BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Piskiej

Kierownik - Elżbieta Jabłońska Urząd Miejski w Białej Piskiej Pok. nr 5 tel. 087 424-13-64

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa dziecka,
- zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
- powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
- nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń o:  - stanie cywilnym,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
- zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
9. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
10.Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
11.Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
12.Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.
13.Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
14.Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
15. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
16. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

 

 

Wykonywane sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka
 2. Uznanie ojcostwa
 3. Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka
 4. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
 5. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 6. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 7. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 8. Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 9. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia
 10. Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 11. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego
 12. Zaświadczenie o stanie cywilnym
 13. Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą
 14. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
 15. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC
 16. Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
 17. Zmiana imienia i nazwiska
 18. Sporządzenia aktu zgonu

 

 

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. karta urodzenia – dostarczana przez zakład opieki zdrowotnej
2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie 

Miejsce złożenia dokumentów:

USC miejsca urodzenia dziecka

Opłaty: - wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia: Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz.U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.)

Inne informacje:

Termin zgłoszenia urodzenia:
- Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia
- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

- jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka

- jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka, 

- jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana

  jest obecność matki i ojca dziecka  

- zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika  (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania )

 

2. Uznanie ojcostwa

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport matki
2. dowód osobisty lub paszport ojca

Opłaty: Złożenieoświadczenia o uznaniu ojcostwa zwolnione jest opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Termin naniesienia zmian w akcie:
Zmiana dokonana zostanie bezzwłocznie

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz.U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Uznanie ojcostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
- jeżeli wydane zostało orzeczenie, że mąż matki nie jest ojcem tego dziecka
- jeśli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym
- jeśli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka
- jeśli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Inne informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w każdym USC) albo przed sądem opiekuńczym.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nie znająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza przysięgłego.

Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Uznać ojcostwo może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
W wyniku uznania ojcostwa dziecko może nosić nazwisko ojca, matki lub z połączenia nazwiska ojca i matki.

 

3. Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1.Dowód osobisty matki dziecka
2.Dowód osobisty ojca dziecka
3.Wniosek w sprawie zmiany imienia(imion) dziecka

Opłaty:

- czynność urzędowa – 11 zł
- odpis zupełny - 33 zł
- odpis skrócony - 22 zł

- odpis na druku wielojęzycznym - 22 zł

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Kierownika USC do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Termin złożenia oświadczenia:
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dokonuje się na wspólny wniosek rodziców złożony przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka

Kierownik USC odmówi w formie decyzji przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion.

 

4.Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty wnioskodawcy
2. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - do pobrania w załacznikach

3. Jeśli sprostowanie będzie dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z jego tłumaczeniem na język polski

Opłaty: odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie

Podstawa prawna:

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r., poz.1741 ze zm.)

 

5. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty wnioskodawcy
2. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - do pobrania w załacznikach

3. Jeśli akt będzie uzupełniany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z jego tłumaczeniem na język polski.

 

Opłaty: - 39 zł

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie

Podstawa prawna:

art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Uzupełnieniu podlegają te dane, które wymagane są w świetle prawa polskiego, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.

 

6. Transkrypcja  zagranicznego  aktu  stanu  cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli :

obywatel  RP posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenie na terenie Polski  i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obywatel RP ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL

Wymagane dokumenty w przypadku wpisu, uzupełnienia lub sprostowania:

 

AKT    U R O D Z E N I A

1. Oryginalny  zagraniczny akt urodzenia dziecka

2. Jeśli jedno z rodziców dziecka jest obcokrajowcem wymagany jest akt urodzenia cudzoziemca

3.  Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz o pochodzeniu dziecka

4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

5.  Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku  dostępny w USC Biała Piska pok. nr 5 lub do pobrania w załacznikach)

6. Pełnomocnictwo od obojga rodziców - jeśli akt urodzenia dotyczy małoletniego dziecka, a jeżeli akt  urodzenia dot. osoby pełnoletniej – pełnomocnictwo od osoby, której akt dotyczy.  W przypadku braku  pełnomocnictwa, kierownik USC będzie zobowiązany do zawiadomienia osób, których akt dotyczy o transkrypcji lub/i uzupełnieniu/sprostowania aktu.  

