BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGÓLNE INFORMACJE O URZĘDZIE

NAZWA GMINY:  Biała Piska
RODZAJ GMINY: miejsko-wiejska
LOKALIZACJA: woj.warmińsko-mazurskie, powiat piski
KOD: 12-230
MIEJSCOWOŚĆ: Biała Piska, Plac Mickiewicza 25

KONTAKT

Tel. 87 424 13 50, Fax. 87 424 13 51
Strona urzędu: www.bialapiska.eu
e-mail: um@bialapiska.pl

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek 7:00 - 15:00
  • wtorek 7:00 - 15:00
  • środa 8:30 - 16:30
  • czwartek 7:00 - 15:00
  • piątek 7:00 - 15:00


NIP URZĘDU 849-10-48-752
REGON URZĘDU 000527919

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
Beata Sokołowska
e-mail: burmistrz@bialapiska.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
Grzegorz Pałdyna
e-mail: zastepca@bialapiska.pl

SEKRETARZ GMINY
Joanna Krzemińska
e-mail: sekretarz@bialapiska.pl

SKARBNIK GMINY
Maria Jolanta Gutowska
e-mail: skarbnik@bialapiska.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Grabowski
e-mail: rada@bialapiska.pl

V-ce PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Iwona Piechowska
Marcin Sebastian Siejk
e-mail: rada@bialapiska.pl

Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 13:53
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 14:02
Data edycji: środa, 27 sie 2003 00:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 69013 razy
Ilość edycji: 7

UPRAWNIENIA OBYWATELA W URZĘDZIE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1257) jest podstawowym aktem prawnym regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej.

PODSTAWOWE PRAWA OBYWATELA w URZĘDZIE

PRAWO UZYSKIWANIA INFORMACJI

Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmie się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAW PRZEZ URZĄD
Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a

Obywatel ma prawo żądać terminowego załatwienia spraw przez urząd. Poniżej wskazane są obowiązujące terminy załatwienia spraw.

*Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.

*Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest oczywiście załatwienie spraw od ręki,
w czasie pierwszej bytności w urzędzie. Najczęściej jednak na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać.W takim wypadku urząd powinien poinformować o tym obywatela i określić termin, w jaki rozstrzygnięcie nastąpi. Na jego żądanie urząd zobowiązany jest przesłać wydaną decyzję na postanowienie pod wskazanym adresem.

*Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.

*Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia od organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo
z przyczyn niezależnych od urzędu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu powodzi itp.). Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego , podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się jakie dokumenty będą musiały być złożone razem z tym wnioskiem.
Szczegółowej informacji na ten temat powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwieniem danego rodzaju spraw. Należy się upewnić, czy informacja o wymaganych dokumentach jest pełna.

OPŁATA SKARBOWA

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia. Najczęściej opłatę skarbową można uiścić na konto bankowe Urzędu lub za pomocą znaczków skarbowych nabytych w Urzędzie w pokoju nr 4 (I piętro).

ODWOŁANIA

PRAWO SKŁADANIA ODWOŁAŃ DO ORGANU WYŻSZEGO STOPNIA
Obywatel ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Zupełnie wystarczy, jeżeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia. Ponieważ jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji, w niektórych bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom.

PRAWO ZASKARŻANIA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz.368 z późn.zm.)

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, to można ją zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).Skargę można wnieść jedynie po wyczerpaniu możliwości odwołania się od decyzji. Zainteresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o decyzji. Od złożonej skargi należy opłacić wpis. NSA rozpoznaje również skargi na bezczynność organów.

SKARGI i WNIOSKI
Podstawa prawna: art.63 Konstytucji oraz art. 221 K.p.a.

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę. Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych (np. do ministra, wojewody) oraz do organów samorządu terytorialnego (np. do burmistrza, prezydenta miasta).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 14:15
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 14:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 68535 razy