23. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
24. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych , odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

§ 72
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. W oddziale przedszkolnym może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w oddziale przedszkolnym, jeżeli istnieje możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz jeżeli szkoła dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem do prowadzenia wczesnego wspomagania.
3. Dyrektora szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności
dziecka, w szczególności :
• Oligofrenopedagog
• Tyflopedagog
• Surdologopedia
2) psycholog
3) logopeda
4) inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
4. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania, wsparcia rodziców dziecka
2) Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
3) Opracowanie i realizowanie wspólnie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania, w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących dzieckiem zajęcia, ocenianie postępów dziecka .
4) Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnych programach wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5. Pracą zespołu koordynuje dyrektor szkoły , lub upoważniony przez niego nauczyciel.
6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania realizowane są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
9. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

1) Udzielnie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dziećmi, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwej reakcji na te zachowanie.
2) Udzielnie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pomocy z dzieckiem
3) Pomoc przy przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 73

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

1. Oddział przedszkolny może zorganizować zgodnie z potrzebami oraz za zgodą Organu prowadzącego oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych.
2. W sytuacji otwarcia oddziału specjalnego szkoła zapewnia:
• Realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
• Odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
• Specjalistyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci
• Integracje dzieci ze środowiskiem rówieśniczym
• Przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym
3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w ty 3-5 dzieci niepełnosprawnych
4. Liczba dzieci w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności dziecka i wynosi:
• w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
• w oddziale dla dzieci niewidomych i słabo widzących - od 6 do 10,
• w oddziale dla dzieci z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
• w oddziale dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
• w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
• w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,
• w oddziale dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4.
5. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

§ 74
Warunki tworzenia oddziału w przedszkolu dla mniejszości narodowych lub etnicznych

1. W oddziale przedszkolnym umożliwia się dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej poprzez prowadzenie:
1) Języka mniejszości narodowej lub etnicznej
2) Nauki własnej historii i kultury
2. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziale przedszkolnym organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, składany na zasadzie dobrowolności.
3. Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi szkoły przy zgłaszaniu dziecka do oddziału przedszkolnego.
4. Wniosek dotyczy całego okresu, na które dziecko jest przyjmowane do oddziału.
5. W oddziale przedszkolnym nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego są organizowane , jeżeli na naukę języka zostanie zgłoszonych co najmniej 7 dzieci na poziomie danego oddziału.

§ 75

Organy oddziału przedszkolnego

1. Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuchach
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kożuchach ( nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w jej skład)
3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kożuchach
2. Szczegółowe kompetencje tych organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej w Kożuchach
§ 76
Odbieranie i przyprowadzanie dzieci

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby pełnoletnie , upoważnione przez rodziców na piśmie.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upewnioną przez nie osobę.
4. Dzieci dowożone autobusem zostają pod opieką opiekunki w autobusie, rodzice przyprowadzają dzieci na przystanek autobusowy i czekają aż pod swoją opiekę przyjmie opiekunka autobusu jak również odbierają dzieci z autobusu na przystanku autobusowym . obowiązuje regulamin dowożenia dzieci w Gminie Biała Piska
5. Oddział przedszkolny może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy to rodzic, czy też inna osoba upoważniona na piśmie do odbioru dziecka.
6. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez Postanowienie Sądu.
7. Dzieci mogą być przyprowadzone do przedszkola od godziny 7.30 do godziny 8.00 , lub w każdym czasie pracy szkoły.
8. Odbieranie dzieci trwa do godziny 13.00
9. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku przyprowadzenia dziecka chorego, nauczyciel może odmówić przyjęcia go do oddziału.
§ 77

Organizacja zajęć dodatkowych

1. Oddział przedszkolny na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
2. Naukę religii włącza się do zajęć przedszkolnych.
3. Dzieci za zgodą rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język angielski, zajęcia taneczne) finansowanych w całości przez rodziców .
4. Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustalane przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5. Zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami.
6. Zajęcia dodatkowe są odnotowywane w odrębnych dziennikach zajęć, przez osoby prowadzące zajęcia.
7. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
8. Czas zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi:
1) Dla dzieci 5-6 letnich – 30 minut
§ 78
Nauczyciele oddziału przedszkolnego

