BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

odpłatność za przedszkole

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierana jest od 1 września 2013r. zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2572 ze zmianami- ostatania zmiana z 2013r. poz. 87 i 827) oraz uchwałą Rady Miejskiej zdnia 28 kwietnia 2011 r. ( w punktach. które nie są sprzeczne z ustawą). Dzieci w przedszkolu korzystają z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie. (7.30-12.30). Za każdą ropoczętą godzinę wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej, pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, koszt godziny dla drugiego i kolejnego dziecka obniża się o 50 %.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przypdku nieobecności dziecka na zajeciach nie będzie odpisywana.
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 5 zł (koszt produktów do przygotowania 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek ). Opłata za wyżywnie w przypadku nieobecności dziecka ulega zmniejszeniu .


Uchwała Nr IX/89/11
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Biała Piska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. z póżn. zm.) w związku z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póż zm) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1 Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez gminę Biała Piska w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30.
§ 2.1 Usługi świadczone przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.
2. Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmuje w szczególności.
1) zabawy rozwijające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
2) Ćwiczenia praktyczne związane z utrwalaniem nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych
3) zabawy rozwijające zdolności twórcze dziecka
4) zajęcia relaksacyjno- wyciszające
5) gry i zabawy rozwijające rozwój ruchowy
6) zajęcia wspierające rozwój zainteresowań dzieci
7) działania opiekuńcze dostosowane do wieku dzieci
8) zajęcia umożliwiające realizację programów i projektów autorskich poszerzających podstawę programowa
9) zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi , o której mowa w §2 ustala się opłatę w wysokości 0,12% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z póż.zm)
§ 3.1 Szczegółowy zakres świadczonych przez przedszkole usług, o których mowa w §2 określa każdorazowo umowa zawarta przez dyrektora przedszkola i rodzica (opiekuna prawnego dziecka)
2. Miesięczna opłata za świadczone usługi, o których mowa w § 2 ustalana jest jako iloczyn kwoty wyliczanej w sposób podany w § 2 ust.3 i faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata , o której mowa w § ust.2 pobierana jest w całości za jedno dziecko, a za każde następne w wysokości 50%
§ 4 opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie
§ 5.1 opłatę o której mowa w §3 wnosi się do 20 każdego miesiąca
2. Opłaty pobierane są z góry w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach SA rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc.
§ 6 Traci moc uchwała Nr XXVIII/246/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej
§ 8Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta SakowskaData powstania: piątek, 28 maj 2010 09:44
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2010 10:08
Data edycji: środa, 18 wrz 2013 09:39
Opublikował(a): Jagoda Frąckiewicz
Zaakceptował(a): Jagoda Frąckiewicz
Artykuł był czytany: 4633 razy
Ilość edycji: 2