7. PESEL osoby, której akt dotyczy w przypadku jego nadania

8. W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu

9. Kserokopia dowodów osobistych rodziców dziecka jeśli odpis aktu dotyczy małoletniego dziecka

10. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osoby, której akt dotyczy (przy małoletnim dziecku na wniosek rodziców) dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

11. Dokument tożsamości wnioskodawcy (do okazania)

 

AKT   M A Ł Ż E Ń S T W A

1. Oryginalny   zagraniczny akt małżeństwa

2. Jeśli jedno z małżonków jest obcokrajowcem wymagany jest akt urodzenia obcokrajowca

3. Informacja nt. stanu cywilnego w momencie zawarcia małżeństwa oraz odnośnie  usc, który sporządził poprzedni akt

4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Biała Piska pok. nr 5 lub do pobrania w załacznikach)

6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu    o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.                                           

7. Pełnomocnictwo od obojga małżonków jeśli z wnioskiem o wpisanie aktu  występuje inna osoba,  niż wskazana w akcie małżeństwa bądź też udokumentowany  interes prawny. W przypadku braku pełnomocnictwa, kierownik USC będzie  zobowiązany do zawiadomienia osób, których akt dotyczy  o transkrypcji lub/i uzupełnieniu/sprostowaniu aktu.

8.  W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu

9. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

10. PESEL osób, których akt dotyczy w przypadku jego nadania

11. Dokument tożsamości wnioskodawcy (do okazania)

 

 AKT    Z G O N U

1. Dowód osobisty i paszport osoby zmarłej
2. Oryginalny   zagraniczny akt zgonu

3. Jeśli zmarły jest obcokrajowcem wymagany jest akt urodzenia cudzoziemca

4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

5.  Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego  sporządzonego za granicą (wzór wniosku  dostępny w USC Biała Piska pok. nr 3 lub  do pobrania w załacznikach)

6.  W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu

7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywatela RP posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osoby ubiegającej się o transkrypcję, dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

8. Dokument tożsamości wnioskodawcy (do okazania)

Opłaty:

transkrypcja - 50zł

uzupełnienie - 39 zł

sprostowanie - 39 zł

Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

od decyzji odmownej strona może wnieść odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Piskiej

 

Inne informacje:

WAŻNE  INFORMACJE:  

Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Wobec tego na wniosek stron akt winien być uzupełniony zgodnie z art.37  prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

Dokumenty stanowiące podstawę wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg oraz sprostowania/uzupełnienia - nie podlegają zwrotowi. 

Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i  nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy.

 

7. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - do pobrania w załacznikach
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego.

3. Jeśli odpis aktu podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał opłaty skarbowej

Opłaty:

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
- wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.Dz.U. z 21 listopada 2012, poz.1282 ze zm.) 

Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej:

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Biała Piska

 39 9364 0000 2007 0003 0316 0001                           

Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

 

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej,

 

8.Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

Podanie umotywowane ważnymi względami np. ciąża, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny (należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie) - do pobrania w załacznikach

Opłaty:

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu - 39 zł

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie

Podstawa prawna:

art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.)

 

9.Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Opłaty:- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Termin i sposób załatwienia:

- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania

Podstawa prawna:

- art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz.U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)
- art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)

Inne informacje:

1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego

2. opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa

3. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

 

10.Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  wg wzoru określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz.U. 2015, poz.194) - do pobrania w załączniku

2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:

wniosek można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego

Opłaty: zaświadczenie - 38 zł

Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie

Podstawa prawna:art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r., poz.1741 ze zm.)                                                                    

 

11.Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport
2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być  zawarty związek małżeński

3. w przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz ze stosownymi tłumaczeniami

4. Zainteresowana osoba osobiście podpisuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podpisanie zapewnienia odbywa sie w dowolnie wybranym USC lub w konsulacie.

Opłaty: Zaświadczenie - 38 zł

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

 • Zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od daty wydania
 • Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel RP posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w każdym usc na terenie Polski lub w konsulacie.

 

12.Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Giżycko wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

- jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł

Termin i sposób załatwienia:

Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:

art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takieJ osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

 

13.Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

OBYWATEL  POLSKI PRZEDSTAWIA:

 1. Dowód osobisty lub paszport
 2. odpisy aktów  stanu cywilnego  nie są wymagane jeśli zostały sporządzone na terenie RP. Natomiast w przypadku posiadania aktów urodzenia sporządzonych poza granicami kraju  – obywatel RP przedstawia:
 • zagraniczny akt urodzenia
 • zagraniczny akt małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem o jego ustaniu lub unieważnieniu
 • zagraniczny akt małżeństwa oraz akt zgonu małżonka
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów  dokonane przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

-  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

-  konsula.

