BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
Wzorem lat ubiegłych Gmina Biała Piska przygotowuje się do udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska.
Podstawą udzielania stypendiów szkolnych jest Uchwała Nr XLIII/366/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska. (Tekst uchwały jest dostępny na tablicy ogłoszeniowej i stronie internetowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej; link-http://bip.bialapiska.pl/index.php?k=139).
Zasady i warunki udzielania stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 pozostają bez zmian przypominamy, więc najważniejsze kwestie:
1. Świadczenia pomocy materialnej przysługują uczniom (słuchaczom) zamieszkałym na terenie Gminy Biała Piska, co oznacza, że nie ma znaczenia adres zameldowania, lecz miejsce zamieszkania z zamiarem stałego pobytu.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto. Należy zwrócić uwagę, że wykazany dochód musi dotyczyć m-ca sierpnia, czyli miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie wykazuje dochodu z sierpnia należy go wykazać z miesiąca składania wniosku, czyli z miesiąca września. Należy także mieć na uwadze, że dochód z danego miesiąca to dochód, który realnie wpłynął do wnioskodawcy.
3. Ponoszone wydatki oraz nazwy asortymentu na fakturach/rachunkach muszą być zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do rozliczenia stypendium szkolnego, określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej.
4. Przedkładane faktury, rachunki lub dowody poniesionych kosztów w danym roku szkolnym zostaną uznane, jeżeli były zrealizowane w poniższych okresach:
1) Zakup podręczników – od czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który złożony został wniosek.
2) Płatne pozalekcyjne zajęcia edukacyjne oraz pokrycie kosztów udziału uczniów w innych formach edukacyjnych wymienionych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej – od września do czerwca danego roku szkolnego.
3) Abonament internetowy – od września do czerwca danego roku szkolnego.
4) Pozostałe materiały i przybory szkolne – od lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który złożony został wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
5. Formularze wniosków dostępne będą od 20 sierpnia 2014r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych we Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, stronie internetowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, a od 25 sierpnia 2013r. w szkołach Gminy Biała Piska.
6. Wnioski dot. uczniów będą przyjmowane od 02 do 15 września 2014r., w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, a w przypadku słuchaczy kolegiów od 02 września do 15 października 2014r.
7. Wszelkie informacje na temat stypendiów szkolnych można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7 lub pod nr. tel.: 874239014,(87),(90).

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Białej Piskiej
Data powstania: środa, 18 cze 2014 12:21
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 12:24
Opublikował(a): Dariusz Jurczykowski
Zaakceptował(a): Dariusz Jurczykowski
Artykuł był czytany: 30106 razy