1. W oddziale przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z podstawą programowa i obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W przedszkolu prowadzona jest obserwacja pedagogiczna, wstępna, śródroczna i końcowa na Arkuszach Obserwacji dziecka 5-6 letniego. Nauczyciel odnotowują w nich stopień rozwoju dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych i określają kierunki dalszej pracy z dziećmi, które umożliwia wyrównanie słabszych stron dziecka .
4) Prowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, której celem jest zgromadzenie informacji, ułatwiającym
a) Rodzicom poznanie stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, udzielenie dziecku wsparcia
b) Nauczycielom przedszkola przygotowanie indywidualnych programów służących wspomaganiu i korygowaniu rozwoju dziecka
c) Pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5) Informowanie rodziców na piśmie do dnia 30 kwietnia każdego roku o wynikach przeprowadzonej diagnozy ze wskazaniem: słabych i mocnych stron dziecka oraz kierunków pracy wyrównawczej.
6) Przeprowadzenie w kwietniu badania dojrzałości szkolnej na Arkuszach badania gotowości szkolnej, które sprawdzają rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dzieci. Każda ze sfer jest odpowiednio punktowana. Aby określić poziom gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole, zlicza się punkty uzyskane w poszczególnych zadaniach wykonywanych przez dzieci. Wysoki i przeciętny poziom gotowości – umożliwia dziecku rozpoczęcie nauki w szkole. Niski poziom oznacza, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych, wymaga specjalistycznych badań i podjęcia działań terapeutycznych.
7) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
8) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów
9) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną
10) Planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
11) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
12) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
13) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
14) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) Oddział przedszkolny prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z wychowankami w danym roku.
b) Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym: nazwiska i imiona dzieci, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy zamieszkania, odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.
c) Nauczyciel planuje swoją pracę, opracowując miesięczne plany pracy.
d) Nauczyciel dokumentuje obserwację i diagnozę dziecka
15) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
16) Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał
17) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym
18) Realizacja wszystkich innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki
§ 79
Programy realizowane w placówce
1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły , na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli.
2. Dyrektor przez dopuszczeniem do użytku programu w przedszkolu, może zasięgnąć opinii nauczyciela minowanego, dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w oddziale.
3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami
4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
5. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w szkole jeśli jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego.
6. Dopuszczony do użytku program wpisuje się do szkolnego zestawu programów.
7. Do 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów , który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.

§ 80

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci i ich możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych.
2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym i poza przedszkolem jest następujący:
1) Dziecko pozostające w oddziale przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która organizuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z obowiązującym programem i miesięcznymi planami pracy.
2) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym.
3) Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci oraz sprzęt i inne urządzenia pod kątem ich sprawności.
4) Nauczycielka może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, kiedy zapewni w tym czasie opiekę osoby upoważnionej do opieki nad dziećmi.
5) Obowiązkiem nauczycielki jest udzielenie natychmiastowej pomocy dzieciom w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. temperatura.
6) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników szkoły bez względu na zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
7) W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanka żadne zabiegi lekarskie ani podawanie leków, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
8) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów bhp i p. pożarowych, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