CUDZOZIEMIEC  PRZEDSTAWIA:

 1. paszport (obywatele europejskich państw członkowskich mogą udokumentować swoją tożsamość paszportem lub dowodem  osobistym)
 2. zagraniczny odpis aktu urodzenia
 3. w przypadku osoby rozwiedzionej – zagraniczny odpis skrócony aktu małżeństwa  z adnotacją  o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem rozwodowym
 4. w przypadku wdowca/wdowy –odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka
 5. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.
 6. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w pkt 5, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu – wówczas należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu
 7. tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego (powyżej określne zostały wymogi dot. tłumaczenia zagranicznych dokumentów)
 8. udział biegłego lub  tłumacza  podczas podpisywania dokumentów w USC

Opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

 

Podstawa prawna:

- art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa:
Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu w/w dokumentów (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
W przypadku gdy obcokrajowiec nie ma możności uzyskania zaświadczenia o zdolności prawnej wówczas należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia.
Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza lub biegłego podczas podpisywania

 

17. Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

Wymagane dokumenty:

1.dowód osobisty lub paszport osoby mającej złożyć oświadczenie
2.wniosek o dokonanie zmiany w akcie - do pobrania w załącznikach

Opłaty: Przyjęcie oświadczenia i dokonane zmiany w akcie -11 zł

Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie

Podstawa prawna:

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.)

Inne informacje:

Termin złożenia wniosku:
W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem USC (może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego)

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, jakie osoba nosiła w momencie zawarcia tego

 

18.Zmiana imienia i nazwiska

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - do pobrania w załącznikach
2. wypełniona ankieta
3. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat.

Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie
sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie sądu.
4. dowód osobisty (do okazania)
5.  oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

Opłaty:

- decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Biała Piska

 Nr 39 9364 0000 2007 0003 0316 0001                            

Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr220, poz.1414 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc .Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

 

19. Sporządzenie aktu zgonu

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, tel. 87 4241 364, pok. Nr 5.

 

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport osoby zmarłej

Miejsce złożenia dokumentów:

USC właściwy, ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon

Opłaty:- wolne od opłaty skarbowej


Następne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł

 

Termin i sposób załatwienia: Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zgonu:

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na ternie miasta lub gminy Biała Piska należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

 

Dowody osobiste

Jednostka prowadząca: Urząd Miejski w Białej Piskiej - Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego i kolorowa fotografia (taka jak do paszportu) oraz celem ustalenia tożsamości, do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (gdy wniosek jest składany elektronicznie -   tożsamość osoby ubiegającej się o dowód ustalana jest przy odbiorze dowodu osobistego).

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się :

 1. W formie pisemnej; wniosek wypełnia i podpisuje własnoręcznie wnioskodawca w wybranym Urzędzie , lub
 2. W formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wzór formularza elektronicznego MSW zamieściło pod adresem https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste/13019,Wniosek-o-dowod-osobisty.html

 

Wymogi fotografii:

 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Do wniosku załącza się fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia (w tej sytuacji oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego), albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie kraju.

 • w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego,   pok. 5

Opłaty: Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia:   30 dni

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Przepisy karne.
Kto:
1/ uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2/ zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3/nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny.

Inne informacje:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, z tym że wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,   w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego  może złożyć wniosek , bez obecności rodzica, nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 • niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że  osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
 2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie nowego  dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego,

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 kwi 2016 08:44
Data opublikowania: wtorek, 12 kwi 2016 08:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1993 razy

INFORMACJA

Dnia 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Najważniejsze ze zmiany to:

Rejestracja stanu cywilnego

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Biała Piska.

Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego, np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Warszawie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Łodzi lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Koszalinie, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Katowicach i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP. Przewidywany termin załatwienia około do 10 dni.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste:

 1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Miejski w Białej Piskiej wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
 4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, która nie wychodzi z domu,
 5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
 7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
 9. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:

 1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
 2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Uwaga!

Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to  w pierwszym okresie, po wprowadzeniu nowych zasad, czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Informacje w sprawach:

 • dowodów osobistych oraz w sprawach rejestracji stanu cywilnego można uzyskać pod numerem telefonu 87/424 13 64,
 • ewidencji ludności można uzyskać pod numerem telefonu 87/424 13 72.
Data powstania: środa, 25 lut 2015 10:51
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 10:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2920 razy