BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1. realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu:

a) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

b) wydawanie zaświadczeń z urzędu oraz z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie,

d) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

e) sporządzanie wykazów sześciolatków dla placówek oświatowych oraz  wykazów do kwalifikacji wojskowej,

f) prowadzenie rejestru wyborców,

g) wydawanie decyzji w sprawach dot. rejestru wyborców,

h) sporządzanie spisów wyborców

i) prowadzenie Karty Dużej Rodziny.

2. w zakresie dokumentów stwierdzających tożsamość:

a) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

b) wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość lub o złożeniu dokumentu do wymiany,

c) udzielanie informacji o wydanych dokumentach stwierdzających tożsamość,

d) współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym PESEL oraz z Policją,

3. w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej:

a) udzielanie przedsiębiorcom wszechstronnej pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz informowanie ich o bieżących przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej,

b) weryfikacja złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej, pod względem formalnym,

c) potwierdzanie tożsamości przedsiębiorców, ich statusu w przypadku cudzoziemców oraz potwierdzanie za pokwotowaniem przyjęcia od przedsiębiorcy wniosku CEIDG-1

d) przekształcanie zlożonych przez przedsiębiorców wniosków CEIDG-1 na formę elektroniczną i przesłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z wykorzystaniem profili zaufanych,

e) wzywanie przedsiębiorców do skorygowania lub uzupełnienia wniosków  niepoprawnych,

f)archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacji z nimi związanej,

g) współpraca merytoryczna z Ministerstwem Gospodarki – Departamentem Handlu i Usług oraz Departamentem Gospodarki Elektronicznej- w zakresie problematyki formalno-prawnej funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

h) przygotowywanie zaświadczeń o historii podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych              z ewidencji do dnia 5 grudnia 2011r.,

i) wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

j) prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

4. w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a)prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

b) prowadzenie postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania, cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

d)naliczanie należnych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

e) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży,

f) sprawowanie kontroli i przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi,

g) współpraca z komisją i podmiotami prowadzacymi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

5. w zakresie spraw związanych z wykonywaniem krajowego, drogowego przewozu osób:

1) cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na:
a) przewozy nieregularne obejmujące swoim zasięgiem obszar miasta i gminy,

2) cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na:
a) przewóz osób taksówką na obszarze miasta i gminy,
b) przewóz osób taksówką na obszarze sąsiednich gmin po uprzednim zawarciu porozumienia wszystkich mieszczących się na terenie tego obszaru,

3) kontrola działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia w zakresie:
a) zgodności prowadzonej z warunkami zezwolenia,
b) przestrzegania warunków wykonywanej działalności określonych w odrębnych przepisach.

6. w zakresie ochrony danych osobowych należy w szczególności:

1) współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a w szczególności:
a) zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznej,
c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki
d) kontrolę ochrony informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji oraz składanie Burmistrzowi informacji z tych kontroli,
e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

7. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) koordynacja i bieżące nadzorowanie zadań nałożonych przez ustawę z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b) ochrona dokumentów,
c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
o ochronie tych informacji,
e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu informacji,
f) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 08:08
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:48
Opublikował(a): Małgorzata Jeżewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8012 razy