BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach”
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół
w Drygałach.
Oferty na wykonanie w/w zamówienia złożyli:
1. Piekarnia „Mroczkowski” Krzysztof Mroczkowski 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 42,
2. NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża),
3. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o. Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki,
4. Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie,
5. Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk,
6. Jumar Sp. z o.o. 11-010 Barczewo Łęgajny, ul. Lipowa 16 ,
7. Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA” 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23,
8. Franko Dystrybucja sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok,
9. PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
10. „ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk,
11. Piekarnia Tradycyjna Anna Kamińska ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka 19-300 Ełk,
12. Firma Handlowo-Usługowa „Cytrus 2” Jarosław Dzwonkowski 12-200 Pisz.
Wybór Wykonawców na poszczególnych częściach według kryterium ceny przedstawia się następująco:

Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób

Najkorzystniejsza oferta:
- Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o. Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 54387,38 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Franko Dystrybucja sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia P.P. 4 15-111 Białystok
Liczba pkt w kryterium cena – 98,05 pkt, razem 98,05 pkt. (55471,75 zł (brutto))

Część nr 2 - Produkty owocowo-warzywne

Najkorzystniejsza oferta:
- ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Ewa Zyskowska ul. Sikorskiego 19 , 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 48270,68 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Firma Handlowo-Usługowa „Cytrus 2” Jarosław Dzwonkowski, 12-200 Pisz,
Liczba pkt w kryterium cena – 91,03 pkt, razem 91,03 pkt. (53028,98 zł (brutto))

Część nr 3 - Ryby mrożone, filety rybne

Najkorzystniejsza oferta:

- NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża)
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 6570,28 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 99,80 pkt, razem 99,80 pkt. (6583,50 zł (brutto))

- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 98,59 pkt, razem 98,59 pkt. (6664,35 zł (brutto))

Część nr 4 - Różne produkty spożywcze

Najkorzystniejsza oferta:
- PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 18946,05 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 94,14 pkt, razem 94,14 pkt. (20124,38 zł (brutto))

Część nr 5 - Produkty mleczarskie

Najkorzystniejsza oferta:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 30139,95 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Brak pozostałych złożonych ofert

Część nr 6 - Warzywa mrożone – owoce mrożone

Najkorzystniejsza oferta:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 3261,30 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Jumar Sp. z o.o. 11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Liczba pkt w kryterium cena – 99,11 pkt, razem 99,11 pkt. (3290,70 zł (brutto))

- NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża)
Liczba pkt w kryterium cena – 86,11pkt, razem 86,11 pkt. (3787,56 zł (brutto))

- Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 83,67 pkt, razem 83,67 pkt. (3897,60 zł (brutto))


Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie

Najkorzystniejsza oferta:
- Piekarnia Tradycyjna , Anna Kamińska ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 8852,10 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA” 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23
Liczba pkt w kryterium cena – 94,29 pkt, razem 94,29 pkt. (9387,75 zł (brutto))

- Piekarnia „Mroczkowski” Krzysztof Mroczkowski, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 42
Liczba pkt w kryterium cena – 68,66 pkt, razem 68,66 pkt. (12892,12 zł (brutto))


Powyższa informacja została również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w zakładce PRZETARGI (www.zsdrygaly.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Andrzej Rosiński
Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Data powstania: wtorek, 10 gru 2013 20:56
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2013 21:07
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 86739 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części. Numer ogłoszenia: 482082 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Drygałach , Ul. Szkolna 2, 12-230 Drygały, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (087) 425 80 01, faks (087) 425 80 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsdrygaly.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na 7 części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny netto przedmiotu umowy w drodze aneksu na pisemny i uzasadniony wniosek, w przypadku zmian cen podyktowanych zmianami cen u producenta. Zmiana cen może nastąpić również w przypadku zaoferowania cen niższych, zgodnie z aktualną promocyjną ceną przedstawioną przez Wykonawcę. Zmiana stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsdrygaly.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Drygałach, Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 15).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół w Drygałach, Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 15).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świeże-schłodzone, wg załącznika 3.01 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty owocowo-warzywne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa korzeniowe workowane od 5 kg do 15kg, ziemniaki workowane 15 kg, bez zanieczyszczeń, warzywa zielone świeże, gat. I wg załącznika 3.02 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby mrożone, filety rybne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filety mrożone, wg załącznika 3.03 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Różne produkty spożywcze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wg załącznika 3.04 do SIWZ, produkty polskie, kl. I, wysokiej jakości pod względem organoleptycznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wg załącznika 3.05 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa mrożone - owoce mrożone.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożone w opakowaniach do 3 kg. wg załącznika 3.06 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo świeże w odpowiednich opakowaniach i pojemnikach, chleb krojony, wg załącznika 3.07 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 lis 2013 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lis 2013 14:13
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 87613 razy

Realizacja budżetu w 2012 roku

Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach informuje, że w roku budżetowym 2012 budżet zespołu został wykonany w całości na kwotę 3 250 921,48 zł.
Data powstania: czwartek, 7 lut 2013 10:31
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2013 10:32
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 100086 razy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 247849-2012 z dnia 2012-11-22 r.
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 4058 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247849 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Drygałach, Ul. Szkolna 2, 12-230 Drygały, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (087) 425 80 01, faks (087) 425 80 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na 7 części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53515,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53330,00
• Oferta z najniższą ceną: 53330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53330,00
• Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Produkty owocowo-warzywne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ALWA HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36157,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 35185,20
• Oferta z najniższą ceną: 35185,20 / Oferta z najwyższą ceną: 42855,50
• Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Ryby mrożone, filety rybne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Iglotex - Łukasz Sp. z o.o., ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5448,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 3634,50
• Oferta z najniższą ceną: 3634,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5271,00
• Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Różne produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21742,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 18660,00
• Oferta z najniższą ceną: 18660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20357,25
• Waluta: PLN.