3. W oddziale przedszkolnym organizuje się wycieczki krajoznawcze i turystyczne według następujących zasad:
1) Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, odpowiada za zdrowie i życie powierzonych mu dzieci.
2) Przy organizowaniu zajęć w terenie, wycieczek, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala nauczyciel wspólnie z dyrektorem szkoły, uwzględniając stopień rozwoju psychofizycznego, specyfikę i warunki odbywania się wycieczki.
3) Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu i przybyciu do miejsca docelowego.
4) Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania stosownych dokumentów: planu i harmonogramu wycieczki, karty wycieczki, oświadczenia opiekunów, oświadczenia rodziców, by na ich podstawie uzyskać zgodę dyrektora na wyjazd.
5) Kierownik wycieczki zaopatruje uczestników wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy.
6) Wszystkie wyjścia poza teren oddziału przedszkolnego muszą odbywać się przy zapewnieniu odpowiedniej liczny opiekunów, przygotowaniu karty wycieczki – zgodnie z Regulaminem organizacji wycieczek obowiązującym w Szkole Podstawowej w Kożuchach
4. Nauczyciel, w którego oddziale są dzieci dojeżdżające, odpowiada za ich bezpieczeństwo na terenie szkoły. Dzieci do autobusów przyprowadzają rodzice i przekazują je pod opiekę zatrudnionych w autobusach opiekunów. Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi podczas przejazdu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i w drodze powrotnej. Opiekun pomaga wysiąść dzieciom pod szkołą z autobusu i przekazuje je pod opiekę czekającej przy szkole nauczycielowi dyżurującemu, wyznaczonemu przez dyrektora placówki. Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi dojeżdżającymi zawiera Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu Gminy Biała Piska.
§ 81

Prawa i obowiązki dzieci oddziału przedszkolnego

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
4) Poszanowania jego własności
5) Partnerskiej rozmowy na każdy temat
6) Opieki i ochrony
7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat
8) Akceptacji jego osoby
9) Korzystania z usług świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.
2. Dziecko ma również obowiązki przestrzegania zakazów i nakazów regulujących współżycie w środowisku szkolnym, a w szczególności do:
1) Dzielenia się zabawkami, materiałami i miejscem zabawy
2) Życzliwego odnoszenia się do potrzeb, możliwości i trudności innych dzieci
3) Mówienia prawdy
4) Używania form grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i osobami dorosłymi
5) Szanowania cudzej własności wyrażającej się w rozumieniu i przestrzeganiu następujących nakazów: cudzej własności nie wolno niszczyć, nie wolno zabierać znalezionych rzeczy
6) Przestrzegania zasady słuchania mówiącego kolegi i nauczyciela oraz wykonywania poleceń nauczyciela
7) Współdziałania z innymi w utrzymaniu porządku wśród zabawek i sprzętu znajdującego się w Sali i ogrodzie przedszkolnym
8) Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo innych i swoje
3. Oddział przedszkolny podejmuje działania wspierające indywidualny rozwój dziecka poprzez : zajęcia wyrównawcze, pracę indywidualną, udział w konkursach, zabawy integracyjne, realizowanie autorskich programów, zajęcia dodatkowe
4. Oddział przedszkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces rozwoju dziecka: Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piszu, MGOK w Białej Piskiej, MGOPS w Białej Piskiej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
5. Oddział przedszkolny stwarza warunki do rozwoju dziecka poprzez : odpowiedni wystrój sal, dobór metod i form pracy, dobór środków dydaktycznych,

§ 82
Formy współpracy z rodzicami

1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania ze sobą w celu skuteczniejszego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) Zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w oddziale, oraz zadaniami wynikającymi z programów i planów obowiązujących w oddziale (wychowawczego, profilaktycznego)
2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
4) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego.
5) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną przez swoje przedstawicielstwo- radę rodziców .
3. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy szkoły rodzice mogą otrzymywać na zakończenie I semestru i roku szkolnego list pochwalny od dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w szkole zgodnie z przyjętym do realizacji planem pracy szkoły.
5. Formy współpracy oddziału przedszkolnego z rodzicami:
1) Zebrania grupowe
2) Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami
3) Tablica informacyjna dla rodziców.
4) Zajęcia otwarteRozdział X
Postanowienia końcowe

§ 83
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.


§ 84

Wszelkie zmiany mogą być dokonane uchwałą rady pedagogicznej.§ 85

Statut został przyjęty przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 12 października 2010r
Zmian w statucie dokonano Uchwałą nr 10/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kożuchach z dnia 12 października 2010 r., Uchwałą nr 22/10/11 z dnia 22.06.2011r.


Data powstania: piątek, 7 gru 2012 10:09
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 10:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3596 razy