Część NR: 5
Nazwa: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Hurt Detal Artykuły Spożywczo - Rolne, Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23438,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 21790,50
• Oferta z najniższą ceną: 21790,50 / Oferta z najwyższą ceną: 24592,50
• Waluta: PLN.

Część NR: 6
Nazwa: Warzywa mrożone - owoce mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Jumar Sp. z o.o., Łęgajny, ul. Lipowa 16, 11-010 Barczewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3189,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2514,00
• Oferta z najniższą ceną: 2514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3107,30
• Waluta: PLN.

Część NR: 7
Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Piekarniczy WILEŃSKA, ul. Wojska Polskiego 23, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8612,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8525,00
• Oferta z najniższą ceną: 8525,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10045,00
• Waluta: PLN.

Dyrektor ZS w Drygałach
Andrzej Rosiński

Data powstania: czwartek, 3 sty 2013 13:52
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2013 14:05
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 101517 razy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach”
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach.
Oferty na wykonanie w/w zamówienia złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
2. Iglotex – Łukasz Sp. z o.o., ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
3. MONA – Kontra Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki
4. Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA”, ul. Wojska Polskiego 23, 12-200 Pisz
5. Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie
6. PAKROM sp.j. D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
7. NEGRESCO Sp. z o.o., ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
8. Jumar Sp. z o.o., Łęgajny, ul. Lipowa 16, 11-010 Barczewo
9. „ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk
10. Piekarnia Tradycyjna Anna Kamińska, ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk
11. „Cytrus” Jarosław Zyskowski, ul. Suwalska 4, 19-300 Ełk
12. „MAJA” SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY Jolanta Lekenta, ul. Targowa 5/9, Drygały, 12-230 Biała Piska.

Wybór Wykonawców na poszczególnych częściach według kryterium ceny przedstawia się następująco:

Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób

Najkorzystniejsza oferta:
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 55996,50 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Brak pozostałych ofert.

Część nr 2 - Produkty owocowo-warzywne

Najkorzystniejsza oferta:
ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Ewa Zyskowska
ul. Sikorskiego 19 , 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 37266,80 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
„Cytrus” Jarosław Zyskowski,
ul. Suwalska 4, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 82,07 pkt, razem 82,07 pkt. (45407,03 zł (brutto))


Część nr 3 - Ryby mrożone, filety rybne

Najkorzystniejsza oferta:
Iglotex – Łukasz Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 3816,23 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Jumar Sp. z o.o.
11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Liczba pkt w kryterium cena – 82,42 pkt, razem 82,42 pkt. (4630,50 zł (brutto))

NEGRESCO Sp. z o.o.
ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium cena – 82,20 pkt, razem 82,20 pkt. (4642,47 zł (brutto))

Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 82,02 pkt, razem 82,02 pkt. (4652,55 zł (brutto))

„MAJA” SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY Jolanta Lekenta
ul. Targowa 5/9, Drygały, 12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium cena – 68,95 pkt, razem 68,95 pkt. (5534,55 zł (brutto))


Część nr 4 - Różne produkty spożywcze

Najkorzystniejsza oferta:
PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko,
ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 20171,16 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 91,83 pkt, razem 91,83 pkt. (21965,99 zł (brutto))


Część nr 5 - Produkty mleczarskie

Najkorzystniejsza oferta:
Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 22903,43 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
MONA – Kontra Sp. z o.o.,
ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium cena – 88,59 pkt, razem 88,59 pkt. (25853,63 zł (brutto))

Część nr 6 - Warzywa mrożone – owoce mrożone

Najkorzystniejsza oferta:
Jumar Sp. z o.o.
11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 2639,70 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
NEGRESCO Sp. z o.o.
ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium cena – 88,90 pkt, razem 88,90 pkt. (2969,19 zł (brutto))

Iglotex – Łukasz Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 82,81 pkt, razem 82,81 pkt. (3187,70 zł (brutto))

Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 80,91 pkt, razem 80,91 pkt. (3262,67 zł (brutto))


Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie

Najkorzystniejsza oferta:
Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA”
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 9087,00 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.


Pozostałe złożone oferty:
Piekarnia Tradycyjna , Anna Kamińska
ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk.
Liczba pkt w kryterium cena – 84,74 pkt, razem 84,74 pkt. (10722,90 zł (brutto))

Dyrektor ZS w Drygałach
Andrzej Rosiński
Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 20:26
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 20:36
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 102885 razy

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół w Drygałach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Drygałach zgodnie z załącznikami.

Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku.

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu w terminie – do 20 grudnia 2012 roku do godz. 1500, na adres – Zespół Szkół w Drygałach, 12-230 Biała Piska , Drygały, ul. Szkolna 2 lub mailowo na adres sekretariat@zsdrygaly.pl (skan oferty z pieczątkami i podpisami).

Szczegółowe informacje można uzyskać – tel. (87) 4258001.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 gru 2012 09:30
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 09:36
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 102847 razy

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Dyrektor ZS w Drygałach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 61 z 18 kwietnia 2008 roku pod pozycją 1214 opublikowana została Uchwała Rady Miejskiej w Białej Piskiej Nr XXVII/231/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Proszę o zapoznanie się z uchwałą i składanie wniosków zgodnie z ustalonym wzorem.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 lis 2008 13:35
Data opublikowania: środa, 19 lis 2008 13:45
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 124007 razy